Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Woudenberg

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Woudenberg houdende regels omtrent cliëntenparticipatie Verordening cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWoudenberg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Woudenberg houdende regels omtrent cliëntenparticipatie Verordening cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening
CiteertitelVerordening cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening 2008.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 147 van de Gemeentewet
 2. artikel 2, derde lid, van de Wet sociale werkvoorziening
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-12-201701-10-2017nieuwe regeling

26-10-2017

gmb-2017-213008

193049

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Woudenberg houdende regels omtrent cliëntenparticipatie Verordening cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening

De raad van de Gemeente Woudenberg,

 

 

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 12 september 2017;

 

 

gelet op artikel 147 van de Gemeentewet en artikel 2, derde lid, van de Wet sociale werkvoorziening;

 

 

besluit:

 

 

Vast te stellen de volgende: Verordening cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening 2017

 

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsbepalingen

 • 1.

  In deze verordening wordt verstaan onder:

  • a.

   college: college van burgemeester en wethouders;

  • b.

   regiogemeenten: de gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Leusden, Soest en Woudenberg;

  • c.

   Wsw-geïndiceerden: ingezetenen van de regiogemeenten die voor de Wet sociale werkvoorziening geïndiceerd zijn of hun wettelijk vertegenwoordigers.

  • d.

   cliëntenparticipatie Wsw: de gestructureerde wijze waarop de gemeente Wsw-geïndiceerden betrekt bij de beleidsvoorbereiding, uitvoering en evaluatie van het gemeentelijk Wsw-beleid;

  • e.

   Cliëntenraad Wsw: de door de colleges van de regiogemeenten ingestelde cliëntenraad van Wsw-geïndiceerden;

  • f.

   RWA: Regionaal sociaal werkvoorzieningschap Amersfoort en omgeving.

 • 2.

  Voor zover niet anders bepaald, worden begrippen in deze verordening gebruikt in dezelfde betekenis als in de Wet sociale werkvoorziening.

Artikel 2. Doelstellingen

Cliëntenparticipatie Wsw heeft de volgende doelstellingen:

 • 1.

  het bewerkstelligen dat Wsw-geïndiceerden optimaal betrokken zijn bij de voorbereiding, vaststelling, uitvoering en evaluatie van het gevoerde Wsw-beleid;

 • 2.

  het bijdragen aan de totstandkoming of verbetering van het Wsw-beleid, gericht op het bieden van gelijke arbeidsmogelijkheden aan burgers met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking, zodat dit de realisatie van volwaardig burgerschap bevordert.

Artikel 3. Bevoegdheden en reikwijdte

De Cliëntenraad Wsw:

 • 1.

  adviseert de colleges gevraagd en ongevraagd over onderwerpen die het Wsw-beleid betreffen, voor zover het niet gaat om individuele situaties en bedrijfsvoering;

 • 2.

  wordt betrokken bij beleid van de regiogemeenten dat betrekking heeft op ‘behoud van de Wsw-voorziening voor mensen met een arbeidsbeperking en waar mogelijk werken bij een reguliere werkgever’.

Artikel 4. Werkwijze

 • 1.

  Het college vraagt de Cliëntenraad Wsw in ieder geval om advies bij de onderwerpen als bedoeld in artikel 3;

 • 2.

  Het advies wordt op een zodanig tijdstip gevraagd dat het uitgebrachte advies meegenomen kan worden in het besluitvormingsproces;

 • 3.

  Wanneer het college afwijkt van het advies van de Cliëntenraad Wsw, worden de redenen daarvan meegedeeld aan de Cliëntenraad Wsw;

 • 4.

  Het college verstrekt aan de Cliëntenraad Wsw tijdig, en desgevraagd schriftelijk, alle inlichtingen en gegevens die hij voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijs nodig heeft.

 • 5.

  De aan de Cliëntenraad Wsw gevraagde adviezen worden binnen drie weken uitgebracht.

 • 6.

  Besluiten van de Cliëntenraad worden in het verslag van de vergadering vastgelegd. Wanneer een besluit niet met algemene stemmen is aangenomen, worden in het verslag van de vergadering en, indien van toepassing, in het advies dat daarop is gebaseerd ook de afwijkende standpunten weergegeven.

 • 7.

