Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Wormerland

Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWormerland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van precariobelasting 2011
CiteertitelVerordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2011
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpTarievennota 2011

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2011

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 228

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-01-201101-01-201101-01-2012nieuwe regeling

14-12-2010

Zaankanter, 29-12-2010

-

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting 2011

De raad van de gemeente Wormerland;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 23 november 2010,

gelet op artikel 228 van de Gemeentewet;

b e s l u i t:

vast te stellen:

Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting 2011

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Bij de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

jaar:

een kalenderjaar

maand:

een kalendermaand

week:

een aaneengesloten periode van zeven dagen

dag:

een tijdvak van vierentwintig achtereenvolgende uren, beginnende om 0.00.uur

Artikel 2 Belastbaar feit

De precariobelasting wordt geheven terzake van het hebben van voorwerpen onder, op of

boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond.

Artikel 3 Belastingplicht

De precariobelasting wordt geheven van degene van wie, dan wel ten behoeve van wie de in

artikel 2 bedoelde voorwerpen aanwezig zijn.

Artikel 4 Vrijstellingen

De precariobelasting wordt niet geheven terzake van het hebben van:

 • a.

  voorwerpen waarvoor door de gemeente reclamebelasting of een recht op grond van artikel 229, eerste lid, onderdeel a, van de Gemeentewet wordt geheven;

 • b.

  voorwerpen, waarvan de gemeente als eigenaar van de grond de aanwezigheid moet gedogen;

 • c.

  voorwerpen, waarvan de gemeente genothebbende is krachtens eigendom, bezit of beperkt recht, met uitzondering van voorwerpen die in gebruik zijn bij een derde;

 • d.

  hijsbalken, raamdorpels, goten, gevellijsten;

 • e.

  borden, voor zover deze bestemd zijn ter aankondiging dat het perceel, waaraan zij zijn bevestigd of één of meer gedeelten daarvan, te koop of te huur is;

 • f.

  voorwerpen, die in verband met hun aard of constructie zich niet ononderbroken boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond bevinden, zoals een zonnescherm, een blind, een luik, een raam, een deur of een ander dergelijk voorwerp;

 • g.

  voorwerpen van particulieren die aanwezig zijn in verband met de verbetering van woningen in een door de gemeenteraad aangewezen stadsvernieuwingsgebied.

 • h.

  voor rioolbuizen, die zijn aangesloten op het gemeentelijke rioleringstelsel;

 • i.

  belastingaanslagen of nota's van minder dan € 5,00 worden niet opgelegd of verzonden.

Artikel 5 Maatstaf van heffing en tarief

De precariobelasting wordt geheven aan de hand van de maatstaven en de tarieven,

opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

Artikel 6 Berekening van de precariobelasting

 • 1.

  Een gedeelte van een in de bij deze verordening behorende tabel genoemde tijds- of andere eenheid wordt als een volle eenheid aangemerkt.

 • 2.

  Voor de toepassing van deze verordening:

  • a.

   worden voorwerpen of gedeelten van voorwerpen die naar maatschappelijke opvatting bij elkaar behoren, als één voorwerp aangemerkt;

  • b.

   wordt de oppervlakte van een voorwerp bepaald op het product van de grootste lengte en de grootste breedte van dat voorwerp.

 • 3.

  Indien de toepassing van het dag-, week-, of maandtarief leidt tot een hoger verschuldigd belastingbedrag dan de toepassing van respectievelijk het week-, maand- of jaartarief, wordt per week, maand of jaar niet meer geheven dan bij toepassing van het week-, maand- of jaartarief verschuldigd is.

Artikel 7 Heffingstijdvak

 • 1.

  Indien de belasting wordt berekend naar een jaartarief, is het heffingstijdvak een jaar.

 • 2.

  Indien de belasting wordt berekend naar een maand-, week- en/of dagtarief is het heffingstijdvak gelijk aan de aaneengesloten periode waarover de belasting wordt geheven.

Artikel 8 Ontstaan belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

 • 1.

  De belastingschuld ontstaat bij het begin van heffingstijdvak. Indien de belastingplicht na het begin van het heffingstijdvak aanvangt, ontstaat de belastingschuld bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2.

  Indien het heffingstijdvak een jaar is en de belastingplicht na het begin van de heffingstijdvak ontstaat, wordt het verschuldigde bedrag berekend naar zoveel twaalfde gedeelten van de naar het jaartarief berekende belasting als er na de aanvang van de maand waarin de belastingplicht ontstaat maanden in het heffingstijdvak overblijven. Indien het heffingstijdvak een jaar is en de belastingplicht in de loop van het heffingstijdvak eindigt, wordt op verzoek van de belastingplichtige naar tijdsgelang ontheffing van de belasting verleend. De ontheffing wordt berekend op zoveel twaalfde gedeelten van de naar het jaartarief berekende belasting als er na de aanvang van de maand, volgende op die waarin de belastingplicht eindigt, maanden in het heffingstijdvak overblijven.

Artikel 9 Wijze van heffing

Indien art. 7, eerste lid, van toepassing is, wordt de precariobelasting geheven bij wege van

aanslag.

Artikel 10 Tijdstip van betaling

 • 1.

  De precariobelasting moet worden voldaan binnen een maand na de dagtekening van het aanslagbiljet, de nota of andere schriftuur.

 • 2.

  De Algemene Termijnenwet is met betrekking tot het bepaalde in het vorige lid niet van toepassing.

Artikel 11 Kwijtschelding

Van de invordering van precariobelasting wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 12 Nadere regels

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de

heffing en invordering van de precariobelasting.

Artikel 13 Inwerkingtreding, overgangsbepaling en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening op de heffingen invordering van precariobelasting treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking

 • 2.

  In afwijking in zoverre van het in de voorgaande leden bepaalde, blijft, indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, de ingetrokken verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover terzake daarvan de heffing van de leges in die periode plaatsvindt.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2011.

 • 4.

  Deze verordening wordt aangehaald als “verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2011".

Aldus besloten in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Wormerland, gehouden op 14 december 2010.

De griffier, de voorzitter,

I.P. Vrolijk, P.C. Tange

Tarieventabel behorende bij de "Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2011"

 

 

1

Het tarief bedraagt per jaar:

 

 

1.1

Voor het hebben van:

Kabels, buizen en geleidingen voor gas, water en elektriciteit, per strekkende meter per jaar voor elke strekkende meter.

1,35

Behorend bij raadsbesluit van 14 december 2010,

de griffier, de voorzitter,

I.P. Vrolijk, P.C. Tange