Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Wormerland

Invulling Milieubeleids- en Uitvoeringsregels AFVALSTOFFENVERORDENING WORMERLAND

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWormerland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingInvulling Milieubeleids- en Uitvoeringsregels AFVALSTOFFENVERORDENING WORMERLAND
CiteertitelInvulling Milieubeleids- en Uitvoeringsregels AFVALSTOFFENVERORDENING WORMERLAND
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Art. 10.23 lid 1 Wet milieubeheer

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-02-201501-01-201501-01-2015nieuwe regeling

25-11-2014

Gemeenteblad, 26 Januari 2015

-
26-07-200701-01-2015Nieuwe regeling

26-06-2007

De Zaankanter

-

Tekst van de regeling

Intitulé

Invulling Milieubeleids- en Uitvoeringsregels AFVALSTOFFENVERORDENING WORMERLAND

Vastgesteld door burgemeester en wethouders d.d. 26 juni 2007

1 Algemeen

 

Voor u ligt de ‘invulling van de beleids- en uitvoeringsregels’ in het kader van de Afvalstoffen verordening Gemeente Wormerland 2007

 

1.1 Aanleiding

 

De gemeente Wormerland heeft tot op heden geen invulling gegeven aan uitvoering van landelijk afvalbeleid middels het hoofdstuk Afvalstoffen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeente Wormerland. Het hoofdstuk afvalstoffen in de APV is vanwege de wijziging van de Wet milieubeheer (structuur beheer afvalstoffen, Staatsblad 2001, 346) aan herziening toe.

De model –afvalstoffenverordening van de VNG heeft als voorbeeld gediend voor de door de gemeente Wormerland vastgestelde (nieuwe) Afvalstoffenverordening.

Binnen de gemeente Wormerland zijn de volgende medewerkers betrokken geweest bij het opzetten van de Afvalstoffenverordening 2006:

. Th. Helmink -Juridisch medewerker

. R. Rozemeier -Juridisch medewerker

. J. Bloem -Procesmanager Groen&Afval

Vervolgens is de Afvalstoffenverordening vertaald naar deze onderliggende ‘Invulling van de beleids- en uitvoeringregels’.

 

1.2 Afvalstoffen verordening

 

Op 20 juni 2006 heeft de gemeenteraad van Wormerland de ‘Afvalstoffenverordening’ vastgesteld.

In werking getreden: 3 juli 2006

De nieuwe afvalstoffenverordening maakt geen deel meer uit van de APV maar is een op zichzelf staande verordening.

De, op d.d. vastgestelde afdeling 2 van hoofdstuk 4 van de APV voor de gemeente Wormerland, alsmede een aantal artikelen behorende bij die verordening, zijn bij het vaststellen van de nieuwe Afvalstoffenverordening vervallen.

 

1.3 Milieubeleids- en uitvoeringsregels

 

In de Afvalstoffenverordening is een groot aantal artikelen opgenomen welke het college van burgemeester en wethouders de mogelijkheid bieden zowel beleids- als uitvoeringsregels op te stellen. Dit om allerhande onderwerpen over de (afval) huishouding van de gemeente in goede banen te leiden.

Om hieraan een praktische invulling te geven is onderliggende Invulling van de milieubeleids- en uitvoeringregels opgesteld.

Veel van die regels of beleidsinvullingen golden reeds op grond van de vorige APV en zijn onder de nieuwe Afvalstoffenverordening nog steeds toepasbaar of van waarde. U kunt hierbij denken aan regels voor het aanwijzen van de categorieën (huishoudelijke) afvalstoffen, de wijze van het afval inzamelen, de wijze van aanbieden of regels over het gebruik van inzamelmiddelen en voorzieningen voor afval. De uitwerking hiervan treft u o.a. aan in de afvalwijzer.

De nieuwe Afvalstoffenverordening biedt het college tevens de mogelijkheid nieuwe zaken te regelen of reeds bestaand beleid opnieuw in te vullen of te actualiseren. Het doel van deze notitie nu is invulling te geven aan de Afvalstoffenverordening

Niet voor alle, in de afvalstoffenverordening opgenomen, mogelijke aanwijzingen zal hier een voorstel worden gedaan omdat sommige problemen/zaken zich eenvoudig niet voordoen cq hebben voorgedaan of reeds zijn geregeld. Het opstellen van regels is dan niet zinvol. Mocht een probleem gaan spelen dan biedt de afvalstoffenverordening op ieder moment voldoende basis deze regels alsnog vast te stellen.

