Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zeeland

Regeling bedrijfsfitness provincie Zeeland

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZeeland
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingRegeling bedrijfsfitness provincie Zeeland
CiteertitelRegeling bedrijfsfitness provincie Zeeland
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpPersoneel

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Is met ingang van 1 januari 2015 vervangen door Regeling vergoeding bedrijfsfitness Provincie Zeeland 2015.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-07-200601-02-200201-01-2015Nieuwe regeling

29-07-2006

Provinciaal Blad, 2006, 21

STA0603287

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling bedrijfsfitness provincie Zeeland

Besluit van Gedeputeerde staten van 4 juli 2006, nr. 60, houdende vaststelling van de Regeling bedrijfsfitness provincie Zeeland.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Dit besluit verstaat onder:

  • -

    belanghebbende: de ambtenaar of arbeidscontractant, met een dienstverband bij de provincie Zeeland voor bepaalde of onbepaalde tijd.

  • -

    bedrijfsfitness: het volgen van een op maat samengesteld trainingsprogramma bij een gekwalificeerd fitnesscentrum, onder deskundige begeleiding door een fysiotherapeut of een andere geschoolde instructeur tijdens het sporten.

  • -

    kosten van deelname aan bedrijfsfitness: abonnementskosten en eenmalige instap- of inschrijvingskosten.

Artikel 2

De kosten van deelname aan bedrijfsfitness worden door belanghebbende voldaan en kunnen vervolgens bij de provincie worden gedeclareerd.

De kosten van deelname door belanghebbende aan bedrijfsfitness worden door de provincie Zeeland voor 50% vergoed, waarbij de over de vergoeding verschuldigde loonheffing voor rekening van belanghebbende komt.

Artikel 3

Bij de eerste declaratie van kosten voor bedrijfsfitness dient belanghebbende de als bijlage A bij deze regeling gevoegde verklaring van deelname aan bedrijfsfitness ingevuld en ondertekend in te leveren. Tevens dient het te volgen trainingsprogramma te worden overlegd.

De kosten van deelname aan bedrijfsfitness dienen te worden gedeclareerd met behulp van een door de provincie beschikbaar gesteld declaratieformulier, onder overlegging van voldoende bewijsstukken.

Uitbetaling van de vergoeding vindt plaats bij de salarisbetaling.

Artikel 4

Deelname aan bedrijfsfitness door belanghebbende dient buiten werktijd plaats te vinden.

Voor zover belanghebbende aan bedrijfsfitness deelneemt tijdens de blokuren, als bedoeld in artikel 3 van de Regeling variabele werktijden provincie Zeeland 1998, dient hij hiervoor verlof op te nemen.

Artikel 5

Deze regeling treedt in werking per 1 juli 2006 en werkt terug tot 1 februari 2002.

De regeling kan worden aangehaald als Regeling bedrijfsfitness provincie Zeeland.

Gegeven te Middelburg, 27 oktober 2000.

Gedeputeerde Staten voornoemd,

drs. W. T. VAN GELDER, voorzitter.

mr. drs. L. J. M. VERDULT, griffier.

Uitgegeven 23 januari 2001.

De griffier der Staten,

mr. drs. L. J. M. VERDULT.

Regeling bedrijfsfitness Provincie Zeeland -bijlage 1

Regeling_bedrijfsfitness_provincie_Zeeland_-_bijlage-1.pdf