Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zeeland

Openstellingsbesluit agrarisch natuurbeheer 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZeeland
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingOpenstellingsbesluit agrarisch natuurbeheer 2017
CiteertitelOpenstellingsbesluit agrarisch natuurbeheer 2017
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpNatuur en Landschap

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Zeeland
 2. Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer (SVNL) Zeeland 2016

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-06-201615-02-2017Nieuwe regeling

07-06-2016

Onbekend

16008434

Tekst van de regeling

Intitulé

Openstellingsbesluit agrarisch natuurbeheer 2017

Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland van 7 juni 2016, nr. 16008434, tot vaststelling van de subsidieplafonds, aanvraagperioden en/of de tarieven voor het begrotingsjaar 2017 ten behoeve van: de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Zeeland 2016 (SVNL2016) en de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Zeeland (SVNL).

 

Gedeputeerde staten van Zeeland

 

 • gelet op artikel 1.3 van de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Zeeland;

 • gelet op artikel 1.2 van de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Zeeland 2016;

 

Besluiten:

ARTIKEL I  

A. SUBSIDIEPLAFONDS

Voor de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer 2016 Zeeland (SVNL2016) wordt voor het begrotingsjaar 2017 het volgende subsidieplafond vastgesteld:

 

Agrarisch natuur- en landschapsbeheer

Voor subsidies als bedoeld in artikel 3.13 voor de leefgebieden met de aanduiding:

 • Open Akkerland,

 • Open Grasland,

 • Droge Dooradering en

 • Natte Dooradering:

€ 405.765,- per jaar voor de vorengenoemde verschillende leefgebieden tezamen.

 

Voor de periode 2017 tot en met 2021 bedraagt het totaalbedrag € 2.028.825,-.

B. AANVRAAGPERIODEN EN LOKET VOOR INDIENING

Aanvragen voor subsidies als bedoeld in artikel I van dit besluit kunnen in de periode van 24 juni 2016 tot en met 21 juli 2016 worden ingediend bij de Provincie Zeeland, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg.

 

ARTIKEL II  

A. SUBSIDIEPLAFONDS

Voor de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Zeeland (SVNL) wordt voor het begrotingsjaar 2017 het volgende subsidieplafond vastgesteld:

 

(Collectief) agrarisch natuur- en landschapsbeheer

€ 459.104,- voor subsidies als bedoeld in:

 • artikel 4.1.1.1. ten behoeve van de agrarische beheertypen en beheerpakketten met de aanduiding A01.01, A01.02 en A02.01, welke pakketten op grond van artikel 2.1, vierde lid zijn aangewezen voor collectief agrarisch natuurbeheer, (agrarisch natuurbeheer in het kader van collectief agrarisch natuurbeheer);

 • artikel 5.1.1.1, eerste lid, onderdeel b, ten behoeve van de landschapselementen of beheerpakketten landschap met de aanduiding L01.01, L01.02, L01.03, L01.05, L01.06, L01.07, L01.08, L01.09 welke pakketten op grond van artikel 2.1, vierde lid zijn aangewezen voor collectief landschapsbeheer (collectief landschapsbeheer buiten natuurterreinen).

Dit subsidieplafond is alleen beschikbaar voor het uitdienen van de in 2017 nog van kracht zijnde subsidiebeschikkingen op grond van de SVNL Zeeland voor (collectief) agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Voor aanvragen zoals bedoeld in artikel 7.5 van de SVNL is geen budget beschikbaar.

B. TARIEVEN BEGROTINGSJAAR 2017

 • 1.

  De jaarvergoeding voor de agrarische beheerpakketten, opgenomen in bijlage 3, onderdelen B.1 en B.2, van de SVNL, worden voor dit begrotingsjaar conform de bij dit besluit gevoegde bijlage 1, in euro’s per eenheid vastgesteld;

 • 2.

  De jaarvergoeding voor de beheerpakketten landschap buiten natuurterreinen, opgenomen in bijlage 6, onderdelen B.1 en B.2 van de SVNL, worden voor dit begrotingsjaar conform de bij dit besluit gevoegde bijlage 2, in euro’s per eenheid vastgesteld;

C. AANVRAAGPERIODEN EN LOKET VOOR INDIENING

Aanvragen voor subsidies als bedoeld in artikel II van dit besluit kunnen in de periode tot uiterlijk 15 februari 2017 worden ingediend bij de Provincie Zeeland, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg.

