Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zeeland

Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland houdende het Mandaatbesluit gedeputeerde staten 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZeeland
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingBesluit van gedeputeerde staten van Zeeland houdende het Mandaatbesluit gedeputeerde staten 2017
CiteertitelMandaatbesluit gedeputeerde staten 2017
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpBestuur

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. hoofdstuk 10 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. artikel 25 van de Wet op de ondernemingsraden
 3. artikel 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-10-201815-02-2019Art. 1

30-10-2018

prb-2018-8041

18925830
15-05-201807-10-2018Aanvulling onderdeel I

17-04-2018

prb-2018-3529

18003673
10-04-201815-05-2018Aanvulling onderdeel I

03-04-2018

prb-2018-2528

18008514
05-08-201710-04-2018Aanvulling onderdeel I

17-07-2017

prb-2017-3490

29-06-201701-01-201705-08-2017Nieuwe regeling

09-05-2017

prb-2017-2819

17009151

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland houdende het Mandaatbesluit gedeputeerde staten 2017

Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland d.d. 9 mei 2017, nummer 17009151 tot vaststelling van het Mandaatbesluit gedeputeerde staten 2017.

 

Gedeputeerde staten van Zeeland,

 • overwegende dat het enerzijds vanwege een doorontwikkeling van de ambtelijke organisatiestructuur, anderzijds vanwege gewijzigde wetgeving en inzichten wenselijk is om een wijziging aan te brengen in de uitoefening van bevoegdheden die in naam van gedeputeerde staten worden uitgeoefend;

 • gelezen het advies van de Ondernemingsraad d.d. 8 juni 2017, hierbij opmerkend dat invulling wordt gegeven aan de overweging inzake de communicatie van besluitvorming;

 • gelet op Hoofdstuk 10 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • gelet op artikel 25, eerste lid, onderdeel e, van de Wet op de ondernemingsraden;

 • gelet op artikel 3.42, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht

besluiten vast te stellen het navolgende Mandaatbesluit gedeputeerde staten 2017

 

Artikel 1  

 • 1.

  Gedeputeerde staten verlenen volgens de bij dit besluit behorende bijlage toestemming tot de uitoefening in hun naam van:

  • a.

   Alle bevoegdheden in onderdeel I van de bijlage aan de secretaris/algemeen directeur en, voor zover van toepassing, aan de directeur Organisatie en aan de directeur Programma's en projecten.

  • b.

   De afzonderlijke bevoegdheden aan de daarbij vermelde functionarissen.

 • 2.

  Gedeputeerde staten verlenen toestemming tot de uitoefening in hun naam van de Omgevingsverordening Zeeland 2018 en daarmee samenhangende procedures, aan de directeur Programma’s en projecten, alsmede aan alle functionarissen die op grond van de bij dit besluit behorende bijlage mandaat hebben voor de uitvoering van de Wegenverordening Zeeland 2010, de verordening Wet Natuurbescherming 2017, de Waterverordening Zeeland, Ontgrondingenverordening, de Landschapsverordening Zeeland 2001, de Distelverordening 2010, de Provinciale Milieuverordening Zeelanden, de Verordening ruimte provincie Zeeland en/of mandaat hebben voor de voorbereiding van besluiten op grond van deze verordeningen in samenhang met de daarbij behorende regelgeving, en/of mandaat hebben voor vertegenwoordiging in daarmee samenhangende bezwaar- en beroepsprocedures. Dit mandaat betreft niet bevoegdheden die door gedeputeerde staten zijn opgedragen aan uitvoeringsorganisaties, zoals de RUD Zeeland.

 • 3.

  De uitoefening van een in het eerste en tweede lid bedoelde bevoegdheid geschiedt met inachtneming van het in de artikelen 2 tot en met 7 bepaalde.

Artikel 2  

 • 1.

  De uitoefening van een bevoegdheid geschiedt slechts in gevallen die routinematig, administratief, procedureel of formeel van aard zijn.

 • 2.

  Een bevoegdheid wordt niet uitgeoefend, indien het een besluit betreft waarbij:

  • a.

   wordt afgeweken van adviezen;

  • b.

   sprake is van een zienswijze, bedenkingen of bezwaarschrift.

Artikel 3  

De gemandateerde verschaft gedeputeerde staten tijdig die informatie die redelijkerwijs voor gedeputeerde staten van belang geacht moet worden.

 

Artikel 4  

Een besluit 'in mandaat' wordt als volgt ondertekend:

gedeputeerde staten van Zeeland,

namens deze,

 

gevolgd door:

de functieaanduiding,

de handtekening, en

de naam van gemandateerde

 

Artikel 5  

Het besluit van 19 juli 2016, houdende vaststelling van het mandaatbesluit gedeputeerde staten 2016 (Provinciaal Blad nummer 4979 van 2016), laatstelijk gewijzigd bij besluit van 6 december 2016 (Provinciaal Blad nummer 6548 van 2016), bij besluit van 20 december 2016 (Provinciaal blad nummer 6908 van 2016), alsmede het besluit van 24 februari 2015, houdende vaststelling van het mandaatbesluit personele aangelegenheden 2014 (Provinciaal Blad nummer 1290 van 2015), worden ingetrokken.

 

Artikel 6  

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2017.

 

Artikel 7  

Dit besluit wordt aangehaald als "Mandaatbesluit gedeputeerde staten 2017".

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van gedeputeerde staten van 9 mei 2017.

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris

Uitgegeven 28 juni 2017

De secretaris, A.W. Smit

Onderdeel I  

 

BEVOEGDHEDEN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

 

ALLE BEVOEGDHEDEN ZIJN GEMANDATEERD AAN DE SECRETARIS/ALGEMEEN DIRECTEUR, DE DIRECTEUR ORGANISATIE, DE DIRECTEUR PROGRAMMA’S EN PROJECTEN EN DE AFZONDERLIJKE BEVOEGDHEDEN TEVENS AAN DE DAARBIJ GENOEMDE FUNCTIONARIS

ALGEMEEN DEEL

 

Omschrijving bevoegdheid/mandaat

 Wettelijke grondslag

 Gemandateerd aan

 Opmerkingen

Algemene wet bestuursrecht en Wet op de Raad van State

Aanwijzen van ambtenaren die gedeputeerde staten vertegenwoordigen ter zitting van:

 • 1.

  de Commissie voor de bezwaarschriften

 • 2.

  de Rechtbank

 • 3.

  de Raad van State

 • 4.

  de Centrale Raad van Beroep en

 • 5.

  het College van beroep voor het bedrijfsleven

Artikelen 8.23 en 8.24 Algemene wet bestuursrecht (Awb) en artikelen 46 en 47 Wet op de Raad van State

Afdelingshoofd;

Unithoofd

 

Het afdelingshoofd wijst per wet of per geval een ambtenaar aan. Zo ja dan uitsluitend Bevoegdheid in het kader van het betreffende project

Het indienen van een verweerschrift conform de inhoud van het GS-besluit bij:

 • 1.

  de Commissie voor de bezwaarschriften

 • 2.

  de Rechtbank

 • 3.

  de Raad van State

 • 4.

  de Centrale Raad van Beroep en

 • 5.

  het College van beroep voor het bedrijfsleven

Afdelingshoofd;

Unithoofd

  

Algemene wet bestuursrecht

 

 

 

 

Algemene bepalingen

 

 

 

Verlangen van een schriftelijke machtiging

Artikel 2:1, tweede lid

Afdelingshoofd;

Unithoofd 

Doorzenden van geschriften bij kennelijke bevoegdheid van een ander bestuursorgaan en mededeling daarvan doen aan afzender.

Artikel 2:3, eerste lid

Afdelingshoofd;

Unithoofd  

Het terugzenden van geschriften aan afzender

Artikel 2:3, tweede lid

Afdelingshoofd;

Unithoofd  

Advisering: afdeling 3.3 Awb

Stellen van een termijn voor een advies

Artikel 3:6, eerste lid

Afdelingshoofd;

Unithoofd 

Ter beschikking stellen van gegevens aan een adviseur

Artikel 3:7, eerste lid

Afdelingshoofd;

Unithoofd 

Uniforme openbare voorbereidingsprocedure: Afdeling 3.4 Awb

Besluiten om afd. 3.4 van toepassing te verklaren op de voorbereiding van besluiten indien dat bij wettelijk voorschrift of bij besluit van het bestuursorgaan is bepaald

Artikel 3:10, eerste lid

 Afdelingshoofd;

Unithoofd

 

Besluiten om afd. 3.4 van toepassing te verklaren op de voorbereiding van besluiten inhoudende de afwijzing van een aanvraag tot intrekking of wijziging van een besluit, tenzij bij wettelijk voorschrift of bij besluit van het bestuursorgaan anders is bepaald

Artikel 3:10, tweede lid

Afdelingshoofd;

Unithoofd

   

Ter inzage leggen van een ontwerpbesluit

Artikel 3:11, eerste lid

Afdelingshoofd;

Unithoofd  

Mededelen van het niet ter inzage leggen van stukken

Artikel 3:11, tweede lid

Afdelingshoofd;

Unithoofd  

Verstrekken van een afschrift van ter inzage gelegde stukken

Artikel 3:11, derde lid

Afdelingshoofd;

Unithoofd  

In kennis geven van een ontwerpbesluit

Artikel 3:12, eerste lid

Afdelingshoofd;

Unithoofd  

Toezenden van een ontwerpbesluit aan belanghebbenden

Artikel 3:13, eerste lid

Afdelingshoofd;

Unithoofd  

Aanvullen van stukken met nieuwe gegevens

Artikel 3:14, eerste lid

Afdelingshoofd;

Unithoofd  

Bepalen dat ook anderen dan belanghebbenden hun zienswijze naar voren kunnen brengen

Artikel 3:15, tweede lid

Afdelingshoofd;

Unithoofd  

In de gelegenheid stellen van de aanvrager om te reageren op de ingebrachte zienswijzen

Artikel 3:15, derde lid

Afdelingshoofd;

Unithoofd  

In de gelegenheid stellen van degene, tot wie het te wijzigen of in te trekken besluit is gericht, te reageren op ingebrachte zienswijzen

Artikel 3:15, vierde lid

Afdelingshoofd;

Unithoofd  

Verlengen van de beslistermijn en hierover zienswijze vragen aan aanvrager

Artikel 3:18, tweede lid

Afdelingshoofd;

Unithoofd  

Meedelen dat geen zienswijzen zijn ingebracht

Artikel 3:18, vierde lid

Afdelingshoofd;

Unithoofd  

Bekendmaking en mededeling: afdeling 3:6 Awb

Bekendmaken van besluiten van een tot de centrale overheid behorend bestuursorgaan, die niet tot één of meer belanghebbenden zijn gericht

Artikel 3:42, eerste lid

Afdelingshoofd;

Unithoofd

  

Bekendmaken van besluiten van een niet tot de centrale overheid behorend bestuursorgaan, die niet tot één of meer belanghebbenden zijn gericht

Artikel 3:42, tweede lid

Afdelingshoofd;

Unithoofd

  

Mededeling doen van het besluit aan indieners van een zienswijze; in ieder geval aan een adviseur als bedoeld in artikel 3:5 als van het advies wordt afgeweken

Artikel 3:43, eerste lid

Afdelingshoofd;

Unithoofd

  

Mededeling doen van het besluit door toezending aan de indieners van een zienswijze

Artikel 3:44, eerste lid 1, sub b

Afdelingshoofd;

Unithoofd  

Het meedelen van het besluit door andere wijze dan toezending aan indieners van zienswijzen

Artikel 3:44, tweede lid

Afdelingshoofd;

Unithoofd  

De aanvraag: afdeling 4.1.1 Awb

Vaststellen van een formulier voor het indienen van de aanvraag en het verstrekken van gegevens

Artikel 4:4

Afdelingshoofd;

Unithoofd  

Besluiten tot het niet in behandeling nemen van een aanvraag en bekendmaking hiervan aan de aanvrager

Artikel 4:5

Afdelingshoofd;

Unithoofd 

Afwijzen van een herhaalde aanvraag onder verwijzing naar de eerdere afwijzende beschikking (ne, bis, in -idem)

Artikel 4:6, tweede lid

Afdelingshoofd;

Unithoofd 

De voorbereiding: afdeling 4.1.2 Awb

In de gelegenheid stellen van de aanvrager tot het geven van een zienswijze

Artikel 4:7, eerste lid

Afdelingshoofd;

Unithoofd  

In de gelegenheid stellen van belanghebbenden tot het geven van een zienswijze

Artikel 4:8, eerste lid

Afdelingshoofd;

Unithoofd 

De beslistermijn: afdeling 4.1.3 Awb

Kennis geven van een nieuwe termijn aan de aanvrager

Artikel 4:14, eerste en derde lid

Afdelingshoofd;

Unithoofd 

Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen (Stb. 2009, 383)

Opschorten en het beëindigen van de opschorting van de beslistermijn

artikel 4:15 Algemene wet bestuursrecht

Afdelingshoofd;

Unithoofd 

Besluiten op ingebrekestellingen

artikel 4:17 Algemene wet bestuursrecht

Afdelingshoofd;

Unithoofd 

Vaststellen van de hoogte en de verschuldigdheid van dwangsommen

artikel 4:18 Algemene wet bestuursrecht

Afdelingshoofd;

  

Wet openbaarheid van bestuur

Verstrekken informatie overeenkomstig wet

Artikel 2, eerste lid

Afdelingshoofd;

Unithoofd;

Programmaleider in hoedanigheid van budgethouder;

Projectleider in hoedanigheid van budgethouder

Algemene grondslag bevoegdheid

Besluiten tot het toewijzen van een verzoek om (milieu)informatie

Artikel 2, eerste lid

Afdelingshoofd;

Unithoofd;

Programmaleider in hoedanigheid van budgethouder;

Projectleider in hoedanigheid van budgethouder 

Geldt voor het (geheel of gedeeltelijk) verstrekken algemene informatie (art. 6, eerste lid) en milieu-informatie (art. 6, zesde lid)

Besluiten tot het afwijzen van een verzoek om (milieu)informatie

Artikel 2, eerste lid

Afdelingshoofd;

Unithoofd;

Programmaleider in hoedanigheid van budgethouder;

Projectleider in hoedanigheid van budgethouder

De bevoegdheid tot (geheel of gedeeltelijk) toewijzen verzoek, impliceert ook de bevoegdheid tot (gehele of gedeeltelijke) afwijzing daarvan

Verzoeken aan verzoeker zijn verzoek te preciseren

Artikel 3, vierde lid

Afdelingshoofd;

Unithoofd;

Programmaleider in hoedanigheid van budgethouder;

Projectleider in hoedanigheid van budgethouder

Doorzenden verzoek aan ander bestuursorgaan onder mededeling van doorzending aan verzoeker

Artikel 4

Afdelingshoofd;

Unithoofd;

Programmaleider in hoedanigheid van budgethouder;

Projectleider in hoedanigheid van budgethouder

Toezenden informatie aan derden

Artikel 5, derde lid

Afdelingshoofd;

Unithoofd;

Programmaleider in hoedanigheid van budgethouder;

Projectleider in hoedanigheid van budgethouder

Verdagen beslissing op verzoek / gemotiveerd mededeling doen van verdaging aan verzoeker

Artikel 6, tweede lid

Afdelingshoofd;

Unithoofd;

Programmaleider in hoedanigheid van budgethouder;

Projectleider in hoedanigheid van budgethouder

Opschorten termijn voor geven beschikking

Artikel 6, derde lid, juncto artikel 4.15 Algemene wet bestuursrecht

Afdelingshoofd;

Unithoofd;

Programmaleider in hoedanigheid van budgethouder;

Projectleider in hoedanigheid van budgethouder

Mededeling doen aan verzoeker van einde opschorting

Artikel 6, vierde lid

Afdelingshoofd;

Unithoofd;

Programmalei-der in hoedanigheid van budgethouder;

Projectleider in hoedanigheid van budgethouder

Bekendmaken beslissing verstrekken informatie aan verzoeker en belanghebbende

Artikel 6, vijfde lid

Afdelingshoofd;

Unithoofd;

Programmaleider in hoedanigheid van budgethouder;

Projectleider in hoedanigheid van budgethouder

Verschaffen informatie uit eigen beweging

Artikel 8, eerste lid

Afdelingshoofd;

Unithoofd;

Programmaleider in hoedanigheid van budgethouder;

Projectleider in hoedanigheid van budgethouder

Openbaar maken van door niet-ambtelijke adviescommissies uitgebrachte adviezen alsmede de aan de commissie voorgelegde adviesaanvragen en voorstellen

Artikel 9, eerste lid

Afdelingshoofd;

Unithoofd;

Programmaleider in hoedanigheid van budgethouder;

Projectleider in hoedanigheid van budgethouder

Mededeling doen van openbaarmaking

Artikel 9, tweede lid

Afdelingshoofd;

Unithoofd;

Programmaleider in hoedanigheid van budgethouder;

Projectleider in hoedanigheid van budgethouder

Aanbesteden werken, leveringen en diensten; Inkoopproces

Aanbesteding werken, leveringen en diensten: uitsluitend voor zover deze geschiedt op basis van de door GS vastgestelde beleidsregels inkoop en aanbestedingen (zoals voldoende budget, passend binnen de doeleinden, conform aanbestedingswet- en regelgeving en aanbestedingsbeginselen proportionaliteit, transparantie en gelijke behandeling).

 

Vaststellen raming opdrachtwaarde

  

Aanbestedingswet;

Provinciaal inkoop- en aanbestedingsbeleid;

Regeling aanwijzing budgethouders en budgetbeheer provincie Zeeland

 

Budgethouder

Ingevolge de Regeling aanwijzing budgethouders en budgetbeheer zijn als budgethouder aangewezen:

 • a.

  de secretaris/algemeen directeur;

 • b.

  de directeur Programma’s en projecten;

 • c.

  de directeur Organisatie;

 • d.

  de afdelingshoofden;

 • e.

  de unithoofden(< € 50.000,--);

 • f.

  de programma- en projectleiders;

 • g.

  de statengriffier;

 • h.

  de secretaris van de Algemene Rekenkamer.

De functionarissen als genoemd onder a tot en met d, kunnen binnen de voor hen geldende taken en bevoegdheden op hun beurt medewerkers aanwijzen als budgethouder.

Besluiten tot het voeren van een inkoop/aanbestedingsprocedure (enkelvoudig, meervoudig, nationale en Europese procedures) mits:

 • -

  budget beschikbaar is gesteld

 • -

  passend binnen de doeleinden waartoe het budget is toegewezen

 • -

  passend binnen een o.g.v. het budget vooraf door gs vastgesteld globaal bestedingsplan/conform de jaarlijks vastgestelde ramingen, uitgesplitst per onderwerp

 • -

  na afstemming en zo nodig advies JIS (Inkoop- en aanbesteding) en Financiën wat betreft overeenstemming met provinciaal inkoop- en aanbestedingsbeleid en het relevante wettelijk kader.   

Aanbestedingswet;

Provinciaal inkoop- en aanbestedingsbeleid;

Regeling aanwijzing budgethouders en budgetbeheer provincie Zeeland;

 

Budgethouder

   

Besluiten tot afwijken van het inkoopbeleid voor opdrachten voor Leveringen en Diensten van € 50.000,- tot Europese drempel (2016-2017: € 209.000,-) en voor Werken van €150.000,-- tot de Nationaal openbare drempel is voorbehouden aan GS;

Ingevolge de Regeling aanwijzing budgethouders en budgetbeheer zijn als budgethouder aangewezen:

 • a.

  de secretaris/algemeen directeur;

 • b.

  de directeur Programma’s en projecten;

 • c.

  de directeur Organisatie;

 • d.

  de afdelingshoofden;

 • e.

  de unithoofden (< € 50.000,--);

 • f.

  de programma- en projectleiders;

 • g.

  de statengriffier;

 • h.

  de secretaris van de Algemene Rekenkamer.

