Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zaltbommel

Besluit Jeugdwet gemeente Zaltbommel januari 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZaltbommel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit Jeugdwet gemeente Zaltbommel januari 2017
CiteertitelBesluit Jeugdwet gemeente Zaltbommel januari 2017
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Verordening Jeugdhulp gemeente Zaltbommel 2017, artt. 4, 5, lid 3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-02-201701-02-201701-01-2019nieuwe regeling

26-01-2017

Gemeenteblad 2017, Nr. 23872

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit Jeugdwet gemeente Zaltbommel januari 2017

Burgemeester en wethouders van de gemeente Z a l t b o m m e l ;

 

gelet op de Jeugdwet, het Besluit Jeugdwet en de Verordening Jeugdhulp gemeente Zaltbommel 2017

 

b e s l u i t e n:

 

vast te stellen het volgende: Besluit Jeugdwet gemeente Zaltbommeljanuari 2017

HOOFSTUK 1. NADERE UITWERKING VERORDENING JEUGDWET

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze nadere regeling en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • -

  aanbieder: de rechtspersoon die bedrijfsmatig jeugdhulp doet verlenen onder verantwoordelijkheid van het college;

 • -

  dienstverlening: hulp die een persoon, instantie of onderneming biedt aan de jeugdige.

 • -

  individuele voorziening: op de jeugdige of zijn ouders toegesneden voorziening.

 • -

  uuder: gezaghebbende ouder, adoptiefouder, stiefouder of een ander die een jeugdige als behorend tot zijn gezin verzorgt en opvoedt, niet zijnde een pleegouder.

 • -

  Overige voorziening: aanbod van diensten of activiteiten dat, zonder voorafgaand onderzoek naar de behoeften, persoonskenmerken en mogelijkheden van de gebruikers, toegankelijk is.

 • -

  persoonsgebonden budget (PGB): budget als bedoeld in artikel 8.1.1 van de Jeugdwet.

 • -

  sociaal netwerk: personen uit de huiselijke kring of andere personen met wie de jeugdige een sociale relatie onderhoudt;

 • -

  tarief of kostprijs: het bedrag dat de gemeente aan een aanbieder moet betalen voor de verstrekking van een voorziening in natura.

 • -

  buurtzorg Jong: Lokaal team belast met de uitvoering van de lokale jeugdhulp.

 • -

  Zzp’er :een ondernemer die geen personeel in dienst heeft, waarbij voor de vaststelling of er sprake is van een ondernemer de volgende criteria gelden:

  • a.

   zelfstandigheid bij de inrichting van de eigen werkzaamheden en het uitvoeren daarvan;

  • b.

   het voor eigen rekening en risico verrichten van werkzaamheden;

  • c.

   het gericht zijn op en het perspectief hebben van het maken van winst;

  • d.

   bekendmaking van het ondernemerschap;

  • e.

   het streven naar meerdere opdrachtgevers.

Artikel 2. Registratie en gespreksvoorbereiding

 • 1.

  Het college regelt in overleg met Buurtzorg Jong:

  • a.

   de registratie van hulpvragen (bedoeld in artikel 2, tweede lid en artikel 3) en verwijzingen als bedoeld in artikel 4 en 5 de Verordening;

  • b.

   De gevallen waarin Buurtzorg Jong overgaat tot gegevensverzameling in het kader van de voorbereiding van een gesprek met de jeugdige of zijn ouders en de gevallen waarin buurtzorg Jong hiervan afziet;

  • c.

   de aard van de gegevens die in het kader van de voorbereiding van een gesprek als bedoeld onder b. worden verzameld;

  • d.

   de termijn waarbinnen Buurtzorg Jong een gesprek met de jeugdige of zijn ouders moeten hebben zodra de gegevensverzameling compleet is.

 • 2.

  Indien de gespreksvoorbereiding een afgerond beeld oplevert over de hulpvraag en na overleg met de jeugdige en -of ouders blijkt dat de vraag niet bij Buurtzorg Jong past of jeugdige en -of ouders na het telefonische contact in het kader van de gespreksvoorbereiding voldoende geholpen zijn en geen hulpvraag meer hebben kan het college af zien van een gesprek, zoals bedoeld als in de begripsbepaling.

 • 3.

  Afzien van een gesprek is altijd in overeenstemming met de jeugdige en -of ouders. Wanneer de jeugdige en -of ouders vragen blijven houden gaat Buurtzorg Jong altijd in gesprek, ook als het doel is uit te leggen waarom de jeugdige en ouders geen recht hebben op zorg of verwijzingen/aanvraag zorg vanuit Buurtzorg Jong

 • 4.

  Wanneer de gespreksvoorbereiding een afgerond beeld oplevert over de hulpvraag en geen sprake is van omstandigheden zoals besproken zal Buurtzorg Jong overgaan tot het inplannen van een gesprek met jeugdige en -of ouders. Zie artikel 3

Artikel 3. Gesprek

 • 1.

  Indien een gesprek zoals bedoeld in artikel 2, eerste lid onder b. noodzakelijk wordt geacht, onderzoekt Buurtzorg Jong zo spoedig mogelijk in ieder geval het volgende:

  • a.

   de behoeften, persoonskenmerken, veiligheid, ontwikkeling en gezinssituatie van de jeugdige en het probleem of de hulpvraag;

  • b.

   het vermogen van de jeugdige of zijn ouders om zelf of met ondersteuning van de naaste omgeving een oplossing voor de hulpvraag te vinden;

  • c.

   de mogelijkheden om gebruik te maken van een andere voorziening;

  • d.

   het gewenste resultaat van de in te zetten jeugdhulp;

  • e.

   de mogelijkheden om jeugdhulp te verlenen met gebruikmaking van een overige voorziening;

  • f.

   de mogelijkheden om een individuele voorziening te verstrekken;

  • g.

   de wijze waarop de individuele voorziening wordt afgestemd met andere voorzieningen op het gebied van zorg, onderwijs, maatschappelijke ondersteuning, of werk en inkomen;

  • h.

   hoe rekening zal worden gehouden met de godsdienstige gezindheid, de levensovertuiging en de culturele achtergrond van de jeugdige en zijn ouders;

  • i.

   de mogelijkheden om te kiezen voor de verstrekking van een persoonsgebonden budget waarbij de jeugdige of zijn ouders conform artikel 8.1.6 van de wet, in voor hen begrijpelijke bewoordingen worden ingelicht over de gevolgen van die keuze.

 • 2.

  Het college regelt in overleg met Buurtzorg Jong, dat de jeugdige of zijn ouders voorafgaand aan het gesprek worden geïnformeerd over de gang van zaken bij het gesprek, hun rechten en plichten, de vervolgprocedure en de toestemming die zal worden gevraagd om hun persoonsgegevens te kunnen verwerken.

 • 3.

  Nav de onderzochte punten zoals bepaald in lid 1 bepaald Buurtzorg Jong in overleg met de jeugdige en -of ouders of Buurtzorg Jong de hulp zelf kan verlenen, er een aanvraag zorg ingediend moet worden (PGB of ZIN) om andere zorg in te kopen, of dat er geen recht is op de zorg die door de jeugdige en -of ouders wordt gevraagd.

 • 4.

  Wanneer Buurtzorg Jong n.a.v. de onderzochte punten zoals beschreven in lid 1 in schat dat zij zelf de benodigde hulp kunnen bieden aan de jeugdige en -of ouders en deze daar voor open staan, zal over gegaan worden tot het aanbieden/maken van een gezinsplan en zorg die daar uit voort vloeit. Mocht Buurtzorg Jong in overeenstemming met de jeugdige en -of ouders op een later moment in het traject toch van mening worden dat een doorverwijzing naar andere zorg nodig is, dan kan alsnog worden over gegaan tot het maken van een aanvraag zorg zoals bedoeld in artikel 4 en 5.

Artikel 4. Aanvraag zorg

 • 1.

  Indien het gesprek naar het oordeel van het college leidt tot de wenselijkheid van toekenning van een individuele voorziening, zo nodig in combinatie met een overige voorziening, wordt ter zake een aanvraagformulier zorg ingevuld, tenzij dit gelet op de aard van de te leveren hulp niet noodzakelijk is.

 • 2.

  Indien bij het gesprek zoals bedoeld in artikel 2, eerste lid onder b. waarin het oordeel van het college over de wenselijkheid van verstrekking van een individuele of overige voorziening wordt afgewezen dan wordt het aanvraagformulier ingevuld en ondertekend zodat de aanvrager bezwaar kan aantekenen.

 • 3.

  Aanvrager krijgt een kopie aanvraagformulier zorg ter controle.

 • 4.

  Opmerkingen of latere aanvullingen van de jeugdige of zijn ouders worden aan het aanvraagformulier zorg toegevoegd.

Artikel 5. De aanvraag voor een individuele voorziening

 • 1.

  Het college regelt in overleg met Buurtzorg Jong:

  • a.

   de wijze waarop jeugdigen of hun ouders een aanvraag voor een individuele voorziening als bedoeld in artikel 2, tweede lid van de verordening, bij het college kunnen indienen;

  • b.

   de inhoud van het aanvraagformulier dat voor een schriftelijke aanvraag moet worden gebruikt.

 • 2.

  Ter completering van een aanvraag voor een individuele voorziening als bedoeld in het eerste lid, wordt een door de aanvrager voor akkoord ondertekend aanvraagformulier zorg gebruikt.

 • 3.

  Een niet voor akkoord ondertekend aanvraagformulier zorg wordt alleen als een gecompleteerde aanvraag voor een individuele voorziening beschouwd, indien de jeugdige of zijn ouders aan Buurtzorg Jong te kennen hebben gegeven een dergelijke aanvraag te wensen met het oog op het indienen van bezwaar.

HOOFDSTUK 2. PROCEDURE EN HOOGTE VAN HET PGB

Artikel 6. Wijze waarop de hoogte van het pgb wordt vastgesteld

 • 1.

  De hoogte van een pgb:

  • a.

   is gebaseerd op een door de jeugdige of zijn ouders ingevuld aanvraagformulier zorg over hoe zij het pgb gaan besteden;

  • b.

   is toereikend om effectieve en kwalitatief goede zorg in te kopen;

  • c.

   bedraagt ten hoogste de kostprijs van de in de betreffende situatie goedkoopst adequate individuele voorziening in natura.