ARTIKEL III  

De subsidies als opgenomen in dit besluit worden uitsluitend verstrekt voor die onderdelen welke ook door de Europese Commissie zijn of worden goedgekeurd.

ARTIKEL IV  

De subsidieplafonds zoals genoemd in dit besluit zijn vastgesteld onder voorbehoud van het beschikbaar stellen van het benodigde financiële kader in de Begroting 2017 door Provinciale Staten. De vaststelling van de begroting door Provinciale Staten kan leiden tot een verlaging van het subsidieplafond. Verlaging van dit plafond kan tot gevolg hebben dat al ingediende aanvragen om subsidie niet of slechts gedeeltelijk voor toekenning in aanmerking komen.

ARTIKEL V  

De subsidieaanvraag als bedoeld in artikel I wordt getoetst aan het Natuurbeheerplan Zeeland 2016.

De subsidies als opgenomen onder artikel II worden uitsluitend verstrekt voor zover het perceel/terrein als subsidiabel is aangemerkt in het Natuurbeheerplan Zeeland 2015.

ARTIKEL VI  

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin het wordt geplaatst.

ARTIKEL VII  

Dit besluit wordt aangehaald als: Openstellingsbesluit agrarisch natuurbeheer 2017.

Aldus vastgesteld in de vergadering van gedeputeerde staten van 7 juni 2016.

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris

Uitgegeven 10 juni 2016

De secretaris, A.W. Smit

Bijlage 1 Tarieven agrarisch natuurbeheer 2017

 

Agrarisch beheertype/beheerpakket

 

 

€/ha/j

A01.01.01

Weidevogelgrasland met een rustperiode

 

 

A01.01.01a

Rustperiode van 1 april tot 1 juni

 

274,95

A01.01.01b

Rustperiode van 1 april tot 8 juni

 

400,09

A01.01.01c

Rustperiode van 1 april tot 15 juni

 

531,75

A01.01.01d

Rustperiode van 1 april tot 22 juni

 

598,98

A01.01.01e

Rustperiode van 1 april tot 1 juli

 

1028,35

A01.01.01f

Rustperiode van 1 april tot 15 juli

 

1190,39

A01.01.01g

Rustperiode van 1 april tot 1 augustus

 

1375,57

A01.01.02

Weidevogelgrasland met voorweiden

 

 

A01.01.02a

Voorweiden 1 mei tot 15 juni

 

229,73

A01.01.02b

Voorweiden 8 mei tot 22 juni

 

229,73

A01.01.03

Plas-dras

 

 

 

Plas-dras

 

 

A01.01.03a

Inundatieperiode 15 februari tot 15 april

 

758,50

A01.01.03b

Inundatieperiode 15 februari tot 15 mei

 

1211,05

A01.01.03c

Inundatieperiode 15 februari tot 15 juni

 

1981,43

A01.01.03d

Inundatieperiode 15 februari tot 1 augustus

 

1981,43

 

Greppel plas-dras

 

 

A01.01.03e

Inundatieperiode 15 februari tot 15 april

 

758,50

A01.01.03f

Inundatieperiode 15 februari tot 15 mei

 

1211,05

A01.01.03g

Inundatieperiode 15 februari tot 15 juni

 

1981,43

A01.01.03h

Inundatieperiode 15 februari tot 1 augustus

 

1981,43

A01.01.04

Landbouwgrond met legselbeheer

 

 

A01.01.04a1

Legselbeheer op grasland 35 broedparen

 

69,17

A01.01.04a1

Legselbeheer op grasland 50 broedparen

 

87,82

A01.01.04a1

Legselbeheer op grasland 75 broedparen

 

108,41

A01.01.04a1

Legselbeheer op grasland 100 broedparen

 

129,84

A01.01.04b

Legselbeheer op bouwland en/of grasland

 

51,66

A01.01.04c1.ut

Legselbeheer op grasland 150 broedparen plus maaitrappen

 

