Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zeeland

Besluit verwerking persoonsgegevens in personeelsdossiers Zeeland 2009

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZeeland
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingBesluit verwerking persoonsgegevens in personeelsdossiers Zeeland 2009
CiteertitelAanwijzingsbesluit verwerking personeelsgegevens Zeeland 2009
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpOrganisatie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Vervallen i.v.m. inwerkingtreding AVG

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-08-200901-01-2020Nieuwe regeling

23-06-2009

Provinciaal Blad, 2009, 27

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit verwerking persoonsgegevens in personeelsdossiers Zeeland 2009

Gedeputeerde staten van Zeeland

 • -

  overwegende dat het gewenst is met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens van personeel van de provincie Zeeland nadere regels te stellen,

 • -

  gelet op de instemming van de ondernemingsraad d.d. 27 maart 2009 op grond van het bepaalde artikel 27 lid 1 onder k van de Wet op de Ondernemingsraden;

besluiten vast te stellen het navolgende "Besluit verwerking persoonsgegevens in personeelsdossiers Zeeland 2009".

Artikel 1: Verwerking van alle persoonsgegevens opgenomen in het Documentair Informatiesysteem

Indien en voorzover dit voor de uitoefening van de functie noodzakelijk is,

 • a.

  zijn het hoofd en het waarnemend hoofd van een in artikel 1 lid 1 van de Regeling ambtelijke organisatie Zeeland genoemd organisatieonderdeel bevoegd persoonsgegevens te verwerken van een binnen dat organisatieonderdeel werkzame ambtenaar of arbeidscontractant;

 • b.

  zijn het hoofd en het waarnemend hoofd van een afdeling van een in artikel 1 lid 1 van de Regeling ambtelijke organisatie Zeeland genoemd organisatieonderdeel bevoegd persoonsgegevens te verwerken van een binnen de afdeling werkzame ambtenaar of arbeidscontractant;

 • c.

  zijn de personeelsfunctionaris, de uitvoerder rechtspositie en de ondersteunend administratief medewerker personeel en organisatie van een in artikel 1 lid 1 van de Regeling ambtelijke organisatie Zeeland genoemde directie bevoegd persoonsgegevens te verwerken van een binnen de directie werkzame ambtenaar of arbeidscontract;

 • d.

  zijn de onder c genoemde medewerkers van de directie Samenleving, Bestuur en Organisatie bevoegd de persoonsgegevens te verwerken van een ambtenaar of arbeidscontractant werkzaam bij:

   

   

  • -

   de stafafdeling Financieel-Economische Zaken;

  • -

   de stafafdeling Personeel, Organisatie en Informatie;

  • -

   de Rekenkamer;

  • -

   de Statengriffie.

 • e.

  zijn de medewerkers technisch en functioneel applicatiebeheer van het Documentaire Informatiesysteem, belast met het netwerk-en systeembeheer en de ondersteuning van de applicatie, bevoegd daartoe persoonsgegevens te verwerken van een ambtenaar of arbeidscontractant van de provincie Zeeland.

Artikel 2: Verwerking van een gedeelte van de persoonsgegevens opgenomen in het Documentair Informatiesysteem

Indien en voorzover dit voor de uitoefening van de functie noodzakelijk is, zijn de medewerkers

 • -

  van Documentaire Informatievoorziening van de onderscheiden directies, genoemd in de bij dit besluit behorende Bijlage, onder A, bevoegd de persoonsgegevens te verwerken van een binnen de directie werkzame ambtenaar of arbeidscontractant, en

 • -

  van Documentaire Informatievoorziening van de directie SBO, genoemd in de bij dit besluit behorende Bijlage, onder A, bevoegd de persoonsgegevens te verwerken van een ambtenaar of arbeidscontractant werkzaam bij:

   

   

  • a.

   de stafafdeling Financieel-Economische Zaken;

  • b.

   de stafafdeling Personeel, Organisatie en Informatie;

  • c.

   de Rekenkamer;

  • d.

   de Statengriffie, en

 • -

  van de stafafdeling Personeel, Organisatie en Informatie, belast met de toetsing van de bij de decentrale organisatie-eenheden in mandaat genomen besluiten, bevoegd de persoonsgegevens te verwerken van een ambtenaar of arbeidscontractant van de provincie Zeeland ten behoeve toetsing als bedoeld in artikel 4 van het Mandaatbesluit Personeelsaangelegenheden Zeeland 2001, en

 • -

  van de salarisadministratie van de stafafdeling Personeel, Organisatie en Informatie, genoemd in de bij dit besluit behorende Bijlage, onder B, bevoegd de persoonsgegevens te verwerken van een ambtenaar of arbeidscontractant van de provincie Zeeland in ten behoeve van:

   

   

  • a.

   het vaststellen van salarisaanspraken;

  • b.

   het uitbetalen van salarisaanspraken;

  • c.

   het innen van vorderingen mede ten behoeve van derden;

  • d.

   het meewerken aan een accountantscontrole, en

 • -

  van de TVC genoemd in de bij dit besluit behorende Bijlage, onder C, bevoegd de persoonsgegevens te verwerken van een ambtenaar of arbeidscontractant van de provincie Zeeland,

met uitzondering van gegevens betreffende het functioneren en gegevens met betrekking tot de Arbo, de veiligheid en het ziekteverzuim van ambtenaren en arbeidscontractanten.