Aankondigen Europese en nationale aanbestedingen

Aanbestedingswet;

Provinciaal inkoop- en aanbestedingsbeleid;

Senior medewerker Inkoop en aanbestedingen;

Inkoopadviseur; 

Publiceren enkel- en meervoudige onderhandse aanbestedingen conform voorgeschreven procedure in Inkoopbeleid

 Aanbestedingswet;

Provinciaal inkoop- en aanbestedingsbeleid;

Regeling aanwijzing budgethouders en budgetbeheer provincie Zeeland

 

Budgethouder

Ingevolge de Regeling aanwijzing budgethouders en budgetbeheer zijn als budgethouder aangewezen:

 • a.

  de secretaris/algemeen directeur;

 • b.

  de directeur Programma’s en projecten;

 • c.

  de directeur Organisatie;

 • d.

  de afdelingshoofden;

 • e.

  de unithoofden;

 • f.

  de programma- en projectleiders;

 • g.

  de statengriffier;

 • h.

  de secretaris van de Algemene Rekenkamer

De functionarissen als genoemd onder a tot en met d, kunnen binnen de voor hen geldende taken en bevoegdheden op hun beurt medewerkers aanwijzen als budgethouder.

Voor alle inkopen voor leveringen en diensten met een geraamde waarde van € 50.000 en hoger en voor Werken van € 150.000 en hoger is een inkoopadvies verplicht d.m.v. Inkoopstartformulier

Afwijken van de Algemene Inkoopvoorwaarden bij het aangaan van overeenkomsten/verlenen opdrachten

Aanbestedingswet;

Provinciaal inkoop- en aanbestedingsbeleid;

Regeling aanwijzing budgethouders en budgetbeheer provincie Zeeland

 

Budgethouder

Na advies JIS (inkoop en aanbesteding)

Ingevolge de Regeling aanwijzing budgethouders en budgetbeheer zijn als budgethouder aangewezen:

 • a.

  de secretaris/algemeen directeur;

 • b.

  b. de directeur Programma’s en projecten;

 • c.

  de directeur Organisatie;

 • d.

  de afdelingshoofden;

 • e.

  de unithoofden;

 • f.

  de programma- en projectleiders;

 • g.

  de statengriffier;

 • h.

  de secretaris van de Algemene Rekenkamer. 

Besluiten tot het onregelmatig of onaanvaardbaar verklaren van de inschrijving

Provinciaal inkoop- en aanbestedingsbeleid

Budgethouder

Na advies JIS (inkoop en aanbesteding)

Ingevolge de Regeling aanwijzing budgethouders en budgetbeheer zijn als budgethouder aangewezen:

 • a.

  de secretaris/algemeen directeur;

 • b.

  de directeur Programma’s en projecten;

 • c.

  de directeur Organisatie;

 • d.

  de afdelingshoofden;

 • e.

  de unithoofden;

 • f.

  de programma- en projectleiders;

 • g.

  de statengriffier;

 • h.

  de secretaris van de Algemene Rekenkamer. 

Besluiten tot het nemen van een afwijzingsbesluit

Budgethouder

 

Ingevolge de Regeling aanwijzing budgethouders en budgetbeheer zijn als budgethouder aangewezen:

 • a.

  de secretaris/algemeen directeur;

 • b.

  de directeur Programma’s en projecten;

 • c.

  de directeur Organisatie;

 • d.

  de afdelingshoofden;

 • e.

  de unithoofden;

 • f.

  de programma- en projectleiders;

 • g.

  de statengriffier;

 • h.

  de secretaris van de Algemene Rekenkamer. 

Besluiten tot het verlenen van een opdracht dan wel een privaatrechtelijke overeenkomst inzake levering, werk of dienst mits:

 • -

  budget beschikbaar is gesteld;

 • -

  passend binnen de doeleinden waartoe het budget is toegewezen;

 • -

  passend binnen een o.g.v. het budget vooraf door gs vastgesteld globaal bestedingsplan/conform de jaarlijks vastgestelde ramingen, uitgesplitst per onderwerp

 • -

  na afstemming en zo nodig advies JIS (Inkoop- en aanbesteding) en Financiën wat betreft overeenstemming met provinciaal inkoop- en aanbestedingsbeleid en het relevante wettelijk kader. 

Aanbestedingswet;

Provinciaal inkoop- en aanbestedingsbeleid;

Regeling aanwijzing budgethouders en budgetbeheer provincie Zeeland

 

Budgethouder

Ingevolge de Regeling aanwijzing budgethouders en budgetbeheer zijn als budgethouder aangewezen:

 • a.

  de secretaris/algemeen directeur;

 • b.

  de directeur Programma’s en projecten;

 • c.

  de directeur Organisatie;

 • d.

  de afdelingshoofden;

 • e.

  de unithoofden;

 • f.

  de programma- en projectleiders;

 • g.

  de statengriffier;

 • h.

  de secretaris van de Algemene Rekenkamer.  

Besluiten tot opdracht van meerwerk > 10% van de oorspronkelijke opdrachtwaarde

 

Budgethouder

Na advies van JIS (inkoop en aanbesteding)

Ingevolge de Regeling aanwijzing budgethouders en budgetbeheer zijn als budgethouder aangewezen:

 • a.

  de secretaris/algemeen directeur;

 • b.

  de directeur Programma’s en projecten;

 • c.

  de directeur Organisatie;

 • c.

  de afdelingshoofden;

 • e.

  de unithoofden;

 • f.

  de programma- en projectleiders;

 • g.

  de statengriffier;

 • h.

  de secretaris van de Algemene Rekenkamer.

Aanwijzen directie o.g.v. Uniforme Administratieve Voorwaarden (UAV) voor de uitvoering van werken

Budgethouder

Ingevolge de Regeling aanwijzing budgethouders en budgetbeheer zijn als budgethouder aangewezen:

 • a.

  de secretaris/algemeen directeur;

 • b.

  de directeur Programma’s en projecten;

 • c.

  de directeur Organisatie;

 • d.

  de afdelingshoofden;

 • e.

  de unithoofden;

 • f.

  de programma- en projectleiders;

 • g.

  de statengriffier;

 • h.

  de secretaris van de Algemene Rekenkamer.

Nemen van besluiten m.b.t. de uitvoering van contractmanagement bij een (raam)overeenkomst en verwerken in contractenbeheer (JIS)

Budgethouder

Ingevolge de Regeling aanwijzing budgethouders en budgetbeheer zijn als budgethouder aangewezen:

a. de secretaris/algemeen directeur;

b. de directeur Programma’s en projecten;

c. de directeur Organisatie;

d. de afdelingshoofden;

e. de unithoofden;

f. de programma- en projectleiders;

g. de statengriffier;

h. de secretaris van de Algemene Rekenkamer.

Besluiten tot verrichten van (overige) (rechts)handelingen t.a.v. de aanbestedingsprocedure of uitvoering van de (raam)overeenkomst (bijv. nadere overeenkomst, tussentijdse vragen, mogelijkheid tot ingebrekestelling op grond van de Algemene Inkoopvoorwaarden)

Budgethouder

Na advies JIS

Ingevolge de Regeling aanwijzing budgethouders en budgetbeheer zijn als budgethouder aangewezen:

 • a.

  de secretaris/algemeen directeur;

 • b.

  de directeur Programma’s en projecten;

 • c.

  de directeur Organisatie;

 • d.

  de afdelingshoofden;

 • e.

  de unithoofden;

 • f.

  de programma- en projectleiders;

 • g.

  de statengriffier;

 • h.

  de secretaris van de Algemene Rekenkamer.

Afhandelen klachten betreffende aanbestedingsprocedure. (Klachtenmeldpunt aanbestedingen)

Flankerend beleid betreffende de per 1 juli 2016 gewijzigde Aanbestedingswet 2012 en Inkoop- en aanbestedingsbeleid provincie Zeeland 2016

Afdelingshoofd JIS

Betreft mandaat JIS. Is voor het totale overzicht tevens bij de algemene mandaten opgenomen

Besluiten inzake subsidiëring (o.g.v. Algemene subsidieverordening e/o Algemeen Subsidiebesluit)

Besluiten tot het afwijzen van de subsidieaanvraag

Algemene subsidieverordening Zeeland/Algemeen subsidiebesluit Zeeland (Asv/Asb)

Afdelingshoofd

De betreffende portefeuillehouder wordt geïnformeerd

Besluiten tot het tussentijds wijzigen van een subsidiebeschikking binnen de gestelde voorwaarden in de Asv en het Asb

Algemene subsidieverordening Zeeland/Algemeen subsidiebesluit Zeeland (Asv/Asb)

Afdelingshoofd

Betreft: afwijken PR-bepaling (art. 1.6.6 Asb); verlenen van extra voorschotten op verleende subsidies (art. 1.8.3, 1.9.3 en 2.7.1 Asb)

Besluiten tot het tussentijds wijzigen van prestatieafspraken, prestatiebewijzen en/of instemmen met herziene begroting

 

Algemene subsidieverordening Zeeland/Algemeen subsidiebesluit Zeeland (Asv/Asb)

Afdelingshoofd

Uitsluitend van toepassing indien de aard van het project niet wordt gewijzigd

 

Besluiten tot het afwijken van de bij de subsidiebeschikking opgelegde verplichtingen

 

Algemene subsidieverordening Zeeland/Algemeen subsidiebesluit Zeeland (Asv/Asb)

Afdelingshoofd

Uitsluitend van toepassing indien de aard van het project niet wordt gewijzigd

 

Besluiten tot het wijzigen van de looptijd van een verleende subsidie

 

Algemene subsidieverordening Zeeland/Algemeen subsidiebesluit Zeeland (Asv/Asb)

Afdelingshoofd

Besluiten tot het wijzigen van de gestelde termijn voor het indienen van een aanvraag tot vaststelling

Algemene subsidieverordening Zeeland/Algemeen subsidiebesluit Zeeland (Asv/Asb)

Afdelingshoofd

Besluiten tot het intrekken van verleende subsidies

Algemene subsidieverordening Zeeland/Algemeen subsidiebesluit Zeeland (Asv/Asb)

Afdelingshoofd

Beslissen op en ondertekenen van stukken betreffende aanvragen om subsidie en het verrichten van betalingen

Hoofdstuk 11 Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013 Bijzondere bepalingen voor het nalaten van verjaging van beschermde inheemse ganzen in ganzenrustgebieden

Directeur BIJ12 en plaatsvervanger

De directeur van BIJ12 kan ter uitoefening van zijn gemandateerde bevoegdheden schriftelijk ondermandaat verlenen aan de onder hem ressorterende unitmanagers en afdelingshoofden

 

 

 

 

Provinciewet/Burgerlijk wetboek

 

 

 

Aansprakelijk stellen van derden op basis van de bepalingen inzake aansprakelijkheid voor personen en zaken van boek 6, afdeling 2 van het Burgerlijk Wetboek

Artikel 158, eerste lid sub e Provinciewet; Bepalingen afdeling 2, Boek 6, van het Burgerlijk Wetboek (BW)

Afdelingshoofd;

 

Aangaan van een vaststellingsovereenkomst in het kader van een verzekeringskwestie

Artikel 158, eerste lid sub e Provinciewet;

Burgerlijk Wetboek;

Afdelingshoofd;

  

 

Afwikkelen van schadeclaims van derden tot (het eigen risico van) € 5000,-

Artikel 158, eerste lid sub e Provinciewet juncto artikel 6:162 BW

Afdelingshoofd;

  

 

 

 

 

 

Leges

Opleggen van provinciale leges voor zover het het eigen werkterrein (binnen de provinciale organisatie) betreft

Provinciewet artikel 227a juncto Legesverordening art. 1

Afdelingshoofd;

Unithoofd

Mandaat is verleend door de heffingsambtenaar

Kaderrichtlijn afvalstoffen

 

 

 

in het geval waarin op basis van door de afvalproducent per geval, productielocatie, toepassing en afnemer aantoonbaar bewijs is geleverd dat aan de algemene einde-afval-criteria uit de Kaderrichtlijn afvalstoffen wordt voldaan, besluiten of de in het advies van de RUD opgenomen stoffen gekwalificeerd kunnen worden als einde afvalstof.

Kaderrichtlijn afvalstoffen

Afdelingshoofden

 

Diversen

Behandelen van correspondentie van uitsluitend procedurele/uitvoerende en/of informatieve aard

Afdelingshoofd;

Unithoofd;

Programmaleider in de hoedanigheid van budgethouder;

Projectleider in de hoedanigheid van budgethouder

 

BEVOEGDHEDEN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

 

ALLE BEVOEGDHEDEN ZIJN GEMANDATEERD AAN DE SECRETARIS/ALGEMEEN DIRECTEUR, EN DE AFZONDERLIJKE BEVOEGDHEDEN TEVENS AAN DE DAAR-BIJ GENOEMDE FUNCTIONARIS,

AFDELING PERSONEEL EN ORGANISATIE

 

Omschrijving bevoegdheid/mandaat

 Wettelijke grondslag

 Gemandateerd aan

 Opmerkingen

Algemeen

Zie mandaten onder algemeen deel

Het toekennen en beëindigen van pensioenen weduwen- en wezenfonds

Afdelingshoofd P&O

Bevestiging ontvangst sollicitatiebrieven/-uitnodigingen sollicitanten.

Afdelingshoofd P&O

Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling Provincies (CAP)

Aanvang, wijziging en einde arbeid

Besluiten tot aanstelling

Artikel B.1 juncto artikel B.5 en artikel B.6, eerste en tweede lid

Directeur Organisatie

Besluiten tot (tijdelijke) uitbreiding aanstelling

Artikel B.1 juncto artikel B.5

Directeur Organisatie

Besluiten tot verlenen ontslag

Artikel B.9, sub a, b, en f juncto artikel E.9

Directeur Organisatie

Besluiten tot verlenen ontslag o.g.v. overige ontslaggronden blijft voorbehouden aan gedeputeerde staten

Besluiten tot uitkeren overlijdensuitkering 

Artikel B.14

Afdelingshoofd P&O

Betreft salarisberekening

Bezoldiging

Bepalen salarisschaal

Artikel C.5, eerste, vierde en vijfde lid

Directeur Organisatie

In het kader van de Procedureregeling methodische functiewaardering, en binnen de door gedeputeerde staten vastgestelde formatieomvang en formatiebudget

Bepalen salaris

Artikel C.6

Directeur Organisatie

In het kader van de aanstelling.

Besluiten tot verhogen salaris bij duurzame groei in functioneren

Artikel C.7

Unithoofd;

Afdelingshoofd;

Directeur Organisatie;

Directeur Programma's en projecten

Op grond van de Regeling jaargesprekken, binnen de voor de medewerker vastgestelde salarisschaal Directeur Organisatie voor zover betreft afdelingshoofden, met uitzondering afdelingshoofden Ontwikkeling, Concernstaf, Kabinet en Strategie. Directeur Programma's en projecten voor zover betreft afdelingshoofd Ontwikkeling. Secretaris/algemeen directeur oefent bevoegdheid uit ten aanzien van de directeuren Programma's en projecten en Organisatie, Concernstaf, Kabinet en Strategie.

Besluiten tot toekennen incidentele beloning van prestaties

Artikel C.9, eerste lid

Unithoofd;

Afdelingshoofd;

Directeur Organisatie;

Directeur Programma's en projecten

Op grond van de Regeling jaargesprekken, binnen de voor de medewerker vastgestelde salarisschaal Directeur Organisatie voor zover betreft afdelingshoofden, met uitzondering afdelingshoofden Ontwikkeling, Concernstaf, Kabinet en Strategie. Directeur Programma's en projecten voor zover betreft afdelingshoofd Ontwikkeling. Secretaris/algemeen directeur oefent bevoegdheid uit ten aanzien van de directeuren Programma's en projecten en Organisatie, Concernstaf, Kabinet en Strategie.

Besluiten tot toekennen incidentele beloning van extra inzet

Artikel C.10

Unithoofd;

Afdelingshoofd;

Directeur Organisatie;

Directeur Programma's en projecten

Op grond van de Regeling jaargesprekken, binnen de voor de medewerker vastgestelde salarisschaal Directeur Organisatie voor zover betreft afdelingshoofden, met uitzondering afdelingshoofden Ontwikkeling, Concernstaf, Kabinet en Strategie. Directeur Programma's en projecten voor zover betreft afdelingshoofd Ontwikkeling. Secretaris/algemeen directeur oefent bevoegdheid uit ten aanzien van de directeuren Programma's en projecten en Organisatie, Concernstaf, Kabinet en Strategie.

Besluiten tot toekennen toelage waarneming andere functie

Artikel C.11

Afdelingshoofd;

Directeur Organisatie;

Directeur Programma's en projecten

Directeur Organisatie voor zover betreft afdelingshoofden, met uitzondering afdelingshoofden Ontwikkeling, Concernstaf, Kabinet en Strategie. Directeur Programma's en projecten voor zover betreft afdelingshoofd Ontwikkeling. Secretaris/algemeen directeur oefent bevoegdheid uit ten aanzien van de directeuren Programma's en projecten en Organisatie, Concernstaf, Kabinet en Strategie.

Besluiten tot toekennen toelage onregelmatige dienst

Artikel C.12

Afdelingshoofd;

Directeur Organisatie;

Directeur Programma's en projecten

Directeur Organisatie voor zover betreft afdelingshoofden, met uitzondering afdelingshoofden Ontwikkeling, Concernstaf, Kabinet en Strategie. Directeur Programma's en projecten voor zover betreft afdelingshoofd Ontwikkeling. Secretaris/algemeen directeur oefent bevoegdheid uit ten aanzien van de directeuren Programma's en projecten en Organisatie, Concernstaf, Kabinet en Strategie.

Besluiten tot toekennen toelage afbouw onregelmatige dienst

Artikel C.13

Afdelingshoofd;

Directeur Organisatie;

Directeur Programma's en projecten

Directeur Organisatie voor zover betreft afdelingshoofden, met uitzondering afdelingshoofden Ontwikkeling, Concernstaf, Kabinet en Strategie. Directeur Programma's en projecten voor zover betreft afdelingshoofd Ontwikkeling. Secretaris/algemeen directeur oefent bevoegdheid uit ten aanzien van de directeuren Programma's en projecten en Organisatie, Concernstaf, Kabinet en Strategie.

Besluiten tot toekennen van arbeidsmarkttoelage en bindingspremie

Artikel C.14

Directeur Organisatie

Betreft uitzonderingssituatie

Besluiten tot toekennen toelage op andere gronden

Artikel C.15

Directeur Organisatie

Betreft uitzonderingsituatie

Besluiten tot gratificatie ambtsjubileum

Artikel C.22

Afdelingshoofd P&O

Betreft salarisberekening. Centraal P&O

Besluiten tot toekennen vergoeding voor overwerk

Artikel C.23

Afdelingshoofd;

Directeur Organisatie;

Directeur Programma's en projecten

Directeur Organisatie voor zover betreft afdelingshoofden, met uitzondering afdelingshoofden Ontwikkeling, Concernstaf, Kabinet en Strategie. Directeur Programma's en projecten voor zover betreft afdelingshoofd Ontwikkeling. Secretaris/algemeen directeur oefent bevoegdheid uit ten aanzien van de directeuren Programma's en projecten en Organisatie, Concernstaf, Kabinet en Strategie.

Arbeidsduur, werktijden en verlof

Besluiten in belang van de dienst tot verrichten van werkzaamheden buiten de geldende werktijden

Artikel D.2, vijfde lid

Afdelingshoofd;

Directeur Organisatie;

Directeur Programma's en projecten

Directeur Organisatie voor zover betreft afdelingshoofden, met uitzondering afdelingshoofden Ontwikkeling, Concernstaf, Kabinet en Strategie. Directeur Programma's en projecten voor zover betreft afdelingshoofd Ontwikkeling. Secretaris/algemeen directeur oefent bevoegdheid uit ten aanzien van de directeuren Programma's en projecten en Organisatie, Concernstaf, Kabinet en Strategie.

Besluiten tot geheel of gedeeltelijk vrijstellen continudiensten in nachturen

Artikel D.4

Afdelingshoofd;

Directeur Organisatie;

Directeur Programma's en projecten

Directeur Organisatie voor zover betreft afdelingshoofden, met uitzondering afdelingshoofden Ontwikkeling, Concernstaf, Kabinet en Strategie. Directeur Programma's en projecten voor zover betreft afdelingshoofd Ontwikkeling. Secretaris/algemeen directeur oefent bevoegdheid uit ten aanzien van de directeuren Programma's en projecten en Organisatie, Concernstaf, Kabinet en Strategie.