 

Leeswijzer

 

In het volgende hoofdstuk komt de daadwerkelijke invulling aan de orde.

De artikelen uit de Afvalstoffenverordening, ten aanzien waarvan behoefte bestaat om nadere regels te stellen, zijn opgenomen. De artikelen waarbij geen nadere beleids- en of uitvoeringsregels voor opgesteld behoeven te worden, zijn in deze notitie achterwege gelaten.

In de grijze vlakken zijn de betreffende artikelen en subleden van de Afvalstoffenverordening opgenomen. Vervolgens wordt invulling gegeven aan de beleids- en uitvoeringsregels.

2 Uitvoerings- en beleidsregels

 

2.1 Afzonderlijke inzameling

 

Op grond artikel 8, lid 2 van de afvalstoffenverordening

 

Artikel 8 Afzonderlijke inzameling

 • 1.

  Door de inzameldienst of andere inzamelaars worden de volgende categorieën huishoudelijk afval afzonderlijk ingezameld:

  • a.

   groente- fruit en tuinafval

  • b.

   klein chemisch afval;

  • c.

   (verpakkings) glas;

  • d.

   oud papier en karton;

  • e.

   textiel;

  • f.

   AEEA;

  • g.

   bouw en sloopafval;

  • h.

   verduurzaamd hout;

  • i.

   grof tuinafval en snoeihout;

  • j.

   asbest en asbesthoudend materiaal;

  • k.

   grof huishoudelijk restafval;

  • l.

   huishoudelijk restafval;

  • m.

   oud ijzer en metalen, valt onder grof huishoudelijk rest afval

2. Het college kan een omschrijving vaststellen van de categorieën huishoudelijke afvalstoffen als bedoeld in het eerste lid.

 

Op grond artikel 8, lid 2 van de afvalstoffenverordening zijn de volgende defenities, conform de defenities van het Afval Overleg Orgaan (AOO) door het college vastgesteld.

 

. groente, fruit en tuinafval: Dat deel van de huishoudelijke afvalstoffen dat van organische oorsprong is en apart wordt ingezameld. Het GFT afval is beperkt van omvang (past in container of afvalzak) en kan worden gecomposteerd.

.klein chemisch afval al het gevaarlijk afval afkomstig van huishoudens dat is opgenomen in de inzamellijst voor ‘Klein Gevaarlijk Afval 2001’ van het Ministerie van VROM

.(verpakkings)glas eenmalig verpakkingsglas van huishoudens, zoals flessen, potten, glazen etc.

. oud papier en karton het huishoudelijk oud papier en karton, bijvoorbeeld kranten, reclame drukwerk, telefoongidsen, ect.

. Textiel textiel bestaande uit kleding, schoeisel en overig textiel zoals lakens, dekens grote lappen stof, gordijnen.

. AEEA, wit en bruingoed AEEA bestaat uit alle huishoudelijke electr(on)ische apparaten waaronder koel en vriesapparatuur, overig groot witgoed, ict-apparatuur, televisies en overig wit en bruingoed.

. Bouw en sloopafval verbouwingsrestafval is afval dat ongescheiden vrijkomt bij het bouwen of slopen of verbouwen door particulieren huishoudens.

. Grof tuinafval en snoeihout plantaardige (of organische) afvalstoffen door aard, samenstelling of omvang niet vallend onder gft-afval en vrijkomend bij de aanleg, het onderhoud of verwijdering van particulier groen ( zoals grof loofafval, snoeiafval).

. Asbest,asbest houdend afval onder asbesthoudend afval wordt al het afval verstaan met producten van asbest, waaronder vinylvloerbedekking, golfplaten, asbestcement, brandwerend board, etc.

. Grof huishoudelijk restafval dat deel van het grof huishoudelijk afval dat overblijft na gescheiden inzameling van deelstromen of fracties.

. huishoudelijk restafval dat deel van het grof huishoudelijk afval dat overblijft na gescheiden inzameling van deelstromen ( glas, papier etc.) passend in een afvalzak, bestaande uit plastic, blik, drankkartons, wegwerp luiers etc.

