Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zeeland

Openstellingsbesluit tot vaststelling van de subsidieplafonds, aanvraagperioden en de tarieven voor het begrotingsjaar 2013 ten behoeve van Natuur

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZeeland
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingOpenstellingsbesluit tot vaststelling van de subsidieplafonds, aanvraagperioden en de tarieven voor het begrotingsjaar 2013 ten behoeve van Natuur
CiteertitelOpenstellingsbesluit tot vaststelling van de subsidieplafonds, aanvraagperioden en de tarieven voor het begrotingsjaar 2013 ten behoeve van Natuur
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpNatuur en Landschap

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Zeeland (SvNL), Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur & Landschap Zeeland (SKNL), Subsidieregeling Agrarisch natuurbeheer Zeeland (pSAN), Subsidieregeling natuurbeheer 2000 (SN), Subsidieregeling Agrarisch natuurbeheer (SAN)

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-10-201231-12-2013Nieuwe regeling

02-10-2012

Provinciaal Blad, 2012, 26

12022854

Tekst van de regeling

Intitulé

Openstellingsbesluit tot vaststelling van de subsidieplafonds, aanvraagperioden en de tarieven voor het begrotingsjaar 2013 ten behoeve van Natuur

Gedeputeerde Staten der provincie Zeeland maken bekend dat in hun vergadering van 2 oktober 2012 , nr. 12022854, is vastgesteld hetgeen volgt:

 • -

  Gelet op de artikelen 11, derde lid - en 93 van de Wet inrichting landelijk gebied;

 • -

  Gelet op artikel 1.3 van de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Zeeland;

 • -

  Gelet op artikel 2 van de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur & Landschap Zeeland;

 • -

  Gelet op artikel 7 van de Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer Zeeland

 • -

  Gelet op artikel 8 van de Subsidieregeling natuurbeheer 2000

 • -

  Gelet op artikel 7 van de Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer

Artikel I
A.
1. Voor de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Zeeland (SvNL) worden voor het begrotingsjaar 2013 de volgende subsidieplafonds vastgesteld:
1.1 Natuurbeheer
 • a.

  Continuïteit natuur- en landschapsbeheer binnen natuurterreinen.

  € 200.000,- (per jaar gedurende 6 jaar) voor subsidies als bedoeld in:

   

  • -

   artikel 3.1 (natuurbeheer) ten behoeve van de natuur- en beheertypen zoals begrensd in het Natuurbeheerplan Zeeland (N01.02, N01.03, N04.02, N04.03, N05.01, N05.02, N06.01, N08.02, N08.03, N09.01, N10.02, N11.01, N12.01, N12.02, N12.03, N12.04, N12.05, N12.06, N13.01, N14.01, N14.03, N15.01, N15.02, N16.01, N16.02, N17.01, N17.03, N17.04),

  • -

   artikel 3.6, eerste lid onderdeel b (recreatiepakket),

  • -

   artikel 3.8, tweede lid onderdeel a (toeslag vaarland),

  • -

   artikel 3.8, tweede lid onderdeel b (toeslag schaapskuddes),

  • -

   artikel 5.1.1.1, eerste lid, onderdeel a (landschapsbeheer binnen natuurterreinen) ten behoeve van landschapsbeheertypen en/of landschapselementen zoals begrensd in het Natuurbeheerplan Zeeland (L01.01, L01.02, L01.03, L01.06, L01.07, L01.08, L01.09).

   

  Dit subsidieplafond is alleen beschikbaar voor terreinen welke zijn gelegen binnen de EHS, ten behoeve van:

   

  • I.

   het beheer op de terreinen waarvoor door of namens de provincie een subsidie is verstrekt voor beheer en waarbij deze subsidie afloopt in de periode tussen 30 december 2009 en 31 december 2013; of

  • II.

   het beheer op de terreinen waarvoor door of namens de provincie een subsidie/vergoeding is verstrekt voor inrichting, verwerving en/of functieverandering, en

  • III.

   waarvan het beheer niet berust bij Staatsbosbeheer.

 • b.

  Continuïteit natuurbeheer door Staatsbosbeheer.

  € 0,- voor subsidies als bedoeld in:

   

  • -

   artikel 3.1 (natuurbeheer) ten behoeve van de natuur- en beheertypen zoals begrensd in het Natuurbeheerplan Zeeland,

  • -

   artikel 3.6, eerste lid onderdeel b (recreatiepakket),

  • -

   artikel 3.8, tweede lid onderdeel a (toeslag vaarland),

  • -

   artikel 3.8, tweede lid onderdeel b (toeslag schaapskuddes),

  • -

   artikel 5.1.1.1, eerste lid, onderdeel a (landschapsbeheer binnen natuurterreinen) ten behoeve van landschapsbeheertypen en/of landschapselementen zoals vermeld in het Natuurbeheerplan Zeeland,

  Dit subsidieplafond is alleen beschikbaar voor terreinen in beheer bij Staatsbosbeheer en voor zover deze terreinen zijn gelegen binnen de EHS.

 • c.

  Nieuwe aanvragen voor natuur- en landschapsbeheer binnen natuurterreinen.

