Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zeeland

Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland houdende Aanwijzingsbesluit heffings- en invorderingsambtenaar provincie Zeeland

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZeeland
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingBesluit van gedeputeerde staten van Zeeland houdende Aanwijzingsbesluit heffings- en invorderingsambtenaar provincie Zeeland
CiteertitelAanwijzingsbesluit heffings- en invorderingsambtenaar provincie Zeeland
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpBestuur

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 227a, tweede lid, van de Provinciewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-02-2019Nieuwe regeling

20-11-2018

prb-2019-1093

18928652

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland houdende Aanwijzingsbesluit heffings- en invorderingsambtenaar provincie Zeeland

 

Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland van 20 november 2018, kenmerk 18928652, houdende de aanwijzing van de provincieambtenaar, belast met de heffing en invordering van provinciale belastingen.

 

Gedeputeerde staten,

  • overwegende dat in verband met wijzigingen in de organisatiestructuur behoefte bestaat aan een nieuw aanwijzingsbesluit van de heffings- en invorderingsambtenaar;

  • gelet op artikel 227a, tweede lid, aanhef en onder b en c van de Provinciewet;

besluiten:

 

Artikel 1 Aanwijzing heffingsambtenaar

De provincieambtenaar, belast met de invordering van provinciale belastingen, bedoeld in artikel 227a, tweede lid, onder c van de Provinciewet, is de afdelingsmanager Financiën en Control.

 

Artikel 2 Aanwijzing invorderingsambtenaar

De provincieambtenaar, belast met de invordering van provinciale belastingen, bedoeld in artikel 227a, tweede lid, onder c van de Provinciewet, is de afdelingsmanager Financiën en Control.

 

Artikel 3 Vervanging

Bij afwezigheid of ontstentenis van de aangewezen ambtenaar voor de heffing van provinciale belastingen kan deze worden vervangen door een andere functionaris overeenkomstig de algemene vervangingsregeling, opgenomen in artikel 17 van de Regeling ambtelijke organisatie en instructie voor de secretaris Provincie Zeeland 2018.

 

Artikel 4 Intrekking

Het aanwijzingsbesluit heffings- en invorderingsambtenaar provinciale belastingen van 24 februari 2015 kenmerk 15002110 wordt ingetrokken.

 

Artikel 5 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking de eerste dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin het wordt geplaatst.

 

Artikel 6 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit heffings- en invorderingsambtenaar provincie Zeeland.

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van gedeputeerde staten van 20 november 2018.

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris

Uitgegeven 15 februari 2019

De secretaris, A.W. Smit