 • 2.

  De hoogte van een pgb is opgebouwd uit verschillende kostencomponenten, zoals salaris, vervanging tijdens vakantie en verzekeringen.

 • 3.

  De hoogte van een PGB voor dienstverlening wordt bepaald op basis van de dienstverlening die anders als zorg in natura zou zijn geleverd. Hierin hanteert het college de volgende onderverdeling:

  • a.

   Als de dienstverlening wordt uitgevoerd door een aanbieder betreft het tarief maximaal 100% van de in bijlage 1 vastgestelde tarieven.

  • b.

   Als de dienstverlening wordt uitgevoerd door een zzp-er betreft het tarief maximaal 90% van de in bijlage 1 vastgestelde tarieven.

  • c.

   Als de dienstverlening wordt uitgevoerd door een persoon uit het sociaal netwerk dan betreft het tarief maximaal 50% van de in bijlage 1 vastgestelde tarieven. Uitgezonderd Kortdurende verblijf, hiervoor geldt een vergoeding van maximaal € 30,- per etmaal.

Artikel 7. Overige voorwaarden betreffende betaalde inzet sociaal netwerk

De persoon aan wie een pgb wordt verstrekt kan, naast de in artikel 2, derde lid sub c genoemde voorwaarde betreffende het tarief, de jeugdhulp onder de volgende voorwaarden betrekken van een persoon die behoort tot het sociaal netwerk:

 • a.

  dat deze persoon heeft aangegeven dat de zorg aan de belanghebbende niet tot overbelasting leidt; en

 • b.

  dat tussenpersonen of belangenbehartigers niet uit dit pgb mogen worden betaald.

Artikel 8. Toetsing motivatie eis, bekwaamheid en kwaliteit

Een persoonsgebonden budget wordt na toetsing verstrekt, indien voldaan is aan alle onderstaande voorwaarden:

 • a.

  motivatie-eis: de jeugdige of zijn ouders stellen zich gemotiveerd op het standpunt dat zij de individuele voorziening die wordt geleverd door een aanbieder, niet passend achten.

 • b.

  De motivatie van de jeugdige of zijn ouders wordt nader geformuleerd in het aanvraagformulier zorg. Tevens wordt gewaarborgd dat het de beslissing van de aanvrager zelf is om een pgb aan te vragen en dat de aanvrager zich voldoende heeft georiënteerd op de voorzieningen in natura;

 • c.

  bekwaamheid: de jeugdige of zijn ouders zijn naar het oordeel van het college op eigen kracht voldoende in staat tot een redelijke waardering van de belangen ter zake dan wel met hulp uit hun sociale netwerk dan wel van een curator, bewindvoerder, mentor of gemachtigde, in staat de aan een persoonsgebonden budget verbonden taken op verantwoorde wijze uit te voeren; en

 • d.

  kwaliteit: naar het oordeel van het college is gewaarborgd dat de jeugdhulp die tot de individuele voorziening behoort en die de jeugdige of zijn ouders van het budget willen betrekken, van goede kwaliteit (veilig, doeltreffend en cliëntgericht) is.

Artikel 9. PGB aanvraag

 • 1.

  Indien er na de het gesprek zoals bedoeld in artikel 3, derde lid wordt over gegaan op het schrijven van een aanvraag zorg zoals bedoeld in artikel 4 en er aan de voorwaarden aan een PGB wordt voldaan zoals bedoeld in artikel 7, dient er door de jeugdige en de ouders bij het formuleren van de aanvraag zorg samen met BZJ op de volgende punten antwoord te komen:

  • a.

   hoe men de aan een pgb verbonden taken op verantwoorde wijze uit gaat voeren;

  • b.

   welke ondersteuning men zou willen inkopen met het budget;

  • c.

   het gewenste resultaat van het verzoek om het pgb;

  • d.

   hoe de kwaliteit van de ondersteuning is gewaarborgd;

  • e.

   hoe eventuele meerkosten van de ondersteuning worden bekostigd

 • 2.

  Bovenstaande vragen zijn geïntegreerd in het het aanvraagformulier zorg dat door de jeugdige en zijn ouders samen met Buurtzorg Jong wordt ingevuld.

HOOFDSTUK 3: INDELING IN INDIVIDUELE EN OVERIGE VOORZIENINGEN

Artikel 10. Vormen van jeugdhulp

 • 1.

  De volgende overige voorzieningen als bedoeld in artikel 2 lid 1 van de Verordening Jeugdhulp Zaltbommel 2015 zijn beschikbaar:

  • ·

   lichte ambulante opvoedhulp uitgevoerd door Buurtzorg Jong;

  • ·

   casemanagement bij multiproblem door Buurtzorg Jong;

  • ·

   jeugdgezondheidszorg maatwerkdeel;

  • ·

   jongerencoaching en participatiebevordering, zoals uitgevoerd door het jongerenwerk bij Buurtzorg Jong;

  • ·

   schoolmaatschappelijk werk uitgevoerd door Buurtzorg Jong;

  • ·

   voorlichting, cursussen en trainingen.

 • 2.

  De volgende individuele voorzieningen als bedoeld in artikel 2 lid 2 van de Verordening Jeugdhulp Zaltbommel 2015 zijn beschikbaar:

  • ·

   generalistische basis-ggz voor jeugdigen;

  • ·

   extramurale begeleiding;

  • ·

   vervoer gerelateerd aan dagbesteding;

  • ·

   behandeling Jeugd (L)VG;

  • ·

   kortdurend verblijf;

  • ·

   intramuraal (L)VG ZZP 1 t/m 3;

  • ·

   gespecialiseerde Jeugd GGZ ambulant;

  • ·

   ondersteuning bij ernstig enkelvoudige dyslexie (EED);

  • ·

   open verblijf 24 uur residentieel JGGZ;

  • ·

   gesloten psychiatrisch (BOPZ);

  • ·

   crisis 24 uur residentieel JGGZ;

  • ·

   drang trajecten SAVE;

  • ·

   jeugdbescherming;

  • ·

   jeugdreclassering;

  • ·

   spoedeisende zorg;

  • ·

   spoedhulp;

  • ·

   ambulante Jeugd en Opvoedhulp (J&O);

  • ·

   verblijf deeltijd residenteel J&O;

  • ·

   verblijf pleegzorg;

  • ·

   gezinshuizen;

  • ·

   gesloten jeugdzorg (JeugdzorgPlus);

  • ·

   open verblijf 24 uur residentieel terreinvoorzieningen J&O

  • ·

   (L)VB jongeren ZZP4 en 5/OBC’s en MFC;

  • ·

   crisis 24 uur residentieel (bedden) (L)VG en J&O;

  • ·

   academische JGGz;

  • ·

   alle zorg die valt onder het Landelijk Transitiearrangement Jeugd 2015.

 • 3.

  De individuele voorzieningen als bedoeld in het vorige lid zijn nader uitgewerkt in bijlage 2, behorend bij dit besluit.

Artikel 11. Intrekking oude regeling, inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Het besluit Jeugdwet gemeente Zaltbommel 2015 (Gemeenteblad 2015, Nr. 1328) wordt ingetrokken.

 • 2.

  Dit besluit treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 februari 2017.

 • 3.

  Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit Jeugdwet gemeente Zaltbommel januari 2017.

 

 

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Zaltbommel

in de vergadering van 26 januari 2016.

 

 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN ZALTBOMMEL

de secretaris,

de burgemeester, 

drs. L.H. Derksen

A.van den Bosch

Bijlage 1

Product

code

Productnaam

Eenheid

PGB tarief 2017

PGB tarief ZZP 2017

PGB tarief socaal netwerk 2017

1R102

Begeleiding

Uur

€ 42,48

€ 38,23

€ 21,24

1R103

Begeleiding complex

Uur

€ 75,60

€ 68,04

€ 37,80

1R104

Nachtverzorging

Uur

€ 37,93

€ 34,13

€ 18,96

1R202

Dagbesteding

Dagdeel

€ 35,61

€ 32,05

€ 17,81

1R203

Dagbesteding complex

Dagdeel

€ 47,22

€ 42,50

€ 23,61

1R301

Kortdurend verblijf (exclusief ondersteuning)

Etmaal

€ 56,76

€ 51,09

€ 28,38

1R302

Kortdurend verblijf (inclusief ondersteuning)

Etmaal

€ 100,00

€ 90,00

€ 50,00

1R401

Vervoer zonder rolstoel voor alle doelgroepen

dag

€ 5,92

€ 5,33

€ 2,96

1R402

Vervoer met bijvoorbeeld rolstoel voor alle doelgroepen

dag

€ 15,75

€ 14,17

€ 7,87

2R101

Begeleiding (inclusief begeleiding met ADL)

Uur

€ 44,07

€ 39,67

€ 22,04

2R102

Begeleiding complex (inclusief begeleiding met ADL)

Uur

€ 80,61

€ 72,55

€ 40,30

2R108

Nachtverzorging (=BG-individueel)

Uur

€ 37,93

€ 34,13

€ 18,96

2R202

Behandeling complex

Uur

€ 98,65

€ 88,79

€ 49,33

2R301

Behandeling groep

Dagdeel

€ 90,31

€ 81,28

€ 45,16

2R302

Behandeling groep complex

Dagdeel

€ 102,62

€ 92,35

€ 51,31

2R402

Dagbesteding groep

Dagdeel

€ 44,45

€ 40,01

€ 22,23

2R403

Dagbesteding groep complex

Dagdeel

€ 60,85

€ 54,76

€ 30,42

2R501

Kortdurend verblijf exclusief ondersteuning

Etmaal

€ 56,76

€ 51,09

€ 28,38

2R502

Kortdurend verblijf all-in

Etmaal

€ 192,47

€ 173,22

€ 96,24

2R601

Vervoer zonder rolstoel voor alle doelgroepen

Dag

€ 5,92

€ 5,33

€ 2,96

2R602

Vervoer met bijvoorbeeld rolstoel voor alle doelgroepen

Dag

€ 15,75

€ 14,17

€ 7,87

2R701

Ambulante Spoedhulp (28 dagen)

traject

€ 3.557,79

€ 3.202,01

€ 1.778,90

3R101

Residentieel in de wijk licht

Dag

€ 158,24

€ 142,42

€ 79,12

3R102

Residentieel in de wijk midden

Dag

€ 202,52

€ 182,27

€ 101,26

3R103

Residentieel in de wijk zwaar

Dag

€ 245,74

€ 221,17

€ 122,87

3R104

VG 3 in de wijk

Dag

€ 124,95

€ 112,46

€ 62,48

3R105

Toeslag dagbesteding

Dagdeel

€ 16,46

€ 14,82

€ 8,23

3R106

Toeslag MFC ( in de wijk)

