Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zaltbommel

Verordening winkeltijden Zaltbommel 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZaltbommel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening winkeltijden Zaltbommel 2014
CiteertitelVerordening winkeltijden Zaltbommel 2014
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Winkeltijdenwet, art. 3, lid 1 en lid 2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201501-05-2019nieuwe regeling

13-11-2014

Gemeenteblad 2014, Nr. 76718

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening winkeltijden Zaltbommel 2014

De raad van de gemeente Z a l t b o m m e l ;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 2 september 2014

 

Gelet op artikel 3, eerste, tweede en derde lid, van de Winkeltijdenwet

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de volgende: Verordening winkeltijden Zaltbommel 2014

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  feestdagen: Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, eerste Kerstdag en tweede Kerstdag;

 • b.

  werkdagen: maandag tot en met zaterdag;

 • c.

  winkel: dat wat daaronder wordt verstaan in de Winkeltijdenwet.

Artikel 2 Algemene vrijstellingen voor zon- en feestdagen

 • 1.

  Voor de in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a van de wet vervatte verboden geldt een vrijstelling op door burgemeester en wethouders aangewezen zondagen.

 • 2.

  Per kalenderjaar kunnen ten hoogste 8 zondagen worden aangewezen. Deze bevoegdheid geldt voor elk deel van de gemeente afzonderlijk.

 • 3.

  Burgemeester en wethouders kunnen de vrijstelling beperken tot een door hen te bepalen tijdsruimte.

 • 4.

  Voor de in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder b van de wet vervatte verboden geldt een vrijstelling op tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag en tweede Kerstdag.

Artikel 3 Algemene vrijstelling voor zon- en feestdagen voor bepaalde winkels

Voor de in artikel 2 van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op zondagen en feestdagen geldt een vrijstelling voor:

 • a.

  musea;

 • b.

  winkels, waar uitsluitend maaltijden, voor directe consumptie geschikte eetwaren, alcoholvrije dranken en, door middel van een automaat, tabak en tabaksproducten, middelen ter voorkoming van zwangerschap en damesverband worden verkocht tussen 9.00 uur en 22.00 uur;

 • c.

  straatverkoop van voor directe consumptie geschikte eet- en drinkwaren;

 • d.

  winkels waarin zich een restaurant of lunchroom bevindt, voor zover het laten betreden van de winkel noodzakelijk is voor het bezoeken van het restaurant of de lunchroom;

 • e.

  winkels waar uitsluitend of hoofdzakelijk fietsen en bromfietsen plegen te worden verkocht, voor zover het laten betreden van de winkel noodzakelijk is voor het huren van fietsen en bromfietsen;

 • f.

  winkels waar bloemen en planten plegen te worden verkocht en die zijn gelegen op een afstand van ten hoogste 100 meter van de publieksingang van een begraafplaats, gedurende de openingstijden van die begraafplaats.

 • g.

  gebouwen waar voorstellingen, uitvoeringen of evenementen van culturele aard plaatsvinden, en waar uitsluitend of hoofdzakelijk goederen die rechtstreeks verband houden met aldaar te houden voorstellingen, uitvoeringen en evenementen plegen te worden verkocht, vanaf een uur voor de aanvang van de voorstelling, de uitvoering of het evenement tot een uur na afloop daarvan.

 • h.

  winkels in sportcomplexen, waar uitsluitend of hoofdzakelijk goederen worden verkocht, die rechtstreeks verband houden met de daar beoefende sporten, gedurende de openstellingsuren van die sportcomplexen.

 • i.

  winkels in bejaardenoorden, waar uitsluitend of hoofdzakelijk eet- en drinkwaren, prentbriefkaarten, nieuwsbladen en tijdschriften evenals bloemen en planten worden verkocht.

 • j.

  winkels waar brood en gebak wordt verkocht dat in het bijzonder is bestemd voor hen die zich aan de Ramadan houden, mits in die winkel dat brood en gebak ook pleegt te worden verkocht buiten de periode van de Ramadan, gedurende de Ramadan vanaf twee uur voor zonsondergang tot zonsondergang.

Artikel 4 Ontheffing voor levensmiddelenwinkels

 • 1.

  Burgemeester en wethouders kunnen op aanvraag ontheffing verlenen van de in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a en c van de Winkeltijdenwet vervatte verboden.

 • 2.

  Een ontheffing kan enkel worden verleend voor winkels waar uitsluitend of hoofdzakelijk eet- en drinkwaren plegen te worden verkocht met uitzondering van sterke drank als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Drank- en Horecawet (levensmiddelenwinkels).

 • 3.

  Aan de ontheffing kunnen beperkingen worden verbonden.

 • 4.

  De ontheffing kan worden geweigerd als de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de opstellen van de winkel op basis van de ontheffing.

Artikel 5 Beslistermijn

 • 1.

  Burgemeester en wethouders beslissen op een aanvraag om een ontheffing binnen 8 weken.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders kunnen de beslissing voor ten hoogste 8 weken verdagen.

Artikel 6 Intrekken of wijzigen van de ontheffing

Burgemeester en wethouders kunnen een ontheffing intrekken of wijzigen als:

 • 1.

  ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • 2.

  veranderde omstandigheden of gewijzigde inzichten dit noodzakelijk maken in verband met het belang of de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;

 • 3.

  de exploitatie van de winkel op basis van de ontheffing gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon- en leefklimaat ter plaatse;

 • 4.

  aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

 • 5.

  de houder van de ontheffing dit aanvraagt.

Artikel 7 Toezicht

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast

de door burgemeester en wethouders aangewezen toezichthouders.

Artikel 8 Intrekking oude verordening en overgangsrecht

 • 1.

  De Verordening winkeltijden Zaltbommel 2011 wordt ingetrokken.

 • 2.

  Een krachtens de Verordening winkeltijden Zaltbommel 2011 verleende ontheffing of vrijstelling geldt als ontheffing of vrijstelling verleend krachtens deze verordening.

 • 3.

  Burgemeester en wethouders kunnen deze ambtshalve vervangen door een ontheffing of vrijstelling krachtens deze verordening. Ambtshalve vervanging kan gepaard gaan met een wijziging van beperkingen en voorschriften.

 • 4.

  Aanvragen om ontheffing die zijn ingediend onder de Verordening Winkeltijden Zaltbommel 2011 maar waarop nog niet is beschikt bij het in werking treden van deze verordening, worden afgehandeld overeenkomstig deze verordening.

Artikel 9 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2015.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening winkeltijden Zaltbommel 2014.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Zaltbommel in zijn vergadering van 13 november 2014.

De raad voornoemd,

de raadsgriffier,

de voorzitter,

drs. M.S.P. Muurling

A.van den Bosch