Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zeeland

Vergoedingsregeling gladheidbestrijding provincie Zeeland 2001

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZeeland
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingVergoedingsregeling gladheidbestrijding provincie Zeeland 2001
CiteertitelVergoedingsregeling gladheidbestrijding provincie Zeeland 2001
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpPersoneel

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Is per 1 januari 2015 vervangen door Vergoedingsregeling gladheidsbestrijding kantonniers Provincie Zeeland 2015

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Bezoldigingsbesluit 1984, art.16

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-07-201101-01-2015Art. 1, 2 en 6

14-06-2011

Provinciaal Blad, 2011, 17

11104119
13-12-200601-10-200606-07-2011Art. 3

12-12-2006

Provinciaal Blad, 2006, 31

Onbekend.
10-04-200201-10-200001-10-2006Nieuwe regeling

09-04-2002

Provinciaal Blad, 2002, 19

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Vergoedingsregeling gladheidbestrijding provincie Zeeland 2001

Gedeputeerde Staten van Zeeland

 

gelezen artikel 16 van het Bezoldigingsbesluit Zeeland 1984;

gelet op de uitkomsten van het overleg met de commissie voor georganiseerd overleg;

 

besluiten:

 

 • -

  de Vergoedingsregeling gladheidsbestrijding provincie Zeeland (besluit van 2 juni 1981, nr. 132) in te trekken;

 • -

  de navolgende Vergoedingsregeling gladheidsbestrijding provincie Zeeland 2001 vast te stellen.

Artikel 1
 • 1.

  De kantonniers belast met het bestrijden van gladheid en het ruimen van sneeuw ontvangen voor hun gebondenheid een vergoeding, die jaarlijks per 1 oktober wordt vastgesteld op 60% van het maandbedrag genoemd als maximum bij salarisschaal 2 van de salaristabel, als bijlage 2 opgenomen bij de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies. Het aldus verkregen bedrag wordt op hele euro's afgerond naar boven.

 • 2.

  De in het eerste lid bedoelde vergoeding wordt alleen uitbetaald bij daadwerkelijke binding.

 • 3.

  De in de vorige leden bedoelde vergoeding wordt over de maanden oktober tot en met december uitbetaald met de salarisbetaling over de maand februari en de vergoeding over de maanden januari tot en met maart met de salarisbetaling over de maand mei.

 • 4.

  De kantonnier van 58 jaar en ouder, die op zijn verzoek is ontheven van werkzaamheden in verband met het bestrijden van gladheid buiten de officieel vastgestelde diensttijden, ontvangt de in het eerste lid bedoelde vergoeding als garantietoelage, mits hij deze vergoeding op het moment van ontheffing gedurende tenminste 5 jaar zonder onderbreking, anders dan wegens ziekte heeft genoten.

Artikel 2
 • 1.

  De kantonniers belast met de bediening van het Gladheid Meld Systeem (GMS) ontvangen, gedurende de periode van 1 oktober tot 1 april, een bijzondere toelage.

 • 2.

  De in het eerste lid bedoelde toelage is gelijk aan het verschil tussen het maximumsalaris van salarisschaal 4 en het maximumsalaris 6 van de salaristabel, als bijlage 2 opgenomen bij de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies.

 • 3.

  De toelage over de maanden oktober tot en met december wordt uitbetaald met de salarisbetaling over de maand februari en de toelage over de maanden januari tot en met maart met de salarisbetaling over de maand mei.

 • 4.

  De kantonnier van 58 jaar en ouder, die op zijn verzoek is ontheven van de bediening van het Gladheid Meld Systeem (GMS) buiten de officieel vastgestelde diensttijden, ontvangt de in de in de vorige leden bedoelde bijzondere toelage als garantietoelage, mits hij deze toelage op het moment van ontheffing gedurende tenminste 5 jaar zonder onderbreking, anders dan wegens ziekte, heeft genoten.

Artikel 3
 • 1.

  Voor het daadwerkelijk bestrijden van gladheid en ruimen van sneeuw, wordt naast de in artikel 1 bedoelde vergoeding en de in artikel 2 bedoelde toelage, voor zover de gewerkte uren buiten de bedrijfstijd vallen ,voor elk uur een toeslag verleend van 50% van het voor de ambtenaar geldende salaris per uur.

 • 2.

  In afwijking van het bepaalde in het vorige lid wordt bij het daadwerkelijk bestrijden van gladheid tussen einde werktijd en 24.00 uur, en tussen zaterdag 00.00 uur en maandag 6.00 uur, naast de in artikel 1 bedoelde uitkering en de in artikel 2 genoemde toelage, een overwerkvergoeding genoten overeenkomstig het bepaalde in artikel C20 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies.

 • 3.

  Het vorige lid is eveneens van toepassing op één der feestdagen, genoemd in artikel D1, lid 3, van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies en op de daarop volgende dag tussen 0 en 6 uur.

Artikel 4

Voor de vaststelling van het aantal uren waarover volgens het bepaalde in artikel 3 een toeslag moet worden

verleend, wordt de aanvang of het einde van het werk geacht samen te vallen met:

 • a.

  de aanvang van het volgens de tijdrekening lopende uur, indien het aantal minuten, op dat tijdstip in dat uur verstreken, 30 of minder bedraagt;

 • b.

  het einde van het volgens de tijdrekening lopende uur, indien het aantal verstreken minuten meer dan 30 bedraagt.

Artikel 5

De bedrijfstijd bedoeld in artikel 3 is van maandag tot en met vrijdag van 7.30 uur tot 18.00 uur.

Artikel 6

Voor het verrichten van diensten bij het bestrijden van gladheid en het ruimen van sneeuw bestaat geen aanspraak op vergoeding op grond van de Regeling reis- en verblijfkosten provincie Zeeland of uit dat besluit voortvloeiende regelingen.

Artikel 7

Deze regeling, die kan worden aangehaald als "Vergoedingsregeling gladheidsbestrijding provincie Zeeland 2001", treedt in werking op de eerste dag na afkondiging en werkt terug tot 1 oktober 2000.

Met ingang van inwerkingtreding van deze regeling wordt ingetrokken de "Vergoedingsregeling gladheidsbestrijding provincie Zeeland " van 2 juni 1981, nr 132.

Gedeputeerde Staten voornoemd,

drs. W.T. VAN GELDER, voorzitter.

mr. drs. L.J.M. VERDULT, griffier.

Uitgegeven 9 april 2002.

De griffier der Staten,

mr. drs. L.J.M. VERDULT, griffier.