Besluiten tot vaststellen aanspraak vakantieverlof

Artikel D.5, tweede en derde lid

Afdelingshoofd P&O

Besluiten tot vermindering en verval van aanspraak vakantieverlof

Artikel D.6

Afdelingshoofd P&O

Besluiten tot intrekken toestemming opnemen vakantieverlof

Artikel D.7, vijfde lid

Afdelingshoofd;

Directeur Organisatie;

Directeur Programma's en projecten

Directeur Organisatie voor zover betreft afdelingshoofden, met uitzondering afdelingshoofden Ontwikkeling, Concernstaf, Kabinet en Strategie. Directeur Programma's en projecten voor zover betreft afdelingshoofd Ontwikkeling. Secretaris/algemeen directeur oefent bevoegdheid uit ten aanzien van de directeuren Programma's en projecten en Organisatie, Concernstaf, Kabinet en Strategie.

Besluiten tot toekennen vergoeding voor niet opnemen vakantieverlof bij einde dienstverband

Artikel D.9, eerste lid

Afdelingshoofd P&O

Betreft salaris- en verlofadministratie. Centraal P&O.

Besluiten tot verlenen zwangerschaps- en bevallingsverlof

Artikel D.11

Afdelingshoofd P&O

Betreft verlofadministratie. Centraal P&O.

Besluiten tot verlenen buitengewoon verlof

Artikel D.12

Afdelingshoofd;

Directeur Organisatie;

Directeur Programma's en projecten

Directeur Organisatie voor zover betreft afdelingshoofden, met uitzondering afdelingshoofden Ontwikkeling, Concernstaf, Kabinet en Strategie. Directeur Programma's en projecten voor zover betreft afdelingshoofd Ontwikkeling. Secretaris/algemeen directeur oefent bevoegdheid uit ten aanzien van de directeuren Programma's en projecten en Organisatie, Concernstaf, Kabinet en Strategie.

Besluiten tot verlenen buitengewoon verlof voor activiteiten van vakorganisaties

Artikel D.13

Afdelingshoofd;

Directeur Organisatie;

Directeur Programma's en projecten

Directeur Organisatie voor zover betreft afdelingshoofden, met uitzondering afdelingshoofden Ontwikkeling, Concernstaf, Kabinet en Strategie. Directeur Programma's en projecten voor zover betreft afdelingshoofd Ontwikkeling. Secretaris/algemeen directeur oefent bevoegdheid uit ten aanzien van de directeuren Programma's en projecten en Organisatie, Concernstaf, Kabinet en Strategie.

Besluiten tot inhouden bezoldiging in verband met non-activiteit

Artikel D.14, tweede lid

Afdelingshoofd P&O

Besluiten tot verlenen langdurend onbetaald verlof op verzoek

Artikel D.16, eerste lid

Afdelingshoofd;

Directeur Organisatie;

Directeur Programma's en projecten

Directeur Organisatie voor zover betreft afdelingshoofden, met uitzondering afdelingshoofden Ontwikkeling, Concernstaf, Kabinet en Strategie. Directeur Programma's en projecten voor zover betreft afdelingshoofd Ontwikkeling. Secretaris/algemeen directeur oefent bevoegdheid uit ten aanzien van de directeuren Programma's en projecten en Organisatie, Concernstaf, Kabinet en Strategie.

Besluiten dat verlof op grond van onvoorziene omstandigheden niet wordt opgenomen of niet wordt voortgezet op verzoek, dan wel besluiten tot afwijzen verzoek indien zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang zich daartegen verzet

Artikel D.16, vierde lid

Afdelingshoofd;

Directeur Organisatie;

Directeur Programma's en projecten

Directeur Organisatie voor zover betreft afdelingshoofden, met uitzondering afdelingshoofden Ontwikkeling, Concernstaf, Kabinet en Strategie. Directeur Programma's en projecten voor zover betreft afdelingshoofd Ontwikkeling. Secretaris/algemeen directeur oefent bevoegdheid uit ten aanzien van de directeuren Programma's en projecten en Organisatie, Concernstaf, Kabinet en Strategie.

Gezondheid en arbeidsomstandigheden

Besluiten ambtenaar te verplichten arbeidsgezondheidskundig onderzoek te ondergaan

Artikel E.4

Directeur Organisatie

Treffen van maatregelen en verstrekken aanwijzingen

Artikel E.7, tweede lid

Afdelingshoofd;

Directeur Organisatie;

Directeur Programma's en projecten

Betreft re-integratieplan Directeur Organisatie voor zover betreft afdelingshoofden, met uitzondering afdelingshoofden Ontwikkeling, Concernstaf, Kabinet en Strategie. Directeur Programma's en projecten voor zover betreft afdelingshoofd Ontwikkeling. Secretaris/algemeen directeur oefent bevoegdheid uit ten aanzien van de directeuren Programma's en projecten en Organisatie, Concernstaf, Kabinet en Strategie.

Opstellen van plan van aanpak

Artikel E.7, derde lid

Afdelingshoofd;

Directeur Organisatie;

Directeur Programma's en projecten

Betreft re-integratieplan Directeur Organisatie voor zover betreft afdelingshoofden, met uitzondering afdelingshoofden Ontwikkeling, Concernstaf, Kabinet en Strategie. Directeur Programma's en projecten voor zover betreft afdelingshoofd Ontwikkeling. Secretaris/algemeen directeur oefent bevoegdheid uit ten aanzien van de directeuren Programma's en projecten en Organisatie, Concernstaf, Kabinet en Strategie.

Geven van redelijke voorschriften, in de gelegenheid stellen passende arbeid te verrichten

Artikel E.7, vierde lid, onder a en c

Afdelingshoofd;

Directeur Organisatie;

Directeur Programma's en projecten

Betreft re-integratieplan Directeur Organisatie voor zover betreft afdelingshoofden, met uitzondering afdelingshoofden Ontwikkeling, Concernstaf, Kabinet en Strategie. Directeur Programma's en projecten voor zover betreft afdelingshoofd Ontwikkeling. Secretaris/algemeen directeur oefent bevoegdheid uit ten aanzien van de directeuren Programma's en projecten en Organisatie, Concernstaf, Kabinet en Strategie.

Besluiten tot vergoeding ziektekosten bij dienstongeval of beroepsziekte

Artikel E.13

Afdelingshoofd P&O

Overige rechten en plichten

Besluiten tot toekennen schadevergoeding

Artikel F.3, tweede en derde lid

Afdelingshoofd P&O

Besluiten tot toekennen kostenvergoeding

Artikel F.4, vierde lid

Afdelingshoofd P&O

Besluiten tot volgen verplichte opleiding

Artikel F.9

Afdelingshoofd;

Directeur Organisatie;

Directeur Programma's en projecten

Directeur Organisatie voor zover betreft afdelingshoofden, met uitzondering afdelingshoofden Ontwikkeling, Concernstaf, Kabinet en Strategie. Directeur Programma's en projecten voor zover betreft afdelingshoofd Ontwikkeling. Secretaris/algemeen directeur oefent bevoegdheid uit ten aanzien van de directeuren Programma's en projecten en Organisatie, Concernstaf, Kabinet en Strategie.

Opleiding en ontwikkeling

Artikel F.10

Afdelingshoofd;

Directeur Organisatie;

Directeur Programma's en projecten

Directeur Organisatie voor zover betreft afdelingshoofden, met uitzondering afdelingshoofden Ontwikkeling, Concernstaf, Kabinet en Strategie. Directeur Programma's en projecten voor zover betreft afdelingshoofd Ontwikkeling. Secretaris/algemeen directeur oefent bevoegdheid uit ten aanzien van de directeuren Programma's en projecten en Organisatie, Concernstaf, Kabinet en Strategie.

Orde- en strafmaatregelen

Besluiten tot ontzeggen toegang tot de dienstlokalen, dienstgebouwen of het werk, dan wel het verblijf aldaar

Artikel G.1

Secretaris/algemeen directeur

Vanwege spoedeisende karakter

Besluiten tot schorsing voor bepaalde tijd

Artikel G.2, eerste lid

Secretaris/algemeen directeur

Vanwege spoedeisende karakter

Besluiten tot het geheel of gedeeltelijk inhouden bezoldiging tijdens schorsing

Artikel G.2, tweede lid

Secretaris/algemeen directeur

Vanwege spoedeisende karakter. In de gevallen als genoemd in het eerste lid, onderdeel a t/m c

Besluiten tot het opleggen van een disciplinaire straf o.g.v. plichtsverzuim

Artikel G.3, eerste lid, juncto artikel G.4, eerste lid, sub a

Secretaris/algemeen directeur

Vanwege impact besluiten tot opleggen disciplinaire straf op overige gronden besluitvorming voorbehouden aan gedeputeerde staten

Dienstverband op arbeidsovereenkomst

Besluiten tot het aangaan van een arbeidsovereenkomst

Artikel H.1

Afdelingshoofd;

Directeur Organisatie;

Directeur Programma's en projecten

Directeur Organisatie voor zover betreft afdelingshoofden, met uitzondering afdelingshoofden Ontwikkeling, Concernstaf, Kabinet en Strategie. Directeur Programma's en projecten voor zover betreft afdelingshoofd Ontwikkeling. Secretaris/algemeen directeur oefent bevoegdheid uit ten aanzien van de directeuren Programma's en projecten en Organisatie, Concernstaf, Kabinet en Strategie.

Overig

Besluiten tot terugvordering ter zake van onjuiste toepassing van de rechtspositieregelen

Afdelingshoofd P&O

Besluiten tot het toepassen van wettelijke maatregelen inzake, inhouding, beslag en korting op de verschuldigde bezoldiging

Afdelingshoofd P&O

Let op: melden voornemen aan Directeur Organisatie en aan het betreffende afdelingshoofd

Besluiten tot toepassen Verhaalswet ongevallen ambtenaren, voor zover betreffende schadeclaims m.b.t. salariskosten

Afdelingshoofd P&O

Zorgdragen voor afdracht en besluiten tot invordering van pensioen- en wachtgeldbijdragen ingevolge het Pensioenreglement

Afdelingshoofd P&O

Besluiten tot betaalbaar stellen uitkeringen aan ABP en UWV

Afdelingshoofd P&O

Wijzigingen binnen formatieomvang en formatiebudget

Aanbrengen van wijzigingen in de formatie binnen de door gedeputeerde staten vastgestelde formatieomvang en formatiebudget

Directeur Organisatie

Privaatrechtelijke aangelegenheden

Besluiten tot het aangaan van detacheringsovereenkomsten

Burgerlijk wetboek

Directeur Organisatie

Zowel als uitlener als inlener Voor ondertekening overeenkomst zie toelichting op dit mandaatbesluit

Rechtspositionele regelingen personeel (lokaal)

Werktijdenregeling Provincie Zeeland 2015

Vaststellen individuele werktijdenregeling voor een werknemer

Artikel 5, tweede lid

Afdelingshoofd;

Directeur Organisatie;

Directeur Programma's en projecten

Vaststellen bijzondere werktijdenregeling voor onderdelen van de organisaties of voor bepaalde functies, blijft voorbehouden aan gedeputeerde staten. Directeur Organisatie voor zover betreft afdelingshoofden, met uitzondering afdelingshoofden Ontwikkeling, Concernstaf, Kabinet en Strategie. Directeur Programma's en projecten voor zover betreft afdelingshoofd Ontwikkeling. Secretaris/algemeen directeur oefent bevoegdheid uit ten aanzien van de directeuren Programma's en projecten en Organisatie, Concernstaf, Kabinet en Strategie.

Regeling reis- en verblijfkosten en maaltijdvergoeding bij overwerk Provincie Zeeland 2015

Verlenen toestemming op verzoek ambtenaar om eigen vervoermiddel te gebruiken

Artikel 5, derde lid

Afdelingshoofd;

Directeur Organisatie;

Directeur Programma's en projecten

Directeur Organisatie voor zover betreft afdelingshoofden, met uitzondering afdelingshoofden Ontwikkeling, Concernstaf, Kabinet en Strategie. Directeur Programma's en projecten voor zover betreft afdelingshoofd Ontwikkeling. Secretaris/algemeen directeur oefent bevoegdheid uit ten aanzien van de directeuren Programma's en projecten en Organisatie, Concernstaf, Kabinet en Strategie.

Ondertekenen verklaring toestemming

Artikel 5, vierde lid

Afdelingshoofd;

Directeur Organisatie;

Directeur Programma's en projecten

Directeur Organisatie voor zover betreft afdelingshoofden, met uitzondering afdelingshoofden Ontwikkeling, Concernstaf, Kabinet en Strategie. Directeur Programma's en projecten voor zover betreft afdelingshoofd Ontwikkeling. Secretaris/algemeen directeur oefent bevoegdheid uit ten aanzien van de directeuren Programma's en projecten en Organisatie, Concernstaf, Kabinet en Strategie.

Verminderen declaratie

Artikel 7, eerste lid

Afdelingshoofd P&O

Regeling bedrijfsfitness Provincie Zeeland 2015

Besluiten tot vergoeden kosten deelname fitness

Artikel 2, eerste lid

Afdelingshoofd P&O

Regeling verplaatsingskosten 2015

Verlenen tegemoetkoming in verhuiskosten op verzoek

Artikel 2, eerste lid

Afdelingshoofd P&O

Verlenen tegemoetkoming in verhuiskosten

Artikel 2, tweede lid

Afdelingshoofd P&O

Beoordelen rekening verhuizer

Artikel 4, tweede lid

Afdelingshoofd P&O

Verlenen hogere reiskostenvergoeding

Artikel 7, tweede lid

Directeur Organisatie

Verlengen termijn op verzoek

Artikel 8, eerste lid

Afdelingshoofd P&O

Toekennen tegemoetkoming in verhuiskosten onder voorwaarden

Artikel 9

Directeur Organisatie

Nemen nader besluit over hoogte tegemoetkoming in verhuiskosten en voorwaarden

Artikel 10

Directeur Organisatie

Rechtspositionele regelingen (landelijk via SPA)

IKAP-regeling Provincie Zeeland

Toekennen aanvraag meer uren werken en extra verlof

Artikel 3, vierde lid, juncto artikelen 5 en 6

Afdelingshoofd;

Directeur Organisatie;

Directeur Programma's en projecten

Directeur Organisatie voor zover betreft afdelingshoofden, met uitzondering afdelingshoofden Ontwikkeling, Concernstaf, Kabinet en Strategie. Directeur Programma's en projecten voor zover betreft afdelingshoofd Ontwikkeling. Secretaris/algemeen directeur oefent bevoegdheid uit ten aanzien van de directeuren Programma's en projecten en Organisatie, Concernstaf, Kabinet en Strategie.

Levensloopregeling Provincies

Beëindigen spaarperiode op aanvraag

Artikel 8

Afdelingshoofd P&O

Toekennen aanvraag opnemen levenslooptegoed, bekendmaken beslissing op aanvraag aan ambtenaar en levensloopinstelling

Artikel 11, eerste lid

Afdelingshoofd P&O

Verstrekken maandelijkse uitkering in geval van toegekend onbetaald verlof

Artikel 11, vierde lid

Afdelingshoofd P&O

 

BEVOEGDHEDEN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

 

ALLE BEVOEGDHEDEN ZIJN GEMANDATEERD AAN DE SECRETARIS/ALGEMEEN DIRECTEUR, DE DIRECTEUR ORGANISATIE EN DE AFZONDERLIJKE BEVOEGDHEDEN TEVENS AAN DE DAARBIJ GENOEMDE FUNCTIONARIS,

AFDELING JURIDISCHE ZAKEN, INKOOP EN SUBSIDIES

 

Omschrijving bevoegdheid/mandaat

 Wettelijke grondslag

 Gemandateerd aan

 Opmerkingen

Algemeen

Zie mandaten onder algemeen deel en onder afdeling P&O

Vorderingen in handen deurwaarder stellen, incl. het opstellen van een gerechtelijk dwangbevel

Afdelingshoofd

Bevestigen ontvangst van (zuivere) ingebrekestellingen

Secretaris commissie bezwaar en beroep

In kader van termijnbewaking op grond van de Algemene wet bestuursrecht

Aanbesteding

 

 

 

Afhandelen klachten betreffende aanbestedingsprocedure (Klachtenmeldpunt aanbestedingen)

Flankerend beleid betreffende de per 1 juli 2016 gewijzigde Aanbestedingswet 2012 en Inkoop- en aanbestedingsbeleid provincie Zeeland 2016

Afdelingshoofd JIS

 

Subsidievaststelling

algemeen

 

 

 

Besluiten tot het (gewijzigd) vaststellen, intrekken en terugvorderen van subsidies

Afdelingshoofd

Besluiten tot aanpassing van de wijze van verantwoording

 

Afdelingshoofd

 

O.g.v. Algemeen Subsidiebesluit juncto Algemene Subsidieverordening 

 

 

 

Besluiten op basis van een steekproef of de instelling wel of niet een aanvraag tot vaststelling moet indienen

Artikel 1.7.2, eerste lid, Asb

Afdelingshoofd

 

BEVOEGDHEDEN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

 

ALLE BEVOEGDHEDEN ZIJN GEMANDATEERD AAN DE SECRETARIS/ALGEMEEN DIRECTEUR EN DE AFZONDERLIJKE BEVOEGDHEDEN TEVENS AAN DE DAARBIJ GENOEMDE FUNCTIONARIS,

CONCERNSTAF

 

Omschrijving bevoegdheid/mandaat

 Wettelijke grondslag

 Gemandateerd aan

 Opmerkingen

Algemeen

Zie mandaten genoemd onder algemeen deel en onder afdeling P&O.

Afdelingshoofd

Besluiten stukken voor notificatie aan te nemen en deze ter archivering aan te bieden aan de DIV

Afdelingshoofd

Financieel Bestuurlijk Toezicht

Goedkeuring van begrotingen, begrotingswijzigingen en toestemming voor het doen van uitgaven betreffende gemeenten, gemeenschappelijke regelingen e.d. ten aanzien waarvan preventief toezicht geldt.

Artikel 203 + 208 Gemeentewet, artikel 33, Wet Gemeenschappelijke regelingen

Afdelingshoofd

Bij goedkeuring begroting bepalen dat soorten van wijzigingen geen goedkeuring van GS behoeven.

Artikel 207, tweede lid, Gemeentewet

Afdelingshoofd

Mededelingen aan bestuur gemeenten en gemeenschappelijke regelingen dat voor begrotingsjaar repressief toezicht van toepassing is.

Artikel 203 Gemeentewet, artikel 33, Wet gemeenschappelijke regeling

Afdelingshoofd

Goedkeuring art. 43, lid 3, Boek 3 BW/ontheffing art 15, lid 2, Gemeentewet

Artikel 3:43, BW, artikel 15, tweede lid, Gemeentewet

Afdelingshoofd

Voor wat betreft verkoop aan burgemeester: cvdK (zie bijlage bij mandaatbesluit van de cvdK)

Goedkeuring kostentoedelingsverordening.

Artikel 120, vijfde lid, Waterschapswet

Afdelingshoofd

Goedkeuren van besluiten van gemeentebesturen, die kunnen leiden tot nieuwe uitgaven, tot verhoging van bestaande dan wel tot verlaging van bestaande inkomsten of tot vermindering van vermogen in die gevallen, waarin gemeentebesturen zijn onderworpen aan het financieel-bestuurlijk toezicht.

Artikel 21, Wet algemene regels herindeling

Afdelingshoofd

Verdagen van aanvraag tot goedkeuring van begroting en/of begrotingswijzigingen van gemeenten of gemeentelijke regelingen die door GS onder preventief toezicht zijn geplaatst.

Artikel 10.31 Algemene wet bestuursrecht

Afdelingshoofd

Waterschapswet

Correspondentie van procedurele aard over besluit tot uitnodigen waterschapsbestuur voor overleg op grond van artikel 3 en 4 Waterschapswet.

Artikel 3 en 4

Afdelingshoofd

Toezenden besluit inzake reglement, opheffen of instellen waterschap ter goedkeuring aan Minister.

