Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zaltbommel

Verordening Peutertoeslag gemeente Zaltbommel

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZaltbommel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Peutertoeslag gemeente Zaltbommel
Citeertitel
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerponderwijs
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-08-201801-01-2020Gewijzigde verordening

14-06-2018

gmb-2018-200067

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Peutertoeslag gemeente Zaltbommel

De raad van de gemeente Zaltbommel;

gelezen het voorstel van het college van 8 mei 2018;

gelet op artikel 147, eerste lid, en artikel 149 van de Gemeentewet; en

artikel 4.21 en volgende van de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

B E S L U I T

vast te stellen de ’Verordening Peutertoeslag gemeente Zaltbommel

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • -

  aanbieders: kinderdagverblijven die zijn geregistreerd in het LRK;

 • -

  college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zaltbommel;

 • -

  inkomensverklaring: een officiële verklaring van de Belastingdienst met inkomensgegevens over een bepaald belastingjaar;

 • -

  kinderopvangtoeslag: de tegemoetkoming van het Rijk, uitgekeerd via de Belastingdienst aan ouders, bedoeld als bijdrage in de kosten voor in het LRK geregistreerde kinderopvang. In het Besluit kinderopvangtoeslag wordt (jaarlijks) bepaald onder welke voorwaarden ouders aanspraak kunnen maken op kinderopvangtoeslag en hoe hoog de kinderopvangtoeslag is;

 • -

  kinderopvangtoeslagtabel: bijlage bij het Besluit kinderopvangtoeslag.

 • -

  Landelijk Register Kinderopvang (LRK); het register waarin kinderopvangvoorzieningen zijn opgenomen die voldoen aan de wettelijke eisen;

 • -

  maximumuurtarief: dit is de maximum uurprijs voor de dagopvang zoals opgenomen in artikel 4 lid 1 sub a Besluit kinderopvangtoeslag voor het betreffende jaar;

 • -

  ouders: de bloed- of aanverwant in opgaande lijn of de pleegouder van een kind op wie de kinderopvang betrekking heeft, met dien verstande dat bij de beoordeling of sprake is van pleegouderschap een vergoeding op grond van de Jeugdwet buiten beschouwing blijft;

 • -

  peuter: een in de gemeente Zaltbommel ingeschreven kind van 2 tot 4 jaar;

 • -

  voorschools aanbod: het aanbod voor peuters van 2 tot 4 jaar aangeboden door in het LRK geregistreerde aanbieders

 • -

  regulier voorschools aanbod; omvat 2 dagdelen per week (van in totaal maximaal 7 uur per week) gedurende maximaal 40 weken per kalenderjaar1;

 • -

  peutertoeslag: de toeslag die de gemeente beschikbaar stelt voor voorschools aanbod;

Artikel 2 Voorwaarden voor de peutertoeslag

Ouders van een peuter komen in aanmerking voor de peutertoeslag ter bekostiging van voorschools aanbod als:

 • 1.

  een peuter in de gemeente Zaltbommel staat ingeschreven;

 • 2.

  een peuter tussen de twee en vier jaar oud is;

 • 3.

  een overeenkomst is gesloten met een aanbieder die in het LRK geregistreerd is;

 • 4.

  er geen recht is op kinderopvangtoeslag of een andere financiële regeling voor gebruik van kinderopvang/voorschools aanbod;

 • 5.

  de meest recente inkomensverklaring is overlegd;

 • 6.

  zelfstandige ondernemers die in aanmerking willen komen voor peutertoeslag kunnen in plaats van een inkomensverklaring de meest recente aanslag inkomensbelasting van het betreffende belastingjaar overleggen. Dat kan een voorlopige of definitieve aanslag zijn.

Artikel 3 Weigeringsgronden peutertoeslag

De aanvraag voor een peutertoeslag kan op grond van deze regeling worden geweigerd indien:

 • a.

  er niet aan de voorwaarden voor peutertoeslag, zoals omschreven in artikel 2, wordt voldaan;

 • b.

  de aanvraag niet compleet is ingediend.

