Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Woudenberg

Verordening cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWoudenberg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand
CiteertitelVerordening cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet werk en bijstand, artikel 47
 2. Gemeentewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-08-2004Onbekend

24-06-2004

De Woudenberger, 29-06-2004

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand

De raad van de Gemeente Woudenberg,

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 17 mei 2004;

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet en gelet op de artikelen 8 en 22 van de Tijdelijke Referendumwet;

Overwegende, dat de gemeenteraad op grond van het bepaalde in artikel 47 van de Wet werk en bijstand verplicht is bij verordening regels te stellen over de wijze waarop de cliëntenparticipatie is geregeld;

besluit:

Vast te stellen:

Verordening cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand,

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • Cliëntenparticipatie:

  de gestructureerde wijze waarop de gemeente de zelforganisatie van inwoners betrekt in de beleidsvorming en uitvoering van de Wet werk en bijstand en het gemeentelijk minimabeleid.

 • WWB:

  de Wet werk en bijstand.

 • Adviesraad WWB:

  een uit personen of hun vertegenwoordigers bestaande zelforganisatie, met taken en bevoegdheden zoals in deze verordening omschreven.

Artikel 2 Doelstelling, taken en afbakening

 • 1.

  Er is een Adviesraad WWB gemeente Woudenberg.

 • 2.

  De Adviesraad WWB stelt zich ten doel een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van de dienstverlening ten aanzien van de WWB en het gemeentelijk minimabeleid.

 • 3.

  De Adviesraad WWB brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan het college van burgemeester en wethouders of het hoofd van de sector Burgerzaken over de uitvoering van de Wet werk en bijstand, met inbegrip van het gemeentelijk minimabeleid.

 • 4.

  De Adviesraad WWB is niet bevoegd te adviseren naar aanleiding van individuele klachten, bezwaarschriften en andere zaken, die betrekking hebben op individuele personen.

Artikel 3 Samenstelling en zittingsduur

 • 1.

  De Adviesraad WWB wordt ingesteld door burgemeester en wethouders van Woudenberg. Het is een onafhankelijk orgaan en bestaat uit minimaal 3 en maximaal 7 leden, zijnde personen of leden vanuit maatschappelijke organisaties uit de gemeente Woudenberg. Ten minste driekwart van de leden bestaat uit personen als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de wet. Indien er onvoldoende leden, als bedoeld in artikel 7, eerste lid, zich beschikbaar stellen, dan kan van dit aantal worden afgeweken.

 • 2.

  De leden worden op voordracht van de Adviesraad WWB benoemd voor een periode van 4 jaar door burgemeester en wethouders. Zij zijn daarna terstond herbenoembaar.

 • 3.

  De leden kunnen te allen tijde ontslag nemen en geven daarvan schriftelijk kennis aan het college. Een afschrift gaat naar de voorzitter van de Adviesraad WWB van de gemeente Woudenberg.

 • 4.

  Het lidmaatschap van de Adviesraad WWB wordt door het college beëindigd:

  • a.

   zodra het lid de belangen van de genoemde doelstelling niet meer onderschrijft;

  • b.

   door overlijden;

  • c.

   bij vertrek uit de gemeente;

  • d.

   bij opheffing van de Adviesraad WWB door burgemeester en wethouders;

  • e.

   bij ernstig disfunctioneren; In dat geval kan de Adviesraad WWB het college gemotiveerd verzoeken om het lidmaatschap te beeindigen. Voor een dergelijk verzoek is een tweederde meerderheid van het aantal aanwezige leden noodzakelijk.

Artikel 4 Werkwijze

 • 1.

  Burgemeester en wethouders dragen er zorg voor dat de nodige informatie wordt verstrekt ten behoeve van het naar behoren functioneren van de Adviesraad WWB.

 • 2.

  Het college betrekt de Adviesraad WWB, waar mogelijk, bij het ontwikkelen en aanpassen van de informatievoorziening, bijvoorbeeld waar het gaat om formulieren en voorlichtingsmateriaal.

 • 3.

  Het advies van de Adviesraad WWB wordt uiterlijk binnen twee weken uitgebracht. De Adviesraad WWB kan het uitbrengen van een advies met maximaal twee weken verdagen. Van een verdaging wordt schriftelijk mededeling gedaan, met vermelding van de reden.

 • 4.

  Indien het belang van de zaak daartoe aanleiding geeft, vindt bij de aanbieding van het advies overleg plaats tussen de contactambtenaar, dan wel de verantwoordelijk wethouder en de Adviesraad WWB.

 • 5.

  Tussen de contactambtenaar vindt geregeld, doch minimaal tweemaal per jaar, een structureel overleg plaats met de Adviesraad WWB. Onderwerpen voor de agenda worden minimaal 2 weken van tevoren op de agenda geplaatst.

 • 6.

  Tussen de wethouder van sociale zaken vindt geregeld, doch minimaal éénmaal per jaar, een structureel overleg plaats met de Adviesraad WWB. Onderwerpen voor de agenda worden minimaal 2 weken van tevoren op de agenda geplaatst.

 • 7.

  Burgemeester en wethouders kunnen nadere regels vaststellen over de procedures en de contacten met de Adviesraad WWB.

Artikel 5 Faciliteiten

 • 1.

  Burgemeester en wethouders stellen de Adviesraad WWB financiële middelen ter beschikking voor het uitoefenen van haar taak. Daartoe dient de Adviesraad WWB jaarlijks een begroting in te dienen.

 • 2.

  Voor niet reguliere activiteiten kan de Adviesraad WWB bij burgemeester en wethouders een projectsubsidie aanvragen.

Artikel 6 Overgangsbepaling

Degene, die per datum inwerkingtreding van deze verordening lid is van het klantenpanel Abw, heeft automatisch zitting in de Adviesraad WWB.

Artikel 7 Slotbepalingen

Deze verordening treedt in werking op 1 augustus 2004.

Deze verordening wordt aangehaald als de verordening cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand.

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 24 juni 2004

A.F. van Leur

raadsgriffier

mr A.B.L. de Jonge

voorzitter