Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Wormerland

Regeling Wmo-raad Wormerland 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWormerland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling Wmo-raad Wormerland 2011
CiteertitelRegeling Wmo-raad Wormerland 2011
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet maatschappelijke ondersteuning, art. 12

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-08-201119-04-2012wijziging

28-06-2011

Zaankanter, 17-08-2011

-
29-01-201101-01-201119-04-2012nieuwe regeling

18-01-2011

Zaankanter, 26-01-2011

-

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling Wmo-raad Wormerland 2011

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wormerland

Gelezen het besluit van de gemeenteraad d.d. 28 november 2006;

Gelet op art. 12 Wet maatschappelijke ondersteuning;

Gelet op de bepalingen uit de gemeentewet;

besluit:

vast te stellen de volgende regeling:

Regeling Wmo-raad Wormerland 2011

 

Artikel 1 Definities

De wet:De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wormerland.

De gemeenteraad: de gemeenteraad van Wormerland

De gemeente:de gemeente Wormerland

Contactambtenaar: de ambtenaar van de afdeling Beleid en Regie die hiertoe is aangewezen

Vrager: een persoon die een beroep kan doen op – en/of persoonlijk (als cliënt zijnde) belang heeft bij de Wmo

De Wmo-raad: door burgemeester en wethouders als zodanig te vormen adviesorgaan voor het Wmo-beleid Wormerland

De secretaris:  de secretaris van de Wmo-raad

 

Artikel 2 Reikwijdte van de Regeling

Deze Regeling is van toepassing op de organisatie van de door het college ingestelde Wmo-raad.

Artikel 3 Taak Wmo-raad

De Wmo-raad heeft als taak het college en de gemeenteraad gevraagd en ongevraagd te informeren en te adviseren over het Wmo-beleid, alsmede ontwikkelingen te signaleren over alle zaken die van belang zijn voor vragers, zoals beschreven in de Wet maatschappelijke ondersteuning.

Artikel 4 Bevoegdheden

 • 1.

  adviesrecht

  • a.

   De Wmo-raad is bevoegd gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan het college en de gemeenteraad over onderwerpen betreffende het Wmo-beleid;

  • b.

   De Wmo-raad is niet bevoegd te adviseren over klachten, bezwaarschriften en andere zaken, voorzover die op individuele cliënten betrekking hebben, met uitzondering van de hierbij gehanteerde regels en procedures. Evenmin heeft de Wmo-raad adviesrecht inzake personeels- en organisatiebeleid en uitvoering van de contracten t.b.v. de individuele voorzieningen;

  • c.

   Het college stelt de Wmo-raad op een zodanig tijdstip in de gelegenheid advies uit te brengen dat er een daadwerkelijke invloed mogelijk is op de besluitvorming. De gemeente geeft van tevoren de financiële, juridische en beleidsmatige kaders aan. Indien het college om advies vraagt, wordt het advies binnen zes weken schriftelijk uitgebracht, mits tijdig aangevraagd in overeenstemming met het vergaderschema van de Wmo-raad.

  • d.

   Het college geeft binnen zes weken een schriftelijke reactie op een aan het college uitgebracht advies; zij kan alleen beargumenteerd afwijken van dit advies.

 • 2.

  informatierecht

  • a.

   De Wmo-raad wordt door het college geïnformeerd over de resultaten van klanttevredenheidsonderzoeken, enquêtes en klachtenrapportages en over ontwikkelingen en zaken die betrekking hebben op het Wmo-beleid.

  • b.

   De Wmo-raad krijgt van het college spontaan en op verzoek tijdig alle informatie die hij voor de uitoefening van zijn taken, zoals in deze regeling omschreven, nodig heeft, tenzij enig wettelijk voorschrift de verstrekking daarvan in de weg staat. Zonodig zullen deskundige ambtenaren mondelinge toelichting geven over lopend beleid, de invloed van (nieuw) rijksbeleid of over ideeën en plannen van college en/of gemeenteraad op het Wmo-beleidsterrein.

 • 3.

  Andere bevoegdheden

  • a.

   De Wmo-raad heeft de bevoegdheid om voor een goede invulling van zijn taakstelling in voorkomende gevallen gebruik te maken van externe deskundigheid c.q. cursussen te volgen.

  • b.

   De Wmo-raad kan werkgroepen per prestatieveld instellen en/of breed overleg per prestatieveld organiseren.

  • c.

   De Wmo-raad in zijn geheel en elke vertegenwoordiger apart zijn verantwoordelijk voor de terugkoppeling naar en raadpleging van de achterban.

