Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Wormerland

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wormerland houdende regels omtrent Mandaat/ machtigingsbesluit inzake aanbesteding levering en onderhoud van Wmo trapliften

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWormerland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wormerland houdende regels omtrent Mandaat/ machtigingsbesluit inzake aanbesteding levering en onderhoud van Wmo trapliften
CiteertitelMandaat/ machtigingsbesluit inzake aanbesteding levering en onderhoud van Wmo trapliften
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 10:1 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. artikel 10:12 van de Algemene wet bestuursrecht
 3. artikel 160 van de Gemeentewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-11-2019nieuwe regeling

11-06-2019

gmb-2019-280895

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wormerland houdende regels omtrent Mandaat/ machtigingsbesluit inzake aanbesteding levering en onderhoud van Wmo trapliften

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Wormerland

Gelet op:

 • -

  de artikelen 10:1 tot en met 10:12 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 160 van de Gemeentewet;

   

Overwegende:

 • -

  dat de gemeenten Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland en Zaanstad voor de aanbesteding van de levering en onderhoud van Wmo trapliften hebben aangegeven dat Zaanstad als aanbestedende dienst optreedt namens deze gemeenten;

 • -

  dat de genoemde gemeenten wettelijk verplicht zijn een Europese aanbesteding te doen;

 • -

  dat het gezamenlijk aanbesteden prijs- en efficiëntie voordelen oplevert;

 • -

  de gemeente Wormerland deel uitmaakt van een regionale werkgroep die verantwoordelijk is voor het inkoopdocument/bestek voor de aanbesteding en de wijze van beoordelen van de offertes;

 • -

  dat de inkoop van de levering en onderhoud van Wmo trapliften van belang is voor het uitvoeren van de Wet maatschappelíjke ondersteuning (Wmo) 2015;

Besluit:
 • I.

  Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zaanstad een mandaat/ machtiging te verlenen ter zake van alle (o.a. voorbereidende en uitvoerings-) handelingen en besluitvorming die noodzakelijk zijn met betrekking tot het inkoopproces en de aanbestedingsprocedure inzake trapliften Wmo, tot aan de definitieve gunning;

 • II.

  Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zaanstad wordt ter zake van het onder punt I genoemde toegestaan schriftelijk ondermandaat te verlenen;

 • III.

  Het mandaat wordt verleend onder de volgende voorwaarde:

  • -

   De inkoopstrategie behorende bij de aanbesteding dient ter goedkeuring te worden voorgelegd aan mandaatgever;

 • iV.

  Het mandaatbesluit in werking te laten treden de dag nadat dit is gepubliceerd.

Aldus vastgesteld in de vergadering d.d. 11 juni 2019

R. Kool,

secretaris

P.C. Tange,

burgemeester