Dag

€ 30,79

€ 27,71

€ 15,39

3R107

Toeslag observatie

dag

€ 84,57

€ 76,11

€ 42,28

3R201

Behandelgroep licht

Dag

€ 232,25

€ 209,02

€ 116,12

3R202

Behandelgroep intensief

dag

€ 257,87

€ 232,08

€ 128,93

3R203

(besloten) 3 milieuvoorziening LVB 4

dag

€ 275,55

€ 247,99

€ 137,77

3R204

(besloten) 3 milieuvoorziening LVB 5

dag

€ 274,43

€ 246,99

€ 137,22

3R205

Zelfstandigheidstraining

Dag

€ 175,19

€ 157,67

€ 87,59

3R206

Toeslag MFC (op terrein)

Dag

€ 30,79

€ 27,71

€ 15,39

3R207

Toeslag observatie

Dag

€ 84,57

€ 76,11

€ 42,28

3R301

VPT 1 VG excl. DB

Dag

€ 50,90

€ 45,81

€ 25,45

3R302

VPT 2 VG excl. DB

Dag

€ 63,79

€ 57,41

€ 31,89

3R303

VPT 3 VG excl. BH excl. DB

Dag

€ 74,70

€ 67,23

€ 37,35

3R304

VPT 1 VG incl DB

Dag

€ 79,32

€ 71,38

€ 39,66

3R305

VPT 2 VG incl. DB

Dag

€ 92,21

€ 82,98

€ 46,10

3R306

VPT 3 VG excl. BH incl. DB

Dag

€ 103,13

€ 92,82

€ 51,57

3R307

VPT 3 VG incl. BH excl. DB

Dag

€ 81,74

€ 73,57

€ 40,87

3R308

VPT 3 VG incl. BH incl. DB

Dag

€ 110,25

€ 99,23

€ 55,13

3R309

VPT 1 LVG incl. BH incl. DB

Dag

€ 102,01

€ 91,81

€ 51,00

3R310

VPT 2 LVG incl. BH incl. DB

Dag

€ 132,63

€ 119,37

€ 66,32

3R311

VPT 3 LVG incl. BH incl. DB

Dag

€ 164,45

€ 148,01

€ 82,23

3R401

Crisisopvang residentieel

Dag

€ 264,76

€ 238,29

€ 132,38

3R501

Beschermd wonen licht Jeugd

Dag

€ 145,33

€ 130,79

€ 72,66

3R502

Beschermd wonen midden Jeugd

Dag

€ 182,58

€ 164,32

€ 91,29

3R503

Beschermd wonen zwaar Jeugd

Dag

€ 191,22

€ 172,09

€ 95,61

3R701

Gezinsopname

Dag

€ 136,88

€ 123,19

€ 68,44

3R702

Gezinsopname (3e en eventuele volgende kinderen)