  € 0,- voor subsidies als bedoeld in:

   

  • -

   artikel 3.1 (natuurbeheer) ten behoeve van de natuurt- en beheertypen zoals begrensd in het Natuurbeheerplan Zeeland,

  • -

   artikel 3.6, eerste lid onderdeel b (recreatiepakket),

  • -

   artikel 3.8, tweede lid onderdeel a (toeslag vaarland),

  • -

   artikel 3.8, tweede lid onderdeel b (toeslag schaapskuddes),

  • -

   artikel 5.1.1.1, eerste lid, onderdeel a (landschapsbeheer binnen natuurterreinen) ten behoeve van landschapsbeheertypen en/of landschapselementen zoals begrensd in het Natuurbeheerplan Zeeland;

   voor zover het andere terreinen betreft als onder 1.1, onderdeel a van dit besluit.

  Dit subsidieplafond is alleen beschikbaar voor terreinen welke zijn gelegen binnen de EHS en waarvan het beheer niet berust bij Staatsbosbeheer.

 • d.

  Aanvragen voor monitoring van de kwaliteit.

  € 0,- voor de toeslagen als bedoeld in:

   

  • -

   artikel 3.1, tweede lid onderdeel b, de monitoring van de kwaliteit van een op een natuurterrein aanwezig natuurbeheertype.

1.2 Agrarisch natuurbeheer
 • a.

  Continuering agrarisch natuur- en landschapsbeheer

  € 150.000,- per jaar gedurende zes jaar voor subsidies als bedoeld in:

  • -

   artikel 4.1.1.1. (agrarisch natuurbeheer) ten behoeve van de agrarische beheertypen of beheerpakketten zoals begrensd in het Natuurbeheerplan Zeeland (A01.01.01a, A01.01.01c, A01.01.01d, A01.01.01d, A01.01.01 e, A01.01.03c, A02.01.01, A02.01.02, A02.01.03, A02.01.03a, A02.01.03b)

   voor zover deze terreinen gelegen zijn binnen de EHS,

  • -

   artikel 5.1.1.1, eerste lid, onderdeel b (landschapsbeheer buiten natuurterreinen) ten behoeve van de landschapselementen en/of beheerpakketten landschap zoals begrensd in het Natuurbeheerplan Zeeland (L01.01, L01.02, L01.03, L01.05, L01.06, L01.07, L01.08, L01.09, L01.10, L01.13 behalve L01.13.02a, L01.13.02b, L01.13.02c)

  Dit subsidieplafond is alleen beschikbaar voor:

  • I.

   het beheer op de terreinen waarvoor door of namens de provincie een subsidie is verstrekt voor beheer en waarbij deze subsidie afloopt in de periode tussen 30 december 2009 en 31 december 2013; of

  • II.

   het beheer op de terreinen waarvoor door of namens de provincie een subsidie/vergoeding is verstrekt voor inrichting, verwerving en/of functieverandering.

 • b.

  Nieuwe aanvragen agrarisch natuur- en landschapsbeheer

  € 0,- voor subsidie als bedoeld in:

   

  • -

   artikel 4.1.1.1. (agrarisch natuurbeheer) ten behoeve van de agrarische beheertypen of beheerpakketten zoals begrensd in het Natuurbeheerplan Zeeland,

  • -

   artikel 5.1.1.1, eerste lid, onderdeel b (landschapsbeheer buiten natuurterreinen) ten behoeve van de landschapselementen en/of beheerpakketten landschap zoals begrensd in het Natuurbeheerplan Zeeland

   voor zover het andere terreinen betreft dan bedoeld onder 1.2 onderdeel a van dit besluit.

 • c.

  Collectief agrarisch natuurbeheer

  € 925.000,- voor subsidies als bedoeld in:

   

  • -

   artikel 4.1.2.1. (agrarisch natuurbeheer in het kader van collectief agrarisch natuurbeheer) ten behoeve van de agrarische beheertypen of beheerpakketten A01.02.01a1, A01.02.01b, A01.02.02

  • -

   artikel 4.1.1.8, tweede lid (toeslag ruige stalmest),

  • -

   artikel 4.1.2.4, eerste lid (toeslag last minute-beheer);

  De toeslag ruige mest kan niet worden aangevraagd op terreinen waarop het beheerpakket A01.01.04a (grasland met legselbeheer) is afgesloten.

1.3 Probleemgebiedensubsidie

€ 0,- voor subsidies als bedoeld in artikel 4.2.10. (PGV ontkoppeld);

1.4 Organisatiekosten agrarisch natuurbeheer

€ 0,- voor subsidies als bedoeld in artikel 6.1 (Organisatiekosten agrarisch natuurbeheer)

2. Voor de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur & Landschap Zeeland (SKNL) worden voor het begrotingsjaar 2013 de volgende subsidieplafonds vastgesteld:
2.1 Investeringssubsidie natuur en landschap
 • a.

  Aanvragen voor eenmalige investeringen

  € 0, voor subsidies als bedoeld in:

  • -

   artikel 8, eerste lid, onderdeel a (t.b.v. realisatie natuurbeheertypen op grond die functieverandering heeft ondergaan), voor zover het realisatie van natuurbeheertypen betreft;

 • b.