316,31

A01.01.04c2.ut

Legselbeheer op grasland 200 broedparen plus maaitrappen

 

359,11

A01.01.04c3.ut

Legselbeheer op grasland 300 broedparen plus maaitrappen

 

380,90

A01.01.05

Kruidenrijk weidevogelgrasland

 

 

A01.01.05a

Kruidenrijk weidevogelgrasland

 

1028,35

A01.01.05b

Kruidenrijk weidevogelgraslandrand

 

926,62

A01.01.06

Extensief beweid weidevogelgrasland

 

 

A01.01.06

Extensief beweid weidevogelgrasland

 

495,04

A01.02.01

B ouwland met broedende akkervogels

 

 

A01.02.01a1 (2010)

Bouwland met broedende akkervogels: Jaarlijks dient 20-50% van de beheereenheid opnieuw tussen 1 maart en 15 april worden geploegd en opnieuw ingezaaid met een in het natuurbeheerplan voorgeschreven zaaimengsel op kleigrond

 

2138,73

A01.02.01a2 (2010)

Bouwland met broedende akkervogels: Jaarlijks dient 20-50% van de beheereenheid opnieuw tussen 1 maart en 15 april worden geploegd en opnieuw ingezaaid met een in het natuurbeheerplan voorgeschreven zaaimengsel op zandgrond

 

1652,31

A01.02.01b1 (2010)

Bouwland met broedende akkervogels: Jaarlijks dient 20-50% van de beheereenheid opnieuw tussen 1 maart en 15 april te worden geploegd op kleigrond

 

2138,73

A01.02.01b2 (2010)

Bouwland met broedende akkervogels: Jaarlijks dient 20-50% van de beheereenheid opnieuw tussen 1 maart en 15 april te worden geploegd op zandgrond

 

1652,31

A01.02.01c1 (2010)

Bouwland met broedende akkervogels: In het derde of vierde jaar dient de gehele beheereenheid opnieuw tussen 1 maart en 15 april te worden geploegd en opnieuw ingezaaid met een in het natuurbeheerplan voorgeschreven zaaimengsel op kleigrond

 

2138,73

A01.02.01c2 (2010)

Bouwland met broedende akkervogels: In het derde of vierde jaar dient de gehele beheereenheid opnieuw tussen 1 maart en 15 april te worden geploegd en opnieuw ingezaaid met een in het natuurbeheerplan voorgeschreven zaaimengsel op zandgrond

 

1652,31

 

 

 

 

A01.02.01a1

Bouwland met broedende akkervogels: Jaarlijks dient 20-50% van de beheereenheid opnieuw tussen 1 maart en 15 april worden geploegd en opnieuw ingezaaid met een in het natuurbeheerplan voorgeschreven zaaimengsel op kleigrond

 

2138,73

A01.02.01a2

Bouwland met broedende akkervogels: Jaarlijks dient 20-50% van de beheereenheid opnieuw tussen 1 maart en 15 april worden geploegd en opnieuw ingezaaid met een in het natuurbeheerplan voorgeschreven zaaimengsel op zandgrond

 

1652,31

A01.02.01b1

Bouwland met broedende akkervogels: Jaarlijks dient 20-50% van de beheereenheid opnieuw tussen 1 sept en 15 april te worden geploegd op kleigrond

 

2138,73

A01.02.01b2

Bouwland met broedende akkervogels: Jaarlijks dient 20-50% van de beheereenheid opnieuw tussen 1 sept en 15 april te worden geploegd op zandgrond

 

1652,31

A01.02.01c1

Bouwland met broedende akkervogels: In 3e en 4e jaar dient de gehele beheereenheid opnieuw tussen 1 sept en 15 april te worden geploegd en opnieuw ingezaaid met een in het natuurbeheerplan voorgeschreven zaaimengsel… Roulatie mogelijk op klei

 

2138,73

A01.02.01c2

Bouwland met broedende akkervogels: In 3e en 4e jaar dient de gehele beheereenheid opnieuw tussen 1 sept en 15 april te worden geploegd en opnieuw ingezaaid met een in het natuurbeheerplan voorgeschreven zaaimengsel… Roulatie mogelijk op zand

