Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zeeland

Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland houdende het Mandaatbesluit van gedeputeerde staten inzake aangaan van privaatrechtelijke overeenkomsten inzake levering, werk en dienst

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZeeland
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingBesluit van gedeputeerde staten van Zeeland houdende het Mandaatbesluit van gedeputeerde staten inzake aangaan van privaatrechtelijke overeenkomsten inzake levering, werk en dienst
CiteertitelMandaatbesluit van gedeputeerde staten inzake aangaan van privaatrechtelijke overeenkomsten inzake levering, werk en dienst
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpBestuur

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 10:3 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. artikel 10:12 van de Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-06-201701-01-201716-02-2019Nieuwe regeling

09-05-2017

prb-2017-2833

17009151

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland houdende het Mandaatbesluit van gedeputeerde staten inzake aangaan van privaatrechtelijke overeenkomsten inzake levering, werk en dienst

Mandaatbesluit van gedeputeerde staten d.d. 9 mei 2017, kenmerk 17009151, inzake het aangaan van privaatrechtelijke overeenkomsten inzake levering, werk of dienst.

 

Gedeputeerde staten van Zeeland,

 • Overwegende dat het wenselijk is dat de bevoegdheid tot het aangaan van privaatrechtelijke overeenkomsten in hun naam wordt uitgeoefend door de functionarissen en op de wijze zoals vermeld in het GS-voorstel van 9 mei 2017, nummer 17009151;

 • Gelet op de Regeling budgetbeheer provincie Zeeland 2017 alsmede artikel 10:3 juncto artikel 10:12 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

Mandateren de in de bij dit besluit behorende bijlage genoemde functionarissen in de hen betreffende hoedanigheid van budgethouder, tot het besluiten tot het aangaan van een privaatrechtelijke overeenkomst/het aangaan van een opdracht inzake levering, werk of dienst namens de provincie Zeeland zoals begrepen in artikel 158, eerste lid onder e van de Provinciewet, mits:

 • budget beschikbaar is gesteld;

 • passend binnen de doeleinden waartoe het budget is toegewezen;

 • passend binnen een op grond van het budget vooraf door gedeputeerde staten vastgesteld globaal bestedingsplan/conform de jaarlijks vastgestelde raming(en), uitgesplitst per onderwerp;

 • na afstemming en zo nodig advies JIS (Inkoop- en aanbesteding) en Financiën wat betreft overeenstemming met provinciaal inkoop- en aanbestedingsbeleid en het relevante wettelijk kader.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2017.

 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van Gedeputeerde Staten van 9 mei 2017.

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris

Uitgegeven 28 juni 2017

De secretaris, A.W. Smit

Bijlage bij mandaatbesluit gs d.d. 9 mei 2017 tot aangaan privaatrechtelijke overeenkomsten budgethouders

 

 • De Secretaris/Algemeen directeur van de ambtelijke organisatie

 • De Directeur Organisatie

 • De Directeur Programma's en Projecten

 

 

 • De afdelingshoofden

 • De unithoofden

 

 • Programma- en projectleiders

 

 • De Statengriffier

 • De Secretaris van de Algemene Rekenkamer