  Aanvragen voor een programma van eenmalige investeringen

  € 0, voor subsidies als bedoeld in:

  artikel 8, vierde lid (investeringssubsidie voor programma van eenmalige investeringen), voor zover het realisatie van de beheertypen betreft;

2.2 Subsidie functieverandering.

€ 0,- voor subsidies als bedoeld in:

 • -

  artikel 15, onderdeel a (realisatie van een natuurbeheertype door de omzetting van landbouwgrond in natuurterrein) voor zover het de realisatie van de natuurbeheertypen betreft zoals begrensd in het Natuurbeheerplan Zeeland,

 • -

  artikel 15, onderdeel b (realisatie van een landschapselement of beheerpakket landschap door de omzetting van landbouwgrond in landschap) voor zover het de realisatie van het landschapselement of beheerpakket landschap betreft.

B.
 • 1.

  Aanvragen voor subsidies SvNL als bedoeld in artikel I, onderdeel A, subonderdeel 1.1 (natuurbeheer) en 1.2 (agrarisch beheer) kunnen worden ingediend in de periode, die loopt vanaf 15 november 2012 tot en met 31 december 2012 bij de Dienst Regelingen, Front Office, Postbus 360, 9400 AH te Assen;

 • 2.

  Aanvragen voor subsidies SvNL als bedoeld in artikel 4.2.5 en 4.2.10 (probleemgebiedensubsidie) worden ingediend via de verzamelaanvraag, in de periode die loopt vanaf 1 april 2013 tot en met 15 mei 2013 bij de Dienst Regelingen, Front Office, Postbus 360, 9400 AH te Assen;

 • 3.

  Niet van toepassing

 • 4.

  Niet van toepassing

 • 5.

  Niet van toepassing

C.
 • a.

  De jaarvergoeding voor de natuurbeheertypen, opgenomen in bijlage 1 van de SvNL, worden voor dit begrotingsjaar conform de bij dit besluit gevoegde bijlage 1, in euro’s per eenheid vastgesteld.

 • b.

  De jaarvergoeding voor de agrarische beheerpakketten, opgenomen in bijlage 3, onderdelen B.1 en B.2, van de SvNL, worden voor dit begrotingsjaar conform de bij dit besluit gevoegde bijlage 2, in euro’s per eenheid vastgesteld;

 • c.

  De jaarvergoeding voor de landschapselementen binnen natuurterreinen, opgenomen in bijlage 6, onderdelen A.1 en A.2 van de SvNL, worden voor dit begrotingsjaar conform de bij dit besluit gevoegde bijlage 3, in euro’s per eenheid vastgesteld;

 • d.

  De jaarvergoeding voor de beheerpakketten landschap buiten natuurterreinen, opgenomen in bijlage 6, onderdelen B.1 en B.2 van de SvNL, worden voor dit begrotingsjaar conform de bij dit besluit gevoegde bijlage 4, in euro’s per eenheid vastgesteld;

 • e.

  De jaarvergoeding voor de toeslagen, bedoeld in artikel I, onderdeel A, subonderdeel 1, van de SvNL, worden voor dit begrotingsjaar conform de bij dit besluit gevoegde bijlage 5, in euro’s per eenheid vastgesteld;

 • f.

  De beheersbijdragen voor de beheerspakketten (overwinterende ganzen) van de pSAN worden voor dit begrotingsjaar conform de bij dit besluit gevoegde bijlage 6, in euro’s per eenheid vastgesteld;

 • g.

  De beheersbijdragen voor de beheerspakketten (snelgroeiend bos) van de SAN worden voor dit begrotingsjaar conform de bij dit besluit gevoegde bijlage 7, in euro’s per eenheid vastgesteld;

 • h.

  De probleemgebiedensubsidie als bedoeld in artikel 4.2.1 van de SvNL, wordt voor dit begrotingsjaar vastgesteld op € 94,- per hectare;

 • i.

  Niet van toepassing

 • j.

  Het percentage voor dit begrotingsjaar, bedoeld in artikel 44, vierde lid, van de SN, zoals die luidde tot 1 oktober 2004, waarmee de subsidie functieverandering voor de subsidies die zijn verleend op grond van aanvragen voor de begrotingsjaren 2000 tot en met 2006 wordt verhoogd, is vastgesteld op 2,00 %.

D.
 • -

  De subsidieplafonds als opgenomen onder artikel I, onderdeel A, subonderdeel 1,1 (natuurbeheer) zijn onderling uitwisselbaar.

 • -

  De subsidieplafonds als opgenomen onder artikel I, onderdeel A, subonderdeel 1,2 onder a en b (agrarisch natuurbeheer) zijn onderling uitwisselbaar.

Artikel II

De subsidies als opgenomen in dit besluit worden uitsluitend verleend voor die onderdelen welke ook door de Europese Commissie en de Minister van Economische zaken, Landbouw en Innovatie zijn of worden goedgekeurd.

Artikel III

Dit besluit wordt geplaatst in het Provinciaal blad en treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin het wordt geplaatst.

Artikel IV

De begrenzing van de natuur- en beheertypen, alsmede de subsidiabele gebieden, zijn vastgesteld in het Natuurbeheerplan Zeeland. De digitale kaart van het Natuurbeheerplan maakt deel uit van dit besluit en kan worden geraadpleegd op www.zeeland.nl.