. Oud ijzer en metalen oud ijzer en metalen vallen onder grof huishoudelijk afval.

2.2 Inzamelmiddelen en voorzieningen

 

Artikel 9 Inzamelmiddelen en voorzieningen

 • 1.

  De inzameling kan plaatsvinden via:

  • a.

   een inzamelmiddel voor de gebruiker van een perceel;

  • b.

   een inzamelmiddel voor de gebruikers van een aantal percelen;

  • c.

   een inzamelmiddel op wijk niveau;

  • d.

   een brengdepot op lokaal of regionaal niveau.

 • 2.

  Het college kan aanwijzen via welk al dan niet van gemeentewege verstrekt inzamelmiddel of via welke inzamelvoorziening de inzameling van een bepaalde categorie huishoudelijke afvalstoffen ten behoeve van een gebruiker van een perceel plaatsvindt.

 

Op grond van artikel 9, lid 2 van de afvalstoffenverordening wijst het college voor de inzameling van de volgende afvalstromen de volgende inzamelmiddelen aan:

 

. Groente, fruit en tuinafval:

een middels gemeentewege, aan ieder huishouden een verstrekte GFT container

 

. Klein chemisch afval;

afgifte van KCA kan bij de gemeentewerf

 

. (verpakkings) glas:

Op diverse locaties in Wormerland staan glasbakken waarin burgers glas gratis kunnen deponeren

 

. Oude papier en karton:

In Wormerland staan op diverse locaties containers waar burgers het papier kunnen brengen. Ook zijn er scholen en verenigingen waar het papier kan worden ingeleverd

 

. Textiel:

Op diverse locaties staan een of meer kledingcontainers waarheen burgers het textiel kunnen brengen. Textiel behoort in een gesloten plastic zak te worden aangeleverd

 

. AEEA (afgedankte elektrische of elektronische apparatuur):

AEEA kan worden ingeleverd bij detaillisten of worden gebracht naar de milieustraat. De openingstijden worden bekend gemaakt via de afvalkalender

 

. Bouw en sloopafval:

Verbouwingsrestafval kan worden gebracht bij de milieustraat

De openingstijden worden bekend gemaakt via de afvalkalender

 

. grof tuinafval en snoeihout

Grof tuinafval en snoeihout kan worden gebracht bij de milieustraat

De openingstijden worden bekend gemaakt via de afvalkalender

 

. Asbest en asbesthoudend

Asbest en asbesthoudend afval kan worden gebracht bij de milieustraat

De openingstijden worden bekend gemaakt via de afvalkalender

 

. Grof huishoudelijk restafval:

Grof Huishoudelijk restafval kan worden gebracht bij de milieustraat

De openingstijden worden bekend gemaakt via de afvalkalender

 

. Huishoudelijk restafval:

Een middels gemeentewege, aan ieder huishouden verstrekte restafvalcontainer of een gezamenlijke container voor meerdere huishoudens

 

. Oud ijzer en metalen:

Oud ijzer en metalen kan worden gebracht bij de milieustraat

De openingstijden worden bekend gemaakt via de afvalkalender

 

. Ophalen grof afval

Voor het grofvuil is naast het hierboven omschreven brengsysteem ook een haalsysteem van toepassing. Maximaal mag er 1m3 per keer per adres worden aangeboden

 

2.3 Frequentie van inzamelen

 

Artikel 10 Frequentie van inzamelen

 • 1.

  Huishoudelijk restafval wordt tenminste een maal per twee weken bij elk perceel ingezameld.

 • 2.

  Groente,fruit en tuinafval wordt tenminste een maal per twee weken bij elk perceel ingezameld.

 • 3.

  Het college kan deze frequentie van inzameling vaststellen van de overige categorieën huishoudelijke afvalstoffen die afzonderlijk in aangewezen delen

 

Op grond van artikel 10, lid 4 van de Afvalstoffenverordening stelt het college voor de inzameling van de volgende afvalstromen de volgende inzamelfrequenties vast:

 

. KCA en AEEA frequentie en data van de huis aan huis inzameling wordt

bekendgemaakt middels de jaarlijkse Afvalkalender en publicaties in de gemeente pagina.

