Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zeeland

Mandaatbesluit gedeputeerde staten inzake personeelsaangelegenheden 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZeeland
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingMandaatbesluit gedeputeerde staten inzake personeelsaangelegenheden 2014
CiteertitelMandaatbesluit gedeputeerde staten inzake personeelsaangelegenheden 2014
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpPersoneel

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht, hoofdstuk 10

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Mandaatbesluit van gedeputeerde staten van Zeeland aan de directeur van de Zeeuwse Bibliotheek

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-03-201501-01-201501-01-2017Nieuwe regeling

24-02-2015

Provinciaal Blad, 2015, 1290

15002064

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatbesluit gedeputeerde staten inzake personeelsaangelegenheden 2014

Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland d.d. 24 februari 2015, kenmerk 15002064, houdende vaststelling van het Mandaatbesluit gedeputeerde staten inzake personeelsaangelegenheden 2014.

 

Gedeputeerde staten van Zeeland,

 • -

  overwegende dat het vanwege de op 1 januari 2013 inwerking getreden wijziging van de ambtelijke organisatiestructuur wenselijk is om bevoegdheden te mandateren aan het ambtelijk management ten behoeve van de uitoefening van bevoegdheden in naam van gedeputeerde staten op het gebied van personeelsaangelegenheden;

 • -

  gelet op hoofdstuk 10 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

 • -

  gehoord de Commissie voor Georganiseerd Overleg

   

B E S L U I T EN

 

tot vaststelling van het navolgende:

Mandaatbesluit gedeputeerde staten inzake personeelsaangelegenheden 2014
Artikel 1
 • 1.

  Gedeputeerde staten verlenen toestemming tot de uitoefening van de bevoegdheden in hun naam als omschreven in de bijlage bij dit besluit aan de secretaris-directeur.

 • 2.

  Gedeputeerde staten verlenen voor alle overige bevoegdheden als omschreven in de bijlage bij dit besluit toestemming tot de uitoefening daarvan in hun naam hetzij aan het afdelingshoofd P&O dan wel aan alle afdelingshoofden.

Artikel 2  

De uitoefening van een in artikel 1 bedoelde bevoegdheid geschiedt met inachtneming van het in de artikelen 3 tot en met 8 bepaalde.

Artikel 3 Artikel
 • 1.

  De uitoefening van een bevoegdheid geschiedt slechts in gevallen die routinematig, administratief, procedureel of formeel van aard zijn.

 • 2.

  Een bevoegdheid wordt niet uitgeoefend indien:

  • a.

   de desbetreffende aangelegenheid politiek gevoelig is;

  • b.

   precedentwerking is te verwachten;

 • 3.

  Een bevoegdheid wordt niet uitgeoefend indien het betreft:

  • a.

   een besluit;

  • b.

   de goedkeuring van een besluit;

  waarbij:

  • a.

   wordt afgeweken van adviezen;

  • b.

   sprake is van een zienswijze, bedenkingen of bezwaarschrift.

Artikel 4  

De gemandateerde verschaft gedeputeerde staten tijdig die informatie die redelijkerwijs voor gedeputeerde staten van belang moet worden geacht.

Artikel 5  

Een besluit in mandaat wordt als volgt ondertekend:

gedeputeerde staten van Zeeland,

namens dezen,

gevolgd door:

 • -

  de functieaanduiding,

 • -

  de handtekening, en

 • -

  de naam van de gemandateerde

Artikel 6  

Het besluit van 20 november 2001, houdende vaststelling van het Mandaatbesluit Personeelsaangelegenheden Zeeland 2001, Provinciaal Blad nr. 49 van 2001, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 14 juni 2011, Provinciaal Blad nr. 17 van 2011, wordt ingetrokken.

Artikel 7  

Dit besluit treedt met terugwerkende kracht in werking met ingang van 1 januari 2014.

Artikel 8  

Dit besluit wordt aangehaald als “Mandaatbesluit gedeputeerde staten inzake personeelsaangelegenheden 2014”.

Aldus vastgesteld in de vergadering van gedeputeerde staten van 24 februari 2015.