Artikel 4, derde lid

Afdelingshoofd

Toezenden advies inzake benoeming dijkgraaf aan Minister.

Artikel 46, derde lid

Afdelingshoofd

Interbestuurlijk Toezicht

Correspondentie met gemeenten i.v.m. verstrekken van informatie, toezenden rapportages in het kader van indeplaatsstelling dan wel vernietiging of schorsing besluit.

Artikel 124 e.v + artikel 273a Gemeentewet

Afdelingshoofd

Meedelen van besluit of voornemen van indeplaatsstelling in dagblad.

Artikel 124, 4e lid, Gemeentewet

Afdelingshoofd

Aanwijzing toezichtambtenaren.

Artikel 124, Gemeentewet

Afdelingshoofd

 

BEVOEGDHEDEN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

 

ALLE BEVOEGDHEDEN ZIJN GEMANDATEERD AAN DE SECRETARIS/ALGEMEEN DIRECTEUR, DE DIRECTEUR ORGANISATIE EN DE AFZONDERLIJKE BEVOEGDHEDEN TEVENS AAN DE DAARBIJ GENOEMDE FUNCTIONARIS,

KABINET

 

Omschrijving bevoegdheid/mandaat

 Wettelijke grondslag

 Gemandateerd aan

 Opmerkingen

Algemeen

Zie mandaten genoemd onder algemeen deel en onder afdeling P&O.

 

BEVOEGDHEDEN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

 

ALLE BEVOEGDHEDEN ZIJN GEMANDATEERD AAN DE SECRETARIS/ALGEMEEN DIRECTEUR, DE DIRECTEUR ORGANISATIE EN DE AFZONDERLIJKE BEVOEGDHEDEN TEVENS AAN DE DAARBIJ GENOEMDE FUNCTIONARIS,

AFDELING WATER, BODEM EN NATUUR

 

Omschrijving bevoegdheid/mandaat

Wettelijke grondslag

Gemandateerd aan

Opmerkingen

Algemeen

 

 

 

Zie mandaten genoemd onder algemeen deel en onder afdeling P&O

 

 

 

Ondertekenen van betalingsopdrachten ten gevolge van subsidies voor de aankoop van gronden

 

Afdelingshoofd

 

 

 

 

 

Natuurschoonwet 1928

 

 

 

Advisering inzake rangschikking van landgoederen

Artikel 2

Afdelingshoofd

Het is de Minister van EL&I die het uiteindelijke besluit neemt. Gs adviseren in mandaat.

 

 

 

 

Onteigeningswet (waterkeringen)

 

 

 

Publicatie besluit in Staatscourant en nieuws- of advertentieblad

Artikel 65, derde lid

Afdelingshoofd

 

 

 

 

 

Waterwet

 

 

 

Correspondentie aan het rijk omtrent voorbereiding nationaal waterplan

Artikel 4.3

Afdelingshoofd

 

Ter inzage leggen en kennis geven ontwerp regionaal waterplan (onderdeel omgevingsplan)

Artikel 4.5

Afdelingshoofd

 

Toezenden vastgesteld regionaal waterplan aan minister en betrokken instanties

Artikel 4.5

Afdelingshoofd

 

Adviseren waterbeheerder over aanvraag watervergunning

Artikel 6.16

Afdelingshoofd

 

Correspondentie omtrent schadeonderzoek deskundigencommissie inzake onttrekken of infiltreren van grondwater.

Artikelen 7.14-7.19

Afdelingshoofd

 

 

 

 

 

Waterbesluit, waterregeling

 

 

 

Toezenden gegevens t.b.v. Stroomgebiedbeheerplan aan Minister

Artikel 3.4, tweede lid, onder a

Afdelingshoofd

 

Toezenden resultaten analyses en beoordelingen als bedoeld in artikel 5 Kaderrichtlijn Water (KRW) aan Minister

Artikel 3.4, tweede lid, onder b

Afdelingshoofd

 

Toezenden gegevens omtrent voortgang uitvoering maatregelen ex artikel 11 KRW

Artikel 3.4, tweede lid, onder c

Afdelingshoofd

 

Toezenden gevraagde gegevens t.b.v. toezicht op waterbeheer aan Minister

Artikel 3.4, zesde lid

Afdelingshoofd

 

Correspondentie omtrent onderzoekingen m.b.t grondwaterregiem in de provincie

Artikel 7.2

Afdelingshoofd

 

 

 

 

 

Waterverordening Zeeland

 

 

 

Correspondentie omtrent toetsing, normering en verslag waterkeringen en afvoer- en bergingscapaciteit van regionale wateren

Artikelen 2.7, 2.8

Afdelingshoofd

 

Correspondentie omtrent voorbereiding regionaal waterplan

Artikelen 4.2, 4.3

Afdelingshoofd

 

Besluiten tot verdagen goedkeuring beheerplan

Artikel 4.7

Afdelingshoofd

 

Correspondentie omtrent periodiek overleg en rapportage uitvoering beheerplan

Artikel 4.8

Afdelingshoofd

 

Correspondentie omtrent voorbereiding legger

Artikel 5.1

Afdelingshoofd

 

Correspondentie omtrent voorbereiding peilbesluit of herziening peilbesluit

Artikelen 5.5, 5.6

Afdelingshoofd

 

 

 

 

 

Waterschapswet

 

 

 

Correspondentie van procedurele aard over besluit tot uitnodigen waterschapsbestuur voor overleg op grond van artikel 3 en 4 Waterschapswet.

Artikel 3 en 4

Afdelingshoofd

 

 

 

 

 

Ipo lnv convenant

 

 

 

Goedkeuring van beheersplannen van particuliere natuurbeschermingsorganisaties

 

Afdelingshoofd

 

 

 

 

 

Wet natuurbescherming

 

 

 

Verstrekken van gegevens over genomen besluiten die betrekking hebben op staat van instandhouding van habitats en soorten aan Minister

Artikel 1.8, derde lid

Afdelingshoofd

Minister dient overeenkomstig vereisten Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn gegevens te verstrekken aan Europese Commissie

Besluiten tot het (laten) verrichten van feitelijke handelingen gelet op instandhoudingsdoelstellingen voor een N2000-gebied

Artikel 2.6, eerste lid

Afdelingshoofd

 

Laten aanbrengen kentekenen in en rondom een N2000-gebied

Artikel 2.6, tweede lid

Afdelingshoofd

 

Mededeling aan rechthebbenden omtrent voornemen tot (laten) verrichten feitelijke handelingen of aanbrengen kentekenen

Artikel 2.6, derde lid

Afdelingshoofd

 

Besluiten op verzoek om vergunning voor projecten of andere handelingen met mogelijk verslechterende of significant verstorende effecten voor een N2000-gebied

Artikel 2.7, tweede lid

Afdelingshoofd

 

Besluiten op verzoek ontheffing verboden als bedoeld in artikel 3.1 of artikel 3.2, zesde lid (soorten Vogelrichtlijn)

Artikel 3.3, eerste lid

Afdelingshoofd

 

Besluiten op verzoek ontheffing verboden als bedoeld in artikel 3.4, eerste lid (middelen voor het vangen of doden van Vogelrichtlijnsoorten)

Artikel 3.4, tweede lid

Afdelingshoofd

 

Besluiten op verzoek ontheffing verboden als bedoeld in artikelen 3.5 en 3.6, tweede lid (soorten Habitatrichtlijn)

Artikel 3.8, eerste lid

Afdelingshoofd

 

Besluiten op verzoek ontheffing verbod als bedoeld in artikel 3.9, eerste lid (middelen voor het vangen of doden van Habitatrichtlijnsoorten)

Artikel 3.9, tweede lid

Afdelingshoofd

 

Besluiten op verzoek ontheffing verboden als bedoeld in artikel 3.10, eerste lid (andere soorten)

Artikel 3.10, tweede lid

Afdelingshoofd

 

Besluiten op verzoek ontheffing ter beperking van de omvang van een populatie

Artikel 3.17, eerste lid

Afdelingshoofd

 

Besluiten tot sluiten of heropenen jacht in geval van bijzondere weersomstandigheden

Artikel 3.22, vierde lid

Afdelingshoofd

 

Besluiten op verzoek om ontheffing van verbod als bedoeld in artikel 3.24, tweede lid (middelen voor het vangen of doden van dieren)

Artikel 3.25, vierde lid

Afdelingshoofd

 

Besluiten op verzoek om ontheffing van in artikel 3.26, eerste lid, onderdeel a of b en krachtens het tweede lid gestelde regels

Artikel 3.26, derde lid

Afdelingshoofd

 

Besluit op verzoek om ontheffing van verbod als bedoeld in artikel 3.32, eerste lid (bijvoederen hoefdieren)

Artikel 3.32, tweede lid

Afdelingshoofd

 

Besluit op verzoek om ontheffing van verbod als bedoeld in artikel 3.34, eerste lid (uitzetten van (eieren van) dieren)

Artikel 3.34, derde lid

Afdelingshoofd

 

Verbieden van vellen houtopstand ter bescherming van bijzondere natuur- of landschapswaarden (kapverbod)

Artikel 4.2, derde lid

Afdelingshoofd

 

Besluit op verzoek om ontheffing van artikel 4.3, eerste en tweede lid (herbeplanten op andere grond)

Artikel 4.5, eerste lid

Afdelingshoofd

 

Besluit op verzoek om ontheffing van artikel 4.2, eerste lid (meldingsplicht) of artikel 4.3, eerste, tweede of vijfde lid (herplantplicht)

Artikel 4.5, derde lid

Afdelingshoofd

 

Verlengen beslistermijn van dertien weken met zeven weken

Artikel 5.1, tweede lid

Afdelingshoofd

 

Verlenging mededelen aan aanvrager

Artikel 5.1, tweede lid

Afdelingshoofd

 

Aanvrager in gelegenheid stellen om voorstellen voor compenserende maatregelen te doen

Artikel 5.1, derde lid

Afdelingshoofd

 

Intrekken of wijzigen van een verleende vergunning of ontheffing

Artikel 5.4, eerste tot en met derde lid

Afdelingshoofd

 

 

 

 

 

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 

 

 

Besluiten op verzoek om verklaring van geen bedenkingen (vvgb) N2000- en flora- en fauna-activiteiten

Artikel 2.27, eerste lid

Afdelingshoofd

 

Verzoek tot wijziging of (gedeeltelijke) intrekking van de omgevingsvergunning waarvoor een vvgb is afgegeven

Artikel 2.29, eerste lid

Afdelingshoofd

 

 

 

 

 

Hoofdstuk IX – Omgevingsvergunning

 

 

 

Geven van een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, Wabo

Artikel 46b, eerste lid

Afdelingshoofd

Na wijziging van de Nb-wet 1998 als gevolg van de Invoeringswet Wabo

Intrekken omgevingsvergunning of de voorschriften die aan de omgevingsvergunning zijn verbonden wijzigen, aanvullen of intrekken dan wel alsnog aan de omgevingsvergunning verbinden

Artikel 46c, tweede lid

Afdelingshoofd

Na wijziging van de Nb-wet 1998 als gevolg van de Invoeringswet Wabo

Geven van een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, Wabo

Artikel 47b, eerste lid

Afdelingshoofd

Na wijziging van de Nb-wet 1998 als gevolg van de Invoeringswet Wabo

Bepalen dat aan de omgevingsvergunning een voorschrift wordt verbonden in geval deze om dwingende redenen van groot openbaar belang wordt verleend voor projecten als bedoeld in artikel 19h, eerste lid

Artikel 47b, vierde lid

Afdelingshoofd

Na wijziging van de Nb-wet 1998 als gevolg van de Invoeringswet Wabo

Intrekken omgevingsvergunning of de voorschriften die aan de omgevingsvergunning zijn verbonden wijzigen, aanvullen of intrekken dan wel alsnog aan de omgevingsvergunning verbinden

Artikel 47c, tweede lid

Afdelingshoofd

Na wijziging van de Nb-wet 1998 als gevolg van de Invoeringswet Wabo

 

 

 

 

Wet hygiëne en veiligheid zwemgelegenheden

 

 

 

Toezenden van (door gs) aangewezen zwemwaterlocaties aan daarvoor bestemd landelijk orgaan.

Art. 10b, eerste en tweede lid

Afdelingshoofd

 

Toezenden van informatie omtrent zwemwaterlocaties aan daarvoor bestemd landelijk orgaan.

Art. 10 ca, tweede lid

Afdelingshoofd

 

 

 

 

 

Wet milieubeheer

 

 

 

Afvalstoffen: hoofdstuk 10

 

 

 

Besluiten tot verlenen ontheffing

Artikel 10.33, tweede lid

Afdelingshoofd

 

 

 

 

 

Provinciale milieuverordening Zeeland

 

 

 

Vergoeding van kosten en schade (hoofdstuk 8)

 

 

 

Besluiten tot aanwijzen deskundigen, inclusief het inwinnen van advies

Artikel 8.3, eerste en tweede lid

Afdelingshoofd

 

Aanvrager beschikking in de gelegenheid stellen aanvraag aan deskundigen toe te lichten

Artikel 8.3, derde lid

Afdelingshoofd

 

Degene tot wie de beschikking zich richt in de gelegenheid stellen opvattingen aan deskundigen kenbaar te maken

Artikel 8.3, derde lid

Afdelingshoofd

 

Grondwateronttrekker in de gelegenheid stellen opvattingen over aanvraag of voornemen aan deskundigen kenbaar te maken

Artikel 8.3, vierde lid

Afdelingshoofd

 

Verzenden afschrift advies en vermelden termijn

Artikel 8.3, zesde lid

Afdelingshoofd

 

Grondwateronttrekker in de gelegenheid stellen zienswijze naar voren te brengen

Artikel 8.4

Afdelingshoofd

 

Grondwateronttrekker in de gelegenheid stellen zienswijze naar voren te brengen

Artikel 8.5, tweede lid

Afdelingshoofd

 

 

BEVOEGDHEDEN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

 

ALLE BEVOEGDHEDEN ZIJN GEMANDATEERD AAN DE SECRETARIS/ALGEMEEN DIRECTEUR, DE DIRECTEUR ORGANISATIE EN DE AFZONDERLIJKE BEVOEGDHEDEN TEVENS AAN DE DAARBIJ GENOEMDE FUNCTIONARIS,

AFDELING MOBILITEIT EN SAMENLEVING

 

Omschrijving bevoegdheid/mandaat

 Wettelijke grondslag

 Gemandateerd aan

 Opmerkingen

Algemeen

Zie mandaten genoemd onder algemeen deel en onder afdeling P&O

Provinciewet/Algemene wet bestuursrecht

Toezicht en handhaving in het kader van wetten, waarvan de uitvoering aan de afdeling M&S is opgedragen: schriftelijke waarschuwing/vooraankondiging, alsmede het besluiten tot het opleggen van een last onder bestuursdwang

Artikel 122 Provinciewet juncto artikel. 5.24 Awb

Afdelingshoofd

Besluiten tot het opleggen van een last onder bestuursdwang in spoedeisende gevallen

Artikel 122 Provinciewet juncto art. 5.31, eerste lid

Directeur Organisatie

Ondertekenen van begeleidende brief bij besluit tot het opleggen van een last onder bestuursdwang in spoedeisende gevallen

Directeur Organisatie

Op schrift stellen en bekendmaken van besluit als bedoeld in artikel 5.31, eerste lid, Awb

Artikel 122 Provinciewet juncto artikel 5.31, tweede lid

Directeur Organisatie

Slechts in zeer spoedeisende gevallen

Feitelijke uitvoering bestuursdwang

Afdelingshoofd

Besluiten tot het opleggen van een last onder dwangsom

Artikel 122 Provinciewet jo art. 5.32 Awb

Afdelingshoofd

Concessie busvervoer

het nemen van besluiten inzake het beheer van de op 1 augustus 2014 verleende 'Concessie Openbaar Vervoer over de weg Provincie Zeeland 2015-2024'. M.n. te noemen het maken van beheerafspraken met de concessiehouder over:

 • -

  De ontwikkeltaak van de concessiehouder,

 • -

  Het vervoerplan en de dienstregeling,

 • -

  De inzet van voertuigen en personeel,

 • -

  De uitvoeringskwaliteit,

 • -

  Tarieven en kaartsoorten,

 • -

  Reisinformatie,

 • -

  Sociale veiligheid, communicatie en marketing,

 • -

  Extern relatiebeheer

De op basis van artikel 20 lid 2 Wet personenvervoer 2000 verleende 'Concessie Openbaar Vervoer over de weg Provincie Zeeland 2015-2024'

Afdelingshoofd;

Senior beleidsmedewerker openbaar vervoer, die belast is met het concessiemanagement

 

 

 

 

Archeologie

 

 

 

De bij of voorafgaand aan de uitvoering van de ontgrondingswerkzaamheden te nemen selectiebesluiten archeologische monumentenzorg

Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA), versie 4.0;

Artikel 3 lid 3 h t/m j van de Ontgrondingenwet;

Artikel 2.22 lid 3 d juncto artikel 2.4 lid 2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

Voor zover van toepassing: voorschriften verbonden aan de ontgrondingen- of omgevings-vergunning;

Nota provinciaal cultuurbeleid 2017-2020

Afdelingshoofd

 

Alle handelingen en correspondentie van procedurele en uitvoerende aard (uitgezonderd selectiebesluiten)

Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA), versie 4.0;

Artikel 3 lid 3 h t/m j van de Ont-grondingenwet;

Artikel 2.22 lid 3 d juncto artikel 2.4 lid 2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

Voor zover van toepassing: voorschriften verbonden aan de ontgrondingen- of omgevings-vergunning;

Nota provinciaal cultuurbeleid 2017-2020

Afdelingshoofd;

Beleidsmedewerker Cultureel Erfgoed belast met archeologie

Het toetsen/beoor-delen van archeologische rapportages (= correspondentie in aanloop naar het nemen van het selectie-besluit);

Het paraferen van Programma's van Eisen voor archeologisch onderzoek

Alle handelingen en correspondentie van procedurele en uitvoerende aard voortvloeiende uit artikel 5.7 van de Erfgoedwet

Artikel 5.7 van de Erfgoedwet

Afdelingshoofd

Eigendom van archeologische vondsten

Alle handelingen en correspondentie van procedurele en uitvoerende aard voortvloeiende uit de uitvoering van de depotbeheerstaken zoals genoemd in KNA, versie 4.0, protocol 4010

Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA), versie 4.0, protocol 4010

Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland (de depotbeheerder)

 

 

BEVOEGDHEDEN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

 

ALLE BEVOEGDHEDEN ZIJN GEMANDATEERD AAN DE SECRETARIS/ALGEMEEN DIRECTEUR, DE DIRECTEUR ORGANISATIE EN DE AFZONDERLIJKE BEVOEGDHEDEN TEVENS AAN DE DAARBIJ GENOEMDE FUNCTIONARIS,

AFDELING RUIMTE

 

Omschrijving bevoegdheid/mandaat

 Wettelijke grondslag

 Gemandateerd aan

 Opmerkingen

Algemeen

Zie mandaten genoemd onder algemeen deel en onder afdeling P&O

Wet ruimtelijke ordening: Provinciale coördinatieregeling

Overleg, handelingen en correspondentie van procedurele en uitvoerende aard

Artikel 3.33, vierde lid, Wro

Afdelingshoofd

Op basis van provinciaal coördinatiebesluit

Wet ruimtelijke ordening: Provinciaal inpassingsplan

Alle handelingen en correspondentie van procedurele en uitvoerende aard

artikel 3.26 Wro, hoofdstuk 1 en 3 van het Bro

Afdelingshoofd

Wet ruimtelijke ordening: Grondexploitatie (exploitatieplan en overeenkomst grondexploitatie)

Alle handelingen en correspondentie van procedurele en uitvoerende aard.

Afdelingen 6.4 Wro

Afdelingshoofd

Besluit ruimtelijke ordening ( Bro)

Voeren van overleg met het bestuursorgaan dat belast is met de voorbereiding van een wijzigings - of uitwerkingsplan

Artikel 3.1.1

Afdelingshoofd

Besluit Ruimtelijke ordening (Bro /Planschadeverordening)

Ontvangstbevestiging binnengekomen aanvraag.

