Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zeeland

Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland houdende Reglement voor de commissie Kavelruilbureau Zeeland

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZeeland
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingBesluit van gedeputeerde staten van Zeeland houdende Reglement voor de commissie Kavelruilbureau Zeeland
CiteertitelReglement voor de commissie Kavelruilbureau Zeeland
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpBestuur

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. art. 82 PW
 2. art. 2 Wilg
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-02-201701-01-2017Nieuwe regeling

06-02-2017

prb-2017-607

17002298

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland houdende Reglement voor de commissie Kavelruilbureau Zeeland

Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland van 6 februari 2017, kenmerk 17002298 tot vaststelling van een reglement voor de commissie Kavelruilbureau Zeeland.

 

Gedeputeerde staten van Zeeland

Gelet op:

 • a.

  artikel 82 van de Provinciewet;

 • b.

  artikel 2 van de Wet Inrichting Landelijk Gebied;

Besluiten:

 • I.

  Vast te stellen het hierna volgende Reglement commissie Kavelruilbureau Zeeland;

 • II.

  Dit besluit wordt aangehaald als: Reglement commissie Kavelruilbureau Zeeland

 • III.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na publicatie en werkt terug tot 1 januari 2017.

Artikel 1 Algemeen

Dit reglement is van toepassing op de door Gedeputeerde Staten van Zeeland ingestelde commissie Kavelruilbureau Zeeland, als adviescommissie in de zin van artikel 82 van de Provinciewet.

Artikel 2 Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a.

  Commissie: commissie als bedoeld in artikel 3

 • b.

  GS: Gedeputeerde Staten van Zeeland

 • c.

  Wilg: Wet inrichting landelijk gebied

 • d.

  Secretaris: medewerker van de Provincie Zeeland die fungeert als ambtelijk secretaris van de commissie

 • e.

  Kavelruil: zoals in de wet is voorgeschreven.

 • f.

  Kavelruilvoorstel: een ruilvoorstel waarbij er overeenstemming is tussen diverse eigenaren van grond (eigendom), waarbij minimaal drie partijen grond inbrengen en waarbij een andere partij of een derde(n) dit eigendom verkrijgt onder voorbehoud van goedkeuring van GS.

Artikel 3 Toepassing

Dit regelement is van toepassing op de door Gedeputeerde Staten op grond van artikel 82 van de Provinciewet ingestelde commissie Kavelruilbureau Zeeland.

Artikel 4 Taak

 • 1.

  De commissie heeft de volgende taken:

  • a.

   toetsen en advies uitbrengen inzake concrete kavelruilvoorstel(len) en hiermee samenhangende bijdragen en subsidies, zoals kavelaanvaardingsbijdrage(n).

  • b.

   gevraagd advies uitbrengen over onderwerpen die spelen in het landelijke en stedelijk gebied die gerelateerd zijn aan grondbeleid en vastgoed.

  • c.

   bevorderen van samenwerking en kennisoverdracht tussen partijen die zitting hebben in de commissie en tussen agrarische ondernemers, kennisinstellingen, belangenorganisaties etc.

 • 2.

  De voorzitter is onafhankelijk en heeft als taak om de vergadering voor te zitten. De voorzitter is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de commissie om de adviserende leden tot een gezamenlijk standpunt te laten komen over de beoordeling van concrete kavelruilvoorstel(len). De voorzitter heeft geen adviserende stem met betrekking tot de te verlenen adviezen.

 • 3.

  De secretaris:

  • a.

   draagt zorg voor ondersteuning van de voorzitter in de vergadering;

  • b.

   draagt zorg voor de agenda en de bijlagen;

  • c.

   draagt zorg voor het opstellen van de notulen en het advies aan Gedeputeerde Staten

 • 4.

  De commissie kan een beroep doen op onafhankelijke deskundigen.  

 • 5.

  De gebiedsdeskundigen zijn tijdens de vergadering telefonisch te bereiken of aanwezig. 

Artikel 5 Werkwijze

 • 1.

  De commissie beoordeelt concrete kavelruilvoorstel(len) die opgesteld is door een onafhankelijk kavelruilcoördinator. Deze wordt mondeling danwel schriftelijk toegelicht door een onafhankelijk gebiedsdeskundige.

 • 2.

  De commissie toetst een concreet kavelruilvoorstel aan de hand van door Gedeputeerde Staten vast gestelde criteria voor het toekennen van bijdragen en of subsidies op grond van provinciale regelingen.

 • 3.

  Een lid neemt geen deel aan de beraadslaging en/of advisering over een project waarbij hij persoonlijk betrokken is.

 • 4.

  De commissie kan adviezen van deskundigen inwinnen.

 • 5.

  De commissie kan deskundigen en belanghebbenden uitnodigen om ter vergadering een toelichting of zienswijze te geven op ingediende subsidieaanvragen.

 • 6.

  Het advies van de deskundige(n) kan deel uitmaken van het advies van de commissie danwel het uit te brengen advies van de commissie aan Gedeputeerde Staten.

 • 7.

  De commissie vergadert zo dikwijls als door de voorzitter nodig wordt geoordeeld, alsmede wanneer ten minste twee leden van de commissie hierom schriftelijk vragen.

 • 8.

  De secretaris draagt er zorg voor de uitnodigingen en agenda van de vergadering. Hij/zij verzendt deze tijdig aan de leden van de commissie.

 • 9.

  De commissie vergadert in beginsel met gesloten deuren, tenzij de voorzitter het nodig oordeelt dat de vergadering in het openbaar wordt gehouden.

Artikel 6 Besluitvorming

 • 1.

  De commissie stelt een advies vast met een gewone meerderheid van stemmen (zijnde de helft plus één van het aantal aanwezige leden op een reglementaire vergadering), met inachtneming van een quorum van (tenminste) drie stemgerechtigde leden.

 • 2.

  Alle leden hebben kunnen één stem uitbrengen, met dien te verstande dat:

  • a.

   De gebiedsdeskundigen uitsluitend stemrecht hebben indien het kavelruilvoorstel is gelegen binnen de gemeentegrenzen van hun adviesgebied.

  • b.

   De gemeentelijke commissieleden uitsluitend stemrecht hebben indien de kavelruil plaatsvindt binnen de gemeentegrenzen van de gemeente die zij vertegenwoordigen en/of een of meer door hun ingebracht perceel en/of hun beleidsbelangen rechtstreeks bij de kavelruil zijn betrokken.

  • c.

   Het Waterschap Scheldestromen, Rijkswaterstaat, Rijksvastgoedbedrijf en de provincie Zeeland hebben ieder stemrecht indien het kavelruilvoorstel betrekking heeft op een of meer door hun ingebracht perceel en/of hun beleidsbelangen rechtstreeks bij de kavelruil zijn betrokken.

  • d.

   Indien geen gewone meerderheid wordt gehaald of de stemmen staken, dan brengt de commissie een niet bij meerderheid gedragen advies uit aan Gedeputeerde Staten.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van gedeputeerde staten van Zeeland van 6 februari 2017.

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris

Uitgegeven 15 februari 2017

De secretaris, A.W. Smit