Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Woudenberg

Verordening geurhinder en veehouderij 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWoudenberg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening geurhinder en veehouderij 2010
CiteertitelVerordening geurhinder en veehouderij 2010
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

PDF-bestand kaart behorende bij deze verordening kan niet worden ingeladen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet geurhinder en veehouderij, art. 6

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-07-2010Onbekend

24-06-2010

De Woudenberger, 14-07-2010

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening geurhinder en veehouderij 2010

De raad van de Gemeente Woudenberg,

Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 18 mei 2010;

Gelet op artikel 6 van de Wet geurhinder en veehouderij;

Besluit:

Vast te stellen de volgende verordening houdende regels met betrekking tot beslissingen inzake vergunningen krachtens de Wet milieubeheer voor veehouderijen, voor zover het betreft geurhinder vanwege tot die veehouderijen behorende dierenverblijven:

Verordening geurhinder en veehouderij 2010

In te trekken de volgende verordening houdende regels met betrekking tot beslissingen inzake vergunningen krachtens de Wet milieubeheer voor veehouderijen, voor zover het betreft geurhinder vanwege tot die veehouderijen behorende dierenverblijven:

Verordening geurhinder en veehouderij 2008

Artikel 1: Begripsbepaling

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • -

  veehouderij: inrichting die tot een krachtens artikel 1.1, derde lid, van de Wet milieubeheer aangewezen categorie behoort en is bestemd voor het fokken, mesten, houden, verhandelen, verladen of wegen van dieren.

 • -

  Wet: de Wet geurhinder en veehouderij.

Artikel 2: Aanwijzing gebieden

Als gebieden als bedoeld in artikel 6 van de Wet worden aangewezen de volgende gebieden:

 • A.

  Invloedsgebied A: Plangebied voor industrieterrein (fase 1).

  Het gebied dat het plangebied voor industrieterrein omsluit en dat nader aangegeven is op de bij deze verordening behorende en als zodanig gewaarmerkte kaart.

 • B.

  Invloedsgebied B: Het Groene Woud.

  Het gebied dat Het Groene Woud omsluit en dat nader aangegeven is op de bij deze verordening behorende en als zodanig gewaarmerkte kaart.

Artikel 3: Andere waarden voor de geurbelasting of afstanden

In gebied A als omschreven in artikel 2 van deze verordening, geldt de volgende andere waarde.

Op grond van artikel 6, lid 1 van de Wet en in afwijking van artikel 3, lid 1 van de Wet bedraagt de maximale waarde voor de geurbelasting van een veehouderij voor zover de voor geur gevoelige objecten zich bevinden binnen het plangebied voor industrieterrein: 4 ouE/m3.

In gebied B als omschreven in artikel 2 van deze verordening, geldt de volgende andere waarde.

Op grond van artikel 6, lid 3 van de Wet en in afwijking van artikel 4, lid 1 van de Wet bedraagt de afstand tussen een veehouderij waar dieren worden gehouden van een diercategorie waarvoor niet bij ministeriële regeling een geuremissiefactor is vastgesteld, en een geurgevoelig object ten minste 50 meter voor zover de voor geur gevoelige objecten zich bevinden binnen Het Groene Woud.

Artikel 4: Citeertitel

Deze verordening kan aangehaald worden als de “Verordening geurhinder en veehouderij”.

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van:

K.Wiesenekker

J.G.P. van Bergen

raadsgriffier

voorzitter