Dag

€ 28,66

€ 25,80

€ 14,33

180001

Licht

Traject

€ 371,80

€ 334,62

€ 185,90

180002

Middel

Traject

€ 633,50

€ 570,15

€ 316,75

180003

Intensief

Traject

€ 993,36

€ 894,03

€ 496,68

180003

Extra intensief

Traject

€ 993,36

€ 894,03

€ 496,68

180004

Chronisch

Traject

€ 916,80

€ 825,12

€ 458,40

180005

Onvolledig behandeltraject

Traject

€ 151,76

€ 136,58

€ 75,88

32600

Diagnostiek - vanaf 0 tot en met 99 minuten

Traject

€ 155,01

€ 139,51

€ 77,51

32601

Diagnostiek - vanaf 100 tot en met 199 minuten

Traject

€ 240,83

€ 216,75

€ 120,42

32602

Diagnostiek - vanaf 200 tot en met 399 minuten

Traject

€ 480,19

€ 432,17

€ 240,10

32603

Diagnostiek - vanaf 400 tot en met 799 minuten

Traject

€ 910,07

€ 819,06

€ 455,04

32604

Diagnostiek - vanaf 800 minuten

Traject

€1.562,99

€1.406,69

€ 781,50

32605

Behandeling kort - vanaf 0 tot en met 99 minuten

Traject

€ 109,82

€ 98,84

€ 54,91

32606

Behandeling kort - vanaf 100 tot en met 199 minuten

Traject

€ 262,98

€ 236,68

€ 131,49

32607

Behandeling kort - vanaf 200 tot en met 399 minuten

Traject

€ 505,67

€ 455,11

€ 252,84

32608

Behandeling kort - vanaf 400 minuten

Traject

€ 843,68

€ 759,31

€ 421,84

32609

Aandachtstekort - en gedrag - vanaf 250 tot en met 799 minuten

Traject

€ 975,87

€ 878,28

€ 487,93

32610

Aandachtstekort - en gedrag - vanaf 800 tot en met 1799 minuten

Traject

€2.090,79

€1.881,71

€1.045,39

32611

Aandachtstekort - en gedrag - vanaf 1800 tot en met 2999 minuten

Traject

€3.729,27

€3.356,34

€1.864,63

32612

Aandachtstekort - en gedrag - vanaf 3000 tot en met 5999 minuten

Traject

€6.104,12

€5.493,71

€3.052,06

32613

Aandachtstekort - en gedrag - vanaf 6000 tot en met 11999 minuten

Traject

€12.507,13

€11.256,42

€6.253,57

32614

Aandachtstekort - en gedrag - vanaf 12000 tot en met 17999 minuten

Traject

€18.935,55

€17.041,99

€9.467,77

32615

Aandachtstekort - en gedrag - vanaf 18000 tot en met 23999 minuten

Traject

€29.228,48

€26.305,63

€14.614,24

32616

Aandachtstekort - en gedrag - vanaf 24000 minuten

Traject

€35.211,65

€31.690,49

€17.605,83

32617

Pervasief - vanaf 250 tot en met 799 minuten

Traject

€ 933,55

€ 840,20

€ 466,78

32618

Pervasief - vanaf 800 tot en met 1799 minuten

Traject

€ 1.856,56

€ 1.670,90

€ 928,28

32619

Pervasief - vanaf 1800 tot en met 2999 minuten

Traject

€ 3.406,50

€ 3.065,85

€ 1.703,25

32620

Pervasief - vanaf 3000 tot en met 5999 minuten

Traject

€ 5.912,57

€ 5.321,31

€ 2.956,29

32621

Pervasief - vanaf 6000 tot en met 11999 minuten

Traject

€11.347,73

€10.212,96

€ 5.673,87

32622

Pervasief - vanaf 12000 tot en met 17999 minuten

Traject

€21.696,07

€19.526,46

€10.848,04

32623

Pervasief - vanaf 18000 tot en met 23999 minuten

Traject

€29.041,44

€26.137,29

€14.520,72

32624

Pervasief - vanaf 24000 minuten

Traject

€ 0.168,40

€36.151,56

€20.084,20

32625

Overige kindertijd - vanaf 250 tot en met 799 minuten

Traject

€ 1.015,98

€ 914,38

€ 507,99

32626

Overige kindertijd - vanaf 800 tot en met 1799 minuten

Traject

€ 2.086,36

€ 1.877,72

€ 1.043,18

32627

Overige kindertijd - vanaf 1800 tot en met 2999 minuten

Traject

€ 3.644,94

€ 3.280,45

€ 1.822,47

32628

Overige kindertijd - vanaf 3000 tot en met 5999 minuten

Traject

€ 5.897,29

€ 5.307,56

€ 2.948,65

32629

Overige kindertijd - vanaf 6000 tot en met 11999 minuten

Traject

€13.242,73

€11.918,45

€ 6.621,36

32630

Overige kindertijd - vanaf 12000 tot en met 17999 minuten

Traject

€22.698,92

€ 0.429,03

€11.349,46

32631

Overige kindertijd - vanaf 18000 minuten

Traject

€33.429,22

€30.086,30

€16.714,61

32632

Delirium dementie en overig - vanaf 250 tot en met 799 minuten

Traject

€ 981,22

€ 883,10

€ 490,61

32633

Delirium dementie en overig - vanaf 800 tot en met 1799 minuten

Traject

€ 1.857,92

€ 1.672,13

€ 928,96

32634

Delirium dementie en overig - vanaf 1800 tot en met 2999 minuten

Traject

€ 3.350,23

€ 3.015,21

€ 1.675,11

32635

Delirium dementie en overig - vanaf 3000 tot en met 5999 minuten

Traject

€ 5.768,90

€ 5.192,01

€ 2.884,45

32636

Delirium dementie en overig - vanaf 6000 tot en met 11999 minuten

Traject

€11.266,37

€10.139,74

€ 5.633,19

32637

Delirium dementie en overig - vanaf 12000 tot en met 17999 minuten

Traject

€20.979,97

€18.881,98

€10.489,99

32638

Delirium dementie en overig - vanaf 18000 minuten

Traject

€29.742,58

€26.768,32

€14.871,29

32639

Alcohol - vanaf 250 tot en met 799 minuten

Traject

€ 898,86

€ 808,97

€ 449,43

32640

Alcohol - vanaf 800 tot en met 1799 minuten

Traject

€ 1.804,15

€ 1.623,74

€ 902,08

32641

Alcohol - vanaf 1800 tot en met 2999 minuten

Traject

€ 3.362,60

€ 3.026,34

€ 1.681,30

32642

Alcohol - vanaf 3000 tot en met 5999 minuten

Traject

€ 5.862,68

€ 5.276,41

€ 2.931,34

32643

Alcohol - vanaf 6000 tot en met 11999 minuten

Traject

€11.497,47

€10.347,73

€ 5.748,74

32644

Alcohol - vanaf 12000 tot en met 17999 minuten

Traject

€19.808,16

€17.827,34

€ 9.904,08

32645

Alcohol - vanaf 18000 minuten

Traject

€37.262,95

€ 3.536,65

€18.631,47

32646

Overige aan een middel - vanaf 250 tot en met 799 minuten

Traject

€ 912,34

€ 821,10

€ 456,17

32647

Overige aan een middel - vanaf 800 tot en met 1799 minuten

Traject

€ 1.787,86

€ 1.609,07

€ 893,93

32648

Overige aan een middel - vanaf 1800 tot en met 2999 minuten

Traject

€ 3.303,90

€ 2.973,51

€ 1.651,95

32649

Overige aan een middel - vanaf 3000 tot en met 5999 minuten

Traject

€ 6.051,58

€ 5.446,42

€ 3.025,79

32650

Overige aan een middel - vanaf 6000 tot en met 11999 minuten

Traject

€11.340,13

€10.206,12

€ 5.670,07

32651

Overige aan een middel - vanaf 12000 tot en met 17999 minuten

Traject

€19.404,41

€17.463,97

€ 9.702,21

32652

Overige aan een middel - vanaf 18000 minuten

Traject

€39.082,94

€35.174,65

€19.541,47

32653

Schizofrenie - vanaf 250 tot en met 799 minuten

Traject

€ 1.001,67

€ 901,51

€ 500,84

32654

Schizofrenie - vanaf 800 tot en met 1799 minuten

Traject

€ 1.926,60

€ 1.733,94

€ 963,30

32655

Schizofrenie - vanaf 1800 tot en met 2999 minuten

Traject

€ 3.594,98

€ 3.235,49

€ 1.797,49

32656

Schizofrenie - vanaf 3000 tot en met 5999 minuten

Traject

€ 6.223,47

€ 5.601,12

€ 3.111,73

32657

Schizofrenie - vanaf 6000 tot en met 11999 minuten

Traject

€11.541,95

€10.387,76

€ 5.770,98

32658

Schizofrenie - vanaf 12000 tot en met 17999 minuten

Traject

€19.646,93

€17.682,24

€ 9.823,47

32659

Schizofrenie - vanaf 18000 tot en met 23999 minuten

Traject

€27.843,99

€25.059,59

€13.921,99

32660

Schizofrenie - vanaf 24000 tot en met 29999

Traject

€33.705,38

€30.334,85

€16.852,69

32661

Schizofrenie - vanaf 30000 minuten

Traject

€55.039,98

€49.535,98

€27.519,99

32662

Depressie - vanaf 250 tot en met 799 minuten

Traject

€ 1.053,22

€ 947,89

€ 526,61

32663

Depressie - vanaf 800 tot en met 1799 minuten

Traject

€ 2.051,72

€ 1.846,55

€ 1.025,86

32664

Depressie - vanaf 1800 tot en met 2999 minuten

Traject

€ 3.718,40

€ 3.346,56

€ 1.859,20

32665

Depressie - vanaf 3000 tot en met 5999 minuten

Traject

€ 6.381,03

€ 5.742,93

€ 3.190,51

32666

Depressie - vanaf 6000 tot en met 11999 minuten

Traject

€12.466,31

€11.219,68

€ 6.233,15

32667

Depressie - vanaf 12000 tot en met 17999 minuten

Traject

€20.398,48

€18.358,63

€10.199,24

32668

Depressie - vanaf 18000 tot en met 23999 minuten

Traject

€30.499,53

€27.449,57

€15.249,76

32669

Depressie - vanaf 24000 minuten

Traject

€39.620,88

€35.658,79

€19.810,44

32670

Bipolair en overig - vanaf 250 tot en met 799 minuten

Traject

€ 1.057,62

€ 951,85

€ 528,81

32671

Bipolair en overig - vanaf 800 tot en met 1799 minuten

Traject

€ 1.997,56

€ 1.797,80

€ 998,78

32672

Bipolair en overig - vanaf 1800 tot en met 2999 minuten

Traject

€ 3.565,33

€ 3.208,79

€ 1.782,66

32673

Bipolair en overig - vanaf 3000 tot en met 5999 minuten

Traject

€ 6.293,48

€ 5.664,13

€ 3.146,74

32674

Bipolair en overig - vanaf 6000 tot en met 11999 minuten

Traject

€11.515,49

€10.363,94

€ 5.757,74

32675

Bipolair en overig - vanaf 12000 tot en met 17999 minuten

Traject

€20.188,90

€18.170,01

€10.094,45

32676

Bipolair en overig - vanaf 18000 minuten

Traject

€32.796,26

€29.516,63

€16.398,13

32677

Angst - vanaf 250 tot en met 799 minuten

Traject

€ 1.030,70

€ 927,63

€ 515,35

32678

Angst - vanaf 800 tot en met 1799 minuten

Traject

€ 2.110,74

€ 1.899,67

€ 1.055,37

32679

Angst - vanaf 1800 tot en met 2999 minuten

Traject

€ 3.781,04

€ 3.402,94

€ 1.890,52

32680

Angst - vanaf 3000 tot en met 5999 minuten

Traject

€ 6.150,03

€ 5.535,03

€ 3.075,02

32681

Angst - vanaf 6000 tot en met 11999 minuten

Traject

€12.950,32

€11.655,29

€ 6.475,16

32682

Angst - vanaf 12000 tot en met 17999 minuten

Traject

€22.272,23

€20.045,01

€11.136,12

32683

Angst - vanaf 18000 tot en met 23999 minuten

Traject

€30.720,53

€27.648,48

€15.360,26

32684

Angst - vanaf 24000 minuten

Traject

€37.124,00

€33.411,60

€18.562,00

32685

Restgroep diagnoses - vanaf 250 tot en met 799 minuten

Traject

€ 1.053,45

€ 948,10

€ 526,72

32686

Restgroep diagnoses - vanaf 800 tot en met 1799 minuten

Traject

€ 2.134,15

€ 1.920,73

€ 1.067,07

32687

Restgroep diagnoses - vanaf 1800 tot en met 2999 minuten

Traject

€ 3.811,87

€ 3.430,68

€ 1.905,93

32688

Restgroep diagnoses - vanaf 3000 tot en met 5999 minuten

Traject

€ 6.353,38

€ 5.718,04

€ 3.176,69

32689

Restgroep diagnoses - vanaf 6000 tot en met 11999 minuten

Traject

€12.834,71

€11.551,24

€ 6.417,36

32690

Restgroep diagnoses - vanaf 12000 tot en met 17999 minuten

Traject

€21.288,39

€19.159,55

€10.644,20

32691

Restgroep diagnoses - vanaf 18000 minuten

Traject

€34.491,35

€31.042,22

€17.245,68

32692

Persoonlijkheid - vanaf 250 tot en met 799 minuten

Traject

€ 987,00

€ 888,30

€ 493,50

32693

Persoonlijkheid - vanaf 800 tot en met 1799 minuten

Traject

€ 2.069,92

€ 1.862,93

€ 1.034,96

32694

Persoonlijkheid - vanaf 1800 tot en met 2999 minuten

Traject

€ 3.693,06

€ 3.323,75

€ 1.846,53

32695

Persoonlijkheid - vanaf 3000 tot en met 5999 minuten

Traject

€ 6.470,32

€ 5.823,29

€ 3.235,16

32696

Persoonlijkheid - vanaf 6000 tot en met 11999 minuten

Traject

€11.715,76

€10.544,18

€ 5.857,88

32697

Persoonlijkheid - vanaf 12000 tot en met 17999 minuten

Traject

€19.383,09

€17.444,78

€ 9.691,54

32698

Persoonlijkheid - vanaf 18000 tot en met 23999 minuten

Traject

€28.197,48

€25.377,74

€14.098,74

32699

Persoonlijkheid - vanaf 24000 tot en met 29999 minuten

Traject

€39.526,83

€35.574,15

€19.763,41

32700

Persoonlijkheid - vanaf 30000 minuten

Traject

€53.574,95

€48.217,46

€26.787,48

32701

Somatoforme - vanaf 250 tot en met 799 minuten

Traject

€ 1.062,63

€ 956,37

€ 531,32

32702

Somatoforme - vanaf 800 tot en met 1799 minuten

Traject

€ 2.112,61

€ 1.901,35

€ 1.056,30

32703

Somatoforme - vanaf 1800 tot en met 2999 minuten

Traject

€ 3.728,83

€ 3.355,95

€ 1.864,42

32704

Somatoforme - vanaf 3000 tot en met 5999 minuten

Traject

€ 5.917,46

€ 5.325,71

€ 2.958,73

32705

Somatoforme - vanaf 6000 tot en met 11999 minuten

Traject

€11.741,20

€10.567,08

€ 5.870,60

32706

Somatoforme - vanaf 12000 minuten

Traject

€20.342,67

€18.308,40

€10.171,33

32707

Eetstoornis - vanaf 250 tot en met 799 minuten

Traject

€ 988,72

€ 889,85

€ 494,36

32708

Eetstoornis - vanaf 800 tot en met 1799 minuten

Traject

€ 2.025,19

€ 1.822,67

€ 1.012,60

32709

Eetstoornis - vanaf 1800 tot en met 2999 minuten

Traject

€ 3.629,90

€ 3.266,91

€ 1.814,95

32710

Eetstoornis - vanaf 3000 tot en met 5999 minuten

Traject

€ 6.024,58

€ 5.422,12

€ 3.012,29

32711

Eetstoornis - vanaf 6000 tot en met 11999 minuten

Traject

€12.090,23

€10.881,20

€ 6.045,11

32712

Eetstoornis - vanaf 12000 tot en met 17999 minuten

Traject

€18.245,47

€16.420,92

€ 9.122,74

32713

Eetstoornis - vanaf 18000 minuten

Traject

€26.909,83

€24.218,84

€13.454,91

38600

Beschikbaarheidscomponent crisis (BCC)

Traject

€ 302,78

€ 272,50

€ 151,39

32714

Elektronconvulsie therapie (ECT)