Artikel 5 Samenstelling Wmo-raad

 • 1.

  De Wmo-raad bestaat uit de gezamenlijke vertegenwoordigers van vragers op het gebied van maatschappelijke ondersteuning.

 • 2.

  De  Wmo-raad bestaat uit maximaal 9 leden, een secretaris en een onafhankelijk voorzitter.

 • 3.

  Per prestatieveld wordt door de Wmo-raad, na bekendmaking van de beschikbare vacature en na de wervingsprocedure, één vertegenwoordiger voorgedragen namens de vragers, betrokken bij het betreffende prestatieveld.

 • 4.

  De Wmo-raad draagt een secretaris voor.

 • 3.

  Uitzonderingen op lid 2 van dit artikel zijn:

  • a.

   het prestatieveld 6 waarvoor 2 vertegenwoordigers kunnen worden voorgedragen;

  • b.

   de prestatievelden 8 en 9 waarvoor één vertegenwoordiger wordt voorgedragen.

 • 5.

  De leden bekleden geen politieke en/of bestuurlijke functie namens of in een politieke partij in Wormerland evenmin bekleden zij enige functie bij een organisatie, die direct (commercieel) belang heeft bij de dienstverlening aan de doelgroepen van de Wmo.

Artikel 6 Voordracht, benoemingen en zittingsduur
 • 1.

  De leden van de Wmo-raad worden door het college benoemd voor een periode van vier jaar. Benoemingen kunnen één keer met eenzelfde periode worden verlengd. Zittende leden blijven in alle redelijkheid tot in hun opvolging is voorzien.

 • 2.

  De leden van de Wmo-raad worden door het college benoemd op basis van de voordracht conform de leden 2 en 3 van artikel 5.

 • 3.

  Leden moeten inwoner zijn van de gemeente Wormerland.

 • 4.

  Van lid 3 van dit artikel kan afgeweken worden als naar het oordeel van het college daartoe een gerede noodzaak bestaat.

 • 5.

  Als leden op jaarbasis meer dan de helft van het aantal bijeenkomsten verzuimen, wordt kan de Wmo-raad het college verzoeken om het betreffende lid te ontslaan en kan de Wmo-raad een nieuw lid voordragen voor benoeming.

 • 6.

  Alle benoemde personen ontvangen een schriftelijke bevestiging van het college van de benoeming.

Artikel 7 De voorzitter
 • 1.

  De voorzitter wordt op persoonlijke titel door het college benoemd op voordracht en advies van de Wmo-raad.

 • 2.

  De benoeming geldt voor een periode van vier jaar en kan één keer met de zelfde periode verlengd worden. In dit laatste geval wordt advies gevraagd aan de Wmo-raad.

 • 3.

  De voorzitter heeft politiek noch ambtelijk enige binding met de gemeente. Evenmin bekleedt hij/zij enige functie bij een organisatie, die direct (commercieel) belang heeft bij de dienstverlening aan de doelgroepen van de WMO in de gemeente.

 • 4.

  De voorzitter heeft alleen een adviserende stem in de Wmo-raad.

 • 5.

  De voorzitter heeft tot taak:

  Het opstellen van de agenda in overleg met de door de gemeente aangewezen ondersteuner van de Wmo-raad, de contactambtenaar en de leden;

  Het bepalen van dag en tijdstip van de vergadering;

  Het leiden van de vergaderingen;

  Het handhaven van de orde;

  Het schorsen van de vergadering;

  Het peilen van meningen, het trachten te bereiken van consensus en het meedelen van uitslagen van stemmingen

  Het ondertekenen van uitgaande stukken;

  Het vertegenwoordigen van de Wmo-raad in en buiten rechte.

 • 6.

  De voorzitter is bevoegd ambtenaren, externe deskundigen en belanghebbenden uit te nodigen de vergadering van de Wmo-raad bij te wonen ten einde tijdens die vergadering gewenste informatie en toelichting te verstrekken.

 • 7.

  De voorzitter blijft in alle redelijkheid in functie totdat in zijn opvolging is voorzien.

Artikel 8 De secretaris van de Wmo-raad

De secretaris verzorgt de administratieve begeleiding van de Wmo-raad waaronder het voorbereiden en uitwerken van de adviezen van de Wmo-raad, het samen met de voorzitter en de contactambtenaar opstellen van de agenda, het opstellen van een besluiten- en actielijst, het aanleveren van vergaderstukken.

Artikel 9 Ontslag
 • 1.

  Een lid kan te allen tijde ontslag nemen.

