Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zaltbommel

Verordening subsidie zonnepanelen particulieren 2017-2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZaltbommel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening subsidie zonnepanelen particulieren 2017-2019
CiteertitelVerordening subsidie zonnepanelen particulieren 2017-2019
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

vervalt op 31 december 2019

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-02-201731-12-2019nieuwe regeling

26-01-2017

Gemeenteblad 2017, 15549

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening subsidie zonnepanelen particulieren 2017-2019

De raad van de gemeente Z a l t b o m m e l ;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 13 december 2016;

 

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de volgende: Verordening subsidie zonnepanelenparticulieren 2017-2019

 

Artikel 1. Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Eigenaar-bewoner: de bewoner(s) van de woning die tevens eigenaar(s) is/zijn

 • b.

  PV-systeem of zonnepanelen: paneel met PV-cellen voor het opwekken van elektriciteit uit zonne-energie

 • c.

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zaltbommel;

 • d.

  Subsidieplafond: het totale door de gemeenteraad vastgestelde bedrag dat beschikbaar is voor de subsidie zonnepanelen

Artikel 2. Bevoegdheid college

Het college is bevoegd te besluiten op aanvragen om subsidie op basis van deze verordening met inachtneming van het subsidieplafond en onder de voorwaarde dat voldoende gelden ter beschikking worden gesteld.

Artikel 3. Subsidieplafond

Het subsidieplafond bedraagt € 50.000 per jaar voor een periode van 3 jaar.

Artikel 4. Maatregelen die voor subsidie in aanmerking komen

Subsidie op grond van de verordening zonnepanelen wordt verstrekt voor de installatie van een PV-systeem gerealiseerd bij bestaande woningen.

Artikel 5. Doelgroep

Subsidie op grond van deze verordening wordt alleen verstrekt aan particuliere eigenaren, tevens bewoners van een woning in de gemeente Zaltbommel waarop de investering betrekking heeft.

Artikel 6. Procedurebepalingen

 • 1.

  Voor 2017, 2018 en 2019 wordt per jaar € 50.000 subsidie beschikbaar gesteld, waarbij 1 november van het betreffende jaar als uiterste aanvraagdatum geldt. Uiterste beslissingsdatum toekenning subsidie is 1 december van het betreffende jaar. Uiterste gereedmeldingsdatum is vier maanden na datum voorlopige toekenning subsidie.

 • 2.

  Als het budget van het betreffende jaar niet is opgebruikt, wordt het restant overgeheveld naar het volgende jaar.

 • 3.

  Als het budget in het betreffende jaar is opgebruikt, eventueel inclusief overschot voorafgaand jaar, komt pas vanaf 1 januari van het volgende jaar nieuw budget beschikbaar.

 • 4.

  Een aanvraag kan worden ingediend gedurende de looptijd van de regeling.

 • 5.

  Een aanvraag wordt alleen in behandeling genomen als door toekenning van de subsidie het subsidieplafond niet wordt overschreden.

 • 6.

  Over de verlening van de subsidie wordt beslist in volgorde van ontvangst van complete aanvragen.

Artikel 7. Voorwaarden

Subsidie voor PV-systemen (zonnepanelen) op woningen kan worden verstrekt wanneer aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • 1.

  met de uitvoering van de maatregelen (waarvoor subsidie wordt aangevraagd) voor het plaatsen van het PV-systeem is niet begonnen voor de datum waarop de subsidieaanvraag is ontvangen;

 • 2.

  bij het plaatsen van het PV-systeem dienen nieuwe materialen gebruik te worden;

 • 3.

  het PV-systeem dient op een dak op het perceel van de aanvrager aangebracht te worden;

 • 4.

  de woning staat in de gemeente Zaltbommel;

 • 5.

  in geval voor de werkzaamheden een omgevingsvergunning vereist is, dient deze voor de start van de activiteiten verkregen te zijn;

 • 6.

  de aanvrager is eigenaar van de woning;

 • 7.

  de betreffende woning heeft nog geen PV-systeem;

 • 8.

  per particuliere woningeigenaar wordt voor maximaal 1 woning subsidie verleend.