Traject

€ 271,84

€ 244,66

€ 135,92

38601

Verblijf zonder overnachting (VZO)

Traject

€ 95,76

€ 86,18

€ 47,88

32715

Ambulante Methadonverstrekking

Traject

€ 15,87

€ 14,28

€ 7,93

32716

Onderlinge dienstverlening

Traject

€ 77,43

€ 69,69

€ 38,71

32731

Crisis - vanaf 0 tot en met 99 minuten

Traject

€ 115,27

€ 103,74

€ 57,63

32732

Crisis - vanaf 100 tot en met 199 minuten

Traject

€ 253,88

€ 228,49

€ 126,94

32733

Crisis - vanaf 200 tot en met 399 minuten

Traject

€ 474,13

€ 426,71

€ 237,06

32734

Crisis - vanaf 400 tot en met 799 minuten

Traject

€ 885,66

€ 797,09

€ 442,83

32735

Crisis - vanaf 800 tot en met 1199 minuten

Traject

€ 1.497,75

€ 1.347,97

€ 748,87

32736

Crisis - vanaf 1200 tot en met 1799 minuten

Traject

€ 2.236,70

€ 2.013,03

€ 1.118,35

32737

Crisis - vanaf 1800 minuten

Traject

€ 3.517,94

€ 3.166,15

€ 1.758,97

4R427

Deelprestatieverblijf A (Lichte verzorgingsgraad)

Traject

€ 134,38

€ 120,94

€ 67,19

4R428

Deelprestatie verblijf B (Beperkte verzorgingsgraad)

Traject

€ 177,66

€ 159,89

€ 88,83

4R429

Deelprestatieverblijf C (Matige verzorgingsgraad)

Traject

€ 247,70

€ 222,93

€ 123,85

4R430

Deelprestatie verblijf D (Gemiddelde verzorgingsgraad)

Traject

€ 260,48

€ 234,43

€ 130,24

4R431

Deelprestatie verblijf E (Intensieve verzorgingsgraad)

Traject

€ 326,09

€ 293,48

€ 163,04

4R432

Deelprestatie verblijf F (Extra intensieve verzorgingsgraad)

Traject

€ 365,59

€ 329,03

€ 182,79

4R433

Deelprestatie verblijf G (Zeer intensieve verzorgingsgraad)

Traject

€ 509,09

€ 458,18

€ 254,54

32717

Diagnostiek - vanaf 0 tot en met 99 minuten

Traject

€ 112,18

€ 100,96

€ 56,09

32718

Diagnostiek - vanaf 100 tot en met 199 minuten

Traject

€ 174,27

€ 156,85

€ 87,14

32719

Diagnostiek - vanaf 200 tot en met 399 minuten

Traject

€ 347,48

€ 312,73

€ 173,74

32720

Diagnostiek - vanaf 400 tot en met 799 minuten

Traject

€ 658,57

€ 592,71

€ 329,29

32721

Diagnostiek - vanaf 800 tot en met 1199 minuten

Traject

€ 1.131,06

€ 1.017,96

€ 565,53

32724

Overige kindertijd - vanaf 250 tot en met 799 minuten

Traject

€ 735,21

€ 661,69

€ 367,60

32725

Overige kindertijd - vanaf 800 tot en met 1799 minuten

Traject

€ 1.509,78

€ 1.358,80

€ 754,89

32726

Overige kindertijd - vanaf 1800 tot en met 2999 minuten

Traject

€ 2.637,64

€ 2.373,87

€ 1.318,82

32727

Overige kindertijd - vanaf 3000 tot en met 5999 minuten

Traject

€ 4.267,56

€ 3.840,80

€ 2.133,78

5R101

Pleegzorg

Dag

€ 35,94

€ 32,34

€ 17,97

5R102

Pleegzorg met beperking

Dag

€ 38,47

€ 34,63

€ 19,24

53A01

(1 of 2 polikliniekbezoeken bij gedragsproblemen (bij kinderen) )

Traject

€ 290,58

€ 261,52

€ 145,29

53A02

(poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij gedragsproblemen (bij kinderen))

Traject

€ 711,20

€ 640,08

€ 355,60

53A03

(1 of 2 polikliniekbezoeken bij een aandoening met een psychische oorzaak (bij kinderen))

Traject

€ 342,39

€ 308,15

€ 171,20

53A04

(Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij een aandoening met een psychische oorzaak (bij kinderen))

Traject

€ 802,64

€ 722,38

€ 401,32

53A05

(Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken met bijzondere activiteiten bij een aandoening met een psychische oorzaak (bij kinderen)

Traject

€ 1.124,71

€ 1.012,24

€ 562,36

53A06

(Meer dan 6 polikliniekbezoeken of meer dan 1 dagbehandeling bij een aandoening met een psychische oorzaak (bij kinderen)

Traject

€ 1.400,05

€ 1.260,04

€ 700,02

Bijlage 2

Toelichting op individuele voorzieningen

Nadere definiëring van individuele voorzieningen

 

Doelgroep

Definitie

Via inkoop lokaal

Generalistische basis GGz

Kinderen en jeugdigen tot 18 jaar met psychische problemen

Om gebruik te maken van de generalistische basis GGz is een verwijzing nodig van de wettelijke verwijzer.

Een behandeling start als er sprake is van een vermoeden van een DSM-benoemde stoornis (DSM is handboek psychiatrische aandoeningen) in combinatie met een gemiddeld tot lage beperking van het functioneren. Hierbij gaat het om lichte tot matige, niet te complexe problematiek met laag en matig risico, waarbij sprake is van een goed sociaal netwerk en met een grote kans op herstel.

Het kan ook gaan om patiënten met ernstige maar stabiele psychische problematiek die geen gespecialiseerde behandeling nodig hebben, maar wel langdurige monitoring.

Generalistische Basis GGZ (GB-GGZ) zoals door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in de beleidsregel BR/CU-5109 of de opvolger daarvan is omschreven.

 

 

 

Via inkoop regionaal

Extramurale begeleiding

-begeleiding individueel

-dagbesteding

-persoonlijke verzorging

Kinderen en jeugdigen tot 18 jaar met een beperking

Activiteiten gericht op het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie van de cliënt opdat hij zo lang mogelijk in zijn eigen leefomgeving kan blijven. Persoonlijk verzorging alleen zover het ondersteuning bij algemeen dagelijkse levensverrichtingen betreft.

Vervoer gerelateerd aan dagbesteding

Kinderen en jeugdigen tot 18 jaar met een beperking

die als gevolg van hun beperking (met hulp van omgeving) niet in staat zijn om op de locatie van de dagbesteding te geraken krijgen een indicatie voor vervoer.

Het betreft vervoer van huis naar de dagbesteding en van de dagbesteding naar huis.

Behandeling Jeugd (L)VG

-individueel

-groep

Kinderen en jeugdigen tot 18 jaar behorend tot de doelgroep (L)VG

Behandeling is gericht op herstel of het voorkomen van verergering van gevolgen/ complicaties van de aandoening of het ontstaan van een met de aandoening gerelateerde stoornis, al dan niet door het aanleren van vaardigheden/gedrag. De behandeling kan individueel of in een groep plaatsvinden. Kenmerkend voor de behandeling is dat het gaat om gerichte professionele interventies op het niveau van een behandelaar zoals een arts verstandelijk gehandicapten. Behandeling vindt plaats vanuit een instelling, onder coördinatie van een hoofdbehandelaar, met specifieke deskundigheid.

Kortdurend verblijf

Kinderen en jeugdigen tot 18 jaar met een beperking die:

chronische complexe problemen hebben door een somatische, zintuiglijke, verstandelijke of lichamelijk beperking, een psychische- of cognitieve aandoening; en

gezien hun zorgbehoefte aangewezen zijn op zorg gepaard gaand met permanent toezicht; en

dagelijks worden ondersteund door een (mantel)zorger die tijdelijk ontlast moet worden.

Bij kortdurend verblijf gaat het om logeren gedurende maximaal drie etmalen per week met als doel het overnemen van de zorg ter ontlasting van de persoon die gebruikelijke zorg of mantelzorg aan de Cliënt biedt. Het verblijf is ter aanvulling op het wonen in de thuissituatie en niet als wonen in een instelling voor het grootste deel van de week. De duur is afhankelijk van de individuele situatie en bedraagt maximaal drie etmalen per week. Kortdurend verblijf betreft de mogelijkheid voor de Cliënt om ergens te logeren waar permanent (24-uurs) toezicht wordt geboden en waarbij zorg en ondersteuning geboden wordt.

Intramuraal (L)VG ZZP 1 t/m 3

Kinderen en jeugdigen tot 18 jaar behorend tot de doelgroep (L)VG

ZZP 1 t/m 3 zijn de lage ZZP's voor licht verstandelijk beperkte jeugdigen. Intramurale zorg voor deze jongeren (bedden)

Gespecialiseerde Jeugd-GGZ

ambulant

Kinderen en jeugdigen tot 18 jaar met psychische of psychiatrische problemen

Het gaat hierbij om diagnostiek en specialistische behandeling van complexe en/of risicovolle psychische (DSM-IV) stoornissen door Gespecialiseerde J-GGZ-Zorgaanbieders. De behandeling vindt plaats in een multidisciplinaire context. Voor behandeling in de gespecialiseerde GGz is een verwijzing van een wettelijke verwijzer nodig.

Gespecialiseerde Jeugd GGZ omvat zorg, die gericht is op herstel of voorkoming van verergering van een psychische stoornis. Onder herstel of voorkoming van verergering is het leren omgaan met de (gevolgen van een) aandoening begrepen, voor zover de interventie is gestructureerd, programmatisch is en zich richt op een specifiek geneeskundig doel. De gevraagde prestaties richten zich uitsluitend op de Diagnose Behandelcombinaties. Voor de beschrijving daarvan wordt aansluiting gezocht bij de betreffende begripsomschrijving in Beleidsregel BR/CU 5103, opgesteld door de NZa.

initiële DBC's

vervolg-DBC's

Ernstig enkelvoudige dyslexie (EED)

Kinderen en jongeren tot 18 jaar met EED. Het kind/ de jongere moet naast de dyslexie geen GGZ-stoornis, beperking of andere taal- of leerstoornissen hebben die belemmerend is voor dyslexieonderzoek en/of -behandeling (co-morbiditeit).