 • 2.

  Een lid dat ophoudt ingezetene van de gemeente Wormerland te zijn, houdt op lid van de Wmo-raad te zijn, met uitzondering van het gestelde in artikel 6 lid 4.

 • 3.

  Een lid of dat door de Wmo-raad voorgedragen wordt voor ontslag, kan door het college ontslagen worden indien het college de motivatie(s) om het lid te vervangen gegrond acht, gehoord het lid zelf en de voordragende partij.

 • 4.

  De voorzitter kan te allen tijde ontslag nemen.

 • 5.

  Het college willigt, na het horen van de voorzitter en de Wmo-raad, diens verzoek tot ontslag in.

Artikel 10 Vergadering
 • 1.

  De Wmo-raad vergadert maximaal 10 keer per jaar.

 • 2.

  De oproeping ter vergadering geschiedt (uitgezonderd in spoedeisende gevallen) ten minste tien dagen van te voren door de voorzitter met opgaaf, voor zover mogelijk, van de te behandelen onderwerpen.

 • 3.

  Het college draagt er zorg voor dat de vergaderingen in de vorm van gratis vergaderaccommodatie (inclusief vergaderfaciliteiten en koffie en thee) worden ondersteund.

Artikel 11 Achterban raadpleging
 • 1.

  De Wmo-raad kan maximaal 4 keer per jaar een bijeenkomst beleggen voor het raadplegen van en terugkoppelen naar de achterban.

Artikel 12 Openbaarheid
 • 1.

  De vergaderingen en adviezen van de Wmo-raad zijn openbaar. De vergaderdata zullen door de gemeente bekend worden gemaakt.

 • 2.

  Indien de meerderheid van de aanwezige leden dit verlangt of indien de voorzitter het nodig acht, zal de vergadering bestaan uit een openbaar en een besloten gedeelte. In het besloten gedeelte zal worden vergaderd, indien blijkt dat bij (verdere) openbare beraadslagingen private of openbare belangen door de openbaarheid wezenlijk zouden kunnen worden geschaad.

Artikel 13 Spreekrecht

 • 1.

  De voorzitter stelt vragers bij een openbare vergadering van de Wmo-raad op hun verzoek in de gelegenheid het woord te voeren tijdens de vergadering. Het woord voeren kan alleen over een punt dat op de agenda staat.

 • 2.

  Een verzoek als bedoeld in het vorige lid dient voor het begin van de vergadering, hetzij schriftelijk, hetzij mondeling door tussenkomst van de secretaris bij de voorzitter te worden ingediend, onder vermelding van het punt of de punten waarover men het woord wil voeren.

 • 3.

  Bij de behandeling van ieder agendapunt, met uitzondering van de rondvraag, stelt de voorzitter degene die daartoe een strekkend verzoek heeft ingediend, in de gelegenheid het woord te voeren over het aan de orde zijnde agendapunt, voordat de leden en de voorzitter daarover in eerste termijn het woord voeren.

 • 4.

  Voor de vrager die in de gelegenheid wordt gesteld het woord te voeren, geldt een spreektijd van ten hoogste 5 minuten per agendapunt.

 • 5.

  Per agendapunt kan de voorzitter bepalen dat de totale spreektijd van degenen die in de gelegenheid worden gesteld het woord te voeren, ten hoogste 15 minuten bedraagt.

 • 6.

  De voorzitter kan toehoorders, die de hun toegemeten spreektijd overschrijden of die zich op onbehoorlijke of beledigende wijze uitdrukken het woord ontnemen.

Artikel 14 Besluitvorming

 • 1.

  De Wmo-raad kan alleen officiële besluiten nemen indien tenminste tweederde van het aantal leden ter vergadering aanwezig is. De aanwezigheid blijkt uit de voor de aanvang van de vergadering getekende presentielijst.

 • 2.

  Alleen de leden van de Wmo-raad hebben stemrecht. Stemmen bij volmacht wordt uitgesloten.

 • 3.

  Alle besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen van de op de presentielijst aanwezige leden.

 • 4.

  Tot stemmen over uit te brengen adviezen wordt pas overgegaan nadat de voorzitter geconstateerd heeft dat er geen consensus bereikt kan worden over de inhoud van het uit te brengen advies.

 • 5.

  Blanco en niet-geldig uitgebrachte stemmen (ter uitsluitende beoordeling aan de voorzitter) worden geacht niet te zijn uitgebracht.

 • 6.