Artikel 6.1.3.1. eerste lid Bro

Afdelingshoofd

In gelegenheid stellen verzuim te herstellen.

Artikel 6.1.3.1, eerste lid Bro

Afdelingshoofd

Besluit tot het niet in behandeling nemen van een aanvraag en bekendmaking hiervan aan de aanvrager.

Artikel 6.1.3.1, tweede lid Bro

Afdelingshoofd

Het eenmalig verlengen van de in artikel 6.1.3.1, tweede lid Bro genoemde termijn met ten hoogste vier weken.

Artikel 6.1.3.1, derde lid Bro

Afdelingshoofd

Aanwijzen van adviseur(s).

Artikel 6.1.3.2 Bro

Artikel 2, eerste lid, onder a, b en c

Afdelingshoofd

Onderbouwing vragen inzake deskundigheid adviseur(s).

Artikel 2, tweede lid

Afdelingshoofd

Aanvrager in kennis stellen van voornemen adviseur(s) te benoemen.

Artikel 4, eerste en derde lid

Afdelingshoofd

Het beschikbaar stellen van gegevens aan adviseur(s).

Artikel 5, eerste lid

Afdelingshoofd

Het beschikbaar stellen van ambtelijke ondersteuning aan adviseur(s).

Artikel 5, tweede lid

Afdelingshoofd

Vertegenwoordigen bij hoorzitting.

Artikel 5, derde lid

Afdelingshoofd

Reactie indienen op het conceptadvies aan adviseur(s).

Artikel 5, tiende lid

Afdelingshoofd

De beslissing, zoals bedoeld in artikel 6.1.3.6, eerste lid Bro, op de aanvraag om een tegemoetkoming in de schade, onder opgaaf van redenen, eenmaal voor ten hoogste vier weken verdagen.

Artikel 6.1.3.6, tweede lid Bro

Afdelingshoofd

Besluit omgevingsrecht ( Bor )

Voeren van overleg met bestuursorgaan dat is belast met de voorbereiding van een omgevingsvergunning

Artikel 6.18 juncto artikel 3.1.1 Bro

Afdelingshoofd

Wet voorkeursrecht gemeenten: Provinciaal voorkeursrecht

Handelingen en correspondentie van procedurele en uitvoerende aard

Wvg

Afdelingshoofd

Huisvestingswet 2014

Correspondentie met gemeenten i.v.m. verstrekking van informatie, toezenden rapportages in het kader van de huisvesting statushouders

Afdelingshoofd

Geen afspraken en aanschrijvingen in de aanloop naar toepassing van artikel 34 (taakverwaarlozing)van de Huisvestingswet 2014

Wet Stedelijke Vernieuwing (oud)

Correspondentie in verband met beoordeling en toekennen projectaanvragen van gemeenten Wet Stedelijke Vernieuwing is vervallen, betreft alleen nog afhandeling van oude, nog lopende zaken.

Artikel 5, vierde lid

Afdelingshoofd

Binnen financiële kaders zoals door gs vastgesteld, zie ook Verordening provinciaal investeringsbudget stedelijke vernieuwing; Provinciaal Blad 2004, nr. 48.

Wet Milieubeheer

Algemeen hoofdstuk1 Wm

Toezenden aan Minister van besluit tot vaststellen of wijziging van de provinciale milieuverordening

Artikel 1.4, derde lid

Afdelingshoofd

Plannen: hoofdstuk 4 Wm

Verschaffen van inlichtingen

Artikel 4.2b

Afdelingshoofd

Mededeling doen door toezending aan Minister

Artikel 4.11, eerste lid

Afdelingshoofd

Bekendmaken in Staatscourant

Artikel 4.11, tweede lid

Afdelingshoofd

Toezenden verlengingsbesluit geldigheidsduur aan Minister en bestuursorganen en bekendmaken in Staatscourant

Artikel 4.12, tweede lid

Afdelingshoofd

Toezending programma aan Minister en bekendmaken in Staatscourant

Artikel 4.15, tweede en derde lid

Afdelingshoofd

Hoofdstuk 7 - Milieueffectrapportage

Als gevolg van de wijziging van het Besluit Mer per 1 juli 2010, is hoofdstuk 7 Wm aangepast. De oude mandaten komen te vervallen en worden vervangen door mandaten op grond van het gewijzigde hoofdstuk 7 Wm.

§ 7.4 – De voorbereiding van een milieueffectrapport dat betrekking heeft op een plan

Raadplegen adviseurs en bestuursorganen

Artikel 7.8

Afdelingshoofd

Kennisgeven voornemen tot voorbereiding plan

Artikel 7.9, eerste lid

Afdelingshoofd

§7.5 – Het plan

Kennisgeven toepassen artikelen 3:11 en 1:12 Awb

Artikel 7.11, eerste lid, onder a

Afdelingshoofd

Commissie in de gelegenheid stellen advies uit te brengen

Artikel 7.12, eerste lid

Afdelingshoofd

Bekendmaken plan conform artikel 3:42 Awb, toezenden exemplaar plan aan commissie, mededeling doen conform artikel 3:43 Awb

Artikel 7.15, eerste lid

Uitbrengen advies op verzoek

Artikel 7.24, tweede lid

Afdelingshoofd

Ambtshalve uitbrengen advies

Artikel 7.24, derde lid

Afdelingshoofd

Raadplegen adviseurs en bestuursorganen, overleg plegen over advies met degene die activiteit onderneemt

Artikel 7.25

Afdelingshoofd

Verlengen termijn uitbrengen advies ex artikel 7.24

Artikel 7.26

Afdelingshoofd

§ 7.6 – Besluiten ten aanzien waarvan een MER moet worden gemaakt ( mer -beoordelingsplicht)

Beslissen omtrent de vraag of een MER moet worden gemaakt

Artikel 7.17, eerste lid

Afdelingshoofd

Mededeling doen van beslissing ex artikel 7.17, eerste lid

Artikel 7.17, vierde lid

Afdelingshoofd

Beslissen omtrent de vraag of MER moet worden gemaakt

Artikel 7.19, eerste lid

Afdelingshoofd

Mededeling doen van beslissing ex artikel 7.19, eerste lid

Artikel 7.19, vierde lid

Afdelingshoofd

§ 7.8 – De voorbereiding van het MER dat betrekking heeft op besluit waarop afd. 3.4 Awb en afd. 13.2 van toepassing zijn, m.u.v. besluit m.b.t. activiteit waarvoor tevens besluit is vereist waarvoor o.g.v. artikel 19f, eerste lid, Nb-wet een passende beoordeling moet worden gemaakt

Uitbrengen advies op verzoek

Artikel 7.24, tweede lid

Afdelingshoofd

Ambtshalve uitbrengen advies

Artikel 7.24, derde lid

Afdelingshoofd

Raadplegen adviseurs en bestuursorganen, overleg plegen over advies met degene die activiteit onderneemt

Artikel 7.25

Afdelingshoofd

Verlengen termijn uitbrengen advies ex artikel 7.24

Artikel 7.26

Afdelingshoofd

Opnemen in besluit alle andere voorwaarden, voorschriften en beperkingen die nodig zijn ter bescherming milieu

Artikel 7.35, derde lid, onder a

Afdelingshoofd

 § 7.9 - De voorbereiding van het MER dat betrekking heeft op besluit waarop afd. 3.4 Awb en afd. 13.2 niet van toepassing zijn, m.u.v. besluit m.b.t. activiteit waarvoor tevens besluit is vereist waarvoor o.g.v. artikel 19f, eerste lid, Nb-wet een passende beoordeling moet worden gemaakt

Raadplegen adviseurs en bestuursorganen

Artikel 7.27, tweede lid

Afdelingshoofd

Kennisgeven van voornemen

Artikel 7.27, derde lid

Afdelingshoofd

Verlengen termijn uitbrengen advies

Artikel 7.27, zevende lid

Afdelingshoofd

Kennisgeven (openbaar)

Artikel 7.29

Afdelingshoofd

Kennisgeven (openbaar)

Artikel 7.30

Afdelingshoofd

§ 7.10 - Het Besluit

Aanvraag om besluit buiten behandeling te laten

Artikel 7.28

Afdelingshoofd

Verlengen termijn

Artikel 7.32, vijfde lid

Afdelingshoofd

Opnemen in besluit alle andere voorwaarden, voorschriften en beperkingen die nodig zijn ter bescherming milieu

Artikel 7.35, derde lid, onder a

Afdelingshoofd

§ 7.11 – Activiteiten met mogelijke grensoverschrijdende milieugevolgen

Verstrekken van de onder a en b genoemde bescheiden aan de regering of aan door die regering aangewezen autoriteit, van het land waarvoor activiteit nadelige gevolgen voor milieu kan hebben

Artikel 7.38a, derde lid, onder a en b

Afdelingshoofd

Toezenden bescheiden aan instanties

Artikel 7.38a, vierde lid

Afdelingshoofd

Overleggen met bestuursorganen in betrokken andere land

Artikel 7.38a, vijfde lid

Afdelingshoofd

Geven informatie en zenden stukken aan Onze Minister

Artikel 7.38a, zesde lid

Afdelingshoofd

Toepassing geven aan artikel 7.38a, eerste t/m vijfde lid

Artikel 7.38d

Afdelingshoofd

§ 7.12 - evaluatie

Opstellen verslag onderzoek

Artikel 7.41, eerste lid

Afdelingshoofd

Toezenden verslag aan adviseurs, bestuursorganen en aan commissie

Artikel 7.41, tweede lid

Afdelingshoofd

Toezenden verslag aan degene die activiteit onderneemt, bestuursorganen en adviseurs, bekendmaken verslag

Artikel 7.41, derde lid

Afdelingshoofd

Toezenden verslag aan commissie

Artikel 7.41, vierde lid

Afdelingshoofd

Nemen maatregelen om nadeliger gevolgen voor milieu te beperken of ongedaan te maken

Artikel 7.42, eerste lid

Afdelingshoofd

Financiële bepalingen: hoofdstuk 15 Wm

Besluiten tot toekennen schadevergoeding

Artikel 15.20

Afdelingshoofd

Toezenden advies met vermelden termijn voor kenbaar maken opvattingen

Artikel 15.20, vierde lid

Afdelingshoofd

Besluiten tot toekennen schadevergoeding

Artikel 15.21, eerste lid onder a

Afdelingshoofd

Op grond van regelgeving in de Provinciale milieuverordening

Bepalen dat drijver stortplaats financiële zekerheid stelt

Artikel 15.46, eerste lid

Afdelingshoofd

Verhaal nemen op financiële zekerheid

Artikel 15.46, derde lid

Afdelingshoofd

Bepalingen in verband met de openbaarheid: hoofdstuk 19 Wm

Verstrekken informatie over openbare verantwoordelijkheden en functies die gs hebben alsmede de openbare diensten die het verleent met betrekking tot het milieu

Artikel 19.1c

Afdelingshoofd

Wet Milieubeheer (voorheen Wet Geluidhinder)

Geluidsbelastingkaarten

Verzoeken inlichtingen en gegevens t.b.v. Vaststelling geluidbelastingkaart

Artikel 11.7 eerste en tweede lid

Afdelingshoofd

Zowel inlichtingen en gegevens waarover betrokken autoriteit feitelijk reeds beschikt als waarover hij met een redelijke inspanning de beschikking kan krijgen

Bekendmaken vaststellen geluidsbelastingkaart

Artikel 11.9, eerste lid

Afdelingshoofd

In één of meer dag-, nieuws-, of huis-aan-huisbladen, dan wel op andere geschikte wijze

Elektronische ter beschikkingstelling

Artikel 11.9, tweede lid

Afdelingshoofd

Zenden geluidbelastingkaart aan Minister

Artikel 11.9, derde lid

Afdelingshoofd

Verschaffen inlichtingen en gegevens aan autoriteit andere lidstaat ten behoeve van opstellen kaart

Artikel 11.16, eerste lid

Afdelingshoofd

Waterwet (waterveiligheid)

Correspondentie omtrent voorbereiding projectprocedure tot aanleg of wijziging primaire waterkering

Artikel 5.6

Afdelingshoofd

Goedkeuren projectplan tot aanleg of verbetering primaire waterkering

Artikel 5.7

Afdelingshoofd

Correspondentie omtrent gecoördineerde voorbereiding van besluiten bij toepassing projectprocedure primaire waterkeringen

Artikelen 5.8 en 5.9

Afdelingshoofd

Waterbesluit (waterveiligheid)

Toezenden gegevens voor opstellen van overstromingsrisicobeheerplannen aan Minister

Artikel 3.4, vierde lid

Afdelingshoofd

Waterverordening Zeeland (waterveiligheid)

Correspondentie omtrent voorbereiding projectprocedure als bedoeld in de Waterwet, tot aanleg of wijziging van primaire waterkering.

Artikel 5.7

Afdelingshoofd

Goedkeuren projectplan m.b.t. primaire waterkering.

Artikel 5.7

Afdelingshoofd

Correspondentie omtrent gecoördineerde voorbereiding van besluiten t.b.v. projectplan m.b.t. primaire waterkering.

Artikel 5.7

Afdelingshoofd

Wet bodembescherming

Bij minnelijke schikking te vorderen eigendom verkrijgen

Artikel 50, tweede lid

Afdelingshoofd

Schadevergoeding bij mogelijkheid bevel, maar vrijwillige medewerking

Artikel 74, tweede lid

Afdelingshoofd

Verantwoordingen en verklaringen geven aan het ministerie van VROM in het kader van bodemonderzoek, saneringen en het meerjarenprogramma op basis van de wet bodembescherming

Afdelingshoofd

Soms worden in het kader van monitoring ad hoc gegevens opgevraagd

Voornemen besluit toe of afwijzen verzoek schade als gevolg van een sanering uitgevoerd door de Provincie

Afdelingshoofd

Besluit toe of afwijzen verzoek schade als gevolg van een sanering uitgevoerd door de provincie

Afdelingshoofd

Regelgeving burgerluchthavens en militaire luchthavens in de Wet luchtvaart

Heffen van recht t.b.v aanvraag om schadevergoeding

Artikel 8.56, tweede lid, juncto art. 8.31, tweede lid, Wet luchtvaart

Afdelingshoofd

Niet-ontvankelijk verklaren aanvraag om schadevergoeding bij niet betalen heffing

Artikel 8.56, tweede lid juncto artikel. 8.31, tweede lid Wet luchtvaart

Afdelingshoofd

Interbestuurlijk Toezicht

Correspondentie met gemeenten i.v.m. verstrekken van informatie, toezenden rapportages in het kader van indeplaatsstelling dan wel vernietiging of schorsing besluit

Artikel 124 e.v. + artikel 273a Gemeentewet

Afdelingshoofd

Meedelen van besluit of voornemen van indeplaatsstelling in dagblad

Artikel 124, 4e lid, Gemeentewet

Afdelingshoofd

Aanwijzing toezichtambtenaren

Aanwijzing toezichtambtenaren

Afdelingshoofd

 

RUD Zeeland

Goedkeuren van wekelijkse informatie overzichten van de Regionale uitvoeringsdienst Zeeland

o.g.v. artikel 5, eerste en tweede lid Mandaatbesluit RUD Zeeland 2014

Afdelingshoofd

 

 

 

 

 

BEVOEGDHEDEN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

 

ALLE BEVOEGDHEDEN ZIJN GEMANDATEERD AAN DE SECRETARIS/ALGEMEEN DIRECTEUR, DE DIRECTEUR ORGANISATIE EN DE AFZONDERLIJKE BEVOEGDHEDEN TEVENS AAN DE DAARBIJ GENOEMDE FUNCTIONARIS,

AFDELING ECONOMIE EN DUURZAAMHEID

 

Omschrijving bevoegdheid/mandaat

 Wettelijke grondslag

 Gemandateerd aan

 Opmerkingen

Algemeen

Zie mandaten onder algemeen deel en onder afdeling P&O

 

BEVOEGDHEDEN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

 

ALLE BEVOEGDHEDEN ZIJN GEMANDATEERD AAN DE SECRETARIS/ALGEMEEN DIRECTEUR, DE DIRECTEUR ORGANISATIE EN DE AFZONDERLIJKE BEVOEGDHEDEN TEVENS AAN DE DAARBIJ GENOEMDE FUNCTIONARIS,

AFDELING PLANVORMING EN REALISATIE

 

Omschrijving bevoegdheid/mandaat

 Wettelijke grondslag

 Gemandateerd aan

 Opmerkingen

Algemeen

Zie mandaten onder algemeen deel en onder afdeling P&O

Provinciewet

Besluiten tot de aankoop van onroerende zaken (aankoopbesluit), behoudens opstallen, en daaruit voortvloeiend het besluiten tot het aangaan van een privaatrechtelijke overeenkomst op het gebied van grondverwerving en eigendomsbeheer

Artikel 158, eerste lid sub e Provinciewet

Afdelingshoofd

 • a)

  Uitsluitend voor zover dit geschiedt binnen het daarvoor beschikbaar gestelde krediet e/o budget

 • b)

  Altijd op basis van een taxatierapport van een deskundige (Als uitvloeisel van de nota grondbeleid zijn er aanvullende richtlijnen van gs inzake taxatierapporten, vastgelegd in de werkprocessen)

 • c)

  Aankoop van strategische (niet-taakgebonden) gronden van € 1 miljoen of hoger wordt altijd aan GS voorgelegd en valt dus buiten het mandaat

Besluiten tot de verkoop van provinciale eigendommen, behoudens opstallen, en het bezwaren van provinciale eigendommen alsmede het besluiten tot het vestigen van beperkte rechten

Artikel 158, eerste lid sub e Provinciewet

Afdelingshoofd

 • a.

  Altijd op basis van een taxatierapport van een deskundige. (Als uitvloeisel van de nota grondbeleid zijn er aanvullende richtlijnen van gs inzake taxatierapporten, vastgelegd in de werkprocessen).

 • b.

  Verkoop van strategische (niet-taakgebonden) gronden van € 1 miljoen of hoger wordt altijd aan GS voorgelegd en valt dus buiten het mandaat

Besluiten tot aan- en verkoop van provinciale eigendommen die onderdeel uitmaken van een (kavel)ruil, behoudens opstallen.

Artikel 158, eerste lid sub e Provinciewet

Afdelingshoofd

 • a.

  Altijd op basis van een taxatierapport van een deskundige. (Als uitvloeisel van de nota grondbeleid zijn er aanvullende richtlijnen van gs inzake taxatierapporten, vastgelegd in de werkprocessen).

 • b.

  het saldo van de aan- en verkoop van strategische (niet-taakgebonden) gronden van € 1 miljoen of hoger wordt altijd aan GS voorgelegd en valt dus buiten het mandaat

Besluiten tot het verpachten en/of verhuren provinciale eigendommen (inclusief de ontbinding van deze overeenkomsten)

Artikel 158 , eerste lid sub e Provinciewet

Afdelingshoofd

Besluiten tot kavelruil cf. een positief advies van de commissie kavelruilbureau Zeeland op een kavelruilvoorstel, genomen bij gewone meerderheid van stemmen

Artikel 158, eerste lid sub e Provinciewet;

Regelement commissie Kavelruilbureau Zeeland 

Afdelingshoofd

 

het innen van de kavelruilbijdrage van derden

 

Afdelingshoofd

 

het vergoeden van notaris- en kadasterkosten

 

Afdelingshoofd

 

Het verlenen van een kavelaanvaardings-subsidie

Openstellingsbesluit 4.3.01 Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen juncto Artikel 1.3 van de Verordening subsidies Plattelandsontwikke-lingsprogramma (POP3) 2014-2020 Zeeland

Afdelingshoofd

 

Het indienen van een bezwaar- en/of beroepschrift tegen een belastingaanslag / WOZ-beschikking

Artikel 158, eerste lid sub  f Provinciewet

Afdelingshoofd

Het indienen van een bezwaar- en/of beroepschrift tegen de uitslag van een  kadastrale meting

Artikel 158, eerste lid sub f Provinciewet

Afdelingshoofd

 

 

 

 

Onteigeningswet

Vertegenwoordiging Provincie Zeeland op hoorzitting

Afdelingshoofd;

Beleidsmedewerker grondverwerving c.a.