 

1652,31

A01.02.01d1

De beheereenheid is minimaal 12 meter breed. Tussen 15 april en 31 aug mag max. 10% van de oppervlakte bedekt zijn met rijsporen …. Roulatie mogelijk op klei

 

1739,63

A01.02.01d2

De beheereenheid is minimaal 12 meter breed. Tussen 15 april en 31 aug mag max. 10% van de oppervlakte bedekt zijn met rijsporen …. Roulatie mogelijk op zand

 

1302,33

A01.02.02

Bouwland met doortrekkende en overwinterende akkervogels

 

 

A01.02.02a

Bouwland met doortrekkende en overwinterende akkervogels klei

 

2028,24

A01.02.02b

Bouwland met doortrekkende en overwinterende akkervogels zand

 

1744,97

A01.02.03

Bouwland voor hamsters

 

 

A01.02.03a

Bouwland voor hamsters, vollevelds

 

2240,05

A01.02.03b

Opvangstrook voor hamsters

 

2028,24

A01.03.01

Overwinterende ganzen

 

 

A01.03.01a

Ganzen op grasland

ten minste

118,00

 

 

ten hoogste

725,81

A01.03.01b

Ganzen op bouwland

ten minste

73,00

 

 

ten hoogste

756,80

A01.03.01c

Ganzen op vroege groenbemester

 

252,00

A01.03.01d

Ganzen op late groenbemester

 

252,00

A01.03.02

Overzomerende ganzen

 

 

A01.03.02.Lb

Opvang overzomerende grauwe ganzen Maasplassen

 

940,00

A01.04

Insectenrijke graslanden

 

 

A01.04.01a.Lb

Insectenrijk graslandperceelsbeheer Roerdal: basis

 

1386,98

A01.04.01b.Lb

Insectenrijk graslandperceelsbeheer Roerdal: plus

 

1991,11

A01.04.02.Lb

Insectenrijke graslandranden Roerdal

 

1991,11

A01.05.01

Foerageerrand Bever

 

 

A01.05.01.Lb

Foerageerrand Bever

 

0,00

A02.01

Botanisch grasland

 

 

A02.01.01

Botanisch weiland

 

1020,09

A02.01.02

Botanisch hooiland

 

1164,83

A02.01.03

Botanische weide-of hooilandrand

 

 

A02.01.03a

Botanische weiderand

 

1020,09

A02.01.03b

Botanische hooilandrand

 

1350,02

A02.01.04

Botanisch bronbeheer

 

1803,98

A02.02

Akker met waardevolle flora

 

 

A02.02.01a

Akker met waardevolle flora: Drie van de zes jaar graan

 

149,63

A02.02.01b

Akker met waardevolle flora: Vier van de zes jaar graan

 

441,76

A02.02.01c

Akker met waardevolle flora: Vijf van de zes jaar graan

 

521,60

A02.02.02

Chemie en kunstmestvrij land

 

 

A02.02.02a

Chemie en kunstmestvrij land: Drie van de zes jaar graan

 

663,24

A02.02.02b

Chemie en kunstmestvrij land: Vier van de zes jaar graan

 

725,42

A02.02.02c

Chemie en kunstmestvrij land: Vijf van de zes jaar graan

 

766,50

A02.02.03

Akkerflora randen

 

 

A02,02.03

Akkerflora randen

 

1652,31

Bijlage 2 Tarieven landschapsbeheer buiten natuurterreinen 2017

 

Landschapsbeheertype

 

eenheid

€/eenheid/j

L01.01

Landschapsbeheertype Poel en klein historisch water

 

 

L01.01.01b

Poel en klein historisch water < 175 m2

per stuk per jaar

65,39

L01.01.01b

Poel en klein historisch water > 175 m2

per stuk per jaar

105,89

L01.02

Landschapsbeheertype Houtwal en houtsingel

 

 

L01.02.01

Houtwal en houtsingel

are per jaar

26,66

L01.02.02

Hoge houtwal

are per jaar

33,28

L01.02.03

Holle weg en graft

are per jaar

31,52

L01.03

Landschapsbeheertype Elzensingel

 

 

