Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zeeland

Regeling aanvullende vergoeding reiskosten woon- werkverkeer provincie Zeeland

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZeeland
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingRegeling aanvullende vergoeding reiskosten woon- werkverkeer provincie Zeeland
CiteertitelRegeling aanvullende vergoeding reiskosten provincie Zeeland
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpPersoneel

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Is per 1 januari 2015 vervangen door Forensenregeling Provincie Zeeland 2015.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

IKAP-regeling provincie Zeeland

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-09-201001-01-201001-01-2015Nieuwe regeling

31-08-2010

Provinciaal Blad, 2010, 30

10027273

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling aanvullende vergoeding reiskosten woon- werkverkeer provincie Zeeland

Gedeputeerde Staten van Zeeland,

 

Gelet op het advies van de commissie voor Georganiseerd Overleg

 

besluiten:

Artikel 1 Aanvraag
 • 1.

  De provincie verstrekt de ambtenaar op jaarlijkse aanvraag een onbelaste aanvullende vergoeding voor de kosten van het woon- werkverkeer als bedoeld in artikel 8, tweede lid, letter f, van de IKAP- regeling provincie Zeeland, indien betrokkene in het desbetreffende kalenderjaar tenminste op 128 dagen tussen zijn woon- en werkplaats heeft gereisd.

 • 2.

  De aanvullende vergoeding wordt gefinancierd door inzet van een deel van of de gehele eindejaarsuitkering, waarbij volledige afrekening plaatsvindt met de salarisbetaling over de maand december in het jaar van uitruil.

 • 3.

  De aanvullende vergoeding is maximaal gelijk aan het bedrag van de eindejaarsuitkering.

 • 4.

  De aanvullende vergoeding wordt vastgesteld op basis van het daadwerkelijke reispatroon en de reisafstand zoals berekend via de ANWB-routeplanner. Hierbij geldt de gebruikelijke, snelste route met rekenkundige afronding op hele kilometers, met een maximum van 150 kilometers (retour) per dag.

 • 5.

  De aanvullende vergoeding wordt bepaald door het aantal woon-werkkilometers per dag te vermenigvuldigen met de fiscaal vrijgestelde vergoeding per kilometer en met 214, indien in de regel op 5 dagen per week wordt gereisd,minus de vergoeding van reiskosten woon-werkverkeer, die de deelnemer in het jaar van uitruil heeft of zal ontvangen op grond van de Forensenregeling provincie Zeeland 2003.

 • 6.

  Indien in de regel op minder dan 5 dagen per week wordt gereisd, wordt de in het vorige lid bedoelde vergoeding naar rato bepaald.

 • 7.

  De aanvraag als bedoeld in het eerste lid, moet worden ingediend voor 1 november van het kalenderjaar waarop de uitruil betrekking heeft.

Artikel 2 Procedure
 • 1.

  De ambtenaar levert het aanvraagformulier "Aanvullende vergoeding woon- werkverkeer" voor 1 november van het jaar van uitruil ingevuld en ondertekend in bij de eenheid personeelszaken van zijn directie.

 • 2.

  Verzoeken die na 1 november van het jaar van uitruil ontvangen worden, worden niet meer in behandeling genomen.

Artikel 3 Einde dienstverband

Bij beëindiging van het dienstverband in de loop van het jaar heeft de deelnemer de gelegenheid de regeling als bedoeld in artikel 1 te benutten door middel van het afzien van het opgebouwde deel van de eindejaarsuitkering.

Artikel 4 Slotbepalingen
 • 1.

  Indien bij controle door de inspecteur der belastingen blijkt dat de belasting- en premievrije vergoeding ten onrechte of tot een te hoog bedrag is uitbetaald en daarom naheffing bij de provincie plaatsvindt, dan komt deze naheffing (inclusief eventuele rente en boete) voor rekening van de ambtenaar.

 • 2.

  De deelnemer verklaart bekend te zijn met de inhoud van deze regeling en verplicht zich tot nakoming van de hierin opgenomen verplichtingen.

 • 3.

  Gedeputeerde Staten kunnen de regeling eenzijdig beëindigen, dan wel wijzigen indien wettelijke (fiscale) bepalingen of nader vast te stellen regelingen, daartoe aanleiding geven.

 • 4.

  Deze regeling kan worden aangehaald als "Regeling aanvullende vergoeding reiskosten provincie Zeeland".

Gegeven te Middelburg, 31 augustus 2010

Provinciale Staten van Zeeland voornoemd,

drs. K.M.H. PEIJS, voorzitter,

mr. drs. L.J.M. VERDULT, griffier.

Uitgegeven, 14 september 2010

De provinciesecretaris,

mr. drs. L.J.M. VERDULT