Ondersteuning op het gebied van dyslexie kan plaatsvinden door hulp en aanpassingen in het onderwijs. Samenwerking met scholen op dit onderwerp is dan ook van groot belang. De gevraagde prestaties richten zich uitsluitend op de Diagnose Behandelcombinaties. Voor de beschrijving daarvan wordt aansluiting gezocht bij de betreffende begripsomschrijving in Beleidsregel BR/CU -5094, opgesteld door de NZa.

Open verblijf 24 uur residentieel JGGZ

Kinderen en jeugdigen tot 18 jaar met psychische of psychiatrische problemen

Verblijfszorg welke voorziet in een therapeutische context bestaande uit een stabiele ontwikkelings- en opvoedingsomgeving. Naast deze therapeutische context ontvangen jongeren individuele behandeling, en in sommige gevallen is er ook zorg voor de ouders en de verdere familiecontext. Residentiële zorg omvat verzorging en opvoeding (care) en behandeling (cure)

Gesloten psychiatrisch (BOPZ)

Jeugdigen tot 18 jaar met psychiatrische problematiek

Specialisatie van gesloten zorg bij psychiatrische problematiek. Opname is mogelijk via een rechterlijke machtiging die wordt aangevraagd bij de rechter,bij gevaar voor de gezondheid en veiligheid van de jeugdige en/of de omgeving

Crisis 24 uur residentieel (bedden) JGGZ

Kinderen en jeugdigen tot 18 jaar met psychische of psychiatrische problemen

Verblijf bij crisis, wordt ingezet als een kind acuut uit huis geplaatst dient te worden

Drang trajecten SAVE

Jeugdigen tot 18 jaar

Jeugdigen bij wie de vrijwillige hulpverlening niet tot de gewenste resultaten leidt of niet gemotiveerd zijn voor hulp, maar die nog niet in aanmerking komen voor jeugdbescherming of jeugdreclassering

Jeugdbescherming

Jeugdigen tot 18 jaar

Jeugdigen die onder toezicht zijn gesteld door de kinderrechter (OTS): gedwongen hulpverlening.

Jeugdreclassering

Jeugdigen tot 18 jaar die in aanraking met justitie zijn gekomen

Jeugdigen die door de kinderrechter een jeugdreclasseringsmaatregel opgelegd hebben gekregen, omdat zij met justitie in aanraking zijn gekomen.

Spoedeisende zorg (SEZ)

Jeugdigen tot 18 jaar in een crisissituatie waarbij acuut moet worden gehandeld

Crisisinterventie is het maken van een inschatting van de ernst van een crisis na melding en het zo nodig direct handelen in een crisissituatie. Deze dienst wordt verleend door de crisisdienst, hier komen de crisismeldingen binnen.

Spoedhulp

Jeugdigen tot 18 jaar

Spoedhulp is het bieden van hulp direct aansluitend op een crisisinterventie, omdat deze hulp niet uitgesteld kan worden. Deze hulp wordt in Gelderland verleend door zorgaanbieders, waarbij de jeugdzorg zo veel mogelijk gebruik maakt van het cliëntnetwerk of de pleegzorg als 24-uurs opvang nodig is. Als dit niet mogelijk is, is residentiële spoedhulp binnen een jeugdzorginstelling mogelijk. BJzG heeft consensusafspraken met de zorgaanbieders over spoedhulp.

 

 

 

Via subsidiering regionaal

Ambulante jeugd- en opvoedhulp (J&O)

Jeugdigen tot 18 jaar en hun ouders

Specialistische ambulante opvoedhulp bij langdurige complexe problematiek;

Jeugdigen met opvoed-/opgroeiproblemen en hun ouders worden in de thuissituatie begeleid en ondersteund met als doel dat zij op eigen kracht verder kunnen en zich gezond kunnen ontwikkelen

Verblijf deeltijd residentieel (J&O)

Jeugdigen tot 18 jaar die niet (meer) thuis kunnen wonen

Jeugdigen met opvoed-/opgroeiproblemen die in deeltijd in een zorginstelling verblijven

Verblijf pleegzorg, inclusief taken als werving en matching

Jeugdigen tot 18 jaar die niet (meer) thuis in het gezin kunnen wonen en (potentiële) pleegouders

Pleegzorg is een vorm van zorg waarin pleegouders het pleegkind verblijf, verzorging en vervanging of aanvulling op de oorspronkelijke opvoedingssituatie bieden, in combinatie met professionele begeleiding van het pleegkind, pleegouders en biologische ouders door de hulpverleningsorganisatie

Gezinshuizen; (open verblijf residentieel in de wijken)

Jeugdigen tot 18 jaar die niet (meer) thuis kunnen wonen

Een gezinshuis is een kleinschalige vorm van jeugdhulp waarin gezinshuisouder(s) op professionele wijze vorm geven aan de verzorging, behandeling, opvoeding en begeleiding van een aantal kinderen die geplaatst worden in het gezin van de gezinsouder(s). Voor sommige kinderen met meervoudige en ernstige problematiek is het opgroeien in het eigen gezin of een pleeggezin geen optie meer

Bovenregionale vormen van zorg

JeugdzorgPlus (incl. toegang JeugdzorgPlus)

Jeugdigen tot 18 jaar met ernstige gedragsproblemen

JeugdzorgPlus ofwel gesloten jeugdzorg. Zorg en behandeling voor jongeren met ernstige gedragsproblemen. Jongeren worden gedwongen opgenomen en krijgen in hun eigen belang hulp in een gesloten omgeving. JeugdzorgPlus is niet bedoeld als straf

Open verblijf 24 uur residentieel terreinvoorzieningen J&O

Jeugdigen tot 18 jaar

Jeugdigen met opvoed-/opgroeiproblemen die 24 uur in een zorginstelling verblijven

(L)VB jongeren ZZP 4 en 5/OBC’s en MFC

Kinderen en jeugdigen tot 18 jaar met een (licht) verstandelijke beperking (LVG)

(L)VB ZZP 4 betreft het zorgzwaarte pakket 'wonen met zeer intensieve behandeling en begeleiding'

ZZP 5 betreft 'besloten wonen met zeer intensieve behandeling en begeleiding'

Crisis 24 uur residentieel (bedden) (L)VG en J&O

Kinderen en jeugdigen tot 18 jaar in een crisissituatie waarbij acuut moet worden gehandeld

Verblijf bij crisis, wordt ingezet als een kind acuut uit huis geplaatst dient te worden

 

 

 

Landelijk ingekochte zorg

Zie LTA (muv academische JGGz Karakter, daarvoor zijn we aangemerkt als Thuisregio en daarmee regionale inkoop)

Jeugdigen tot 18 jaar met ernstige, complexe problemen die specialistische hulp nodig hebben

Voor een aantal functies zijn landelijke inkoopafspraken gemaakt namens alle gemeenten. Deze afspraken gelden in beginsel voor drie jaar. Het gaat om de functies:

Huidige landelijke specialismen JeugdzorgPlus

JeugdzorgPlus voor jongeren onder de 12 jaar: gesloten opvang van kinderen onder de 12 jaar met zeer ernstige gedragsproblemen (Horizon Jeugdzorg)

Zeer Intensieve Kortdurende Observatie en Stabilisatie: op ZIKOS worden jongeren opgenomen die zich in een ernstige (psychiatrische) crisis bevinden en wier veiligheid in de andere JeugdzorgPlus aanbieders onvoldoende is te garanderen. De cliënten hebben over het algemeen een combinatie van ernstige psychiatrische problematiek gecombineerd met ernstige gedragsproblematiek. Deze cliënten krijgen een individuele behandeling met een intensieve begeleiding (minimaal 1 op 1, vaak meer) waarbij een psychiater 24/7 oproepbaar is (Horizon Jeugdzorg)

Gesloten opname van tienermoeders tijdens zwangerschap of met pasgeboren kind (Intermetzo)

GGZ met een landelijke functie

Eetstoornissen (Altrecht GGZ – Rintveld – Rivierduinen – Ursula)

Autisme. Tot de doelgroep horen kinderen en jongeren met ernstige en/of complexe ASS problematiek al dan niet met psychiatrische comorbiditeit waarbij sprake is van een vastgelopen ontwikkeling op meerdere levensterreinen, klinische opname (Dr. Leo Kannerhuis)

Persoonljkheidssstoornissen. Tot de doelgroep behoren jongeren met ernstig anto sociaal gedrag, jongeren met forse borderline problemen en jongeren met complexe afhankelijke en ontwijkende problemen (De Viersprong)

GGZ voor doven en slechthorenden (GGMD)

Psychotrauma (Centrum '45)

Eergerelateerd geweld/loverboys en prostitutie (Fier Fryslân)

Expertise en behandelcentrum op het terrein van geweld in afhankelijksheidsrelaties onder 18 jaar

Eergerelateerd geweld/loverboys en prostitutie (Kompaan en De Bocht)

Jeugd sterk gedragsgestoord licht verstandelijk gehandicapt (j-sglvg). Intramurale (besloten) behandeling van jongeren met een licht verstandeljke beperking en complexe, meervoudige prolematiek. Er is sprake van BOPZ toepassing. Het zorgaanbod betreft een woonvoorziening, dagbesteding inclusief onderwijs en vrijetijdsbesteding. Vaak is intensieve begeleiding nodig. (Ambiq, 's Heeren Loo, Groot Emaus, Koraal Groep, De La Salle, Pluryn, De Beele)

Gespecialiseerde diagnostiek, observatie en exploratieve behandeling aan (L)VB jeugd met bijkomende complexe problematiek. Cliënten kennen een complexe problematiek die ligt op het snijvlak van jeugdzorg, orthopedagogische zorg en LVG zorg. De Hondsberg levert als enige aanbieder in Nederland gespecialiseerde diagnostiek, observatie en exploratieve behandeling aan (L)VB jeugd met bijkomende complexe vaak psychiatrische problematiek. Cliënten hebben al een traject van (veelal vastgelopen) hulpverlening achter de rug. (De Hondsberg)

Forensische jeugdzorg: inzet van erkende gedragsinterventies gericht op het verminderen van de recidive bij schorsing voorlopige hechtenis, voorwaardelijke veroordeling of gedragsmaatregel

Functional Family Therapy

Multidimensional Treatment Foster Care

Multidimensionele Familietherapie

Multisysteem Therapie

Ouderschap met Liefde en Grenzen (De Waag)

TOELICHTING

Algemeen

Deze regels vormen een uitwerking van artikel 4 van de Verordening Jeugdhulp Zaltbommel 2015. Deze verordening is gebaseerd op de “Wet houdende regels over de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedproblemen, psychische problemen en stoornissen”, kortweg de Jeugdwet.