Gedeputeerde staten voornoemd,

drs. J.M.M. Polman, voorzitter,

A.W. Smit, secretaris

Uitgegeven, 11 maart 2015

de secretaris,

A.W. Smit

Bijlage  

BEVOEGDHEDEN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELANDBEVOEGDHEDEN TE MANDATEREN AAN DE SECRETARIS-DIRECTEUR

 

Omschrijving bevoegdheid/mandaat

Wettelijke grondslag

Gemandateerd aan

Nummer + jaartal Provinciaal Blad

Opmerkingen

Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies CAP)

 

 

 

 

Hoofdstuk B – Aanvang, wijziging en einde arbeid

 

 

 

 

§ 1 – Aanvang arbeid

 

 

 

 

Besluiten tot aanstelling

Artikel B.1 juncto artikel B.5 en artikel B.6, eerste en tweede lid

Secretaris-directeur (zie aanhef)

 

 

Besluiten tot tijdelijke uitbreiding aanstelling

Artikel B.1 juncto artikel B.5

Secretaris-directeur (zie aanhef)

 

 

§ 3 – Einde arbeid

 

 

 

 

Besluiten tot verlenen ontslag

Artikel B.9, sub a, b, c, en g

Secretaris-directeur (zie aanhef)

 

Besluiten tot verlenen ontslag o.g.v. overige ontslaggronden blijft voorbehouden aan gedeputeerde staten

Besluiten tot verlenen ontslag op aanvraag

Artikel B.10 juncto artikelen B.11 en B.12

Secretaris-directeur (zie aanhef)

 

 

Besluiten tot uitkeren overlijdensuitkering

Artikel B.15

Afdelingshoofd P&O

 

Betreft salarisberekening

Hoofdstuk C - Bezoldiging

 

 

 

 

§ 2 – Salaris

 

 

 

 

Bepalen salarisschaal

Artikel C.5, eerste, vierde en vijfde lid,

Secretaris-directeur (zie aanhef)

 

In het kader van de aanstelling

Bepalen salaris

Artikel C.6

Afdelingshoofden

 

In het kader van de aanstelling

Besluiten tot verhogen salaris bij duurzame groei in functioneren

Artikel C.7

Afdelingshoofden

 

Relatie met beoordelingsgesprekken. Bevoegdheid individuele afdelingshoofd.

§ 3 – Variabele beloning

 

 

 

 

Besluiten tot toekennen incidentele beloning van prestaties

Artikel C.9, eerste lid

Afdelingshoofden

 

Relatie met beoordelingsgesprekken. Bevoegdheid individuele afdelingshoofd.

Besluiten tot toekennen incidentele beloning van extra inzet

Artikel C.10

Afdelingshoofden

 

Relatie met beoordelingsgesprekken. Bevoegdheid individuele afdelingshoofd.

§ 4 – Toelagen

 

 

 

 

Besluiten tot toekennen toelage waarneming andere functie

Artikel C.11

Afdelingshoofden

 

 

Besluiten tot toekennen toelage onregelmatige dienst

Artikel C.12

Afdelingshoofden

 

 

Besluiten tot toekennen toelage afbouw onregelmatige dienst

Artikel C.13

Afdelingshoofden

 

 

Besluiten tot toekennen van arbeidsmarkttoelage en bindingspremie

Artikel C.14

Secretaris-directeur (zie aanhef)

 

Betreft uitzonderingssituatie.

Besluiten tot toekennen toelage op andere gronden

Artikel C.15

Secretaris-directeur (zie aanhef)

 

Betreft uitzonderingssituatie.

§ 5 – Uitkeringen en gratificaties

 

 

 

 

Besluiten tot toekennen gratificatie ambtsjubileum

Artikel C.19

Afdelingshoofd P&O

 

Betreft salarisberekening.

Centraal P&O.

§ 6 – Vergoedingen voor extra diensten

 

 

 

 

Besluiten tot toekennen vergoeding voor overwerk

Artikel C.20

Afdelingshoofden

 

 

Hoofdstuk D – Arbeidsduur, werktijden en verlof

 

 

 

 

§ 1 – Arbeidsduur en werktijden

 

 

 

 

Besluiten in belang van de dienst tot verrichten van werkzaamheden buiten de gelden werktijden

Artikel D.2, vijfde lid

Afdelingshoofden

 

 

Besluiten tot geheel of gedeeltelijk vrijstellen continudiensten in nachturen

Artikel D.4, tweede lid

Afdelingshoofden

 

 

§ 2 – Vakantieverlof

 

 

 

 

Besluiten tot vaststellen vakantieverlof

Artikel D.5, tweede en derde lid

Afdelingshoofd P&O

 

 

Besluiten tot vermindering en verval van aanspraak

Artikel D.6

Afdelingshoofd P&O

 

 

Besluiten tot intrekken toestemming opnemen vakantieverlof

Artikel D.7, vijfde lid

Afdelingshoofden

 

 

Besluiten tot toekennen vergoeding voor niet opnemen vakantieverlof bij einde dienstverband

Artikel D.9, eerste lid

Afdelingshoofd P&O

 

Betreft salaris- en verlofadministratie.

Centraal P&O.

§ 3 – Buitengewoon verlof

 

 

 

 

Besluiten tot verlenen zwangerschaps- en bevallingsverlof

Artikel D.11

Afdelingshoofd P&O

 

Betreft verlofadministratie.

Centraal P&O.

