Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zeeland

Besluit van gedeputeerde staten Zeeland houdende openstelling en vaststelling subsidieplafond Kennis- en innovatienetwerken

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZeeland
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingBesluit van gedeputeerde staten Zeeland houdende openstelling en vaststelling subsidieplafond Kennis- en innovatienetwerken
Citeertitel
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpSubsidie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-201731-12-2017Nieuwe regeling

27-06-2017

prb-2017-2873

17013986

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van gedeputeerde staten Zeeland houdende openstelling en vaststelling subsidieplafond Kennis- en innovatienetwerken

Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland van 27 juni 2017, kenmerk 17013986, aangaande het vaststellen van een subsidieplafond en het openstellen van de mogelijkheid tot het indienen van een aanvraag voor subsidie in het kader van hoofdstuk 16 'Bijzondere bepalingen voor verstrekking van subsidie voor kennis- en innovatienetwerken' van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013.

 

Gedeputeerde staten van Zeeland

  • overwegende dat voor verstrekking van subsidie in het kader van hoofdstuk 16 'Bijzondere bepalingen voor verstrekking van subsidie voor kennis- en innovatienetwerken' van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013 een subsidieplafond en een openstellingsperiode dient te worden vastgesteld;

  • gelet op artikel 16.4, eerste lid, van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013;

besluiten:

 

 

Artikel I  

Het subsidieplafond voor het verstrekken van subsidies in het kader van hoofdstuk 16 'Bijzondere bepalingen voor verstrekking van subsidie voor kennis- en innovatienetwerken' van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013 voor de openstellingsperiode, bedoeld in artikel II, bedraagt € 220.000,-.

 

Artikel II  

Aanvragen voor het verstrekken van subsidies in het kader van hoofdstuk 16 'Bijzondere bepalingen voor verstrekking van subsidie voor kennis- en innovatienetwerken' van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013, kunnen worden ingediend met ingang van 1 juli 2017 tot en met 31 december 2017.

 

Artikel III  

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin het wordt geplaatst.

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van gedeputeerde staten van 27 juni 2017.

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris

Uitgegeven 30 juni 2017

De secretaris, A.W. Smit