Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zaltbommel

Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZaltbommel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2011
CiteertitelVerordening lijkbezorgingsrechten 2011
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Vervangt de Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingrechten begraafplaatsen Zaltbommel 2010, vastgesteld door de gemeenteraad van Zaltbommel d.d. 26 november 2009 (Gbl. 2009, 4.4) en ;

De Verordening tot eerste wijziging van de verordening  op  de  heffing  en  invordering  van  lijkbezorgingrechten  2010 vastgesteld door de gemeenteraad van Zaltbommel d.d. 10 juni 2010 (Gbl. 2010, 4.1)

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 229, lid 1, aanhef en onder a en b

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201101-01-2013Nieuwe regeling

02-12-2010

Gemeenteblad 2010, 4.11

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en onvordering van lijkbezorgingsrechten 2011

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Z a l t b o m m e l;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 2 november 2010;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

vast te stellen de volgende Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingrechten 2011

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 

Deze verordening verstaat onder:

a.

begraafplaats:

de gemeentelijke begraafplaatsen binnen de gemeente Zaltbommel;

b.

particulier graf:

een graf, grafkelder daaronder begrepen, waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

-het doen begraven en begraven houden van lijken;

-het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

-het (doen) verstrooien van as;

c.

algemeen graf:

een graf bij de gemeente in beheer, waarin aan een ieder gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van lijken;

d.

particulier urnengraf:

een graf, grafkelder daaronder begrepen, waarvoor voor bepaalde of onbepaalde tijd het uitsluitend recht is verleend tot;

-het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

-het (doen) verstrooien van as;

e.

algemeen urnengraf:

een graf bij de gemeente in beheer waarin aan een ieder gelegenheid wordt geboden tot het doen bijzetten van asbussen met of zonder urnen;

f.

particulier kindergraf:

een particulier graf, uitsluitend bestemd voor het begraven van kinderen beneden de leeftijd van 12 jaar;

g.

algemeen kindergraf:

een algemeen graf, uitsluitend bestemd voor het begraven van kinderen beneden de leeftijd van 12 jaar;

h.

urnennis:

een nis in een urnenmuur, waarvoor voor bepaalde of onbepaalde tijd het recht is verkregen tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

i.

asbus:

een bus ter berging van as van een overledene of doodgeborene;

j.

urn:

een voorwerp ter berging van as of van één of meer asbussen;

k.

verstrooiingsplaats:

een permanent daartoe bestemd terrein waarop as mag worden verstrooid, dan wel een plaats waarvoor voor bepaalde of onbepaalde tijd het recht is verleend om as te doen verstrooien;

i.

onderhoud:

voor het door of vanwege de gemeente onderhouden van de begraafplaats wordt een éénmalig recht geheven van degene die een uitsluitend of een verlenging van het uitsluitend recht heeft verkregen.

Artikel 2 Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor het door of vanwege de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats.

Artikel 3 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 4 Vrijstellingen

De rechten worden niet geheven voor:

 • a.

  het lichten van een lijk of asbus op rechterlijk bevel;

 • b.

  het begraven van doodgeboren kinderen of zuigelingen die met de overleden moeder in één kist worden begraven.

Artikel 5 Maatstaf van heffing en belastingtarief

 • 1.

  De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

Alle rechten als genoemd in de bij deze verordening behorende tarieventabel, genoemd in artikel 5, eerste lid, worden geheven door middel van een gedagtekende kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld.

Artikel 7 Ontstaan van de belastingschuld

Alle rechten als genoemd in de tarieventabel zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

Artikel 8 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten, ingevolge deze verordening geheven, worden betaald binnen 30 dagen na de dagtekening van het aanslagbiljet of de schriftelijke kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

Artikel 9 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven voor de heffing en de invordering van de lijkbezorgingsrechten.

Artikel 10 Overgangsbepaling

De ‘Verordening Lijkbezorgingsrechten 2010’ van 26 november 2009 (Gbl. 2009, 4.4), laatstelijk gewijzigd bij raadsbesluit van 10 juni 2010 (Gbl. 2010, 4.1), wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 11, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat deze van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 11 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2011.

Artikel 12 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Verordening lijkbezorgingsrechten 2011’.

 

 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Zaltbommel in

zijn vergadering van donderdag 2 december 2010

De raad voornoemd,

de raadsgriffier,

de voorzitter, 

drs. M.S.P. Muurling

A.van den Bosch

Bijlage 1 Tarieventabel behorende bij de verordening lijkbezorgingsrechten 2011

 

 

Hoofdstuk 1  Verlenen en verlengen van rechten

 

 

 

 

1.1

Voor hetverlenen van het uitsluitend recht op een particulier graf/urnengraf/urnennis wordt

 

 

geheven voor een periode van 30 jaar:

 

1.1.1

voor een particulier graf (waarin in 1 laag begraven mag worden) voor een overledene (ouder dan 12 jaar)

 € 1.829,00

1.1.2

voor een particulier graf (waarin in 2 lagen begraven mag worden) voor een overledene (ouder dan 12 jaar)

 € 3.200,00

1.1.3

voor een particulier kindergraf voor een overleden kind (jonger dan 12 jaar) 

 € 1.829,00

1.1.4

voor een particulier urnengraf  

 € 1.829,00

1.1.5

voor een particuliere urnennis  

 € 1.829,00

1.1.6

voor een particuliere gedenkplaats

 € 1.829,00

1.2

Voor het verlengen van het uitsluitend recht op een particulier graf/urnengraf/urnennis wordt