De in deze regels vervatte artikelen hebben betrekking op de indiening van een aanvraag voor een individuele voorziening, de registratie en gespreksvoorbereiding, het te voeren gesprek met een jeugdige of zijn ouders, de verslaglegging, het ondersteuningsplan, de indiening van een aanvraag, alsmede de voorwaarden voor een complete aanvraag. Gedurende de in de regels beschreven periode tussen het gesprek van de jeugdige met medewerker van Buurtzorg Jong over de hulpvraag en de eventuele verstrekking van een beschikking voor een individuele voorziening, zijn er enkele momenten te benoemen waarbij richtinggevende termijnen met het oog op de rechtsbescherming van belang zijn. Daarom zijn een onderzoeks- of gespreksverslag of een ondersteuningsplan in de nadere regels genoemd als documenten die met het oog op completering van de aanvraag voor een individuele voorziening van groot belang zijn en altijd ter ondertekening dienen te worden aangeboden. Indien vervolgens uit het ‘niet-voor-akkoord’ ondertekenen blijkt dat de jeugdige of zijn ouders het niet eens zijn met de inhoud van deze documenten, verstrekt het college desgewenst een formele beschikking waartegen de betrokkene bezwaar kan maken.

Uit oogpunt van rechtsbescherming is het van belang dat er geen onredelijke doorlooptijden ontstaan. Deze hangen echter in de praktijk samen met de mate van complexiteit van de hulpvraag. Wat betreft de beslissingstermijnen wordt aangesloten bij de termijnen zoals vastgelegd in de Algemene wet bestuursrecht.

 

 

Artikelsgewijs

Artikel 1. Begripsbepalingen

De begripsbepalingen behoeven geen nadere toelichting. Er zijn alleen begripsbepalingen opgenomen die:

 • -

  bewust afwijken van die in de Jeugdwet;

 • -

  nodig zijn om het Besluit goed te begrijpen; of

 • -

  die daarin ontbraken, maar wel nodig zijn voor de uitvoering van dit besluit.

Artikel 2. Registratie en gespreksvoorbereiding

Lid 1 van dit artikel biedt het college de mogelijkheid om de uitvoering van de onder a. tot en met d. vermelde onderwerpen in overleg met Buurtzorg Jong nader uit te werken in, bij voorkeur, werkinstructies. Vanwege de versnelde invoering van Buurtzorg Jong is het wenselijk om hierbij

zoveel mogelijk af te stemmen op de registratievereisten, de afwegingsfactoren om wel of niet een gesprek te voeren en de termijnen die met betrekking tot het wijkteam volwassenen (WMO) zullen worden gehanteerd.

Lid 2 is ter bestrijding van onnodige bureaucratie. Dit bepaalt dat het college in overleg met de jeugdige of ouders van een gesprek kan afzien indien de gespreksvoorbereiding al een afgerond beeld oplevert. Wel dient dan nog formeel te worden vastgesteld dat er tussen de jeugdige of zijn

ouders en Buurzorg Jong overeenstemming is over het wel of niet toeleiden naar een overige voorziening of wel of niet verlenen van een individuele voorziening. In verband hiermee wordt altijd een verslag gemaakt en ter ondertekening voorgelegd. Het verslag kan vervolgens de basis zijn voor

het toeleiden naar een overige voorziening of voor het verlenen of weigeren van een individuele voorziening. In het laatste geval regelt artikel 5, derde lid dat van een complete aanvraag in de zin van de Awb wordt uitgegaan.

 

Artikel 3. Gesprek

Voor een zorgvuldig te nemen besluit is het van belang dat alle feiten en omstandigheden van de specifieke hulpvraag duidelijk zijn. Het ligt daarom voor de hand dat tijdens een gesprek met de jeugdige en ouders hierover wordt gesproken. Hierbij kan ook sprake zijn van meerdere, elkaar opvolgende gesprekken. In het kader van deze Nadere regels worden deze gesprekken beschouwd als onderdelen van een samenhangend geheel, leiden tot een aanvraagformulier zorg. Hetgeen vervolgens aan de jeugdige of zijn ouders voor ondertekening wordt aangeboden.

In de aanhef van lid 1 is opgenomen dat het gesprek zo spoedig mogelijk na de voorbereiding van het gesprek dient plaats te vinden. Het hangt af van de situatie hoe snel het gesprek kan of moet plaatsvinden. In de onderdelen a tot en met f zijn de onderwerpen van het gesprek weergegeven die in ieder geval aan de orde moeten worden gesteld. In werkinstructies kunnen eventueel aanvullende onderwerpen worden voorgeschreven, mits het items zijn die bijdragen aan maatwerk voor de cliënt. Indien de jeugdige al bij de gemeente bekend is, zal een aantal gespreksonderwerpen niet altijd meer uitgediept hoeven te worden en kan bijvoorbeeld alleen worden gevraagd of er nog nieuwe ontwikkelingen zijn. Komt een jeugdige of een ouder voor het eerst bij de gemeente, dan zal het gesprek dienen om een totaalbeeld van de jeugdige en zijn situatie te krijgen. In onderdeel b. wordt de eigen kracht van jeugdigen en ouders voorop gesteld overeenkomstig het uitgangspunt van de wet dat de verantwoordelijkheid voor het gezond en veilig opgroeien van jeugdigen allereerst bij de ouders en de jeugdige zelf ligt. Een te verstrekken voorziening kan juist ook nodig zijn om de mate van probleemoplossend vermogen van de jeugdige en zijn ouders te versterken. Bij onderdeel g is het bepaalde in de MvT bij artikel 2.9 van de wet van belang: De gemeente dient op grond van onderdeel b in haar verordening de wijze waarop de toegang tot en de toekenning van een individuele voorziening plaatsvindt, af te stemmen met andere voorzieningen op het gebied van zorg (curatieve en langdurige zorg), onderwijs, maatschappelijke ondersteuning, werk en inkomen. Te denken valt hierbij aan een voorziening die een jeugdige ontvangt op grond van de AWBZ of de Zvw en een voorziening op het gebied van passend onderwijs. Ook hiermee wordt de burger rechtszekerheid geboden. De onderdelen h. en i. betreffen respectievelijk het rekening houden met de godsdienst of levensovertuiging van de jeugdige of zijn ouders en de keuzevrijheid die hen wordt geboden ten aanzien van de vorm waarin de hulp zal worden verstrekt. Het college biedt nadrukkelijk de mogelijkheid om in plaats van zorg in natura, een verstrekking in de vorm van een pgb te kiezen. Ten slotte wordt in het derde lid de mogelijkheid aan het college geboden om in overleg met Buurtzorg Jong, bij voorkeur via werkinstructies, te regelen hoe de jeugdige of zijn ouders voorafgaand aan het gesprek worden geïnformeerd over de gang van zaken bij het gesprek, hun rechten en plichten, de vervolgprocedure en de toestemming voor verwerking van hun persoonsgegevens.

 

Artikel 4. Aanvraagformulier zorg

Lid 1 van dit artikel regelt dat bij een door het college in het gesprek geconstateerde wenselijkheid van toekenning van een overige voorziening, dit duidelijk in het aanvraagformulier zorg wordt vermeld. Hierbij moet eveneens duidelijk worden aangegeven dat toeleiding naar alleen een overige voorziening tot gevolg heeft dat de procedure met Buurzorg Jong stopt. Indien de medewerker van Buurtzorg Jong en de jeugdige of zijn ouders een individuele voorziening wenselijk achten, al dan niet in combinatie met een overige voorziening, is lid 2 van toepassing. Het aanvraagformulier zorg wat wordt opgesteld kan bij de feitelijke hulpverlening worden gebruikt. Dit aanvraagformulier zorg is een hulpverleningsplan als bedoeld in de wet. In de denkbare situaties dat er al een familiegroepsplan is opgesteld of de cliënt op voorstel van de hulpverlener om een dergelijk plan verzoekt, dient dit als onderdeel van het aanvraagformulier zorg te worden meegenomen. Indien de hulpvraag geen aanleiding geeft voor een ondersteuningsplan, kan de jeugd- en gezinscoach dit achterwege laten. Het aanvraagformulier zorg kan enkelvoudige hulp betreffen, maar ook zorgarrangementen. Het aanvraagformulier zorg dient conform lid 3 zo spoedig mogelijk na het gesprek te worden verstrekt. De jeugdige of zijn ouders moeten immers zo snel duidelijkheid krijgen over de rest van het traject. Het later toevoegen van opmerkingen of het aanbrengen van wijzigingen of het herstellen van feitelijke onjuistheden wordt geregeld in lid 4 van dit artikel.