 

. Oude papier en karton Het papier wordt ingezameld via straatcontainers en via scholen en verenigingen.

 

. Textiel Textiel wordt ingezameld via straatcontainers en via instellingen die hiervoor een vergunning krijgen.

 

. Glas Het glas wordt ingezameld via straatcontainers. Vlakglas kan worden aangeboden op de milieustraat

 

2.4 Inzamelmiddel voor de gebruiker van een perceel

 

Artikel 15 Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen via een inzamelmiddel voor de gebruiker van een perceel

 • 1.

  Het is voor een gebruiker van een perceel ten behoeve van wie krachtens artikel 9, tweede lid, voor een bepaalde categorie huishoudelijke afvalstoffen een inzamelmiddel is aangewezen of van gemeentewege is verstrekt, verboden de betreffende afvalstoffen anders aan te bieden dan via het daartoe aangewezen of verstrekte inzamelmiddel.

 • 2.

  Het is voor de gebruiker van een perceel verboden andere categorieën huishoudelijke afvalstoffen via een inzamelmiddel aan te bieden, dan de categorie waarvoor dit inzamelmiddel krachtens artikel 9, lid twee, is bestemd.

 • 3.

  Het college kan regels stellen omtrent de plaatsen en wijze waarop huishoudelijke afvalstoffen via een inzamelmiddel moeten worden aangeboden.

 • 4.

  Het college kan regels stellen met betrekking tot het maximale gewicht van de afvalstoffen per inzamelmiddel en het maximale aantal inzamelmiddelen dat per keer kan worden aangeboden.

 • 5.

  Indien van gemeentewege een inzamelmiddel aan de gebruiker van een perceel is verstrekt kan het college regels stellen omtrent de voorwaarden waaronder het inzamelmiddel is verstrekt, het gebruiken en het reinigen daarvan.

 • 6.

  Indien het inzamelmiddel niet van gemeentewege is verstrekt, kan het college eisen stellen aan het te gebruiken inzamelmiddel.

 • 7.

  Het is verboden huishoudelijke afvalstoffen op andere wijze ter inzameling aan te bieden dan krachtens dit artikel is bepaald.

 • 8.

  Het is verboden voor anderen dan de gebruiker van een perceel ten behoeve van wie krachtens artikel 9, tweede lid, een inzamelmiddel is verstrekt of aangewezen, hun afvalstoffen ter inzameling aan te bieden via dit inzamelmiddel.

   

Op grond van artikel 15, lid 3, 4, 5 en 6 van de Afvalstoffenverordening stelt het college het maximale gewicht vande afvalstoffen per inzamelmiddel en het maximale aantal inzamelmiddelen dat per inzameldag kan worden aangeboden, vast.

 

. GFT container

Per huisaansluiting mag maximaal 1 gft container ( inhoud 140 liter) worden aangeboden. De container mag pas vanaf 07.00 uur, op de dag van de inzameling, worden aangeboden met het handvat naar de straatkant.

Het maximale gewicht (inclusief container) mag 80 kilogram bedragen.

 

. Restafvalcontainer

Per huisaansluiting mag maximaal 1 restafvalcontainer ( inhoud 240 liter) worden aangeboden. De container mag pas vanaf 07.00 uur, op de dag van de inzameling, worden aangeboden met het handvat naar de straatkant.

Het maximale gewicht (inclusief container) mag 80 kilogram bedragen.

2.5 Inzamelvoorziening ten behoeve van een groep percelen

 

Artikel 16 Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen via een inzamelvoorziening ten behoeve van een groep percelen

 • 1.

  Het is de gebruikers van een perceel voor wie krachtens artikel 9, tweede lid, mede ten behoeve van zijn perceel een inzamelvoorziening voor een bepaalde categorie huishoudelijke afvalstoffen is aangewezen, verboden de betreffende afvalstoffen anders aan te bieden dan via de betreffende inzamelvoorziening.

 • 2.

  Het is verboden andere categorieën huishoudelijke afvalstoffen via een inzamelvoorziening voor een aantal percelen aan te bieden, dan de categorie waarvoor deze inzamelvoorziening krachtens artikel 9, tweede lid, is bestemd.

 • 3.

  Het college kan nadere regels stellen te aanzien van de wijze waarop huishoudelijke afvalstoffen via een inzamelvoorziening ten behoeve van een groep percelen moet worden aangeboden.

