Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zeeland

Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland houdende tijdelijk mandaat indienen van zienswijzen ingevolge artikel 3.8, eerste lid onder d Wro

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZeeland
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingBesluit van gedeputeerde staten van Zeeland houdende tijdelijk mandaat indienen van zienswijzen ingevolge artikel 3.8, eerste lid onder d Wro
Citeertitel
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpBestuur

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

hoofdstuk 10 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-08-201901-01-2020Nieuwe regeling

20-08-2019

prb-2019-5829

19422166

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland houdende tijdelijk mandaat indienen van zienswijzen ingevolge artikel 3.8, eerste lid onder d Wro

Besluit tijdelijk mandaat namens gedeputeerde staten voor het indienen van zienswijzen ingevolge artikel 3.8, eerste lid onder d Wro, van 20 augustus 2019, nr. 19422166.

 

Gedeputeerde staten van Zeeland,

  • overwegende dat het voor een efficiëntere uitvoering van taken gewenst is enkele bevoegdheden tijdelijk te mandateren;

  • gelet op hoofdstuk 10 van de Algemene wet bestuursrecht;

besluiten

 

Artikel 1  

  • 1.

    Aan het afdelingshoofd POJZ dan wel zijn plaatsvervanger wordt mandaat verleend tot het nemen van besluiten inzake het indienen van een zienswijze op ruimtelijke plannen en omgevingsvergunningen die van invloed zijn op toename van stikstof en waarbij wordt verwezen naar de passende beoordeling van de (voormalige) PAS, één en ander op grond van artikel 3.8, eerste lid onder d Wro en de daaruit voortvloeiende uitgaande correspondentie;

  • 2.

    Van de zienswijze wordt de portefeuillehouder of diens plaatsvervanger op de hoogte gesteld.

Artikel 2  

Mandaat wordt niet verleend voor de in artikel 10:3, tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bedoelde gevallen.

 

Artikel 3  

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van bekendmaking en vervalt met ingang van 1 januari 2020.

 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van gedeputeerde staten van 20 augustus 2019.

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris

Uitgegeven 22 augustus 2019

De secretaris, A.W. Smit