L01.03.01a

Elzensingel bedekking 30-50%

100 meter per jaar

44,31

L01.03.01b

Elzensingel bedekking >50-75%

100 meter per jaar

69,91

L01.03.01c

Elzensingel bedekking >75%

100 meter per jaar

98,47

L01.04

Landschapsbeheertype Bossingel en bosje

 

 

L01.04.01

Bossingel en bosje

are per jaar

19,34

L01.05

Landschapsbeheertype Knip- en scheerheg

 

 

L01.05.01a

Knip- en scheerheg jaarlijkse cyclus

100 meter per jaar

271,68

L01.05.01b

Knip- en scheerheg 2-3 jaarlijkse cyclus

100 meter per jaar

173,88

L01.06

Landschapsbeheertype Struweelhaag

 

 

L01.06.01a

Struweelhaag cyclus 5-7 jaar

100 meter per jaar

235,95

L01.06.01b

Struweelhaag cyclus >12 jaar

100 meter per jaar

164,26

L01.07

Landschapsbeheertype Laan

 

 

L01.07.01a

Laan stamdiameter < 20 cm

100 meter per jaar

59,99

L01.07.01b

Laan stamdiameter 20-60 cm

100 meter per jaar

113,02

L01.07.01c

Laan stamdiameter > 60 cm

100 meter per jaar

254,75

L01.08

Landschapsbeheertype Knotboom

 

 

L01.08.01a

Knotboom stamdiameter < 20 cm

per stuk per jaar

2,46

L01.08.01b

Knotboom stamdiameter 20-60 cm

per stuk per jaar

7,61

L01.08.01c

Knotboom stamdiameter > 60 cm

per stuk per jaar

9,64

L01.09

Landschapsbeheertype Hoogstamboomgaard

 

 

L01.09.01

Hoogstamboomgaard

hectare per jaar

1618,31

L01.09.02.Z

Halfstamboomgaard bij historische boerderijen

hectare per jaar

0,00

L01.10

Landschapsbeheertype Struweelrand

 

 

L01.10.01

Struweelrand

are per jaar

9,38

L0.11

Landschapsbeheertype Hakhoutbosje

 

 

L01.11.01a

Hakhoutbosje met langzaamgroeiende soorten

are per jaar

6,62

L01.11.01b

Hakhoutbosje met snelgroeiende soorten

are per jaar

12,27

L01.12

Landschapsbeheertype Griendje

 

 

L01.12.01

Griendje

are per jaar

23,00

L01.13

Landschapsbeheertype Bomenrij en solitaire bomen

 

 

L01.13.01a

Bomenrij gemiddelde stamdiameter < 20 cm

100 meter per jaar

27,37

L01.13.01b

Bomenrij gemiddelde stamdiameter 20-60 cm

100 meter per jaar

37,26

L01.13.01c

Bomenrij gemiddelde stamdiameter >60 cm

100 meter per jaar

56,38

L01.13.02a

Solitaire boom gemiddelde stamdiameter < 20 cm

per stuk per jaar

4,38

L01.13.02b

Solitaire boom gemiddelde stamdiameter 20-60 cm

per stuk per jaar

5,96

L01.13.02c

Solitaire boom gemiddelde stamdiameter >60 cm

per stuk per jaar

9,02

L01.13.03.Z

Leibomen bij historische boerderijen

per stuk per jaar

0,00

L01.14

Landschapsbeheertype Rietzoom en klein rietperceel

 

 

L01.14.01a

Rietzoom 2-5 meter

100 meter per jaar

42,50

L01.14.01b

Rietzoom > 5 meter en klein rietperceel

hectare per jaar

640,67

L01.15

Landschapsbeheertype Natuurvriendelijke oever

 

 

L01.15.01

Natuurvriendelijke oever

100 meter per jaar

52,31

L03

Aardwerk en groeve

 

 

L03.01.00

Aardwerk en groeve

hectare per jaar

966,27

L03.01.02.ZH

Schurvelingen en zandwallen op Goeree

hectare per jaar

0,00

L04

Recreatieve landschapselementen

 

 

L04.01.01

Wandelpad over boerenland

100 meter per jaar

84,32