 

 

geheven voor een periode van10 jaar:

 

1.2.1

voor een particulier graf (waarin in 1 laag begraven mag worden) voor een overledene (ouder dan 12 jaar)

 €    444,50

1.2.2

voor een particulier graf (waarin in 2 lagen begraven mag worden) voor een overledene (ouder dan 12 jaar)

 €    775,50

1.2.3

voor een particulier kindergraf voor een overleden kind (jonger dan 12 jaar) 

 €    444,50

1.2.4

voor een particulier urnengraf  

 €    444,50

1.2.5

voor een particuliere urnennis  

 €    444,50

1.2.6

voor een particuliere gedenkplaats

 €    444,50

 

 

 

Hoofdstuk 2  Begraven

 

 

 

 

2.1

Voor het begraven van een lijk van een persoon ouder dan 12 jaar (graf 1 diep) wordt geheven

 € 1.073,50

2.2

Voor het begraven van een lijk van een persoon ouder dan 12 jaar (graf 2 diep) wordt geheven

 € 1.136,00

2.3

Voor het begraven van een lijk van een kind (jonger dan 12 jaar) wordt geheven

 €    507,00

2.4

Voor het begraven van een lijk van een kind (jonger dan 1 jaar) wordt geheven

 €    253,50

2.5

Voor het begraven buiten normale uren worden de rechten, bedoeld in 2.1 t/m 2.4 verhoogd met

 €    332,50

 

(Onder normale uren wordt verstaan:  maandag t/m vrijdag, de uren tussen 10.00 - 15.00 uur,

 

 

uitgezonderd de algemene erkende feestdagen)

 

 

 

 

Hoofdstuk 3   Asbezorging

 

 

 

 

3.1

Voor het bijzetten van een asbus of het plaatsen van een urn in een particulier urnengraf/nis

 

 

of een algemeen (urnen)graf wordt geheven

 €    239,00

3.2

Voor het afgeven van een asbus wordt geheven

 €    253,50

3.3

Voor het (doen) verstrooien van as wordt geheven

 €    253,50

3.4

Voor het bijzetten of (doen) verstrooien buiten de normale uren worden de rechten, bedoeld

 

 

in 3.1 t/m 3.3, verhoogd met

 €    119,50

 

(Onder normale uren wordt verstaan: maandag t/m vrijdag, de uren tussen 10.00-15.00 uur,

 

 

uitgezonderd de algemene erkende feestdagen)

 

3.5

Voor het plaatsen van een naamplaatje op de herdenkingszuil (inclusief graveren) wordt geheven

 €      82,00

 

 

 

Hoofdstuk 4  Grafbedekking

 

 

 

 

4.1

Voor het afgeven van vergunningen voor het aanleggen van een grafkelder, het hebben 

 

 

en houden van grafbedekking of het aanleggen van een graftuin, gedurende de

 

 

grafrechtperiode, wordt geheven voor:

 

4.1.1

de aanleg van een grafkelder

 €    551,50

4.1.2

de aanleg van een dubbele grafkelder

 € 1.102,50

4.1.3

het plaatsen van een gedenkteken, kruis, zerk of ornament

 €    138,00

4.1.4

het aanleggen van een graftuin

 €    138,00

Hoofdstuk 5  Lijkschouwing

 

 

 

 

5.1

Voor het schouwen van een lijk door een gemeentelijke lijkschouwer wordt geheven

 €      55,50

5.2

Voor het, op verzoek, bewaren van een lijk in het mortuarium wordt per dag geheven

 €      82,00

 

 

 

Hoofdstuk 6  Inschrijven en overboeken

 

 

 

 

6.1

Voor het inschrijven en overboeken van particuliere graven/urnengraven/urnennissen in een

 

 

daartoe bestemd register wordt geheven

 €      55,50

 

 

 

Hoofdstuk 7  Opgraven en ruimen

 

 

 

 

7.1

Voor het opgraven van een lijk wordt geheven

 € 1.378,00

7.2

Voor het na het opgraven weer terugplaatsen van het lijk in hetzelfde graf wordt geheven

 €    551,50

7.3

Voor het na het opgraven en het weer herbegraven in een ander graf wordt geheven

 €    826,00

7.4

Voor het opgraven of verwijderen van een asbus wordt geheven

 €    274,50

7.5

Voor het na het opgraven weer terugplaatsen van een asbus wordt geheven

 €    206,50

7.6

Voor het ruimen van een graf op verzoek van de rechthebbende wordt geheven

 €    551,50

Hoofdstuk 8  Onderhoud

 

 

 

 

8.1

Voor het door of vanwege de gemeente onderhouden van de begraafplaats wordt een

 

 

eenmalig recht geheven van degene die een uitsluitend recht heeft verkregen voor een

 

 

periode van 30 jaar

 € 1.206,50

8.2

Voor het door of vanwege de gemeente onderhouden van de begraafplaats wordt een

 

 

eenmalig recht geheven van degene die een verlenging van het uitsluitend recht heeft verkregen 

 

 

voor een periode van 10 jaar

 €    401,00

 

Behoort bij raadsbesluit van 2 december 2010,

de griffier,

  

 

drs. M.S.P. Muurling