Bijlagen
Bijlage 1: Jaarvergoeding voor het begrotingsjaar 2013, behorende bij de Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer Zeeland

Indexcode beheertype

Omschrijving beheertype

Eenheid ha

Jaarvergoeding begrotingsjaar 2013

N01

Grootschalige, dynamische natuur

-

-

N01.01

Zee en wad

-

€ 1,55

N01.02

Duin- en kwelderlandschap

-

€ 80,34

N01.03

Rivier- en moeraslandschap

-

€ 109,80

N01.04

Zand- en kalklandschap

-

€ 64,88

N02

Rivieren

-

-

N02.01

Rivier

-

€ 5,38

N03

Beken en bronnen

-

-

N03.01

Beek en Bron

-

� 71,18

N04

Stilstaande wateren

-

-

N04.01

Kranswierwater

-

€ 40,78

N04.02

Zoete Plas

-

€ 42,50

N04.03

Brak water

-

€ 52,49

N04.04

Afgesloten zeearm

-

€ 1,55

N05

Moerassen

-

-

N05.01

Moeras

-

€ 524,13

N05.02

Gemaaid rietland

-

€ 487,67

N06

Voedselarme venen en vochtige heiden

-

-

N06.01

Veenmosrietland en moerasheide

-

€ 1.618,06

N06.02

Trilveen

-

€ 1.865,30

N06.03

Hoogveen

-

€ 125,57

N06.04

Vochtige heide

-

€ 164,19

N06.05

Zwakgebufferd ven

-

€ 50,51

N06.06

Zuur ven of hoogveenven

-

€ 68,13

N07

Droge heiden

-

-

N07.01

Droge heide

-

€ 173,13

N07.02

Zandverstuiving

-

€ 73,78

N08

Open duinen

-

-

N08.01

Strand en embryonaal duin

-

€ 8,68

N08.02

Open duin

-

€ 171,62

N08.03

Vochtige duinvallei

-

€ 889,63

N08.04

Duinheide

-

€ 139,25

N09

Schorren of kwelders

-

-

N09.01

Schor of kwelder

-

€ 104,25

N10

Vochtige schraalgraslanden

-

-

N10.01

Nat schraalland

-

€ 1.639,85

N10.02

Vochtig schraalland

-

€ 999,26

N11

Droge schraalgraslanden

-

-

N11.01

Droog schraalland

-

€ 549,11

N12

Rijke graslanden en akkers

-

-

N12.01

Bloemdijk

-

€ 1.320,39

N12.02

Kruiden- en faunarijk grasland

-

€ 246,91

N12.03

Glanshaverhooiland

-

€ 620,51

N12.04

Zilt- en overstromingsgrasland

-

€ 471,16

N12.05

Kruiden- en faunarijke akker

-

€ 803,98

N12.06

Ruigteveld

-

€ 72,35

N13

Vogelgraslanden

-

-

N13.01

Vochtig weidevogelgrasland

-

€ 424,22

N13.02

Wintergastenweide

-

€ 21,96

N14

Vochtige bossen

-

-

N14.01

Rivier- en beekbegeleidend bos

-

€ 31,79

N14.02

Hoog- en laagveenbos

-

€ 23,35

N14.03

Haagbeuken- en essenbos

-

€ 54,68

N15

Droge bossen

-

-

N15.01

Duinbos

-

€ 53,24

N15.02

Dennen-, eiken-, en beukenbos

-

€ 85,36

N16

Bossen met productiefunctie

-

 

N16.01

Droog bos met productie

-

€ 8,98

N16.02

Vochtig bos met productie

-

€ 17,77

N17

Cultuurhistorische bossen

-

-

N17.01

Vochtig hakhout en middenbos

-

€ 2.357,19

N17.02

Droog hakhout

-

€ 287,41

N17.03

Park- en stinzenbos

-

€ 268,56

N17.04

Eendenkooi

-

€ 1.651,12

Bijlage 2: Jaarvergoeding voor het begrotingsjaar 2013, behorende bij de Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer Zeeland

