Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zeeland

Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland houdende Openstelling en vaststelling subsidieplafond subsidies voor restauratie van rijksmonumenten in 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZeeland
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingBesluit van gedeputeerde staten van Zeeland houdende Openstelling en vaststelling subsidieplafond subsidies voor restauratie van rijksmonumenten in 2019
Citeertitel
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpSubsidie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013, hoofdstuk 5

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-11-201815-12-2018Nieuwe regeling

09-10-2018

prb-2018-7540

18924642

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland houdende Openstelling en vaststelling subsidieplafond subsidies voor restauratie van rijksmonumenten in 2019

Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland van 9 oktober 2018, kenmerk 18924642, aangaande het vaststellen van een subsidieplafond en openstellingsperiode in het kader van Hoofdstuk 5 Bijzondere bepalingen voor verstrekking van subsidie voor restauratie rijksmonumenten van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013.

 

Gedeputeerde staten van Zeeland,

 • -

  overwegende dat voor de mogelijkheid tot indiening van een aanvraag voor subsidie voor restauratie van rijksmonumenten een openstellingsperiode dient te worden vastgesteld;

 • -

  overwegende dat voor verstrekking van subsidies voor restauratie van rijksmonumenten een subsidieplafond benodigd is;

 • -

  overwegende dat subsidies worden verleend met een begrotingsvoorbehoud, zolang de begroting nog niet door provinciale staten is vastgesteld;

 • -

  gelet op artikel 5.5.1 en artikel 5.6.1 van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013;

besluiten vast te stellen:

 

Artikel I  

Aanvragen voor het verstrekken van subsidies in het kader van Hoofdstuk 5 Bijzondere bepalingen voor verstrekking van subsidie voor restauratie rijksmonumenten van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013, kunnen worden ingediend van 1 november 2018 tot 15 december 2018.

 

Artikel II  

Het subsidieplafond voor het verstrekken van subsidies in het kader van Hoofdstuk 5 Bijzondere bepalingen voor verstrekking van subsidie voor restauratie rijksmonumenten van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013, voor de openstellingsperiode, bedoeld in artikel I, bedraagt € 1.374.834,--.

 

Artikel III  

De vaststelling van de begroting door provinciale staten kan leiden tot een verlaging van het subsidieplafond. Indien de ingediende aanvragen het verlaagde subsidieplafond overschrijden, worden de aanvragen gerangschikt overeenkomstig artikel 5.6.2 van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013.

 

Artikel IV  

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin het wordt geplaatst.

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van gedeputeerde staten van 9 oktober 2018.

Drs. J.M.M Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris

Uitgegeven 12 oktober 2018

De secretaris, A.W. Smit