  De Cliëntenraad maakt voor 1 april van het lopende jaar een verslag over zijn werkzaamheden in het voorgaande jaar. Dit verslag wordt tenminste bekend gemaakt aan het college van de gemeente Amersfoort.

Artikel 5. Overleg

 • 1.

  De Cliëntenraad Wsw vergadert ten minste één keer per jaar en voorts zo dikwijls als de voorzitter of tenminste een derde van de leden dat nodig vindt;

 • 2.

  Besluiten worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen;

 • 3.

  De vergaderingen zijn openbaar;

 • 4.

  Indien gewenst zal de afdelingsmanager Werk, inkomen en zorg (WIZ) van de gemeente Amersfoort of zijn vertegenwoordiger de vergadering bijwonen voor het geven van toelichting of advies;

 • 5.

  Minimaal één maal per jaar wordt bestuurlijk overleg gevoerd waarbij in ieder geval de portefeuillehouder Werk en Inkomen van de gemeente Amersfoort aanwezig is.

Artikel 6. Benoeming, samenstelling en zittingsduur

 • 1.

  De Cliëntenraad Wsw bestaat uit minimaal 6 en maximaal 12 personen, waarvan:

  minimaal tweederde Wsw-geïndiceerde is,

  maximaal eenderde werkzaam is of vrijwilliger is bij een relevante maatschappelijke organisatie.

 • 2.

  De leden hebben zitting in de Cliëntenraad Wsw op persoonlijke titel. Als zij lid zijn van een maatschappelijke organisatie zullen zij in de Cliëntenraad Wsw opereren zonder last of ruggespraak.

 • 3.

  De leden worden, op voordracht van de Cliëntenraad Wsw, door het college van de regiogemeente waar het betreffende lid woonachtig is, benoemd.

 • 4.

  De Cliëntenraad Wsw kiest uit haar midden een vice-voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Ieder lid, met uitzondering van de voorzitter, wordt benoemd voor een periode van 3 jaar en is na aftreden één keer opnieuw benoembaar.

 • 5.

  De zittingsduur van de leden van de cliëntenraad is, behoudens tussentijds aftreden, 4 jaar.

 • 6.

  De leden van de cliëntenraad zijn terstond opnieuw benoembaar.

 • 7.

  De leden van de cliëntenraad zijn maximaal één keer herbenoembaar.

 • 8.

  Eindigt de hoedanigheid waaraan een lid (op grond van het eerste lid van dit artikel) zijn benoeming ontleent, dan behoudt hij voor de periode van maximaal 6 maanden het recht om lid van de Cliëntenraad te blijven.

Artikel 7. Onafhankelijk voorzitter

 • 1.

  De vergaderingen van de Cliëntenraad Wsw worden voorgezeten door een onafhankelijk voorzitter, die geen Wsw-geïndiceerde is en niet werkzaam is in dienst van (één van) de regiogemeenten of de Wsw-uitvoeringsorganisatie;

 • 2.

  De voorzitter wordt voor een termijn van vier jaar op persoonlijke titel benoemd door het college van de gemeente Amersfoort, op voordracht van de Cliëntenraad Wsw.

 • 3.

  De voorzitter kan twee maal worden herbenoemd.

Artikel 8. Taken voorzitter, penningmeester en secretaris

 • 1.

  Tot de taak van de voorzitter behoort:

  • a.

   het, in overleg met de penningmeester en secretaris, vaststellen van de agenda;

  • b.

   het bepalen van datum en tijdstip van de vergadering;

  • c.

   het leiden van de vergadering;

  • d.

   het vertegenwoordigen van de Cliëntenraad Wsw naar buiten.

 • 2.

  Tot de taak van de penningmeester behoort:

  • a.

   het beheer van de voor de Cliëntenraad Wsw beschikbare gelden;

  • b.

   het opstellen van een financieel jaarverslag over de besteding van de beschikbare gelden;

  • c.

   het indienen van de begroting bij het college van de gemeente Amersfoort.

 • 3.

  Tot de taak van de secretaris behoort:

  • a.

   het schriftelijk oproepen van de leden en toesturen van de agenda met bijbehorende stukken voor een vergadering;

  • b.

   het openbaar bekendmaken van de vergadering;

  • c.

   het opstellen van een schriftelijk verslag van de vergadering;

  • d.

   het opstellen van het jaarverslag;

  • e.

   het verzenden van de verslagen ter kennisneming aan de gemeenteraad.