Indexcode

Pakketomschrijving

Eenheid

Jaarvergoeding begrotingsjaar 2013

A01.01.01

Weidevogelgrasland met een rustperiode

Hectare per jaar

-

A01.01.01a

Rustperiode 1 april tot 1 juni

-

€ 274,95

A01.01.01b

Rustperiode 1 april tot 8 juni

-

€ 400,09

A01.01.01c

Rustperiode 1 april tot 15 juni

-

€ 531,75

A01.01.01d

Rustperiode 1 april tot 22 juni

-

€ 598,98

A01.01.01e

Rustperiode 1 april tot 1 juli

-

€ 1.028,35

A01.01.01f

Rustperiode 1 april tot 15 juli

-

€ 1.190,39

A01.01.01g

Rustperiode 1 april tot 1 augustus

-

€ 1.375,57

A01.01.02

Weidevogelgrasland met voorweiden

Hectare per jaar

-

A01.01.02a

Voorweiden 1 mei 15 juni

-

€ 229,73

A01.01.02b

Voorweiden 8 mei 22 juni

-

€ 229,73

A01.01.03

Plas-dras

Hectare per jaar

-

A01.01.03a

Inundatieperiode 15 februari tot 15 april

-

€ 758,50

A01.01.03b

Inundatieperiode 15 februari tot 15 mei

-

€ 1.211,05

A01.01.03c

Inundatieperiode 15 februari tot 15 juni

-

€ 1.981,43

A01.01.03d

Inundatieperiode 15 februari tot 1 aug

-

€ 1.981,43

A01.01.04

Landbouwgrond met legselbeheer

Hectare per jaar

-

A01.01.04a1

Legselbeheer op grasland 35 broedparen

-

€ 69,17

A01.01.04a2

Legselbeheer op grasland 50 broedparen

-

€ 87,82

A01.01.04a3

Legselbeheer op grasland 75 broedparen

-

€ 108,41

A01.01.04a4

Legselbeheer op grasland 100 broedparen

-

€ 129,84

A01.01.04b

Legselbeheer op bouw- of grasland

-

€ 51,66

A01.01.04c1.ut

Legselbeheer op grasland 150 - 200 broedparen

-

€ 225,31

A01.01.04c2.ut

Legselbeheer op grasland 200 - 300 broedparen

-

€ 268,11

A01.01.04c3.ut

Legselbeheer op grasland > 300 broedparen

-

€ 289,90

A01.01.05

Kruidenrijk weidevogelgrasland

Hectare per jaar

-

A01.01.05a

Kruidenrijk weidevogelgrasland

-

€ 1.028,35

A01.01.05b

Kruidenrijk weidevogelgraslandrand

-

€ 926,62

A01.01.06

Extensief beweid weidevogelgrasland

Hectare per jaar

-

A01.01.06

Extensief beweid weidevogelgrasland

-

€ 495,04

A01.02.01

Bouwland met broedende akkervogels

Hectare per jaar

-

A01.02.01a1 (2010)

Bouwland met broedende akkervogels: Jaarlijks dient 20-50% van de beheereenheid opnieuw tussen 1 maart en 15 april worden geploegd en opnieuw ingezaaid met een in het natuurbeheerplan voorgeschreven zaaimengsel op kleigrond

-

€ 2.138,73

A01.02.01a2

(2010)

Bouwland met broedende akkervogels: Jaarlijks dient 20-50% van de beheereenheid opnieuw tussen 1 maart en 15 april worden geploegd en opnieuw ingezaaid met een in het natuurbeheerplan voorgeschreven zaaimengsel op zandgrond

-

€ 1.652,31

A01.02.01b1

(2010)

Bouwland met broedende akkervogels: Jaarlijks dient 20-50% van de beheereenheid opnieuw tussen 1 maart en 15 april te worden geploegd op kleigrond

-

€ 2.138,73

A01.02.01b2

(2010)

Bouwland met broedende akkervogels: Jaarlijks dient 20-50% van de beheereenheid opnieuw tussen 1 maart en 15 april te worden geploegd op zandgrond

-

€ 1.652,31

A01.02.01c1

(2010)

Bouwland met broedende akkervogels: In het derde of vierde jaar dient de gehele beheereenheid tussen 1 maart en 15 april te worden geploegd en opnieuw ingezaaid met een in het natuurbeheerplan voorgeschreven zaaimengsel op kleigrond

-

€ 2.138,73

A01.02.01c2

(2010)

Bouwland met broedende akkervogels: In het derde of vierde jaar dient de gehele beheereenheid tussen 1 maart en 15 april te worden geploegd en opnieuw ingezaaid met een in het natuurbeheerplan voorgeschreven zaaimengsel op zandgrond

-

€ 1.652,31

A01.02.01a1

Bouwland met broedende akkervogels: Jaarlijks dient 20-50% van de beheereenheid opnieuw tussen 1 maart en 15 april worden geploegd en opnieuw ingezaaid met een in het natuurbeheerplan voorgeschreven zaaimengsel op klei

-

€ 2.138,73

A 01.02.01a2

Bouwland met broedende akkervogels: Jaarlijks dient 20-50% van de beheereenheid opnieuw tussen 1 maart en 15 april worden geploegd en opnieuw ingezaaid met een in het natuurbeheerplan voorgeschreven zaaimengsel op zand

-

€ 1.652,31

A01.02.01b1

Bouwland met broedende akkervogels: Jaarlijks dient 20-50% van de beheereenheid opnieuw tussen 1 sept en 15 april te worden geploegd. Op klei

-

€ 2.138,73

A01.02.01b

Bouwland met broedende akkervogels: Jaarlijks dient 20-50% van de beheereenheid opnieuw tussen 1 sept en 15 april te worden geploegd op zand

-

€ 1.652,31

A01.02.01c1

Bouwland met broedende akkervogels: in 3e en 4e jaar dient de gehele beheereenheid opnieuw tussen 1sept en 15 april te worden geploegd en opnieuw ingezaaid met een in het natuurbeheerplan voorgeschreven zaaimengsel�. Roulatie mogelijk op klei

-

€ 2.138,73

A01.02.01c2

Bouwland met broedende akkervogels: in 3e en 4e jaar dient de gehele beheereenheid opnieuw tussen 1sept en 15 april te worden geploegd en opnieuw ingezaaid met een in het natuurbeheerplan voorgeschreven zaaimengsel�. Roulatie mogelijk op zand.