Artikel 3: Incidentele verwerking van persoonsgegevens opgenomen in het Documentair Informatiesysteem

Indien en voorzover dit voor de uitoefening van de functie noodzakelijk is,

 • a.

  zijn de medewerkers van de afdeling Personeel, Organisatie en Informatie, belast met de behandeling van bezwaar- en beroepschriften en genoemd in de bij dit besluit behorende Bijlage onder D, bevoegd persoonsgegevens te verwerken van een ambtenaar of arbeidscontractant van de provincie Zeeland teneinde de vereiste proceshandelingen te kunnen verrichten in geval van:

   

  • -

   een bezwaar- of beroepschrift gericht tegen een besluit van Gedeputeerde Staten indien zulks niet behoort tot het mandaat van de directeur;

  • -

   een beroepschrift gericht tegen een besluit van Gedeputeerde Staten betreffende de arbeidsvoorwaarden van een ambtenaar of een arbeidscontractant, dat op grond van mandaat door de directeur of het afdelingshoofd is genomen,

 • b.

  zijn de medewerkers van de stafafdeling Personeel, Organisatie en Informatie, belast met de periodieke evaluatie van personeelsbeleid en genoemd in de bij dit besluit behorende Bijlage, onder E, bevoegd ten behoeve van de periodieke evaluatie van provinciaal personeelsbeleid,

 • c.

  is het hoofd van de stafafdeling Personeel, Organisatie en Informatie bevoegd persoonsgegevens te verwerken van een ambtenaar of arbeidscontractant van de provincie Zeeland onverlet het bepaalde in artikel 1 sub b, indien en voorzover dit noodzakelijk is voor de uitoefening van een bevoegdheid op basis van het Mandaatbesluit Personeelsaangelegenheden Zeeland 2001,

 • d.

  zijn de secretarissen van de commissie bezwaarschriften, van de commissie beroepschriften en van de klachtencommissie bevoegd persoonsgegevens te verwerken van een ambtenaar of arbeidscontractant van de provincie Zeeland, en

 • e.

  zijn de beleidsmedewerker en de senior beleidsmedewerker ASPI van de stafafdeling Personeel, Organisatie en Informatie bevoegd persoonsgegevens te verwerken van een ambtenaar of arbeidscontractant van de provincie Zeeland.

Artikel 4:

Het besluit persoonsregistraties van 20 juni 1989 (provinciaal blad nr. 31 van 1989) wordt ingetrokken.

Artikel 5: Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking één dag na publicatie in het Provinciaal Blad.

Artikel 6: Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: "Aanwijzingsbesluit verwerking personeelsgegevens Zeeland 2009".

 

Bijlage bij Besluit verwerking persoonsgegevens in personeelsdossiers Zeeland 2009

Toegang

dir

afd

naam

directie

-

-

-

-

-

A

SBO

BVS

Vries

gehele directie

-

-

-

-

-

A

SBO

BVS

Geukes

gehele directie

-

-

-

-

-

A

SBO

BVS

Ozberk

gehele directie

-

-

-

-

-

A

SBO

I&D

Mannaart

gehele directie

-

-

-

-

-

A

SBO

I&D

Pruijsers

gehele directie

-

-

-

-

-

A

SBO

I&D

Schroevers

gehele directie

-

-

-

-

-

A

SBO

I&D

Belzen-van Sighem

gehele directie

-

-

-

-

-

A

E&M

BVE

Bootsma

gehele directie

-

-

-

-

-

A

E&M

BVE

Smolenaers

gehele directie

-

-

-

-

-

A

RMW

BVR

Warners

gehele directie

-

-

-

-

-

A

RMW

BVR

A. Verhage

gehele directie

-

-

-

-

-

A

RMW

BVR

Mulken

gehele directie

-

-

-

-

-

A

RMW

BVR

Fagg

gehele directie

-

-

-

-

-

B

POI

-

Rijke

gehele provincie

-

-

-

-

-

C

SBO

BVS

Brouwer

gehele provincie

-

-

-

-

-

C

E&M

BVE

Minderhoud

gehele provincie

-

-

-

-

-

C

E&M

BVE

Lamper

gehele provincie

-

-

-

-

-

C

RMW

BVR

Wondergem-v. Zweden

gehele provincie

-

-

-

-

-

C

RMW

BVR

Hoolwerff-Hoekzema

gehele provincie

-

-

-

-

-

C

RMW

BVR

Tilroe

gehele provincie

-

-

-

-

-

C

RMW

BVR

Westerdijk-Steijns

gehele provincie

-

-

-

-

-

D

POI

-

nog niet ingevuld

gehele provincie

-

-

-

-

-

E

POI

-

Piron

gehele provincie

-

-

-

-

-

E

POI

-

Werf-Havinga

gehele provincie

-

-

-

-

-

E

POI

-

Vos-de Kok

gehele provincie

-

-

-

-

-

Gegeven te Middelburg, 23 juni 2009

Gedeputeerde Staten voornoemd,

drs. K.M.H. PEIJS, voorzitter.

mr. drs. L.J.M. VERDULT, provinciesecretaris.

Uitgegeven, 11 augustus 2009

De provinciesecretaris,

mr. drs. L.J.M. Verdult