Artikel 4 Doelgroep peutertoeslag

De gemeentetoeslag op grond van deze regeling wordt uitsluitend verstrekt aan ouders van peuters die gebruik maken van voorschools aanbod en waarvan de ouder(s) geen recht hebben op kinderopvangtoeslag op grond van afdeling 2 paragraaf 1 en 2 van de Wet Kinderopvang.

Artikel 5 Procedurebepalingen voor de verstrekking van de peutertoeslag voor voorschools aanbod

 • 1.

  Een aanvraag peutertoeslag wordt ingediend via de aanvraagprocedure op www.zaltbommel.nl. Een aanvraag voor peutertoeslag kan gedurende het hele jaar worden ingediend.

 • 2.

  De peutertoeslag wordt uiterlijk 4 weken voor de start van het peuteraanbod aangevraagd.

 • 3.

  Het college besluit over de aanvraag uiterlijk binnen 8 weken na ontvangst van de volledige aanvraag.

 • 4.

  Het college stelt op basis van de inkomensverklaring een beschikking op voor de maximale periode totdat de peuter 4 jaar wordt (maximaal 2 jaar). De ouders worden door middel van een beschikking op de hoogte gesteld van de hoogte van de peutertoeslag.

 • 5.

  Op basis van de beschikking in de zin van artikel 5, lid 4 verleent het college peutertoeslag en betaalt deze maandelijks als voorschot aan de ouders uit.

 • 6.

  Voor ouders die in een schuldsaneringstraject zitten, geldt dat de peutertoeslag rechtstreeks aan de aanbieder wordt uitbetaald.

 • 7.

  Indien ondernemers niet de meest recente aanslag inkomensbelasting kunnen overleggen, moeten zij aantonen startend ondernemer te zijn door middel van een bewijs van de Kamer van Koophandel, waarbij ze in de laagste categorie ingeschaald kunnen worden. Indien geen sprake is van een startende onderneming kunnen ze ingeschaald worden in de middelste inkomenscategorie, waarbij het recht op herziening is voorbehouden.

 • 8.

  De peutertoeslag wordt automatisch stopgezet in de maand nadat de peuter 4 jaar wordt of als een tussentijdse wijziging, zoals omschreven in artikel 6, daartoe aanleiding geeft. Indien de peuter na de vierde verjaardag niet direct terecht kan op de volgende school, kan een uitzondering worden gemaakt op het stopzetten van de peutertoeslag. Hiertoe dient een verzoek ingediend te worden en beslist het college. Indien besloten wordt een uitzondering te maken, zal de peutertoeslag totdat de peuter uitstroomt naar de basisschool worden verlengd.

 • 9.

  Indien een aanbieder aangeeft dat een ouder die peutertoeslag ontvangt voor de derde keer op rij of drie keer binnen een half jaar de aanbieder niet betaalt, dan wordt de peutertoeslag aan de ouder stopgezet.

 • 10.

  In daartoe aanleiding gevende situaties kan het toeslagbedrag rechtstreeks aan de aanbieder worden overgemaakt.

 • 11.

  In alle gevallen waarbij de toeslag rechtstreeks aan de aanbieder moet worden uitbetaald, meldt de aanbieder dit bij de gemeente en overlegt de overeenkomst met informatie betreffende:

  • a.

   De startdatum van het peuteraanbod

  • b.

   Het aantal dagdelen en uren peuteraanbod

  • c.

   Het uurtarief

   Het college stelt op basis van de inkomensverklaring de hoogte van de peutertoeslag vast en betaalt het bedrag uit aan de aanbieder. De aanbieder int de ouderbijdrage bij de ouder(s).

Artikel 6 Tussentijdse wijzigingen peutertoeslag

 • 1.

  Drie maanden na aanvraag van het recht op kinderopvangtoeslag vervalt het recht op de peutertoeslag. Recht op kinderopvangtoeslag moet tijdig worden doorgegeven aan de gemeente via mutaties peutertoeslag www.zaltbommel.nl. Indien blijkt dat de wijziging niet is doorgegeven, kan de uitbetaalde peutertoeslag geheel worden teruggevorderd.