-

€ 1.652,31

A01.02.01d1

De beheereenheid is minimaal 12 meter breed. Tussen 15 april en 31 aug mag max. 10% van de oppervlakte bedekt zijn met rijsporen�.. Roulatie mogelijk op klei

-

€ 1.739,63

A01.02.01d2

De beheereenheid is minimaal 12 meter breed. Tussen 15 april en 31 aug mag max. 10% van de oppervlakte bedekt zijn met rijsporen�.. Roulatie mogelijk op zand

-

€ 1.302,33

A01.02.02

Bouwland met doortrekkende en overwinterende akkervogels

Hectare per jaar

-

A01.02.02a

Bouwland met doortrekkende en overwinterende akkervogels klei

-

€ 2.028,24

A01.02.02b

Bouwland met doortrekkende en overwinterende akkervogels zand

-

€ 1.744,97

A01.02.03

Bouwland voor hamsters

Hectare per jaar

-

A01.02.03a (2010)

Bouwland voor hamsters, vollevelds

-

€ 2.240,05

A01.02.03b (2010)

Opvangstrook voor hamsters

-

€ 2.028,24

A01.02.03a

Bouwland voor hamsters, vollevelds

-

€ 2.240,05

A01.02.03b

Opvangstrook voor hamsters

-

€ 2.028,24

A01.03.01

Overwinterende ganzen

Hectare per jaar

-

A01.03.01a

Ganzen op grasland

Tenminste

€ 118,00

-

-

ten hoogste

€ 725,81

A01.03.01b

Ganzen op bouwland

ten minste

€ 73,00

-

-

ten hoogste

€ 756,80

A01.03.01c

Ganzen op vroege groenbemester

-

€ 252,00

A01.03.01d

Ganzen op late groenbemester

-

€ 252,00

A01.03.02

Overzomerende ganzen

Hectare per jaar

-

A01.03.02.Lb

Opvang overzomerende grauwe ganzen Maasplassen

-

€ 940,00

A01.04.

Insectenrijke graslanden

Hectare per jaar

-

A01.04.01a.Lb

Insectenrijk graslandperceelsbeheer Roerdal:basis

-

€ 1.386,98

A01.04.01b.Lb

Insectenrijk graslandperceelsbeheer Roerdal:plus

-

€ 1.991,11

A01.04.02.Lb

Insectenrijke graslandranden Roerdal

-

€ 1.991,11

A01.05.01

Foerageerand Bever

Hectare per jaar

-

A01.05.01.Lb

Foerageerand Bever

-

€ 0,00

A02.01.

Botanische waardevol grasland

Hectare per jaar

-

A02.01.01

Botanisch weiland

-

€ 1.020,09

A02.01.02

Botanisch hooiland

-

€ 1.164,83

A02.01.03

Botanische weide- of hooilandrand

-

-

A02.01.03a

Botanische weiderand

-

€ 1.020.09

A02.01.03b

Botanische hooilandrand

-

€ 1.350,02

A02.01.04

Botanisch bronbeheer

-

€ 1.803,98

A02.02.

Akker met waardevolle flora

Hectare per jaar

-

A02.02.01a

Akker met waardevolle flora: Drie van zes jaar graan

-

€ 149,63

A02.02.01b

Akker met waardevolle flora: Vier van zes jaar graan

-

€ 441,76

A02.02.01c

Akker met waardevolle flora: Vijf van zes jaar graan

-

€ 521,60

A02.02.02

Chemie en kunstmestvrij land

-

-

A02.02.02a

Chemie en kunstmestvrij land: Drie van zes jaar graan

-

€ 663,24

A02.02.02b

Chemie en kunstmestvrij land: Vier van zes jaar graan

-

€ 725,42

A02.02.02c

Chemie en kunstmestvrij land: Vijf van zes jaar graan

-

€ 766,50

A02.02.03

Akkerflora randen

-

€ 1.652,31

Bijlage 3: Jaarvergoeding voor het begrotingsjaar 2013, behorende bij de Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer Zeeland