  Bij staking van stemmen over zaken, die geschiedt door handopsteken, vindt in dezelfde vergadering direct een herstemming plaats. Als ook in dat geval de stemmen staken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. In dit geval worden de verschillende gevoelens van de leden van de Wmo-raad aan het college medegedeeld.

 • 7.

  Stemming over personen geschiedt schriftelijk met gesloten stembiljetten. Leidt een herstemming, tengevolge van gelijkheid van stemmen, niet tot een besluit, dan wordt besloten door trekking van een (door de voorzitter) gemerkt lot.

 • 8.

  Minderheidsstandpunten kunnen op verzoek van de betreffende leden toegevoegd worden aan de besluitenlijst, casu quo het voorstel/advies aan het college.

 • 9.

  De adviezen van de Wmo-raad worden schriftelijk gegeven.

 • 10.

  In het geval het college afwijkt van het advies van de Wmo-raad wordt dit bij het voorstel vermeld onder vermelding van gronden en redenen waarop afgeweken wordt van het advies van de Wmo-raad.

Artikel 15 Jaarverslag

Jaarlijks vóór 1 april maakt de Wmo-raad een verslag van de werkzaamheden over het afgelopen

jaar. Dit verslag wordt aangeboden aan het college en wordt tevens ter kennis gebracht van de gemeenteraad.

Artikel 16 Vergoedingen

 • 1.

  Voor de aanwezigheid bij vergaderingen hebben de leden, de ondersteuner van de Wmo-raad die hiertoe door het college is aangewezen, de voorzitter recht op een vergoeding als bedoeld in art. 96 lid 1 onder a van de Gemeentewet.

 • 2.

  De vergoeding van de leden bedraagt € 54,77

 • 3.

  De vergoeding van de door de gemeente aangewezen notulist bedraagt €54,77

 • 4.

  De vergoeding van de voorzitter en de secretaris bedraagt € 127,-.

 • 5.

  De vergoeding wordt uitbetaald op grond van de aanwezigheid bij de vergadering, blijkend uit het tekenen van de presentielijst.

 • 6.

  Voor de uitoefening van de bevoegdheden genoemd in artikel 4, lid 3 onder a (opleidingen, cursussen, inhuur deskundigheid) en hiermee gepaard gaande reiskosten stelt het college een bedrag van € 2.000 per jaar beschikbaar.

Artikel 17 Geheimhouding

 • 1.

  Het college kan geheimhouding opleggen omtrent aangelegenheden, die zij aan de Wmo-raad voorleggen. Deze geheimhouding geldt totdat zij door het college is opgeheven.

 • 2.

  Onverminderd het bepaalde in het vorige lid kan de Wmo-raad omtrent het in besloten vergaderingen behandelde en omtrent de inhoud van stukken die aan de Wmo-raad worden voorgelegd, geheimhouding opleggen.

 • 3.

  De voorzitter kan bij toezending van stukken voor een vergadering, voor zover niet reeds door het college geheimhouding is opgelegd, een voorlopige geheimhouding opleggen. De Wmo-raad beslist in de eerstvolgende vergadering over definitieve oplegging van geheimhouding omtrent die stukken.

 • 4.

  De geheimhouding wordt door alle leden van de Wmo-raad in acht genomen totdat zij door het college of door de Wmo-raad is opgeheven.

Artikel 18 Geschillen betreffende deze Regeling

Over geschillen voortkomend uit de toepassing van deze Regeling beslist het college, gehoord de

Wmo-raad.

Artikel 19 Hardheidsclausule

In de gevallen waarin deze Regeling niet voorziet beslist het college, gehoord de Wmo-raad

Artikel 20 Slotbepalingen

 • 1.

  communicatie

  Het college maakt het bestaan van de Wmo-raad algemeen bekend. Daarnaast zorgt het college voor bekendmaking van de Regeling.

 • 2.

  evaluatie

  De Wmo-raad evalueert jaarlijks tezamen met het college het functioneren van de Wmo-raad. Samen kan besloten worden de Regeling aan te passen.

Artikel 21 Citeertitel

De Regeling wordt aangehaald als: ‘Regeling Wmo-raad Wormerland 2011’

Artikel 22 Inwerkingtreding van de Regeling

 • 1.

  Deze Regeling treedt in werking 3 dagen na bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 2011.De regeling geldt tot het moment van intrekking.

 • 2.

  De regeling Wmo-raad, vastgesteld op 19 december 2006 wordt ingetrokken per 1 januari 2011.

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Wormerland in de vergadering van 18 januari 2011;

De secretaris De burgemeester

M.van den Hende P.C. Tange