Volmacht en machtiging voor het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen en overige handelingen die verband houden met het vertegenwoordigen van de Staat der Nederlanden bij het verwerven bij minnelijke overeenkomst van de op grond van de Onteigeningswet te onteigenen hertogin Hedwigepolder

Afdelingshoofd;

Beleidsmedewerker grondverwerving

 

 

 

 

Regeling Nadeelcompensatie Verkeers- en Vervoersvoorzieningen en provinciale projecten provincie Zeeland 2010

Ontvangstbevestiging op een binnengekomen verzoek

Artikel 13, tweede lid

Afdelingshoofd

In gelegenheid stellen verzuim te herstellen

Artikel 13, derde lid

Afdelingshoofd

Niet in behandeling nemen van verzoek

Artikel 14, eerste lid jo Artikel 13

Afdelingshoofd

Mededeling van niet in behandeling nemen van verzoek

Artikel 14, tweede lid

Afdelingshoofd

Het eenmalig verlengen van de in artikel 15 lid 2 genoemde termijn met ten hoogste zes weken

Artikel 15, derde lid

Afdelingshoofd

Benoemen deskundige(n) / aanwijzen voorzitter

Artikel 16, eerste en derde lid, jo Artikel 14, eerste lid en Artikel 15, eerste lid

Afdelingshoofd

Verzoeker in kennis stellen van voornemen deskundige(n) te benoemen

Artikel 16, vijfde lid

Afdelingshoofd

Het beschikbaar stellen van gegevens aan deskundige(n)

Artikel 18, eerste lid

Afdelingshoofd

Instemmen met inwinnen van inlichtingen en adviezen bij derden door deskundige(n)

Artikel 18, derde lid

Afdelingshoofd

Vertegenwoordigen bij mondelinge toelichting

Artikel 19, tweede lid

Afdelingshoofd;

Beleidsmedewerker grondverwerving c.a.

Of door afdelingshoofd per geval aan te wijzen behandelend ambtenaar

Bedenkingen maken tegen het conceptadvies aan deskundige(n)

Artikel 19, zesde lid

Afdelingshoofd

De beslissing, zoals bedoeld in artikel 20 lid 1, op het verzoek om schadevergoeding, onder opgaaf van redenen, eenmaal voor ten hoogste zes weken verlengen

Artikel 20, tweede lid

Afdelingshoofd

Belemmeringenwet Privaatrecht

Advisering minister van Infrastructuur en Milieu

Afdelingshoofd

Aanwijzen plaats zitting, voorzitter zitting, opmaken proces-verbaal

Artikel 2

Afdelingshoofd;

Beleidsmedewerker grondverwerving c.a.

Of door afdelingshoofd per geval aan te wijzen behandelend ambtenaar

 

BEVOEGDHEDEN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

 

ALLE BEVOEGDHEDEN ZIJN GEMANDATEERD AAN DE SECRETARIS/ALGEMEEN DIRECTEUR, DE DIRECTEUR ORGANISATIE EN DE AFZONDERLIJKE BEVOEGDHEDEN TEVENS AAN DE DAARBIJ GENOEMDE FUNCTIONARIS,

AFDELING BEHEER EN ONDERHOUD

 

Omschrijving bevoegdheid/mandaat

 Wettelijke grondslag

 Gemandateerd aan

 Opmerkingen

Algemeen

Zie mandaten onder algemeen deel en onder afdeling P&O

Provinciewet/Burgerlijk Wetboek

Vaststellen van beheersregelingen en aangaan van beheersovereenkomsten.

Artikel 158, eerste lid sub e Provinciewet; Burgerlijk Wetboek

Afdelingshoofd

 

Het aansprakelijk stellen + kosten van verhaal bij schade aan provincie eigendommen (bijv. bij modder op de weg, olie op de weg, enzovoort)

Artikel 158, eerste lid sub e Provinciewet juncto artikel 6:162 en  6:174 BW en artikel 185 Wegenverkeerswet

Afdelingshoofd

 

 

 

 

 

 

Provinciewet/Algemene wet bestuursrecht

Toezicht en handhaving in het kader van wetten, waarvan de uitvoering aan de afdeling B&O is opgedragen: Schriftelijke waarschuwing/vooraankondiging, alsmede het besluiten tot het opleggen van een last onder bestuursdwang

Artikel 122 Provinciewet juncto artikel 5.24 Awb

Afdelingshoofd

Besluiten tot het opleggen van een last onder bestuursdwang in spoedeisende gevallen

Artikel 122 Provinciewet juncto artikel 5.31, eerste lid

Directeur Organisatie

Ondertekenen van begeleidende brief bij besluit tot het opleggen van een last onder bestuursdwang in spoedeisende gevallen

Artikel 122 Provinciewet juncto artikel 5.31, eerste lid

Directeur Organisatie

Op schrift stellen en bekendmaken van besluit als bedoeld in artikel 5.31, eerste lid, Awb

Artikel 122 Provinciewet juncto artikel 5.31, tweede lid

Directeur Organisatie

Slechts in zeer spoedeisende gevallen

Feitelijke uitvoering van bestuursdwang

Afdelingshoofd

Besluiten tot het opleggen van een last onder dwangsom.

Artikel 122 Provinciewet juncto artikel 5.32 Awb

Afdelingshoofd

Waterverordening Zeeland: vaarwegen ( hfd . 3):

Zorg dragen dat overzichtskaart in overeenstemming is met de beheersituatie

Artikel 3.1, derde lid

Afdelingshoofd;

Unithoofd

Besluiten tot verlenen ontheffing snelheden

Artikel 3.4

Besluiten tot ontheffing voor afmetingen en diepgang van schepen

Artikel 3.5 juncto artikel 3.13

Afdelingshoofd;

Unithoofd

Besluiten tot ontheffing voor samenstellen, een gekoppeld samenstel en een duwstel

Artikel 3.6 juncto artikel 3.13

Afdelingshoofd;

Unithoofd

Besluiten tot ontheffing om in, langs, boven, onder of over een vaarweg stoffen of voorwerpen te brengen die schade toebrengen aan de vaarweg en de veiligheid en het vlotte verloop van het scheepvaartverkeer

Artikel 3.9, sub a, juncto artikel 3.13

Afdelingshoofd;

Unithoofd

Besluiten tot ontheffing voor houtgewas of takken van bomen in of boven de vaarweg te laten hangen die hinder veroorzaken voor de scheepvaart

Artikel 3.9, sub b, juncto artikel 3.13

Afdelingshoofd;

Unithoofd

Besluiten tot ontheffing om op andere wijze enige belemmering of hinder voor de scheepvaart te veroorzaken

Artikel 3.9, sub c, juncto artikel 3.13

Afdelingshoofd;

Unithoofd

Besluiten tot ontheffing voor het wijzigen van de vaarweg

Artikel 3.10, sub a, juncto artikel 3.13

Afdelingshoofd;

Unithoofd

Besluiten tot ontheffing voor het gebruik van kunstwerken te beletten of te belemmeren.

Artikel 3.10, sub b, juncto artikel 3.13

Afdelingshoofd;

Unithoofd

Besluiten tot ontheffing voor werken aan te brengen, te houden, te veranderen of te verwijderen boven, op, in onder of langs de vaarweg, binnen tien meter, horizontaal gemeten vanuit de oeverlijn.

Artikel 3.10, sub c, juncto artikel 3.13

Afdelingshoofd;

Unithoofd

Besluiten tot ontheffing voor het maken, hebben of veranderen van een ligplaats of enige andere voorziening bestemd voor het meren van schepen.

Artikel 3.10, sub d, juncto artikel 3.13

Afdelingshoofd;

Unithoofd

Besluiten tot ontheffing voor het drijven van handel of het afleveren van koopwaar (parlevinkers).

Artikel 3.10, sub e, juncto artikel 3.13

Afdelingshoofd;

Unithoofd

Besluiten tot ontheffing voor ligplaats nemen (ankeren en meren).

Artikel 3.11 juncto artikel 3.13

Afdelingshoofd;

Unithoofd

Opdracht om te voorzien in onderhoudsplicht

Artikel 3.16

Afdelingshoofd;

Unithoofd

Aanwijzen van toezichthouders welke zijn belast met het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de wettelijke voorschriften

Artikel 8.1

Directeur Organisatie

Wegenwet

Aan een weg de bestemming van openbare weg geven

Artikel 4, eerste lid, sub 3

Afdelingshoofd

Onttrekking aan het openbaar verkeer van provinciale wegen

Artikel 7 juncto artikel 8, tweede lid

Afdelingshoofd

Onttrekking aan het openbaar verkeer van waterschapswegen

Artikel 7 juncto artikel 8, tweede lid

Afdelingshoofd

Deze bevoegdheid is door provinciale staten, middels statenbesluit op 16 mei 2008, gedelegeerd aan gedeputeerde staten

Goedkeuring verlenen aan overdracht (beheer en) onderhoud van een weg door de gemeente of waterschap aan een gemeente of waterschap.

Artikel 18a

Afdelingshoofd

Het onderhoud van een weg, welke door de provincie wordt onderhouden, ten laste te brengen van de gemeente, waarin de weg is gelegen

Artikel 19 lid 1

Afdelingshoofd

Vaststellen/wijzigen wegenlegger

Artikel 39

Afdelingshoofd

Wegenverkeerswet 1994

Tijdelijke plaatsing of toepassing van verkeerstekens en het tijdelijk uitvoeren van maatregelen

Artikel 17 Wegenverkeerswet 1994 juncto artikelen 34 en 37 Besluit Administratieve bepalingen inzake het wegverkeer

Afdelingshoofd

Tijdelijke plaatsing of toepassing van verkeerstekens en het tijdelijk uitvoeren van maatregelen

Artikel 17 Wegenverkeerswet 1994 juncto artikel 35 Besluit Administratieve bepalingen inzake het wegverkeer

Afdelingshoofd;

Unithoofd;

Rayonmedewerker droge infrastructuur

Het nemen van verkeersbesluiten

Artikel 18 (en artikel 15 Wegenverkeerswet juncto artikel 12 Besluit Administratieve bepalingen inzake het wegverkeer

Afdelingshoofd

De bevoegdheden van Gedeputeerde Staten voor de Westerscheldetunnel c.a. (zie Tunnelwet) zijn gemandateerd aan de directeur van de NV Westerscheldetunnel

Vergunning wegwedstrijden verlenen

Artikel 148, eerste lid, sub b, juncto artikel 10, eerste lid

Afdelingshoofd;

Unithoofd DI

Voertuigreglement

Verlenen ontheffingen bijzondere transporten (zoals voor landbouwvoertuigen)

Artikel 149, eerste lid, sub b, Wegenverkeerswet 1994 juncto artikel 87 Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens

Afdelingshoofd;

Unithoofd DI

Gedeputeerde Staten hebben op 28 januari 2003, nr. 030333/16, mandaat verleend aan Rijksdienst voor Wegverkeer voor het nemen van besluiten inzake de aanvraag van ontheffingen voor exceptionele wegtransporten

Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990

Verlenen ontheffingen

Artikel 87

Afdelingshoofd;

Unithoofd DI

Verlenen ontheffingen Zeelandbrug / Oesterdam (invalidenvoertuigen, brommobielen, etc.)

Artikel 87

Afdelingshoofd;

Unithoofd DI

Wegenverordening Zeeland 2010

Ontheffing voor het aanbrengen en snoeien of verwijderen van beplanting op een weg

Artikel 5 juncto artikel 13, tweede lid

Afdelingshoofd;

Unithoofd DI

Voor het verwijderen van beplanting op een weg, voor zover er sprake is van het vellen of doen vellen van een houtopstand, is een omgevingsvergunning vereist. Een omgevingsvergunning is ook vereist als sprake is van een combinatie van beide. Zie ook artikel 2.2 lid 1 sub g van de Wabo

Ontheffing voor het wijzigen en aantasten van een weg (zoals een weg op een bestaande weg aan te sluiten, etc)

Artikel 6 juncto artikel 13, tweede lid

Afdelingshoofd;

Unithoofd DI

Voor het hebben, maken of veranderen van een uitweg en / of de aanleg van een weg (voor zover er tevens een verbod geldt als bedoeld in artikel 2.1 sub b van de Wabo) is een omgevingsvergunning vereist. Zie ook artikel 2.2. lid 1 sub d en e.

Ontheffing voor zaken op, in en boven wegen (zoals masten, palen, afrasteringen en andere terreinafscheidingen, borden, spandoeken, vlaggen of andere voorwerpen te plaatsen of te hebben en kabels en leidingen te leggen of te hebben)

Artikel 7 juncto artikel 13, tweede lid

Afdelingshoofd;

Unithoofd DI

Voor het maken of voeren van handelsreclame is een omgevingsvergunning vereist. Zie artikel 2.2 lid 1 sub h en i.

Ontheffing gebruik van een weg en activiteiten op een weg (zoals een weg anders dan voor verkeersdoeleinden te gebruiken, op een weg een standplaats in te nemen of in te richten voor het aanbieden en leveren van producten)

Artikel 8 juncto artikel 13, tweede lid

Afdelingshoofd;

Unithoofd DI

Ontheffing voor zaken en activiteiten langs wegen (zoals het aanbrengen of hebben van masten, palen, borden, et cetera, binnen een afstand van 1,80 meter uit de verkeersbaan, niet zijnde een fietspad of ander pad, dan wel binnen een afstand van 0,60 meter uit een fietspad of ander pad)

Artikel 9 juncto artikel 13, tweede lid

Afdelingshoofd;

 Unithoofd DI

Ontheffing met betrekking tot uitzichtstroken (zoals op of langs een weg buiten de bebouwde kom, ter plaatse van kruisingen, aansluitingen, uitwegen en bochten, bouwwerken, wallen, beplanting, gewassen, terreinafscheidingen en andere uitzicht belemmerende voorwerpen te maken, waardoor het vrije uitzicht wordt belemmerd

Artikel 11 juncto artikel 13, tweede lid

Afdelingshoofd;

 Unithoofd DI

Hierbij ook rekening houden met het Uitvoeringsbesluit uitzichtstroken wegen (Provinciaal Blad, nr. 36 van 2010)

Ontheffing bebouwingsvrije stroken (zoals langs een weg buiten de bebouwde kom een bouwwerk te maken of te hebben binnen een afstand uit de as van de hoofdverkeersbaan of, indien de weg twee hoofdverkeersbanen heeft, uit de as van de dichtbijzijnde gelegen hoofdverkeersbaan, van 40 meter voor wegen die in beheer zijn bij de provincie.

Artikel 12, eerste lid juncto artikel 13, tweede lid

Afdelingshoofd;

Unithoofd DI

Ontheffing bestaande bouwwerken binnen de in artikel 12 lid 1 bedoelde stroken, te vernieuwen, te wijzigen of uit te breiden.

Artikel 12, tweede lid juncto artikel 13, tweede lid

Afdelingshoofd;

 Unithoofd DI

Het verlenen van een ontheffing van het bepaalde in hoofdstuk 3 en het stellen van voorschriften

Artikel 13, tweede lid, Artikel 3, derde lid en Artikel 5, derde lid

Afdelingshoofd;

 Unithoofd DI

Het uitbrengen van een advies over: de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag of de bij de beslissing op de aanvraag te betrekken gegevens of aan de vergunning te verbinden voorschriften.

Artikel 13, vijfde lid juncto artikel 2.26, derde en vierde lid Wabo

Afdelingshoofd;

 Unithoofd DI

Het voeren van overleg inzake afwijken van het in artikel 13 lid 5 van de Wegenverordening Zeeland 2010 bedoelde advies

Artikel 13, zesde lid

Afdelingshoofd

Aanwijzen van toezichthouders welke zijn belast met het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de wettelijke voorschriften

Artikel 18, eerste lid

Directeur Organisatie

Aanslagen opleggen op benzineverkoop

Afdelingshoofd

Uitvoeringsbesluit vrijheid van meningsuiting

Dit betreft een nadere uitwerking van artikel 7, lid 3 van de Wegenverordening Zeeland 2010

Het in ontvangst nemen van een melding

Afdelingshoofd;

 Unithoofd DI

Het geven van instructies

Afdelingshoofd;

 Unithoofd DI

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht ( Wabo ): Hoofdstuk 2 – De omgevingsvergunning

Uitbrengen advies over de aanvraag of ontwerp beschikking op aanvraag

Artikel 2.26, derde lid Wabo juncto artikel 13, vijfde lid, Wegenverordening Zeeland 2010

Afdelingshoofd;

 Unithoofd DI

De Wegenverordening Zeeland 2010 integreert in de omgevingsvergunning voor zover het betreft de activiteiten genoemd in artikel 2.2 lid 1 sub d, e, en g van de Wabo.

Uitbrengen advies naar aanleiding van aanvraag om omgevingsvergunning

Artikel 2.26, vierde lid Wabo juncto artikel 13, vijfde lid Wegenverordening Zeeland 2010

Afdelingshoofd;

 Unithoofd DI

De Wegenverordening Zeeland 2010 integreert in de omgevingsvergunning voor zover het betreft de activiteiten genoemd in artikel 2.2 lid 1 sub d, e, en g van de Wabo

Besluit administratieve bepalingen scheepvaartverkeer (behorend bij Binnenvaartpolitiereglement)

Plaatsen en verwijderen verkeerstekens, dan wel het publiceren van een bekendmaking met eenzelfde strekking

Artikel 2 juncto artikel 13

Afdelingshoofd

Plaatsen tijdelijke verkeerstekens, dan wel het publiceren van een bekendmaking met eenzelfde strekking bij dringende omstandigheden

Artikel 10 juncto artikel 13

Afdelingshoofd;

Unithoofd NI

Wrakkenwet

Besluit tot opruimen object

Artikel 2, eerste lid

Afdelingshoofd

Aankondiging ter plaatse

Artikel 2, eerste lid

Afdelingshoofd

Mededeling rechthebbende

Artikel 2, eerste lid

Afdelingshoofd

Vergunning verwijdering voorwerpen

Artikel 2, tweede lid

Afdelingshoofd

Zekerheidstelling ten genoegen van de beheerder

Artikel 2, derde lid

Afdelingshoofd

Publicatie tijdstip opruiming

Artikel 3, eerste lid

Afdelingshoofd

Vergunning toegang/verblijf op schip/voorwerp

Artikel 4

Afdelingshoofd

Termijn van betaling stellen

Artikel 6

Afdelingshoofd

Waterstaatswet 1900

Schriftelijke aanzegging m.b.t. het dulden van voorbereidingswerkzaamheden

Artikel 9

Afdelingshoofd

Opmaken proces-verbaal/raming kosten etc. bij schade aan waterstaatswerken

Artikel 12c

Afdelingshoofd;

Unithoofd NI

NEN-EN 501101-1 / NEN-EN 50110-2 / NEN 3140

Het toewijzen van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden in het kader van NEN-EN 501101-1, NEN-EN 50110-2 en NEN 3140 in verband met bedrijfsvoering van elektrische installaties (infrastructuur) in beheer bij de provincie Zeeland aan medewerkers van de afdeling Beheer

Afdelingshoofd 

 

Diversen

Besluiten omtrent openingstijden objecten vaarwater (bruggen en sluizen) Kanaal door Walcheren en Zeelandbrug.

Afdelingshoofd;

Unithoofd NI

Telecommunicatiewet

Instemmen met c.q. overeenstemming hebben over plaats, tijdstip en wijze van aanleg, instandhouding of opruiming van kabels ten dienste van een openbaar elektronisch communicatienetwerk.

Artikel 5.3, 5.7 en 5.8

Afdelingshoofd;

Unithoofd DI;

Unithoofd NI

Vergoeden van schade en verdelen van kosten, één en ander voortvloeiende uit de gedoogplicht.

Artikel 5.2

Afdelingshoofd;

Unithoofd DI;

Unithoofd NI

 

BEVOEGDHEDEN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

 

ALLE BEVOEGDHEDEN ZIJN GEMANDATEERD AAN DE SECRETARIS/ALGEMEEN DIRECTEUR, DE DIRECTEUR ORGANISATIE EN DE AFZONDERLIJKE BEVOEGDHEDEN TEVENS AAN DE DAARBIJ GENOEMDE FUNCTIONARIS,

AFDELING FINANCIËN

 

Omschrijving bevoegdheid/mandaat

 Wettelijke grondslag

 Gemandateerd aan

 Opmerkingen

Algemeen

Zie mandaten onder algemeen deel en onder afdeling P&O.