Indexcode landschapselement

Groen blauwe landschapselementen

Eenheid

Jaarvergoeding begrotingsjaar 2013

-

-

-

-

L01.01

Landschapsbeheertype poel en klein historisch water

Per stuk per jaar

-

L01.01.00

Poel en klein historisch water

-

€ 93,74

L01.01.01a

Oppervlakte poel < 175 m2

-

€ 65,39

L01.01.01b

Oppervlakte poel > 175 m2

-

€ 105,89

-

-

-

-

L.01.02

Landschapsbeheertype houtwal en houtsingel

Are per jaar

-

L01.02.00

Houtwal en houtsingel - gemiddeld

-

€ 27,57

L01.02.01

Houtwal en houtsingel

-

€ 26,66

L01.02.02

Hoge houtwal

-

€ 33,28

L01.02.03

Holle weg en graft

-

€ 31,52

-

-

-

-

L01.03

Landschapsbeheertype Elzensingel

100 meter per jaar

-

L01.03.00

Elzensingel bedekking - gemiddeld

-

€ 90,20

L01.03.01a

Elzensingel bedekking 30-50%

-

€ 44,31

L01.03.01b

Elzensingel bedekking 50-75%

-

€ 69,91

L01.03.01c

Elzensingel bedekking > 75%

-

€ 98,47

-

-

-

-

L01.04

Landschapsbeheertype bossingel en bosje

Are per jaar

-

L01.04.01

Bossingel en bosje

-

€ 19,34

-

-

-

-

L01.05

Landschapsbeheertype knip- of scheerheg

100 meter per jaar

-

L01.05.00

Knip- of scheerheg jaarlijkse - gemiddeld

-

€ 261,90

L01.05.01a

Knip- of scheerheg jaarlijkse cyclus

-

€ 271,68

L01.05.01b

Knip- of scheerheg 2-3 jaarlijkse cyclus

-

€ 173,88

-

-

-

-

L01.06

Landschapsbeheertype struweelhaag

100 meter per jaar

-

L01.06.00

Struweelhaag cyclus- gemiddeld

-

€ 221,45

L01.06.01a

Struweelhaag cyclus 5-7 jaar

-

€ 235,95

L01.06.01b

Struweelhaag cyclus > 12 jaar

-

€ 164,26

-

-

-

-

L01.07

Landschapsbeheertype laan

100 meter per jaar

-

L01.07.00

Laan - gemiddeld

-

€ 152,89

L01.07.01a

Laan gemiddelde stamdiameter < 20 cm

-

€ 59,99

L01.07.01b

Laan gemiddelde stamdiameter 20 cm-60 cm

-

€ 113,02

L01.07.01c

Laan gemiddelde stamdiameter > 60 cm

-

€ 254,75

-

-

-

-

L01.08

Landschapsbeheertype knotboom

Per stuk per jaar

-

L01.08.00

Knotboom - gemiddeld

-

€ 7,35

L01.08.01a

Knotboom gemiddelde stamdiameter < 20 cm

-

€ 2,46

L01.08.01b

Knotboom gemiddelde stamdiameter 20 cm-60 cm

-

€ 7,61

L01.08.01c

Knotboom gemiddelde stamdiameter > 60 cm

-

€ 9,64

-

-

-

-

L01.09

Landschapsbeheertype hoogstamboomgaard

Hectare per jaar

-

L01.09.01

Hoogstamboomgaard

-

€ 1618.31

-

-

-

-

L03.01

Landschapsbeheertype Aardwerk en Groeve

Hectare per jaar

-

L03.01.00

Aardwerk en groeve

-

€ 966,27

Bijlage 4: Jaarvergoeding voor het begrotingsjaar 2013, behorende bij de Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer Zeeland

