Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zeeland

Ophoging subsidieplafond SNL Openstellingsbesluit Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer Zeeland 2016 en wijziging loket van indiening

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZeeland
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingOphoging subsidieplafond SNL Openstellingsbesluit Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer Zeeland 2016 en wijziging loket van indiening
CiteertitelOphoging subsidieplafond SNL Openstellingsbesluit Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer Zeeland 2016 en wijziging loket van indiening
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpNatuur en Landschap

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap Zeeland
 2. Openstellingsbesluit Subsidiestelsel Natuur en Landschapsbeheer Zeeland 2016

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-07-201631-10-2016Nieuw besluit

19-07-2016

Provinciaal Blad, 2016. 4252

16010602

Tekst van de regeling

Intitulé

Ophoging subsidieplafond SNL Openstellingsbesluit Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer Zeeland 2016 en wijziging loket van indiening

Besluit van Gedeputeerde Staten van Zeeland van 19 juli 2016, kenmerk 16010602 tot ophoging van de subsidieplafonds voor het begrotingsjaar 2016 en wijziging van het loket van indiening ten behoeve van investeringssubsidie natuur en landschap en subsidie functieverandering van de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap Zeeland (SKNL).

 

Gedeputeerde Staten van Zeeland;

 • Gelet op artikel 2 van de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap Zeeland;

 • Gelet op het Openstellingsbesluit Subsidiestelsel Natuur en Landschapsbeheer 2016 van 13 oktober 2015 (Provinciaal Blad 2015 nr. 6891);

Besluiten:

Artikel I  

Vast te stellen de navolgende wijziging van het Openstellingsbesluit Subsidiestelsel Natuur en Landschap Zeeland 2016 van 13 oktober 2015:

A. Subsidieplafonds

Voor de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap Zeeland worden voor het begrotingsjaar 2016 de subsidieplafonds voor investering en functieverandering nieuwe natuur opgehoogd met de hieronder genoemde bedragen ten behoeve van de hieronder genoemde gebieden in onderstaande tabel;

Artikel 1. Investeringssubsidie natuur en landschap (investering nieuwe natuur en nazorg)

 • a)

  Aanvragen voor eenmalige investeringen:

  • i.

   € 357.155 voor subsidies als bedoeld in artikel 8, eerste lid, onderdeel a, van de SKNL (investeringssubsidie t.b.v. realisatie natuurbeheertypen op grond die functieverandering heeft ondergaan), voor zover het realisatie van natuurbeheertypen volgens het provinciale Natuurbeheerplan 2016 betreft, ten behoeve van de hieronder genoemde gebieden in onderstaande tabel;

  • ii.

   € 65.504 voor subsidies als bedoeld in artikel 8, eerste lid, onderdeel c, van de SKNL (investeringssubsidie t.b.v. de verhoging van de natuurkwaliteit van het bestaande natuurbeheertype), ten behoeve van de hieronder genoemde gebieden in onderstaande tabel.

Artikel 2. Subsidie functieverandering (fv)

€ 926.862 voor subsidies als bedoeld in artikel 15, onderdeel a, van de SKNL (realisatie van een natuurbeheertype door de omzetting van landbouwgrond in natuurterrein) ten behoeve van de hieronder genoemde gebieden in onderstaande tabel:

 

 

 

Kad . Gemeente

Sectie

Nummer

Opp. (ha)

Type Subsidie*

Gebied

 

 

 

 

 

Inrichting nieuwe natuur en/of functieverandering

 

 

 

 

St. Laurense Weihoek Noord

MRK02

L

2175 (oud: 1904)

4,788

inr nn

 

MRK02

L

2174 (oud: 1904)

2,147

inr nn

 

MRK02

L

1902

0,432

inr nn

 

MRK02

L

1903

5,702

inr nn

 

MRK02

L

1911

3,807

inr nn

 

MRK02

L

1912

2,7975

inr nn

 

MRK02

M

1189

3,1115

inr nn

Yerseke Moer (Vlakeweg)

RMW00

V

338

2,6188

fv / inr nn

Yerseke Moer (Postweg)

RMW00

V

145

5,9776

fv / inr nn

 

RMW00

V

452

5,305

fv / inr nn

Yerseke Moer (Akkerseweg)

RMW

V

180

1,4656

fv / inr nn

 

RMW

V

181

1,0686

fv / inr nn

 

RMW

V

184

1,8821

fv / inr nn

Ganzenreservaat De Poel (vd Dries)

X 118

X

118

3,346

inr nn

 

X 150

X

150

2,004

inr nn

Ganzenreservaat De Poel (Bal)

BSL01

X

117

2,104

fv / inr nn

Ganzenreservaat De Poel (Markusse)

BSL01

X

140

2,156

fv / inr nn

Steenovens (Axel)

AEL

T

950

1,1749

fv / inr nn

 

AEL

S

959

0,1815

fv / inr nn

Verhoging natuurkwaliteit (nazorg)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weihoek Noord

MRK02

L

2161

3,811

Nazorg

 

MRK02

M

1176

1,06

Nazorg

 

MRK02

M

1178

1,81

Nazorg

Weihoek - Centrale deel

MRK02 L 1958

L

1958

7,002

Nazorg

 

MRK02 L 1672

L

1672

3,5965

Nazorg

 

MRK02 L 1674

L

1674

9,641

Nazorg

Weihoek - Pronkenburgseweg

MDB01

T

2621

12,4405

Nazorg

Yerseke Moer (Akkerseweg)

RMW

V

185

1,6453

Nazorg

 

RMW

V

189

2,2658

Nazorg

*Type subsidie: inr nn = inrichting nieuwe natuur, fv = functieverandering van landbouw naar natuur, nazorg = kwaliteitsverbetering van bestaande natuur .

 

De subsidies worden uitsluitend verleend voor zover het perceel/terrein in bovenstaand overzicht en op de bij dit besluit behorende subsidiekaarten staat vermeld.

Artikel II  

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin het wordt geplaatst.

 

Dit besluit met behorende subsidiekaarten wordt geplaatst op de provinciale website www.zeeland.nl.

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van Gedeputeerde Staten, gehouden op 19 juli 2016.

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris.

Uitgegeven, 25 juli 2016

De secretaris: A.W. Smit

Bijlage 1. Subsidiekaarten SKNL 2016