Besluiten tot verlenen buitengewoon verlof

Artikel D.12

Afdelingshoofden

 

 

Besluiten tot verlenen buitengewoon verlof voor activiteiten van vakorganisaties

Artikel D.13

Afdelingshoofd P&O

 

 

Besluiten tot inhouden bezoldiging in verband met non-activiteit

Artikel D.14, tweede lid

Afdelingshoofd P&O

 

 

Besluiten tot verlenen langdurend onbetaald verlof op verzoek

Artikel D.16, eerste lid

Afdelingshoofden

 

 

Besluiten dat verlof op grond van onvoorziene omstandigheden niet wordt opgenomen of niet wordt voortgezet op verzoek, dan wel besluiten tot afwijzen verzoek indien zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang zich daartegen verzet

Artikel D.16, vierde lid

Afdelingshoofden

 

 

Hoofdstuk E – Gezondheid en arbeidsomstandigheden

 

 

 

 

Besluiten ambtenaar te verplichten arbeidsgezondheidskundig onderzoek te ondergaan

Artikel E.4

Secretaris-directeur (zie aanhef)

 

 

Treffen van maatregelen en verstrekken aanwijzingen

Artikel E.7, tweede lid

Afdelingshoofden

 

Betreft reintegratieplan.

Opstellen plan van aanpak

Artikel E.7, derde lid

Afdelingshoofden

 

Betreft reintegratieplan.

Geven van redelijke voorschriften, in de gelegenheid stellen passende arbeid te verrichten

Artikel E.7, vierde lid, onder a en c

Afdelingshoofden

 

Betreft reintegratieplan.

Besluiten tot verlenen ontslag wegens arbeidsongeschiktheid

Artikel E.9, eerste lid

Secretaris-directeur (zie aanhef)

 

 

Besluiten tot vergoeding ziektekosten bij dienstongeval of beroepsziekte

Artikel E.14, eerste lid

Afdelingshoofd P&O

 

 

Hoofdstuk F – Overige rechten en plichten

 

 

 

 

Besluiten tot toekennen schadevergoeding

Artikel F.3, tweede en derde lid

Afdelingshoofd P&O

 

 

Besluiten tot toekennen kostenvergoeding

Artikel F.4, vierde lid

Afdelingshoofd P&O

 

 

Besluiten tot volgen verplichte opleiding

Artikel F.9

Afdelingshoofden

 

 

Opleiding en ontwikkeling

Artikel F.10

Afdelingshoofden

 

 

Hoofdstuk G – Orde- en strafmaatregelen

 

 

 

 

Besluiten tot ontzeggen toegang tot de dienstlokalen, dienstgebouwen of het werk, dan wel het verblijf aldaar

Artikel G.1

Secretaris-directeur (zie aanhef)

 

Vanwege spoedeisende karakter.

Besluiten tot schorsing voor bepaalde tijd

Artikel G.2, eerste lid

Secretaris-directeur (zie aanhef)

 

Vanwege spoedeisende karakter.

Besluiten tot het opleggen van een disciplinaire straf o.g.v. plichtsverzuim

Artikel G.3, eerste lid, juncto artikel G.4, eerste lid, sub a

Secretaris-directeur (zie aanhef)

 

Vanwege impact besluiten tot opleggen disciplinaire straf op overige gronden besluitvorming voorbehouden aan gedeputeerde staten.

Hoofdstuk H – Dienstverband op arbeidsovereenkomst

 

 

 

 

Besluiten tot het aangaan van een arbeidsovereenkomst

Artikel H.1

Afdelingshoofden

 

 

Overig

 

 

 

 

Besluiten tot terugvordering ter zake van onjuiste toepassing van de rechtspositieregelen

 

Afdelingshoofd P&O

 

 

Besluiten tot het toepassen van wettelijke maatregelen inzake, inhouding, beslag en korting op de verschuldigde bezoldiging

 

Afdelingshoofd P&O

 

Let op: melden voornemen aan secretaris-directeur en aan het betreffende afdelingshoofd

Besluiten tot toepassen Verhaalswet ongevallen ambtenaren, voor zover betreffende schadeclaims m.b.t. salariskosten

 

Afdelingshoofd P&O

 

 

Zorgdragen voor afdracht en besluiten tot invordering van pensioen- en wachtgeldbijdragen ingevolge het Pensioenreglement

 

Afdelingshoofd P&O

 

 

Besluiten tot betaalbaar stellen uitkeringen aan ABP en UWV

 

Afdelingshoofd P&O

 

 

Privaatrechtelijke aangelegenheden

 

 

 

 

Besluiten tot het aangaan van detacheringsovereenkomsten

Burgerlijk wetboek

Secretaris-directeur (zie aanhef)

 

Zowel als uitlener als inlener