Artikel 9. Faciliteiten

 • 1.

  Het college van de gemeente Amersfoort stelt aan de Cliëntenraad Wsw jaarlijks een subsidie beschikbaar waarmee de Cliëntenraad Wsw redelijkerwijs de belangen kan behartigen van de in de regiogemeenten wonende Wsw-geïndiceerden;

 • 2.

  De subsidie als bedoeld in het eerste lid wordt jaarlijks toegekend op aanvraag van de Cliëntenraad Wsw middels een begroting;

 • 3.

  Het college van de gemeente Amersfoort wijst een ambtenaar aan als vast aanspreekpunt voor de Cliëntenraad Wsw;

 • 4.

  De gemeente Amersfoort stelt vergaderruimte en kopieerfaciliteiten beschikbaar ten behoeve van de Cliëntenraad Wsw;

 • 5.

  Voor niet reguliere activiteiten kan de Cliëntenraad Wsw bij het college van de gemeente Amersfoort een projectsubsidie aanvragen.

Hoofdstuk 2 Slotbepalingen

Artikel 10. Hardheidsclausule

In zaken waarin deze verordening niet voorziet beslist het college.

Artikel 11. Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening.

Artikel 12. Inwerkingtreding en intrekking

 • 1.

  Deze verordening treedt met terugwerkende kracht in werking per 1 oktober 2017.

 • 2.

  De verordening cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening 2008 wordt ingetrokken per oktober 2017.

 

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van: 26 oktober 2017

K. Wiesenekker

raadsgriffier

T. Cnossen

voorzitter

Toelichting Verordening cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening

 

Algemeen

Op 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht geworden. Daarmee is onder andere de Wsw gesloten voor nieuwe instroom. Sindsdien is er geen sprake meer van nieuwe Wsw-indicaties en bestaat er dientengevolge ook geen wachtlijst meer. De personen die op 31 december 2014 een Wsw-indicatie hadden en op de wachtlijst stonden, vallen sinds 1 januari 2015, in ieder geval voor wat betreft hun re-integratie op de arbeidsmarkt, onder de Participatiewet.

 

Artikelsgewijs

Artikelen of onderdelen die geen vragen oproepen worden niet nader toegelicht.

 

Artikel 1

Ad 1b: deze gemeenten vormen gezamenlijk de gemeenschappelijke regeling Regionaal sociaal werkvoorzieningschap Amersfoort en omgeving (RWA), de uitvoeringsorganisatie voor de Wet sociale werkvoorziening in onze regio.

Ad 1c: De definitie van Wsw-geïndiceerde op grond van artikel 1 van de Wsw en daaruit voortvloeiend artikel 1 lid 1sub c van deze verordening, heeft alleen betrekking op personen die een Wsw-indicatie en een dienstverband hebben bij een sociaal werkvoorzieningschap. Dat geldt voor alle vormen, zoals begeleid werken, detachering, enz..Een Wsw-geïndiceerde kan zich ook laten vertegenwoordigen door zijn of haar wettelijke vertegenwoordiger, die daarom ook onder de definitie van Wsw-geïndiceerde valt.

 

Artikelen 4, 5, 6 en 8

Deze artikelen gaan over de vormgeving van de cliëntenparticipatie in de praktijk, waarbij de werkwijze, overlegfrequentie, benoeming, samenstelling en zittingsduur van de leden en de taken van de voorzitter, de penningmeester en de secretaris worden geregeld.

 

Artikel 7

Gekozen is voor een onafhankelijke voorzitter om te bewerkstelligen dat adviezen zo neutraal mogelijk (zonder herkomst van gemeente, doelgroep enz.) worden gegeven.

 

Artikel 9

Het college stelt de Cliëntenraad Wsw middelen ter beschikking voor een adequate uitoefening van haar taken in het kader van deze verordening. Kosten worden alleen vergoed voor zover deze zijn opgenomen in de begroting en ook daadwerkelijk zijn gemaakt. Dit laatste zal de Cliëntenraad Wsw aannemelijk moeten maken door middel van het voeren van een boekhouding.