 

 

 

 

Goedkeuren begrotingen en rekeningen voorafgaand aan de garantieverlening (door provinciale staten)

Artikel 216, tweede lid, sub c, Provinciewet

Afdelingshoofd;

Unithoofd

Het indienen van declaraties bij derden.

Afdelingshoofd;

Unithoofd

Het verzenden aan het ministerie van BZK van door provinciale staten vastgestelde begrotingen/-begrotingswijzigingen/jaarrekeningen.

Artikel 195, tweede lid Provinciewet

Afdelingshoofd;

Unithoofd

Intrekken privaatrechtelijke vorderingen tot een maximum van € 10.000,-- (wijziging bij gs-besluit van 17-3-1998 nr. 15, 06-11-2001 en 24-11-2009).

Afdelingshoofd;

Unithoofd

Verzoek doen teruggave dividendbelasting.

Wet Dividendbelasting

Afdelingshoofd;

Unithoofd 

Doen van aangifte en afdragen omzetbelasting en opgave BTW compensatiefonds.

Wet Omzetbelasting

Afdelingshoofd;

Unithoofd

Doen van aangifte en afdragen vennootschapsbelasting.

Wet VPB

Afdelingshoofd;

Unithoofd

Financieel afwikkelen van schadeclaims van derden indien gedekt door verzekering.

Afdelingshoofd;

Unithoofd

Taxaties laten uitvoeren i.v.m. verzekeringen.

Afdelingshoofd;

Unithoofd

Financieel afwikkelen van claims op derden bij schade aan provinciale eigendommen.

Afdelingshoofd;

Unithoofd

Accepteren/sluiten verzekeringscontracten.

Artikel 158 Provinciewet

Afdelingshoofd;

Unithoofd

Brieven vaststellen inzake administratieve organisatie of administratieve procedures in de uitvoerende sfeer.

Artikel 216 Provinciewet

Afdelingshoofd;

 

Verzenden aanmaningen tot betaling van openstaande vorderingen.

Afdelingshoofd;

Unithoofd

Vaststellen rekening-courant percentages.

Artikel 216 Provinciewet

Afdelingshoofd;

Unithoofd

Verrichten van betalingen.

Afdelingshoofd;

Unithoofd;

Medewerkers Financiën

Gebruik creditkaart.

Afdelingshoofd;

Unithoofd

Het maken van betalingsafspraken met debiteuren.

Artikel 216 Provinciewet

Afdelingshoofd;

Unithoofd

Besluiten inzake financieringen en uitzettingen voor de periode van max. 1 jaar.

Artikel 216 Provinciewet

Afdelingshoofd;

Unithoofd

 

BEVOEGDHEDEN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

 

ALLE BEVOEGDHEDEN ZIJN GEMANDATEERD AAN DE SECRETARIS/ALGEMEEN DIRECTEUR, DE DIRECTEUR ORGANISATIE EN DE AFZONDERLIJKE BEVOEGDHEDEN TEVENS AAN DE DAARBIJ GENOEMDE FUNCTIONARIS,

AFDELING INFORMATIEVOORZIENING EN AUTOMATISERING

 

Omschrijving bevoegdheid/mandaat

 Wettelijke grondslag

 Gemandateerd aan

 Opmerkingen

Algemeen

Zie mandaten onder algemeen deel en onder afdeling P&O

Aanbieden van gegevens, informatie etc., waaronder open data (verkeersinformatie, enz.)

Afdelingshoofd;

Unithoofd

Besluiten tot het aangaan van ICT overeenkomsten om niet, benodigd voor het aansluiten op landelijke ICT basisvoorzieningen

Artikel 158, eerste lid sub e Provinciewet

Afdelingshoofd;

Unithoofd

Bevestigen ontvangst van brieven, verzoeken, aanvragen, besluiten e.d.

 

DIV-medewerkers;

Receptionist/portier

Ontvangstbevestiging postregistratiesysteem

 

BEVOEGDHEDEN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

 

ALLE BEVOEGDHEDEN ZIJN GEMANDATEERD AAN DE SECRETARIS/ALGEMEEN DIRECTEUR, DE DIRECTEUR ORGANISATIE EN DE AFZONDERLIJKE BEVOEGDHEDEN TEVENS AAN DE DAARBIJ GENOEMDE FUNCTIONARIS,

AFDELING FACILITAIR

 

Omschrijving bevoegdheid/mandaat

 Wettelijke grondslag

 Gemandateerd aan

 Opmerkingen

Algemeen

Zie mandaten onder algemeen deel en onder afdeling P&O

 

 

 

 

Provinciewet/Burgerlijk Wetboek

 

 

 

In bruikleen geven van  ruimten en terreinen binnen het Abdijcomplex.

Artikel 158, eerste lid sub e Provinciewet juncto artikel 7a:1777 Burgerlijk wetboek (BW)

Afdelingshoofd

Indien en voor zover met dat gebruik het provinciaal belang is gediend en voor zover met de activiteit waarvoor deze provinciale eigendommen in bruikleen worden gegeven geen commerciële belangen worden nagestreefd.

Aangaan van bruikleenovereenkomsten roerende zaken

Artikel 158, eerste lid sub e Provinciewet juncto artikel 7a:1777 BW

Afdelingshoofd

Aansprakelijk stellen + kosten verhaal bij schade aan provincie eigendommen

Artikel 158, eerste lid sub e Provinciewet juncto artikel 6:162 en 6:174 BW

Afdelingshoofd

Het indienen van declaraties i.v.m. het leveren van energie aan derden.

Afdelingshoofd

Vaststellen jaarlijkse huurverhoging voor door provincie verhuurde panden

Afdelingshoofd

 

BEVOEGDHEDEN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

 

ALLE BEVOEGDHEDEN ZIJN GEMANDATEERD AAN DE SECRETARIS/ALGEMEEN DIRECTEUR, DE DIRECTEUR ORGANISATIE EN DE AFZONDERLIJKE BEVOEGDHEDEN TEVENS AAN DE DAARBIJ GENOEMDE FUNCTIONARIS,

AFDELING COMMUNICATIE

 

Omschrijving bevoegdheid/mandaat

 Wettelijke grondslag

 Gemandateerd aan

 Opmerkingen

Algemeen

Zie mandaten onder algemeen deel en onder afdeling P&O

Besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot overdracht van auteursrechten en het verlenen van een gebruiksrecht op auteursrechten

Artikel 158, eerste lid sub e Provinciewet

Afdelingshoofd

Wordt o.a. gehanteerd bij het aangaan van (raam)overeenkomsten met fotografen, vormgevers, filmmakers

Besluit tot toekenning en afwijzing van verzoeken voor het gebruik van het wapen van Zeeland en het woordmerk Zeeland Land in Zee

 

 

Afdelingshoofd

Voor het al dan niet toestaan voor het gebruik van het Wapen van Zeeland wordt getoetst aan de regels uit de circulaire van BZK ‘wapen gebruik provincies’.

 

 

BEVOEGDHEDEN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

 

ALLE BEVOEGDHEDEN ZIJN GEMANDATEERD AAN DE SECRETARIS/ALGEMEEN DIRECTEUR, DE DIRECTEUR PROGRAMMA’S EN PROJECTEN EN DE AFZONDERLIJKE BEVOEGDHEDEN TEVENS AAN DE DAARBIJ GENOEMDE FUNCTIONARIS,

PROGRAMMA'S EN PROJECTEN

 

Omschrijving bevoegdheid/mandaat

 Wettelijke grondslag

 Gemandateerd aan

 Opmerkingen

Algemeen

Zie mandaten genoemd onder algemeen deel en onder afdeling P&O.

 

   

Alle handelingen en correspondentie van procedurele en uitvoerende aard t.b.v. projecten en programma's, al dan niet voortvloeiend uit maatschappelijke opgaven en in voorkomende gevallen opgedragen door de secretaris/algemeen directeur; rekening houdend met de bevoegdheden van de diverse taakgebieden/afdelingen.

Programmaleider;

Projectleider 

Om te beoordelen of een functionaris de rol van programma- of projectleider vervult wordt aangesloten bij de procedure uit het Handboek Projecten en Programma’s.

Dit betekent dat bij de start van een project/programma een startnotitie wordt opgesteld. In die startnotitie wordt ingevuld wie programmaleider en/of projectleider is.

De vaststelling van de startnotitie wordt gezien als ‘aanwijzingsbesluit’. Eventueel wordt aanvullend door de ambtelijke opdrachtgever nog een bevestiging van de aanwijzing naar de programma- of projectleider gestuurd.

Onteigeningswet

Volmacht en machtiging voor besluiten omtrent het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen en overige handelingen die verband houden met het vertegenwoordigen van de Staat der Nederlanden bij het verwerven bij minnelijke overeenkomst van de op grond van de Onteigeningswet te onteigenen hertogin Hedwigepolder.

Programmaleider;

Projectleider

 

 

 

 

Toelichting behorende bij het mandaatbesluit gedeputeerde staten 2017

1. ALGEMEEN

Aanleiding voor het nieuwe mandaatbesluit gedeputeerde staten 2017 (mandaatbesluit gs)

Het besluit tot wijziging van de topstructuur heeft onder meer wijziging tot gevolg gehad van de indeling van de ambtelijke organisatie als vastgelegd in de Regeling ambtelijke organisatie en instructie voor de secretaris 2016. De wijziging van de indeling van de ambtelijke organisatie omvatte eveneens het aanwijzen van programma- en projectleiders ter uitvoering van het streven meer opgaven gestuurd en resultaatgericht te werken.

De aanstelling van de directeur Organisatie en van de directeur Programma's en Projecten heeft  een wijziging van het mandaatbesluit gedeputeerde staten 2015 noodzakelijk gemaakt. Dit heeft geresulteerd in het mandaatbesluit gedeputeerde staten 2016.

De wijziging van het  mandaatbesluit gedeputeerde staten 2016 heeft met name betrekking op de toekenning van toereikende mandaten aan project- en programmaleiders, al dan niet in de hoedanigheid van budgethouder om opgaven gestuurd en resultaatgericht te kunnen werken.

Tevens zijn alle overige mandaten geactualiseerd aan gevolgen van nieuwe wet- en regelgeving en/of beleid.

 

Onderscheid mandaat, machtiging en volmacht

Bijna dagelijks moeten er allerlei beslissingen door gedeputeerde staten (hierna te noemen: gs) worden genomen. Het zou niet werkbaar zijn als die beslissingen steeds in de vergadering van gs moeten worden genomen. Daarom bestaat al sinds jaar en dag de mogelijkheid dat gs aan een ander de bevoegdheid toekennen om dit namens hen te doen. Er is dus sprake van vertegenwoordiging van het bestuursorgaan. Er zijn verschillende vormen van vertegenwoordiging (mandaat, machtiging en volmacht). Hieronder wordt uitleg gegeven over het onderscheid tussen de begrippen mandaat, machtiging en volmacht.

 

Mandaat

In de Algemene wet bestuursrecht is een algemene regeling opgenomen over mandaat, en wel in afdeling 10.1.1. In artikel 10.1 van deze Algemene wet bestuursrecht (Awb) wordt onder mandaat verstaan: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan (lees in casu: gs) besluiten te nemen. Met andere woorden: degene aan wie mandaat wordt verleend (= de gemandateerde) krijgt de bevoegdheid om een besluit te nemen dat geldt als een besluit van het bestuursorgaan dat het mandaat heeft verleend. De functionaris heeft dan 'mandaat' van gs. Het door de gemandateerde genomen besluit geldt dan ook als een besluit van het bestuursorgaan en heeft dezelfde juridische gevolgen als een door het bestuursorgaan zelf genomen besluit.

Mandaat heeft alleen betrekking op het nemen van besluiten in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. In deze wet wordt onder besluit verstaan “een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling”. Het gaat hier om typische overheidsbeslissingen, zoals het verlenen van een vergunning of het nemen van een besluit op een subsidieaanvraag.

Het bestuursorgaan dat mandaat heeft verleend (= de mandaatgever) blijft volledig verantwoordelijk voor het besluit dat in mandaat is genomen.

 

Machtiging

Van machtiging is sprake bij het verrichten van feitelijke handelingen. Feitelijke handelingen zijn geen privaatrechtelijke handelingen of besluiten als bedoeld in artikel 1:3 van de Awb.

Feitelijke handelingen zijn bijvoorbeeld het geven van informatie of het voeren van het woord in een juridische procedure. De functionaris aan wie de machtiging is verleend noem je de 'gemachtigde'.

De schakelbepaling van artikel 10:12 van de Awb bepaalt dat de bepalingen in de Awb die betrekking hebben op mandaat (afdeling 10.1.1) tevens van toepassing zijn indien het bestuursorgaan aan een ander, werkzaam onder zijn verantwoordelijkheid, machtiging verleent tot het verrichten van handelingen die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn. Soms wordt het begrip machtiging ook wel gebruikt als verzamelbegrip voor de verschillende vormen van vertegenwoordiging.

 

Volmacht

Volgens het Burgerlijk wetboek wordt onder volmacht verstaan: de bevoegdheid die een volmachtgever verleent aan een ander, de gevolmachtigde, om in zijn naam rechtshandelingen te verrichten (artikel 3:60 lid 1 Burgerlijk wetboek). Een door de gevolmachtigde "binnen de grenzen van zijn bevoegdheid in naam van de volmachtgever verrichte rechtshandeling treft in haar gevolgen de volmachtgever" (artikel 3:61 lid 1 Burgerlijk wetboek). Volmacht heeft altijd betrekking op privaatrechtelijke rechtshandelingen, zoals bijvoorbeeld het ondertekenen van een overeenkomst of convenant of het verrichten van betalingen. Evenals bij machtiging geldt dat de mandaatregeling van afdeling 10.1.1 van de Awb van overeenkomstige toepassing is wanneer een bestuursorgaan volmacht verleent.

 

Het aangaan van een overeenkomst

Het aangaan van een overeenkomst is een privaatrechtelijke rechtshandeling waarbij in de regel de provincie partij is. Het gaat daarbij om de provincie als privaatrechtelijke rechtspersoon en niet om gs of de commissaris van de Koning(hierna: cvdK) als bestuursorganen. Omdat de provincie als bestuursorgaan niet bestaat, zijn gs op grond van de Provinciewet bevoegd om te besluiten tot privaatrechtelijke rechtshandelingen (artikel 158, eerste lid sub e). gs zullen dus moeten besluiten om een bepaalde overeenkomst aan te willen gaan. Vervolgens is bepaald dat de cvdK de provincie in en buiten rechte vertegenwoordigt (artikel 176 Provinciewet). Dit houdt zowel formele procesvertegenwoordiging (in rechte) als vertegenwoordiging bij het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen (buiten rechte). De cvdK is daarom degene die de overeenkomst namens de provincie ondertekent.

Voor het aangaan van een overeenkomst is dus zowel een mandaat nodig van gs (voor het beslissen om een overeenkomst aan te gaan) als een volmacht van de cvdK om de overeenkomst te ondertekenen. De volmacht van de cvdK is geregeld in het 'mandaatbesluit cvdK 2017' met bijbehorend register.

Naast het contracteren inzake privaatrechtelijke bevoegdheden kan ook sprake zijn van het middels privaatrechtelijke overeenkomst vastleggen van afspraken inzake (het gebruik van) publiekrechtelijke bevoegdheden door het bestuursorgaan. In dat geval komt de bevoegdheid tot ondertekening van de bedoelde overeenkomst toe aan het bestuursorgaan. In de regel is dat het college van gedeputeerde staten. Als men een gedeputeerde wil aanwijzen die de ondertekening op zich neemt gebeurt dat via mandaat.

 

Uitgangspunten

Algemeen

In vervolg op het besluit van gedeputeerde staten d.d. 8 december 2015 tot wijziging van de topstructuur van de ambtelijke organisatie alsmede de daaropvolgende doorontwikkeling van de ambtelijke organisatie, is de Regeling ambtelijke organisatie en instructie voor de secretaris 2016, het mandaatbesluit gedeputeerde staten 2015 en de Regeling budgetbeheer Provincie Zeeland 2010 per 1 september 2016 gewijzigd. De wijzigingen houden verband met de aanstelling van de directeur Organisatie en van de directeur Programma's en Projecten, het aanwijzen van programma- en projectleiders ter uitvoering van het streven meer opgaven gestuurd en resultaatgericht te werken en het aanwijzen van functionarissen als budgethouder.

De Regeling ambtelijke organisatie en instructie voor de secretaris 2016 is de algemene 'kapstok' waarin het organisatorische uitgangspunt wordt uitgewerkt dat verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie worden neergelegd. In de regeling wordt in dat verband een link gelegd naar het mandaatbesluit van gedeputeerde staten en de regeling voor budgetbeheer (de budgethoudersregeling). Er is voorzien in een algemene vervangingsregeling voor leidinggevenden. Daarnaast geldt een specifieke vervangingsregeling voor de budgethouder. De grondslag voor het aanwijzen van budgethouders is de budgethoudersregeling. Toereikende mandaten voor deze functionarissen zijn vervolgens opgenomen in het mandaatbesluit gs.

 

Ten aanzien van programma- en projectleiders:

Programma- en projectleiders maken deel uit van de ambtelijke organisatiestructuur als beschreven in de Regeling ambtelijke organisatie en instructie voor de secretaris 2016. Aan functionarissen die de rol van programma- of projectleider vervullen komen specifieke bevoegdheden toe ter uitvoering van hun leidinggevende taken in het betreffende programma of project. Zij kunnen in dat kader tevens worden aangewezen als budgethouder als bedoeld in de Regeling aanwijzing budgethouders en budgetbeheer. Als budgethouder zijn zij bevoegd binnen de grenzen van het toegewezen budget en deze regeling al datgene te doen en te besluiten ter uitvoering van het programma of project op grond van het betreffende programma- of projectplan.

Programma- of projectleider is de formele aanduiding voor de leidinggevende functionaris van een programma of project. In artikel 1, van de Regeling ambtelijke organisatie en instructie voor de secretaris 2016, is een definitie opgenomen van programma en project. In de dagelijkse praktijk van de provinciale organisatie kan het voorkomen dat andere benamingen worden gebruikt, zoals die van opgavemanager. Een opgavemanager geldt naar de aard van zijn functie als programmaleider in de zin van de Regeling ambtelijke organisatie en instructie voor de secretaris 2016. Zo zijn er ook andere benamingen denkbaar die steeds moeten worden gekwalificeerd als programma- of projectleider. Het verdient de voorkeur de formele functiebenaming te hanteren, maar als dat onder de gegeven omstandigheden niet is gewenst, dan dient men zich te realiseren wat het formele kader is.

Om te beoordelen of een functionaris de rol van programma- of projectleider vervult wordt aangesloten bij de procedure uit het Handboek Projecten en Programma’s. Dit betekent dat bij de start van een project/programma een startnotitie wordt opgesteld. In die startnotitie wordt ingevuld wie programmaleider en/of projectleider is. De vaststelling van de startnotitie wordt gezien als ‘aanwijzingsbesluit’. Eventueel wordt aanvullend door de ambtelijke opdrachtgever nog een bevestiging van de aanwijzing naar de programma- of projectleider gestuurd.

In het najaar van 2016 is meer fundamenteel gekeken naar de gewenste reikwijdte van de bevoegdheden en verantwoordingsverplichtingen van de budgethouder en de mandaten die hiermee samenhangen, mede gelet op de introductie van de programma- en projectleider als budgethouder ter uitvoering van de ambitie meer opgave gestuurd te werken. Het vorenstaande heeft geleid tot aanpassing van het Mandaatbesluit gedeputeerde staten 2016 en de Regeling budgetbeheer Provincie Zeeland 2016 in:

 'Mandaatbesluit gedeputeerde staten 2017 ' en 'Regeling aanwijzing budgethouders en budgetbeheer Provincie Zeeland 2017'

Het mandaatbesluit gs geeft een algemeen kader waarbinnen kan worden beoordeeld of een bevoegdheid namens gs kan worden uitgeoefend. In de bij dit besluit behorende bijlage (register gs) wordt concreet aangegeven om welke bevoegdheden het gaat. Of deze besluiten c.q. (rechts)handelingen inderdaad 'in mandaat' kunnen worden afgedaan, kan worden beoordeeld aan de hand van de in artikel 2 genoemde criteria.