 • 4.

  Het is verboden huishoudelijke afvalstoffen op andere wijze aan te bieden via een inzamelvoorziening ten behoeve van een groep percelen dan krachtens het derde lid is bepaald.

 • 5.

  Het is verboden voor anderen dan de gebruikers van percelen voor wie krachtens artikel 9, tweede lid, een inzamelvoorziening is aangewezen, huishoudelijke afvalstoffen aan te bieden via deze inzamelvoorziening.

   

Op grond van artikel 16, lid drie van de Afvalstoffenverordening stelt het college het maximale gewicht van de afvalstoffen per inzamelmiddel en het maximale aantal inzamelmiddelen dat per keer kan worden aangeboden.

 

. GFT container

Wooneenheden die gezamenlijk over 1 ( inhoud 240 liter) gft container beschikken mogen per twee wekelijkse inzameling maximaal 1 gft container aanbieden. De container mag pas vanaf 07.00 uur, op de dag van de inzameling, worden aangeboden met het handvat naar de straatkant.

Het maximale gewicht (inclusief container) mag 80 kilogram bedragen.

2.6 Inzamelvoorziening op wijkniveau

 

Artikel 17 Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen via een inzamelvoorzieningen op wijkniveau

 • 1.

  Het is verboden andere categorieën huishoudelijke afvalstoffen via een inzamelvoorziening op wijkniveau aan te bieden dan de categorie waarvoor de inzamelvoorziening krachtens artikel 9, tweede lid, is bestemd.

 • 2.

  Het college kan regels stellen omtrent de wijze waarop huishoudelijke afvalstoffen ter inzameling kunnen worden aangeboden via een inzamelmiddel op wijkniveau.

 • 3.

  Het is verboden huishoudelijke afvalstoffen op andere wijze via een inzamelmiddel op wijkniveau ter inzameling aan te bieden dan krachtens het tweede lid is bepaald.

 • 4.

  Het verbod in artikel 15, zevende lid en artikel 16, vierde lid, geld niet voor het aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen via inzamelvoorzieningen op wijkniveau overeenkomstig dit artikel

 

Op grond artikel 17, lid 2 van de afvalstoffenverordening worden door het college de volgende regels gesteld met betrekking tot het aanbieden van afvalstoffen via een inzamelvoorziening op wijkniveau:

 

. Textiel wel bruikbare kleding en overig textiel – geen vervuilde poetsdoeken, vloerbedekking en matrassen. Schoenen dienen per paar te worden bijeen gebonden en in een zak worden aangeboden.

 

. Glas geen kurken, deksels en doppen, loden capsules van wijnflessen, spaar- en tl- Lampen, aardewerk en porselein.

 

. papier geen kunststoffolie, geplastificeerd/gelamineerd papier, ordners en

ringbanden, vloeistofdichte verpakkingen, sanitair papier, carbon en doorslagpapier, foto’s, piepschuim, plasticdraagtassen verontreinigd papier (o.a. koffiefilters, theebuiltjes, papieren servetten), behangselpapier, diepvriesverpakkingen etiketten en stickers.

2.7 Brengdepot op lokaal of regionaal niveau

 

Artikel 18 Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen via een brengdepot op lokaal of regionaal niveau

 • 1.

  Het is verboden andere categorieën huishoudelijk afvalstoffen via een brengdepot op lokaal of regionaal niveau aan te bieden dan de categorieën waarvoor het brengdepot krachtens artikel 9, tweede lid, is bestemd.

 • 2.

  Het college kan regels stellen omtrent de wijze waarop huishoudelijke afvalstoffen ter Inzameling kunnen worden aangeboden bij het brengdepot op lokaal of regionaal niveau.

 • 3.

  Het is verboden huishoudelijke afvalstoffen op andere wijze via een brengdepot op lokaal of regionaal niveau ter inzameling aan te bieden dan krachtens het derde lid is bepaald.

 • 4.

  Het verbod in artikel 15, zevende lid en artikel 16, vierde lid, geldt niet voor het aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen via een brengdepot op lokaal of regionaal niveau overeenkomstig dit artikel.