 

Artikel 5. De aanvraag voor een individuele voorziening

Toekenning van een individuele voorziening door het college kan alleen op basis van een aanvraag. In de Awb worden regels gegeven omtrent de aanvraag. Deze regels wijken daarvan niet af. Lid 1 wordt in de praktijk zo toegepast dat het college in overleg met Buurtzorg Jong in werkinstructies vastlegt hoe de aanvraag voor een individuele voorziening concreet moet worden afgehandeld. Het betreft zaken zoals de wijze waarop zal worden omgegaan met schriftelijke aanvragen en verzoeken van jeugdigen of hun ouders om een beschikking in het geval van een verwijzing door de huisarts, jeugdarts, of medisch specialist, of in het geval er reeds acute crisishulp is verleend. De mogelijkheid om een dergelijk verzoek in te dienen wordt geregeld in artikel 3 tweede en vierde lid van de Verordening. Ook kan het college in goed overleg met Buurtzorg Jong bepalen hoe het aanvraagformulier voor een schriftelijke aanvraag eruit moet komen te zien en of bijvoorbeeld een via internet verkrijgbaar formulier dient te worden gebruikt. Hierbij is onder andere een goede afstemming op de WMO-praktijk geboden. Lid 2 regelt dat ter completering van een aanvraag die op grond van lid 1 via een schriftelijke aanvraagformulier zorg is ingediend, wordt gebruikt. Het bepaalde in lid 3 borgt de rechtsgang van de jeugdige of zijn ouders indien deze er bijvoorbeeld niet mee instemmen dat zij worden toegeleid naar een overige voorziening, omdat zij recht menen te hebben op een individuele voorziening. Of in het geval dat zij het niet eens zijn met een aanbod voor een specifiek type individuele voorziening. In die gevallen kunnen zij ervoor kiezen het aanvraagformulier zorg voor niet-akkoord (en alleen voor gezien) te ondertekenen, waardoor de gemeente deze zal verwerken als een aanvraag, waarop een voor bezwaar vatbare beschikking zal volgen. Alleen indien de cliënt expliciet heeft aangegeven de aanvraag stop te willen zetten, is deze aanmerking als aanvraag niet van toepassing en volgt geen beschikking.

 

Artikel 6. Wijze waarop de hoogte van het pgb wordt vastgesteld

Lid 3

In de memorie van toelichting op de Wmo 2015 (Kamerstukken II 2013/14, 33 841, nr. 3, blz. 39) is vermeld dat de gemeente bijvoorbeeld kan bepalen dat het pgb niet hoger mag zijn dan een percentage van de kosten die voor de gemeente verbonden zijn aan het verlenen van adequate ondersteuning in natura. Gemeenten hebben daarmee ook de mogelijkheid om differentiatie aan te brengen in de hoogte van het pgb. Gemeenten kunnen verschillende tarieven hanteren voor verschillende vormen van ondersteuning en voor verschillende typen hulpverleners. Gemeenten kunnen bij het vaststellen van tarieven voor het pgb Wmo bijvoorbeeld onderscheid maken tussen ondersteuning die wordt geleverd door het sociale netwerk, door hulpverleners die werken volgens de kwaliteitsstandaarden en hulpverleners die dat niet doen (zoals werkstudenten, zzp’ers zonder diploma’s e.d.). Eenzelfde systematiek is voor de hoogte van het pgb voor de jeugdhulp toegepast.

Een aanvraag voor een pgb kan geweigerd worden voor zover de kosten van het pgb hoger zijn dan de kosten van de individuele voorziening (artikel 8.1.1 lid 5 Jeugdwet). De situatie waarin het door de cliënt beoogde aanbod duurder is dan het aanbod van het college betekent dus niet bij voorbaat dat het pgb om die reden geheel geweigerd kan worden. Cliënten kunnen zelf bijbetalen wanneer het tarief van de door hen gewenste aanbieder duurder is dan het door het college voorgestelde aanbod. Het college kan het pgb slechts weigeren voor dat gedeelte dat duurder is dan het door het college voorgestelde aanbod.

Lid 3, sub c

De regering heeft aangegeven dat onder het sociale netwerk ook mantelzorgers kunnen vallen. Wel is de regering van mening dat de beloning van het sociale netwerk in elk geval beperkt moet blijven tot die gevallen waarin het de gebruikelijke hulp overstijgt en dit aantoonbaar tot betere en effectievere ondersteuning leidt en aantoonbaar doelmatiger is.

Lid 4

De budgethouder hoeft over de besteding van het vrij besteedbaar bedrag geen verantwoording af te leggen aan de gemeente. Hij kan dit bedrag inzetten voor o.a. administratiekosten of telefoonkosten.

 

Artikel 7. Overige voorwaarden betreffende betaalde inzet sociaal netwerk

Waar bij de Wmo 2015 bij de inzet van iemand vanuit het sociale netwerk door middel van het pgb alleen voorwaarden mogen worden gesteld die betrekking hebben op het tarief, mogen gemeenten op basis van de Jeugdwet bepalen onder welke voorwaarden de persoon aan wie een persoonsgebonden budget wordt verstrekt, de jeugdhulp kan betrekken van een persoon die behoort tot het [zijn] sociale netwerk (zie artikel 8.1.1, lid 4 Jeugdwet).

 

Artikel 8. Toetsing motivatie-eis, bekwaamheid en kwaliteit

Deze eisen zijn genoemd in de Jeugdwet (zie artikel 8.1.1). We hebben de motivatie-eis en de kwaliteitseis iets verder geconcretiseerd ten opzichte van de wetstekst.

Sub a Motivatie-eis:

Bij de motivatie van het standpunt van de aanvrager dat hij de maatwerkvoorziening als pgb geleverd wenst te krijgen kan het gaan om de aard van de hulpvraag, waarbij godsdienstige, levensbeschouwelijke of culturele overwegingen een rol kunnen spelen, omdat zij met het budget een aanbieder kunnen contracteren passend bij de eigen levensovertuiging.

Wanneer een aanvrager van oordeel is dat hij de onderbouwing in redelijkheid heeft beargumenteerd, is deze voorwaarde geen grond voor de gemeente om een pgb te weigeren, mits ook wordt voldaan aan de tweede en derde voorwaarde: bekwaamheid en kwaliteit. Dit geldt ook wanneer de gemeente in haar ogen een kwalitatief en kwantitatief toereikend aanbod in natura heeft gedaan aan de aanvrager.

Sub b Bekwaamheid

Bij het toetsen van de bekwaamheid van de aanvrager om zijn eigen belangen te kunnen behartigen, verwacht de gemeente dat deze op eigen kracht of met hulp van andere in de wet genoemde partijen een redelijke waardering kan maken van zijn belangen ten aanzien van de ondersteuningsvraag. Daarbij kan gevraagd worden:

 • -

  duidelijk te maken welke problemen de jeugdige heeft;

 • -

  hoe deze problemen zijn ontstaan; en

 • -

  bij welke ondersteuning de aanvrager gebaat zou zijn.

Bij het toetsen van de bekwaamheid om de pgb-taken op een verantwoorde wijze uit te voeren, kan gevraagd worden hoe men denkt over:

 • -

  het kiezen van een zorgverlener die in de ondersteuningsvraag voldoet;

 • -

  het aangaan van een contract;

 • -

  het in de praktijk aansturen van de hulpverlener; en

 • -

  het bijhouden van een juiste administratie.

Door de invoering van het trekkingsrecht, waarbij het belangrijkste deel van het budgetbeheer wordt overgenomen door de SVB, gaat het bij het toetsen van de bekwaamheid niet om de vaardigheden van de aanvrager om een budget te beheren, maar wel om de bekwaamheid van het voeren van een gedegen administratie.

Het is wettelijk bepaald dat een pgb-houder die voor 4 dagen of meer per week ondersteuning inkoopt een werkgever is, met de werkgeversplichten die hierbij horen. De aanvrager dient hierbij te denken aan onder meer het overeenkomen van een redelijk uurloon, het doorbetalen van loon bij ziekte en het hanteren van een redelijke opzegtermijn.

Sub c Kwaliteit

Om in aanmerking te komen voor een pgb dient de kwaliteit van de individuele voorziening naar het oordeel van het college gewaarborgd te zijn. Het college kan op basis van deze bepaling vooraf toetsen of de veiligheid, doeltreffendheid en cliëntgerichtheid voldoende is gegarandeerd.

Voor de ondersteuning die ingekocht wordt met het pgb gelden waar mogelijk dezelfde kwaliteitseisen als voor voorzieningen in natura.

In het geval van een pgb heeft de pgb-houder zelf de regie over de ondersteuning die hij contracteert. Daarmee krijgt hij de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de geleverde ondersteuning en kan hij deze zo nodig bijsturen.

De gemeente kan periodiek in gesprek gaan met de pgb-houder over de behaalde resultaten met het pgb of (steekproefsgewijs) toezicht houden op de daaraan verbonden voorwaarden, waaronder de vraag of de ingekochte ondersteuning aan de kwaliteitseisen voldoet.

 

Artikel 9. Pgb aanvraag

In dit artikel geven we aan dat bij de aanvraag voor een pgb het een verplichting is een aanvraagformulier zorg op te stellen en geven we aan uit welke onderdelen zo’n plan minimaal moet bestaan.

 

Artikel 10. Vormen van jeugdhulp

Anders dan in de Wmo 2015, waarin is gekozen voor een maatwerkvoorziening, wordt in de Jeugdwet onderscheid gemaakt tussen een individuele jeugdhulpvoorziening en een overige jeugdhulpvoorziening. Een individuele voorziening is een op de jeugdige of zijn ouders toegesneden vorm van jeugdhulp, waartegen bezwaar en beroep openstaat. Daarvoor is het nodig een beschikking af te geven. Overige voorzieningen zijn vrij toegankelijk voor degenen die zich voor ondersteuning of hulp wenden tot de betreffende voorziening. Gemeenten kunnen zelf bepalen welke vormen van jeugdhulp zij ‘achter een beschikking’ zetten, en welke vrij toegankelijk zijn (overige voorziening, geen beschikking vereist).

Overigens blijft het mogelijk dat huisarts, medisch specialist en jeugdarts direct, dus zonder gemeentelijke beschikking, doorverwijzen naar de voorzieningen die in dit besluit door de gemeente zijn benoemd als individuele voorzieningen (waarvoor een beschikking nodig is). De eis om een beschikking op te stellen geldt namelijk alleen als een jeugdige via de gemeentelijke toegang zich meldt met een hulpvraag. Het feit dat de gemeente geen directe invloed kan uitoefenen op de verwijzing door de huisarts, wil overigens niet zeggen dat de gemeente geen afspraken kan maken met de huisarts over zijn of haar doorverwijzingen naar jeugdhulp en de rol van Buurtzorg Jong hierin. Een gemeente kan dergelijke afspraken alleen niet afdwingen, maar is afhankelijk van de bereidheid bij huisartsen om tot dergelijke afspraken te komen.