 • 2.

  Wanneer de verhoging of verlaging van inkomen zodanig is dat men in een andere inkomenscategorie van de kinderopvangtoeslagtabel terecht komt, moet dit via mutaties peutertoeslag via www.zaltbommel.nl worden doorgegeven. Er volgt dan een herziene beschikking. Deze aanvraag tot herziening moet binnen 8 weken na het voordoen van de tussentijdse wijziging worden ingediend.

 • 3.

  In het geval dat de inkomensverklaring nog niet beschikbaar is, kan een aanvraag tot herziening worden aangevraagd op basis van de meest recente loonstrook.

 • 4.

  Wijzigingen in het inkomen die geen gevolgen hebben voor de hoogte van de peutertoeslag hoeven niet doorgegeven te worden.

Artikel 7 Berekening van de peutertoeslag

 • 1.

  De berekening van de peutertoeslag vindt plaats op basis van de volledige aanvraag zoals omschreven in artikel 5 lid 1.

 • 2.

  De peutertoeslag wordt voor maximaal 2 dagdelen per week (met een totaal van maximaal 7 uren voorschools aanbod per week) met een maximum van 40 weken per kalenderjaar verleend.

 • 3.

  De berekening van de peutertoeslag vindt plaatst op basis van de kinderopvangtoeslagtabel en het maximumuurtarief van de kinderopvangtoeslag.

 • 4.

  De hoogte van de peutertoeslag per maand wordt bepaald door:

  • a.

   Het in overeenkomst tussen ouder en aanbieder overeengekomen aantal uren peuteraanbod per week (maximaal twee dagdelen van in totaal maximaal 7 uur) te vermenigvuldigen met 40 weken per jaar. Dit aantal uur delen door 12 maanden. Dit is het rekenkundig aantal uur aanbod voor een peuter per maand.

  • b.

   Het rekenkundig aantal uur aanbod voor een peuter per maand vermenigvuldigen met de in de overeenkomst tussen ouder en aanbieder opgenomen uurprijs van de peuteropvang. Indien deze uurprijs boven het maximumuurtarief van de kinderopvangtoeslag ligt, wordt het rekenkundig aantal uur aanbod vermenigvuldigd met het maximumuurtarief van de kinderopvangtoeslag. Dit zijn de kosten voor voorschools aanbod voor een peuter per maand.

  • c.

   Het toeslagpercentage opzoeken in de kinderopvangtoeslagtabel op basis van het (gezamenlijk) toetsingsinkomen.

  • d.

   De kosten voor voorschools aanbod voor peuters per maand vermenigvuldigen met het toeslagpercentage. Dit is het toeslagbedrag per maand.

 • 5.

  Er wordt gekozen voor betaling van het toeslagbedrag per maand omdat de facturering van de aanbieders ook maandelijks plaatsvindt.

 • 6.

  De uitbetaling van de gemeentetoeslag vindt plaats voorafgaand aan de maand waarvoor de toeslag wordt uitgekeerd.

Slotbepalingen

Artikel 8 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de belanghebbende afwijken van de bepalingen in deze verordening, indien toepassing van deze verordening tot onbillijkheden van overwegende aard leiden.

Artikel 9 Intrekking voorgaande verordening

De verordening peutertoeslag en vve gemeente Zaltbommel 2018 wordt ingetrokken.

Artikel 10 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op 1 augustus 2018.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening Peutertoeslag gemeente Zaltbommel 2018

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Zaltbommel in zijn vergadering van 14 juni 2018

De raad voornoemd,

De raadsgriffier

Drs. M.S.P.Muurling

de voorzitter

Dr. J.P. Rehwinkel


1

Aangenomen wordt dat de peuter in de schoolvakanties geen gebruik maakt van peuteraanbod. Daarom worden de schoolvakanties niet meegerekend. Het staat aanbieders vrij om in de schoolvakanties peuteraanbod aan te bieden, dit vormt echter geen aanleiding om de gemeentetoeslag aan te passen.