Indexcode landschapspakket

Groen blauwe landschapselementen

Eenheid

Jaarvergoeding begrotingsjaar 2013

L01.01

Landschapsbeheertype poel en klein historisch water

Per stuk per jaar

-

L01.01.01a

Oppervlakte poel < 175 m2

-

€ 65,39

L01.01.01b

Oppervlakte poel > 175 m2

-

€ 105,89

L.01.02

Landschapsbeheertype houtwal en houtsingel

Are per jaar

-

L01.02.01

Houtwal en houtsingel

-

€ 26,66

L01.02.02

Hoge houtwal

-

€ 33,28

L01.02.03

Holle weg en graft

-

€ 31,52

L01.03

Landschapsbeheertype Elzensingel

100 meter per jaar

-

L01.03.01a

Elzensingel bedekking 30-50%

-

€ 44,31

L01.03.01b

Elzensingel bedekking 50-75%

-

€ 69,91

L01.03.01c

Elzensingel bedekking > 75%

-

€ 98,47

L01.04

Landschapsbeheertype bossingel en bosje

Are per jaar

-

L01.04.01

Bossingel en bosje

-

€ 19,34

L01.05

Landschapsbeheertype knip- of scheerheg

100 meter per jaar

-

L01.05.01a

Knip- of scheerheg jaarlijkse cyclus

-

€ 271,68

L01.05.01b

Knip- of scheerheg 2-3 jaarlijkse cyclus

-

€ 173,88

L01.06

Landschapsbeheertype struweelhaag

100 meter per jaar

-

L01.06.01a

Struweelhaag cyclus 5-7 jaar

-

€ 235,95

L01.06.01b

Struweelhaag cyclus > 12 jaar

-

€ 164,26

L01.07

Landschapsbeheertype laan

100 meter per jaar

-

L01.07.01a

Laan gemiddelde stamdiameter < 20 cm

-

€ 59,99

L01.07.01b

Laan gemiddelde stamdiameter 20 cm-60 cm

-

€ 113,02

L01.07.01c

Laan gemiddelde stamdiameter > 60 cm

-

€ 254,75

L01.08

Landschapsbeheertype knotboom

Per stuk per jaar

-

L01.08.01a

Knotboom gemiddelde stamdiameter < 20 cm

-

€ 2,46

L01.08.01b

Knotboom gemiddelde stamdiameter 20 cm-60 cm

-

€ 7,61

L01.08.01c

Knotboom gemiddelde stamdiameter > 60 cm

-

€ 9,64

L01.09

Landschapsbeheertype hoogstamboomgaard

Hectare per jaar

-

L01.09.01

Hoogstamboomgaard

-

€ 1.618,31

L01.10

Landschapsbeheertype struweelrand

Are per jaar

-

L01.10.01

Struweelrand

-

€ 9,38

L01.11

Landschapsbeheertype hakhoutbosje

Are per jaar

-

L01.11.01a

Hakhoutbosje met dominantie van langzaamgroeiende soorten

-

€ 6,62

L01.11.01b

Hakhoutbosje met dominantie van snelgroeiende soorten

-

€ 12,27

L01.12

Landschapsbeheertype griendje

Are per jaar

-

L01.12.01

Griendje

-

€ 23,00

L01.13

Landschapsbeheertype

-

-

-

bomenrij en solitaire boom

-

-

L01.13.01a

Bomenrij gemiddelde stamdiameter < 20 cm

100 meter per jaar

€ 27,37

L01.13.01b

Bomenrij gemiddelde stamdiameter 20 cm-60 cm

100 meter per jaar

€ 37,26

L01.13.01c

Bomenrij gemiddelde stamdiameter > 60 cm

100 meter per jaar

€ 56,38

L01.13.02a

Solitaire boom gemiddelde stamdiameter < 20 cm

Per stuk per jaar

€ 4,38

L01.13.02b

Solitaire boom gemiddelde stamdiameter 20-60 cm

Per stuk per jaar

€ 5,96

L01.13.02c

Solitaire boom gemiddelde stamdiameter >60 cm

Per stuk per jaar

€ 9,02

L01.14

Landschapsbeheertype rietzoom en klein rietperceel

-

-

L01.14.01a

Rietzoom en klein rietperceel: smalle rietzoom (< 5 meter)

100 meter per jaar

€ 42,50

L01.14.01b

Rietzoom en klein rietperceel: brede rietzoom (> 5 meter) en klein rietperceel

Hectare per jaar

€ 640,67

L01.15

Landschapsbeheertype natuurvriendelijke oever

100 meter per jaar

-

L01.15.01

Natuurvriendelijke oever

-

€ 52,31

L03.01

Landschapsbeheertype Aardwerk en Groeve

�Hectare per jaar

-

L03.01.00

Aardwerk en groeve

-

€ 966,27

L04.01

Wandelpad over boerenland

100 meter per jaar

-

L04.01.01

Wandelpad over boerenland

-

€ 84,32

L01.09

Landschapsbeheertype hoogstamboomgaard

Hectare per jaar

-

L01.09.02.ZH

Halfstamboomgaard bij historische boerderijen

-

€ 0,00

L01.13

Landschapsbeheertype bomenrij en solitaire boom

Per stuk per jaar

-

L01.13.03.ZH

Leibomen bij historische boerderijen

-

€ 0,00

L03.01

Landschapsbeheertype Aardwerk en Groeve

�Are per jaar

-

L03.01.02.ZH

Schurvelingen en zandwallen op Goeree

-

€ 0,00

Bijlage 5: Toeslagen voor het begrotingsjaar 2013, behorende bij de Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer Zeeland

Codering

Benaming

Eenheid

Bedrag per jaar

T1

Toeslag ruige mest rijland

Hectare per jaar

€ 138,72

T2

Toeslag ruige mest vaarland

Hectare per jaar

€ 249,64

T3

Toeslag kuikenvelden

Hectare per jaar

€ 350,39

T4

Toeslag voor het verlengen van de rustperiode bij de weidevogelgraslanden met een rustperiode (A01.01.01)

Hectare per jaar

de toeslag is het verschil tussen:

 

a) de jaarvergoeding van het beheerpakket dat qua rustperiode overeenkomt met het gevoerde last minute beheer en

 

b) de jaarvergoeding van het onderliggende beheerpakket.

T5

Toeslag schaapskudde natuur

Hectare per jaar

€ 251,87

T6

Toeslag recreatie natuur

-

€ 33,34

T7

Toeslag vaarland natuur

Hectare per jaar

€ 385,82

T8

Toeslag verlengen rustperiode van 15 juni naar 22 juni, bij het Kruidenrijkweidevogelgrasland (A01.01.05a )

Hectare per jaar

€ 162,04

T9.ut

Toeslag nestgelegenheid voor de Zwarte Stern in Utrecht

Hectare per jaar

€ 4.038,90

T10 ut

Toeslag raster behorende bij nestgelegenheid voor de Zwarte Stern

100 meter per jaar

€ 28,00

T11

Toeslag monitoring natuurterreinen

Hectare per jaar

€ 0, 00

T12

Toeslag monitoring Landschap binnen natuurterreinen

Hectare per jaar

€ 0,00

Bijlage 6: Beheersbijdragen voor het begrotingsjaar 2013 van de Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer Zeeland

-

Vaste beheersbijdrage per ha per jaar

Variabele beheersbijdrage per ha per jaar

Totaal, maximum per ha per jaar

Type A. Grasland

€ 118,00

€ 625.47

€ 743.47

Type B. Bouwland

€ 73,00

€ 715.11

€ 788.11

Type C Vroege groenbemester

€ 252,00

€ 0

€ 252,00

Type C Late groenbemester

€ 252,00

€ 0

€ 252,00

Bijlage 7: Beheersbijdragen voor het begrotingsjaar 2013 van de Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer Zeeland

Bijlage

Pakketomschrijving

Eenheid

Beheersbijdrage begrotingsjaar 2013

29

Snelgroeiend loofbos

ha per jaar

€ 545,00

30

Snelgroeiend naaldbos

ha per jaar

€ 545,00

Bijlage 8: Openstellings SNL-Zeeland 2012 Subsidiekaart

Zie bijgevoegd document.

Gedeputeerde staten vernoemd,

Drs. K.M.H. PEIJS, voorzitter,

A.W. SMIT, secretaris.

Uitgeven 30 oktober 2012

De provinciesecretaris,

A.W. SMIT

Bijlage 8: Subsidiekaart

Bijlage_8.pdf