Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zeeland

Openstellingsbesluit subsidies begrotingsjaren 2011-2013 t.b.v. subsidieverordening Inrichting landelijk gebied Zeeland

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZeeland
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingOpenstellingsbesluit subsidies begrotingsjaren 2011-2013 t.b.v. subsidieverordening Inrichting landelijk gebied Zeeland
CiteertitelOpenstellingsbesluit subsidies begrotingsjaren 2011-2013 t.b.v. subsidieverordening Inrichting landelijk gebied Zeeland
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpRuimtelijke ordening

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Subsidieverordening inrichting landelijk gebied Zeeland, art. 2 en 4

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201131-12-2013Nieuwe regeling

14-12-2010

Provinciaal Blad, 2010, 62

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Openstellingsbesluit subsidies begrotingsjaren 2011-2013 t.b.v. subsidieverordening Inrichting landelijk gebied Zeeland

Gedeputeerde Staten van Zeeland,

 

 • -

  Gelet op artikel 2, leden 6, 8 en 9 alsmede artikel 4 van de Subsidieerordening inrichting landelijk gebied Zeeland;

 • -

  Gelet op Verordening (EG) nr. 1698/2005 van de Raad van 20 september 2005 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO);

 • -

  Gelet op het besluit van Gedeputeerde Staten van Zeeland dd. 8 december 2006 inzake vaststelling van het Provinciaal Meerjarenprogramma inrichting landelijk gebied Zeeland (PMJP) 2007-2013 "Hoofdlijnen en Principes";

 • -

  Gelet op het besluit van Gedeputeerde Staten van Zeeland dd. 29 januari 2008 inzake vaststelling van de Subsidieverordening inrichting landelijk gebied Zeeland;

 • -

  Gelet op het besluit van GS d.d. 14 december 2010 over de heropening van het loket Vitaal Platteland Zeeland en de introductie van een herziene werkwijze;

Besluiten:

 • 1.

  Tot het openstellen van subsidies (onder II, III) met de daarbij behorende subsidieplafonds, subsidiedrempels en aanvraagperioden voor de inrichting van het landelijk gebied in het begrotingsjaar 2011-2013, als bedoeld in de Subsidieverordening inrichting landelijk gebied.

 • 2.

  Tot het beschikbaar stellen van de uit voorgaande jaren nog resterende EU- bedragen, behorende bij de in lid 1 genoemde subsidies.

 • 3.

  Het per 1 januari 2011 openstellen van een eenmalig extra tendermoment met als sluitingsdatum 1 maart 2011 voor de subsidies uit de categorie A.

I. Openstellingscriteria

Projecten worden beoordeeld op basis van de criteria opgenomen, zoals opgenomen in het Provinciaal Meerjarenprogramma Inrichting Landelijk Gebied (PMJP) 2007-2013, deel 1 "Subsidieverordening inrichting landelijk gebied Zeeland" en deel 2 "Subsidiecriteria behorende bij de subsidieverordening inrichting landelijk gebied (algemeen en thematisch)". Tevens worden de subsidieverzoeken uit de categorie A ook beoordeeld op basis van de verscherpte en nieuwe toetsingscriteria zoals deze zijn opgenomen in de aangepaste Ontwikkelingsplannen van de Plaatselijke Groepen Midden-en Noord-Zeeland en Zeeuws Vlaanderen en per 14 december 2010 zijn vastgesteld door Gedeputeerde Staten van Zeeland.

II. Categorieën subsidies

Bij de openstelling van de subsidies gaat het om categorie A:

 

 • A.

  Categorie EU-subsidies waarvoor openstelling plaatsvindt via tendersystematiek met uitzondering voor wat betreft de assen 1, 2 en 3 voor subsidieaanvragen, die voorbereid en afgestemd zijn in het kader van de in het PMJP genoemde gebiedsgerichte projecten.

III. Subsidieplafonds per categorie
 • A.

  Categorie EU-subsidies waarvoor openstelling plaatsvindt via tendersystematiek met uitzondering voor wat betreft de assen 1, 2 en 3 voor subsidieaanvragen, die voorbereid en afgestemd zijn in het kader van de in het PMJP genoemde gebiedsgerichte projecten

As

maatregel

omschrijving

Plafond POP-budget 2011-2013 (mln)

-

1

125

Infrastructuur voor de ontwikkeling/ aanpassing van land- en bosbouw

4.3

-

2

216

Niet-productieve investeringen

1.09

-

3

313, 321 en 323

Bevordering van toeristische activiteiten, basisvoorzieningen voor de economie en de plattelandsontwikkeling, instandhouding en opwaardering van landelijk erfgoed

2.834

-

4

413 en 421

De leefkwaliteit op het platteland en de diversificatie van de plattelandseconomie en de uitvoering van samenwerkingsprojecten

1.684

-

IV. Aanvraagperiodes
 • -

  Voor subsidies uit de categorie A gelden een tweetal tijdvakken met als sluitingsdata 15 juni en 1 december. Eenmalig wordt een extra tender opengesteld bij het heropenen van het Loket Vitaal Platteland Zeeland per 1 januari 2011 met als sluitingsdatum 1 maart 2011. Indien subsidieaanvragen worden ingediend, die voorbereid en afgestemd zijn in het kader van de in het PMJP genoemde gebiedsgerichte projecten, geldt geen tendersysteem.

V. Drempelbedragen en maximale subsidiebedragen

Voor subsidies in het kader van het Europese plattelandsontwikkelingsprogramma (POP2) is een drempelbedrag vastgesteld van € 20.000,-. Voor subsidies uit het tendersysteem geldt een maximaal POP-2-subsidiebedrag van € 150.000 per gesubsidieerd project.

VI. Regionale cofinanciering

De aangegeven plafonds betreffen de maximale POP- subsidies voor de jaren 2011-2013. Daarnaast worden voor een aantal thema's ook regionale subsidiebedragen beschikbaar gesteld als cofinanciering voor de POP-subsidies.

Aldus vastgesteld in de vergadering van gedeputeerde staten van 14 december 2010.

Gegeven te Middelburg, 14 december 2010

Gedeputeerde Staten van Zeeland voornoemd,

drs. K.M.H. PEIJS, voorzitter,

mr. drs. L.J.M. VERDULT, griffier.

Uitgegeven, 21 december 2010

De provinciesecretaris,

mr. drs. L.J.M. VERDULT