Artikel 8. Kosten die voor subsidie in aanmerking komen, de subsidiabele kosten

Voor subsidie komen in aanmerking de kosten exclusief BTW, die naar het oordeel van het college billijk zijn voor het aanschaffen, installeren en in bedrijf stellen van het zonnepanelen-systeem die eraan bijdragen het elektriciteitsverbruik van de woning middels duurzame energie te verlagen. Dit zijn kosten voor materialen en arbeid (door een bedrijf) voor het uitvoeren van de maatregelen.

Artikel 9. Aanvraag

Een aanvraag voor de subsidie wordt schriftelijk ingediend middels het aanvraagformulier en bevat ten minste:

 • 1.

  een omschrijving van de zonnestroominstallatie;

 • 2.

  een planning van de uitvoering van de activiteiten;

 • 3.

  een kopie van een getekende offerte die door de aanvrager is ontvangen van het bedrijf dat de maatregelen uitvoert;

 • 4.

  een ontvangstbevestiging van de gemeente van de aanvraag om een omgevingsvergunning, indien deze vereist is voor het plaatsen van de installatie.

Artikel 10. Toekenning

De subsidietoekenning:

 • 1.

  volgt alleen wanneer wordt voldaan aan de voorwaarden van artikel 7;

 • 2.

  is op basis van de datum van ontvangst van de aanvraag, welke moet vallen tussen 1 januari en 1 november van het betreffende jaar. Indien een aanvrager de gelegenheid krijgt de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst de datum dat de aanvraag is aangevuld;

 • 3.

  wordt niet verstrekt indien het subsidieplafond bereikt is.

Indien de subsidie wordt toegekend is dat in eerste instantie voorlopig. Dit wordt per brief medegedeeld. Een voorlopige toekenning is een reservering van het subsidiebedrag, de uitbetaling volgt pas na gereedmelding.

Artikel 11. Weigering

De subsidie wordt geweigerd indien:

 • 1.

  de uit te voeren activiteiten naar het oordeel van het college van B&W niet voor een zonnepanelen (PV)-systeem zijn;

 • 2.

  de maatregelen niet worden begeleid en uitgevoerd door een installatiebedrijf;

 • 3.

  de aanvraag wordt ontvangen op een later moment dan gesteld in artikel 10 onder 2;

 • 4.

  er een andere subsidie is aangevraagd voor de installatie van het zonnepanelensysteem;

 • 5.

  de onder artikel 8 genoemde kosten dusdanig laag zijn dat het subsidiebedrag als bedoeld onder artikel 13 minder dan € 100 is.

Artikel 12. Gereedmelding

De gereedmelding:

 • 1.

  moet uiterlijk 4 maanden na de toekenningsdatum van de subsidie plaatsvinden;

 • 2.

  moet zijn voorzien van alle relevante nota’s (facturen) en betaalbewijzen.

Na gereedmelding vindt uitbetaling plaats.

Artikel 13. Berekening van de subsidie

De subsidie voor de aanschaf en plaatsing van het zonnepanelensysteem bedraagt een vijfde van de subsidiabele kosten tot maximaal € 500 per woning met een minimum subsidie van € 100.

Artikel 14. Verdeling van het subsidieplafond

Wanneer het subsidieplafond wordt overschreden, doordat aanvragen die door toekenning van subsidie in aanmerking komen op dezelfde dag door het college zijn ontvangen, wordt door loting bepaald welke aanvraag als eerste in behandeling wordt genomen.

Artikel 15. Verplichtingen

Het college kan bij de verlening van subsidie onder deze uitvoeringsregeling nadere verplichtingen opnemen. De subsidieontvanger is verplicht om de bij de uitwerking van de maatregelen opgedane kennis en ervaring te delen en medewerking te verlenen aan publicaties hierover.

Artikel 16. Slotbepalingen

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2017 en vervalt op 31 december 2019.

 • 2.

  De regeling wordt aangehaald als: ‘Verordening subsidie zonnepanelen particulieren 2017-2019’.

 

 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Zaltbommel in

zijn vergadering van donderdag 26 januari 2017.

 

 

De raad voornoemd,

de raadsgriffier,

de voorzitter, 

M.S.P. Muurling

A.van den Bosch