 

Op grond artikel 18, tweede lid van de afvalstoffenverordening, worden door het college de volgende regels gesteld met betrekking tot het aanbieden van afvalstoffen via een brengdepot:

 

De kosten van het aanbieden van afval op de gemeentelijke milieustraat wordt jaarlijks bekendgemaakt middels een bord aan de milieustraat en de gemeentepagina.

 

Voor het aanbieden van asbest op de gemeentelijke milieustraat zijn op grond van artikel 18, tweede lid van de Afvalstoffenverordening door het college de volgende regels vastgesteld:

. Asbest dient luchtdicht verpakt te worden (dubbele laag doorzichtig plastic).

. Asbest dient voor het verpakken nat te worden gemaakt

. Het pakket dient te worden voorzien van de aanduiding “Asbest”.

2.8 Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen zonder inzamelmiddel

 

Artikel 19 Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen zonder inzamelmiddel

 • 1.

  het college kan categorieën huishoudelijke afvalstoffen aan wijzen die zonder inzamelmiddel als bedoeld in artikel 9 van deze verordening ter inzameling kunnen worden aangeboden.

 • 2.

  Het college kan regels stellen over de wijze waarop deze categorieën huishoudelijke afvalstoffen ter inzameling worden aangeboden.

 • 3.

  Het college kan regels stellen over het maximale gewicht, de afmetingen en het volume waarop deze categorieën huishoudelijke afvalstoffen ter inzameling worden aangeboden.

 • 4.

  Het is verboden deze categorieën huishoudelijke afvalstoffen op andere wijze ter inzameling aan te bieden dan krachtens dit artikel is bepaald.

 

Op grond artikel 19, lid 1 van de Afvalstoffenverordening worden door het college de volgende afvalstoffen aangewezen die zonder inzamelmiddel als bedoeld in artikel 9 van de Afvalstoffenverordening worden ingezameld:

 

. Papier en karton via straatcontainers, scholen en verenigingen

. Oud ijzer en metaal na telefonische afspraak

. Grofhuishoudelijk afval maximaal 1 m3 per afspraak (ophalen)

. Bouw en sloopafval maximaal 1m3 per afspraak (ophalen)

 

Het afval dient vrij te zijn van scherpe delen zoals spijkers en dergelijke.

In handzame pakketten te zijn samengebonden, maximaal 25 kg per pakket. Dit geldt niet voor kasten, bankstellen en dergelijke.

2.9 Dagen en tijden voor het ter inzameling aanbieden

 

Artikel 20 Dagen en tijden voor het ter inzameling aanbieden

 • 1.

  Het college stelt de dagen en tijden vast waarop de categorieën huishoudelijke afvalstoffen ter inzameling kunnen worden aangeboden.

 • 2.

  Het is verboden huishoudelijke afvalstoffen op andere dagen en tijden ter inzameling aan te bieden dan krachtens het eerste lid is bepaald.

 

Op grond van artikel 20, lid 1 van de Afvalstoffenverordening worden door het college de volgende dagen en tijden aangewezen waarop categorieën huishoudelijke afvalstoffen ter inzameling kunnen worden aangeboden:

 

. Groente, fruit en tuinafval vanaf 07.00 uur s’ochtends op de dag van de inzameling. Voor precieze datum wordt verwezen naar de afvalwijzer. Of via de milieustraat.

 

. Klein chemisch afval voor de precieze data wordt verwezen naar de afvalwijzer. Of via de milieustraat.

 

. Grof huishoudelijk afval na telefonische afspraak of via de milieustraat.

 

. AEEA na telefonische afspraak of via de milieustraat.

 

. Huishoudelijk afval vanaf 07.00 uur s’ochtends op de dag van de inzameling. Voor de precieze data wordt verwezen naar de afvalwijzer.

 

. Oud ijzer en metalen na telefonische afspraak of via de milieustraat.

2.9 Het in bijzondere gevallen ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen

 

Artikel 21 Het in bijzondere gevallen ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen

In afwijking van hetgeen in deze paragraaf is bepaald kan het college regels stellen omtrent het in bijzondere gevallen ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen aan de inzameldienst of andere inzamelaars.

 

De gemeente zal, refererend naar bovenstaand artikel, bepaalde instanties de mogelijkheid bieden bepaalde categorieën afvalstoffen ter inzameling aan te bieden aan de aangewezen inzameldienst(en).