Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zeeland

Regeling veilig rijden Provincie Zeeland 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZeeland
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingRegeling veilig rijden Provincie Zeeland 2015
CiteertitelRegeling veilig rijden Provincie Zeeland 2015
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpPersoneel

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Vervallen met besluit GS van 2 juli 2019 kenmerk 1901822

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Provinciewet, art. 158

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-06-201801-01-201801-01-2020Art. 1 en 2

26-06-2018

prb-2018-4834

18016664
24-04-201501-01-201530-06-2018Nieuwe regeling

23-03-2015

Provinciaal Blad, 2015, 2146

15003828

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling veilig rijden Provincie Zeeland 2015

BESLUIT van gedeputeerde staten van 24 maart 2015, kenmerk 15003828, houdende vaststelling van de Regeling veilig rijden Provincie Zeeland 2015 en intrekking van de Regeling veilig rijden Provincie Zeeland 2010.

 

Gedeputeerde staten van Zeeland,

 • -

  overwegende dat het wenselijk is de Regeling veilig rijden Provincie Zeeland in juridisch-technische zin aan te passen, onder meer aan de gewijzigde organisatiestructuur per 1 januari 2013;

 • -

  overwegende dat het wenselijk is een nieuwe regeling vast te stellen en de vigerende regeling in te trekken;;

 • -

  gelet op artikel 158, eerste lid, onder c, van de Provinciewet;

 • -

  gehoord de commissie voor georganiseerd overleg;

 

besluiten vast te stellen de

Regeling veilig rijden Provincie Zeeland 2015
Artikel 1

Aan een ambtenaar als bedoeld in artikel 1.1, onder b, van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies (CAP), voor wie het besturen van een dienstauto tot zijn functie behoort, wordt na afloop van een tijdvak van een half jaar een premie toegekend voor veilig rijden, indien hij in deze periode dan wel ten minste gedurende één kalendermaand in deze periode, aantoonbaar schadevrij en met inachtneming van de verkeersregels heeft gereden.

Artikel 2
 • 1.

  Het bruto premiebedrag wordt bepaald op een percentage van het maximumsalaris van salarisschaal 4, als bedoeld in Bijlage 1 (Salarisgebouw provincies) van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies (CAP), en aan de hand van het aantal door de ambtenaar gereden kilometers met een dienstauto in de desbetreffende periode volgens onderstaande tabel:

  Kilometers (per half jaar)

  Percentage

  1 – 5000

  6%

  5000 – 15000

  15%

  15000 of meer

  20%

 • 2.

  Indien de ambtenaar gedurende de periode als bedoeld in artikel 1 niet aantoonbaar schadevrij of niet met inachtneming van de verkeersregels in de dienstauto heeft gereden, wordt het premiebedrag naar rato van het aantal kalendermaanden bepaald dat in deze periode wel aantoonbaar schadevrij en met inachtneming van de verkeersregels is gereden.

 • 3.

  Indien de ambtenaar gedurende de periode als bedoeld in artikel 1 niet aantoonbaar schadevrij of niet met inachtneming van de verkeersregels in de dienstauto heeft gereden, wordt het premiebedrag naar rato van het aantal kalendermaanden bepaald dat in deze periode wel aantoonbaar schadevrij en met inachtneming van de verkeersregels is gereden.

  Indien schade aan de dienstauto of door middel van de dienstauto is toegebracht, welke schade naar het oordeel van gedeputeerde staten niet aan de ambtenaar is te wijten, heeft dit geen gevolgen voor de hoogte van het premiebedrag.

Artikel 3
 • 1.

  Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling veilig rijden Provincie Zeeland 2015.

 • 2.

  Deze regeling treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2015.

 • 3.

  Gedeputeerde staten stellen deze regeling vast onder gelijktijdige intrekking van Regeling veilig rijden provincie Zeeland 2010.

Aldus vastgesteld in de vergadering van Gedeputeerde Staten van 24 maart 2015.

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris

Uitgegeven 23 april 2015

De secretaris, A.W. Smit