Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zeeland

Uitwerkingsregeling demotie Provincie Zeeland 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZeeland
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingUitwerkingsregeling demotie Provincie Zeeland 2015
CiteertitelUitwerkingsregeling demotie Provincie Zeeland 2015
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpPersoneel

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Vervallen i.v.m. vervallen grondslag CAP

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Provinciewet, art. 158

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-06-201801-01-201801-01-2020Art. 1

26-06-2018

prb-2018-4821

18016664
24-04-201501-01-201530-06-2018Nieuwe regeling

24-03-2015

Provinciaal Blad, 2015, 2173

15003828

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitwerkingsregeling demotie Provincie Zeeland 2015

BESLUIT van gedeputeerde staten van 24 maart 2015, kenmerk 15003828, houdende vaststelling van de Uitwerkingsregeling demotie Provincie Zeeland 2015 en intrekking van de Uitwerkingsregeling demotie Provincie Zeeland 2010.

 

Gedeputeerde staten van Zeeland,

 • -

  overwegende dat het wenselijk is de Uitwerkingsregeling demotie Provincie Zeeland in juridisch-technische zin aan te passen, onder meer aan de gewijzigde organisatiestructuur per 1 januari 2013;

 • -

  overwegende dat het wenselijk is een nieuwe regeling vast te stellen en de vigerende regeling in te trekken;

 • -

  gelet op artikel 158, eerste lid, onder c, van de Provinciewet;

 • -

  gehoord de ondernemingsraad;

besluiten vast te stellen de

Uitwerkingsregeling demotie Provincie Zeeland 2015

Artikel 1  

Voor de toepassing van deze regeling wordt onder "ambtenaar" verstaan de ambtenaar als bedoeld in artikel 1.1, onder b, van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies (CAP).

Artikel 2 Voorstel demotie

Zowel de ambtenaar als gedeputeerde staten kunnen een voorstel doen de ambtenaar te benoemen in een lager gewaardeerde functie met lichtere taken, verder te noemen demotie, indien:

 • a.

  de ambtenaar en gedeputeerde staten in onderling overleg tot overeenstemming zijn gekomen en

 • b.

  wordt voldaan aan de voorwaarden voor demotie als bepaald in artikel 3.

Artikel 3 Voorwaarden demotie

Gedeputeerde staten nemen een besluit tot demotie indien wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

 • a.

  de voor demotie beoogde functie is in het bestaande formatiebudget te realiseren;

 • b.

  de beoogde functie wordt niet meer dan twee salarisschalen onder het huidige functieniveau gewaardeerd;

en voorts de ambtenaar zelf voldoet aan de navolgende voorwaarden:

 • c.

  hij vervult maximaal gedurende vijf jaren de beoogde functie;

 • d.

  hij gaat de beoogde functie – voor zover van toepassing – niet in een groter deeltijdpercentage uitoefenen;

 • e.

  hij met gedeputeerde staten is overeengekomen dat hij direct na afloop van de periode waarin hij de beoogde functie heeft vervuld als bedoeld onder c. gebruik maakt van de mogelijkheid van volledig ABP-keuzepensioen als bedoeld in het Pensioenreglement van de Stichting Pensioenfonds ABP;

 • f.

  hij op het moment van demotie langer dan vijf jaren in algemene provinciale dienst is aangesteld.

Artikel 4 Salaris en garantietoelage

De ambtenaar die gebruik maakt van de mogelijkheid tot demotie heeft aanspraak op een salaris dat is gebaseerd op het bij de beoogde functie behorende functieniveau, aangevuld met een garantietoelage ter hoogte van 50% van het verschil tussen het salaris in de huidige functie en het salaris op basis van het functieniveau in de beoogde functie.

Artikel 5 Financiële compensatie

Gedeputeerde staten treffen in aanvulling op de voorziening als bedoeld in artikel 4 een financiële compensatie indien de ambtenaar tijdens de demotieperiode en als gevolg van een beschikking (niet zijnde een disciplinaire straf), die ter uitvoering van een arbeidsvoorwaardenregeling wordt genomen en een salarisverlaging tot gevolg heeft, in totaliteit met een zodanige achteruitgang in salaris te maken heeft dat het achterwege laten van een compenserende maatregel tot een onbillijke uitkomst zou leiden.

Artikel 6 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze regeling wordt aangehaald als: Uitwerkingsregeling demotie Provincie Zeeland 2015.

 • 2.

  Deze regeling treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van Provinciaal Blad waarin het is geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2015.

 • 3.

  Gedeputeerde staten stellen deze regeling vast onder gelijktijdige intrekking van de Uitwerkingsregeling demotie Provincie Zeeland 2010.

Aldus vastgesteld in de vergadering van Gedeputeerde Staten van 24 maart 2015.

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris

Uitgegeven 23 april 2015

De secretaris, A.W. Smit