Er wordt in het besluit en register geen onderscheid gemaakt tussen mandaten, volmachten en machtigingen, omdat dit voor de werkwijze geen consequenties heeft. Te meer ook omdat het merendeel van de bevoegdheden mandaten betreffen, hanteren we als verzamelnaam het begrip ‘mandaat’ maar wanneer wordt gesproken over mandaat zou het dus best kunnen zijn dat het in feite een volmacht (b.v. het doen van betalingen) of machtiging (b.v. het voeren van het woord in een juridische procedure; het verstrekken van informatie) betreft.

In de Regeling aanwijzing budgethouders en budgetbeheer Provincie Zeeland 2017 (de budgethoudersregeling) is een heroverweging gemaakt van de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de budgethouder ter zake van het voeren van een transparant en goed budgetbeheer.

Op grond van deze regeling kan een budgethouder zijn budget aanwenden om een (beleids)doelstelling te realiseren. Hij kan dan bijvoorbeeld een overeenkomst naar privaatrecht aangaan. Deze bevoegdheid om de provincie privaatrechtelijk te binden is echter niet onbeperkt. De budgethouder mag alleen een overeenkomst aangaan als het gaat om een werk, een levering of een dienst, nodig voor het realiseren van de (beleids)doelstelling waarvoor hij het budget heeft verkregen. De wijze waarop een dergelijke overeenkomst moet worden aangegaan is vastgelegd in het provinciale inkoop- en aanbestedingsbeleid. De budgethouder moet zich er steeds van vergewissen dan hij volgens de regels van dit inkoop- en aanbestedingsbeleid handelt, dat wil zeggen dat hij in ieder geval in de voorbereidingsfase het onderdeel Inkoop- en aanbesteding van de afdeling JIS/P&O betrekt. In artikel 3 van de budgethoudersregeling, over de reikwijdte van de bevoegdheden van de budgethouder, is voorts meer concreet geregeld wat de budgethouder moet doen als het gaat om het aangaan van een privaatrechtelijke overeenkomst, een rechtsgeldige ondertekening daarvan, de registratie en financiële afwikkeling. Nadrukkelijk wordt hier gewezen op de beperkte categorie van overeenkomsten die de budgethouder namens de provincie mag aangaan: die van werken, levering of diensten. Het is de budgethouder niet toegestaan overeenkomsten aan te gaan op het gebied van bijvoorbeeld de aan- en verkoop van vastgoed, huur- en verhuur, aankoop van gronden, samenwerkingsovereenkomsten of beheersovereenkomsten. Mocht het in het kader van de realisatie van de (beleids)doelstelling noodzakelijk zijn dat een overeenkomst wordt gesloten met betrekking tot een onderwerp dat buiten het bestek van zijn bevoegdheid valt en waarvan hierboven enkele voorbeelden zijn genoemd, dan dient de budgethouder zich te wenden tot de afdeling van de provinciale organisatie waar dat onderwerp thuishoort. Als het bijvoorbeeld over vastgoedovereenkomsten zou gaan dan is de afdeling P&R de afdeling waarbij de budgethouder zich moet voegen. In samenspraak met die afdeling moeten verdere stappen worden ondernomen.

Voor het voeren van een inkoop- en aanbestedingsprocedure hebben gs voorts bepaalde bevoegdheden gemandateerd aan diverse functionarissen, waaronder de afdelingshoofden, unithoofden en programma- en projectleiders. De budgethouder kan in zijn hoedanigheid van afdelingshoofd, unithoofd en/of programma- en projectleider bepaalde besluiten namens gs nemen inzake inkoop- en aanbesteding. Bijvoorbeeld het besluiten tot het voeren van een inkoop-/aanbestedingsprocedure met betrekking tot werken, leveringen en diensten.

De mandaten voor de budgethouder inclusief de op grond van de budgethoudersregeling geldende bevoegdheid tot het besluiten inzake het aangaan van een privaatrechtelijke overeenkomst tot levering, werk of dienst zijn opgenomen in Onderdeel I, Algemeen deel, onderdeel 'Aanbesteden werken, leveringen en diensten; Inkoopproces' van het mandaatbesluit gs. Het is vanuit praktisch oogpunt belangrijk dat in één register kenbaar is wie als budgethouder is aangemerkt en bevoegd is om de actie uit te voeren. Zie voor meer informatie onder het kopje inkoop en aanbesteding  van de Toelichting op het Register.

De vervanging van budgethouders wordt geregeld in artikel 15 van de Regeling ambtelijke organisatie en instructie voor de secretaris 2016.

De wettelijke grondslag voor de budgethouder om in mandaat voor bepaalde activiteiten binnen een (beleids)doelstelling overeenkomsten naar privaatrecht aan te gaan is artikel 158, eerste lid sub e Provinciewet. De bevoegdheid tot ondertekening van privaatrechtelijke overeenkomsten waarbij de provincie Zeeland partij is, is wettelijk toegekend aan de cvdK, die op zijn beurt toestemming heeft gegeven aan één of meerdere provinciale functionaris(sen) om dit namens hem te doen. Dit laatste is mogelijk op grond van artikel 176, tweede lid Provinciewet. Juridisch gezien is dit geen mandatering maar verleent de cvdK volmacht aan een functionaris. De aanvulling van deze ondertekeningsvolmachten dient te worden geregeld in het mandaatbesluit en –register van de cvdK. Dit laat onverlet dat de bevoegdheid tot ondertekening van overeenkomsten over het gebruik van publiekrechtelijke bevoegdheden aan het bestuursorgaan toekomt. In de regel is dat het college van gedeputeerde staten. Als men een gedeputeerde wil aanwijzen die de ondertekening op zich neemt gebeurt dat via mandaat.

 

2. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING

Artikel 1. Verlenen mandaat

Uitgangspunten mandaatbesluit gs en –register

 • 1.

  Uitgangspunt is het toekennen van meervoudig mandaat. (=de bevoegdheid komt aan meerdere functionarissen toe). Mandaten worden verleend aan de secretaris/algemeen directeur, de directeur Organisatie, de directeur Programma's en Projecten, de afdelingshoofden en unithoofden. De eerste functionaris is de secretaris/algemeen directeur, de tweede de directeuren (directeur Organisatie en directeur Programma's en Projecten) en de derde de functionaris in de organisatie die daadwerkelijk in de dagelijkse praktijk van die bevoegdheid gebruik maakt: afdelingshoofd, unithoofd en in sommige gevallen programma-/projectleider in de hoedanigheid van budgethouder of een (senior-)beleidsmedewerker.  

 • Uitzondering:

  • -

   een aantal mandaten is uitsluitend aan de directeur Organisatie toegekend:

   • besluitvorming omtrent het opleggen van een last onder dwangsom in spoedeisende gevallen.

   • aanwijzen van toezichthouders welke zijn belast met het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de wettelijke voorschriften.

 • Daarnaast behoudt de secretaris/algemeen directeur conform de algemene uitgangspunten ter zake van mandatering zijn bevoegdheden (vangnetfunctie).

  t.a.v. mandaten inzake personeelsaangelegenheden:

  • een aantal bevoegdheden is enkel aan de directeur Organisatie toegekend. Dit betreffen bevoegdheden die nu nog uitsluitend aan de secretaris/algemeen directeur zijn gemandateerd. (bijvoorbeeld: besluiten inzake aanstellingen en inzake bezoldiging), en die in lijn zijn met de aard van de functie van de directeur Organisatie.

  • de bevoegdheden ter zake van het nemen van orde- en strafmaatregelen op grond van de CAP blijven vanwege het bijzondere karakter daarvan berusten bij de secretaris/algemeen directeur.

 • Daarnaast behoudt de secretaris/algemeen directeur conform de algemene uitgangspunten ter zake van mandatering zijn bevoegdheden (vangnetfunctie).

  Voor de onderlinge vervanging van functionarissen is van toepassing de algemene vervangingsregeling van artikel 14, en de specifieke vervangingsregeling voor de budgethouder van artikel 15 van Regeling ambtelijke organisatie en instructie voor de secretaris 2016.

  Ondermandaat is niet toegestaan, enkel in uitzonderlijke gevallen

 

Artikel 2. Beperking

Naast de wettelijke beperking die artikel 10:3 van de Algemene wet bestuursrecht aangeeft somt dit artikel criteria op waardoor het voor de gemandateerde mogelijk wordt om te beoordelen of hij een bevoegdheid c.q. beslissing in mandaat kan uitoefenen en/of nemen.

Mandaat kan enkel worden verleend indien het gevallen betreft die routinematig (waarvan onomstotelijk vaststaat dat zij passen binnen het vastgestelde beleid), administratief, procedureel of formeel van aard zijn. Bij zaken die het routinematig karakter te boven gaan valt te denken aan gevallen waarin het besluit leidt tot afwijking of aanvulling van het vastgestelde beleid, en/of er precedentwerking te verwachten is, of indien een besluit betrekking heeft op zaken die politiek of bestuurlijk gevoelig liggen. Van dit laatste is bijvoorbeeld sprake wanneer redelijkerwijs te verwachten is dat een gedeputeerde door de pers aangesproken kan worden over een genomen beslissing. Bij twijfel overlegt de gemandateerde met de portefeuillehouder(s).

In ieder geval kan een bevoegdheid niet worden verleend indien het een besluit betreft dat genomen moet worden nadat in een voorbereidingsprocedure is gebleken dat tegen het ontwerp besluit bedenkingen, zienswijzen of bezwaren zijn ingediend óf waarbij wordt afgeweken van adviezen. Bij twijfel of een te nemen besluit valt onder deze uitzondering dient de gemandateerde te overleggen met de portefeuillehouder(s).

 

Artikel 3. Inlichtingen en verantwoording

Omdat gs, ook al hebben zij mandaat verleend, verantwoordelijk blijven voor de 'in mandaat' genomen beslissing is het van belang dat zij op de hoogte worden gesteld van die beslissingen of handelingen waarvan kennisneming door hen van belang is.

 

Artikel 4. Ondertekening

In dit artikel wordt concreet aangeven hoe de ondertekening plaats dient te vinden. In het onderhavige mandaatbesluit en –register wordt er wanneer mandaat aan een ambtelijk functionaris wordt verleend, vanuit gegaan dat die zowel het besluit neemt als ondertekent. Het besluit en register gaan derhalve uit van zgn. 'afdoeningsmandaten'. Kenbaarheid speelt hierbij een rol, dat wil zeggen dat naar buiten toe duidelijk is wie de beslissing 'in mandaat' heeft genomen.

 

3. TOELICHTING REGISTER

De algemene mandaten zijn vastgelegd in een register. In bijzondere gevallen kunnen gs (buiten het register om) besluiten om een mandaat te verlenen. Dit dient dan plaats te vinden in een afzonderlijk gs-besluit.

Zoals hiervoor reeds aangehaald is het uitgangspunt bij het nieuwe besluit en –register dat meervoudig mandaat wordt verleend. Dit heeft tot gevolg dat de bevoegdheid aan meerdere functionarissen toekomt. In de praktijk houdt dit in dat primair de functionaris in de organisatie die daadwerkelijk in de dagelijkse praktijk van die bevoegdheid gebruik maakt (dus afdelingshoofd, unithoofd etc.) gebruik maakt van het mandaat. De twee directeuren, voor zover het bevoegdheden betreft die tot hun taakveld behoren, en de secretaris/algemeen directeur geven in tweede instantie uitvoering aan de mandaten. Zij kunnen altijd als vangnet dienen. Let op: Een aantal mandaten zijn uitsluitend aan de directeur Organisatie en aan de secretaris/algemeen directeur toegekend.

Het register bestaat uit een algemeen deel en mandaten per afdeling.

 

Hoofdstuk algemeen

In een algemeen hoofdstuk zijn de bevoegdheden van algemene aard ondergebracht die in mandaat door functionarissen uit de gehele organisatie kunnen worden uitgeoefend. Dit verbetert de toegankelijkheid en leesbaarheid van het register. Als voorbeeld van de hierin opgenomen onderwerpen kan worden genoemd:

 • Awb-mandaten, inclusief procesvertegenwoordiging

 • Mandaten op grond van de Wet openbaarheid van bestuur

 • Aanbestedingen en inkoop

Aanbestedingen en inkoop

Diverse stappen in het inkoopproces die leiden tot besluitvorming omtrent het voeren van een inkoop-/aanbestedingsprocedure zijn gemandateerd aan de budgethouder in de hoedanigheid van  afdelingshoofd, unithoofd (enkele mandaten zijn gekoppeld aan grensbedrag van € 50.000,-) en/of programma- en/of projectleider. De secretaris/algemeen directeur, de directeur Organisatie en de Directeur programma's en projecten fungeren als vangnet.

Het formeel besluiten tot het voeren van een inkoop/aanbestedingsprocedure (enkelvoudig, meervoudig, nationale en Europese procedures) mag in mandaat worden genomen indien aan de onderstaande voorwaarden is voldaan:

 • -

  budget is beschikbaar gesteld

 • -

  passend binnen de doeleinden waartoe het budget is toegewezen

 • -

  passend binnen/conform vastgesteld globaal bestedingsplan, dan wel jaarlijks vastgestelde ramingen, uitgesplitst per onderwerp.

 • -

  afgestemd met inkoop- en aanbesteding en/of afdeling Financien

Voor een aantal besluiten zoals bijvoorbeeld het afwijken van de algemene inkoopvoorwaarden is vooraf een (juridisch) advies van de afdeling JIS nodig (Inkoop- en aanbesteding). Dit is van belang om de juridische kwaliteit van het afwijkingsbesluit te waarborgen.

Het besluiten tot het verlenen van een opdracht dan wel een privaatrechtelijke overeenkomst, voortvloeiende uit het besluit tot het voeren van een inkoop/aanbestedingsprocedure is niet ongelimiteerd, maar mag enkel worden uitgeoefend indien aan onderstaande criteria is voldaan:

 • -

  budget is beschikbaar gesteld;

 • -

  passend binnen de doeleinden waartoe het budget is toegewezen;

 • -

  passend binnen/conform vastgesteld globaal bestedingsplan, dan wel jaarlijks vastgestelde ramingen, uitgesplitst per onderwerp.

 • -

  na afstemming en zo nodig advies JIS (Inkoop- en aanbesteding) en Financiën wat betreft overeenstemming met provinciaal inkoop- en aanbestedingsbeleid en het relevante wettelijk kader.

 

heffen van leges

In het mandaatregister is het mandaatbesluit van de heffingsambtenaar tot het heffen van leges opgenomen in het algemeen deel van onderdeel I van het mandaatregister. Hoewel het hier formeel geen mandaat van gs betreft maar een mandaat van de door gs ingevolge de Provinciewet aangewezen heffingsambtenaar (het afdelingshoofd Financiën), is de strekking van het aanwijzingsbesluit uit praktische overwegingen ook in het mandaatregister vermeld. Het heffen van leges wordt door de heffingsambtenaar toegekend aan de secretaris/algemeen directeur, de directeur Organisatie, de directeur Programma's en Projecten, de afdelingshoofden en unithoofden.

 

Hoofdstuk afdeling P&O

Hierin zijn alle mandaten inzake personele aangelegenheden opgenomen.

Naast de bestaande mandaten op grond van de CAP zijn voor zover mogelijk en gewenst enkele rechtspositionele regelingen (lokale regelingen en regelingen waarover in het SPA overeenstemming is bereikt) gemandateerd. Mandatering vindt plaats aan de directeur Programma's en projecten, de directeur Organisatie, het afdelingshoofd P&O en aan de afdelingshoofden afzonderlijk. De directeuren oefenen de mandaten voornamelijk uit jegens de onder hun aansturing staande afdelingshoofden.   

Hoofdstuk Programma’s en projecten

Ten behoeve van de uitvoering van programma’s en projecten is een afzonderlijk onderdeel opgenomen met specifieke bevoegdheden voor programma- en projectleiders die zij in mandaat kunnen uitoefenen. Programma- en projectleiders die tevens budgethouder zijn hebben daarnaast nog een aantal algemene bevoegdheden die zij in mandaat uit kunnen oefenen. Deze bevoegdheden zijn opgenomen in het Algemeen deel van het mandaatregister (bijvoorbeeld afhandeling Wob-verzoeken, mandaten op gebied van inkoop en aanbesteding).

De Directeur Programma’s en projecten en de Secretaris/Algemeen Directeur fungeren als vangnet.

 

Tot slot een praktisch 'stappenplan':

Stap 1

Kijk in het mandaatregister onder het hoofdstuk “algemeen” of het hoofdstuk van je eigen afdeling.

Kijk in de kolom “omschrijving bevoegdheid” en kijk of het besluit of de (rechts)handeling die je wilt (laten) nemen of verrichten of wordt genoemd.

Er zijn twee mogelijkheden:

 • 1.

  De bevoegdheid wordt niet genoemd. Dit betekent dat je je tot gs dient te richten om toestemming tot het namens hen mogen uitoefenen van de bevoegdheid. Het mandaatbesluit en -register is dan niet meer van toepassing.

 • 2.

  De bevoegdheid wordt wel genoemd. Ga dan naar stap 2.

Stap 2

Kijk in de kolom “namens gs uitgeoefend door”. Hier staan de functionaris(sen) genoemd die de bevoegdheid mogen uitoefenen. Vaak is dat het nemen van een besluit. Deze functionarissen mogen tevens ondertekenen. Naast de daarin genoemde functionaris(sen) is altijd de betreffende directeur of de secretaris/algemeen directeur bevoegd tenzij het een uitzondering betreft. (zie hiervoor onder: ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING, Artikel 1. Verlenen mandaat).

Bij ontstentenis of afwezigheid van de desbetreffende functionaris: raadpleeg de vervangingsregeling uit de artikelen 14 en 15 van de Regeling ambtelijke organisatie en instructie voor de secretaris 2016.

Stap 3

* Stel een conceptbesluit/brief op en maak gebruik van het model uit I-writer.

* Zorg voor een juiste ondertekening.

     

Bijlage bij onderdeel 'ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING, artikel 1' van de Toelichting

Regeling ambtelijke organisatie en instructie voor de secretaris 2016

Artikel 14 Algemene vervangingsregeling

 • 1.

  Bij afwezigheid of ontstentenis van de secretaris/algemeen directeur geldt de directeur Programma's en projecten als 1ste waarnemend secretaris/algemeen directeur, en geldt de directeur Organisatie als 2de waarnemend secretaris/algemeen directeur.

 • 2.

  Bij afwezigheid of ontstentenis van de directeur Programma's en projecten geldt als 1ste waarnemend directeur Programma's en projecten de secretaris/algemeen directeur en als 2de waarnemend directeur Programma's en projecten, de directeur Organisatie.

 • 3.

  Bij afwezigheid of ontstentenis van de directeur Organisatie geldt als 1ste waarnemend directeur Organisatie de secretaris/algemeen directeur en als 2de waarnemend directeur Organisatie de directeur Programma's en projecten.

 • 4.

  Een programma- of projectleider wordt bij afwezigheid of ontstentenis vervangen door een andere programma- of projectleider binnen de betreffende lopende programma's of projecten.

 • 5.

  In de vervanging van een afdelingshoofd bij afwezigheid of ontstentenis is voorzien door horizontale vervanging door een ander afdelingshoofd.

 • 6.

  In de vervanging van een unithoofd bij afwezigheid of ontstentenis is voorzien door vervanging door een afdelingshoofd.

Artikel 15 Vervangingsregeling budgethouder

Bij afwezigheid of ontstentenis van een budgethouder die deze bevoegdheid uitoefent in de functie van secretaris/algemeen directeur, directeur Programma's en projecten, directeur Organisatie, programma- of projectleider, afdelingshoofd of unithoofd, vindt vervanging plaats analoog aan het bepaalde in artikel 14.