Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zeeland

Dienstkledingreglement provincie Zeeland

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZeeland
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingDienstkledingreglement provincie Zeeland
CiteertitelDienstkledingreglement provincie Zeeland 2007
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpPersoneel

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-01-201201-01-201201-01-2017Bijlage 1 en 2

10-01-2012

Provinciaal Blad, 2012, 1

11450728
09-03-201101-09-200901-01-2012Art. 4, bijlage 1 en 2

01-09-2009

Provinciaal Blad, 2011, 9

11004964
21-02-200701-01-200701-09-2009Nieuwe regeling

12-01-2007

Provinciaal Blad, 2007, 5

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Dienstkledingreglement provincie Zeeland

Gedeputeerde Staten van Zeeland

 

gelet op de uitkomsten van het overleg met de commissie voor georganiseerd overleg

 

besluiten:

Artikel 1
 • 1.

  Voor de toepassing van deze regeling worden onder ambtenaren verstaan ambtenaren die op grond van artikel F2 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies zijn aangewezen tot het dragen van dienstkleding.

 • 2.

  Onder dienstkleding wordt in deze regeling verstaan kleding, die wordt genoemd in de bijlagen I en II van deze regeling.

Artikel 2

De ambtenaar ontvangt bij indiensttreding een voor zijn functie vastgesteld dienstkledingpakket, zoals vastgelegd in bijlage I van deze regeling.

Artikel 3
 • 1.

  Aan de ambtenaar die werkzaam is als senior medewerker interne dienstverlening belast met de aansturing van interieurverzorgsters en interieurverzorgster wordt, ter tegemoetkoming in de kosten wegens slijtage aan schorten, schoenen en andere kledingstukken, een toelage verleend.

 • 2.

  De in het vorige lid bedoelde toelage is bij een volledige werktijd gelijk aan 1% van het maximumsalaris, behorende bij salarisschaal 2, opgenomen in bijlage 2 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies.

 • 3.

  Ingeval van deeltijd wordt de toelage bepaald op een evenredig deel van de toelage bij volledige werktijd.

Artikel 4
 • 1.

  De ambtenaar wordt in de gelegenheid gesteld tweemaal per kalenderjaar een verzoek tot verstrekking van dienstkleding in te dienen.

 • 2.

  De ambtenaar heeft per kalenderjaar aanspraak op een aantal punten ten behoeve van het aanvragen van dienstkleding volgens bijlage II van deze regeling.

 • 3.

  De ambtenaar komt op zijn vroegst in aanmerking voor de in het vorige lid bedoelde punten 1 jaar na het verstrekken van het dienstkledingpakket, genoemd in artikel 2. Als dit moment in een lopend kalenderjaar valt wordt het aantal punten naar evenredigheid berekend.

 • 4.

  De in lid 2 genoemde punten die niet zijn aangevraagd worden aan het puntensaldo van het volgende jaar toegevoegd. Het totaal aantal punten kan nooit meer bedragen dan twee keer het per jaar toe te kennen punten.

 • 5.

  Deeltijders met een deeltijdpercentage kleiner dan 50 krijgen de helft van het aantal punten volgens bijlage II van deze regeling. Deeltijders met een deeltijdpercentage gelijk of groter dan 50 krijgen het volledig aantal punten volgens bijlage II van deze regeling.

Artikel 5
 • 1.

  De ambtenaar die op 1 januari van enig kalenderjaar in dienst is en werkzaam is als chauffeur, medewerker representatie en facilitaire dienstverlening, medewerker representatie, servicemedewerker stafafdeling, servicemedewerker RMW belast met receptietaken, senior medewerker interne dienstverlening belast met de aansturing van serveersters, serveerster, senior medewerker interne dienstverlening belast met de aansturing van en medewerkers repro en postbehandeling en (junior) medewerker repro en postbehandeling ontvangt per jaar € 100,- netto ten behoeve van de aanschaf van schoeisel. Dit bedrag wordt uitgekeerd bij het salaris van februari.

 • 2.

  Deeltijders met een deeltijdpercentage kleiner dan 50 krijgen de helft van het in lid 1 genoemde bedrag. Deeltijders met een deeltijdpercentage gelijk of groter dan 50 krijgen het volledige van het in lid 1 genoemde bedrag.

Artikel 6

Gedeputeerde Staten zijn bevoegd, indien hen dat in het belang van de dienst wenselijk voorkomt, wijzigingen in de aanvragen aan te brengen. Zij stellen de ambtenaar van een dergelijke beslissing in kennis.

Artikel 7

Telkens wanneer een ambtenaar aan wie dienstkleding wordt verstrekt 26 weken of langer wegens ziekte of buitengewoon verlof volledig afwezig is geweest, wordt het jaarlijks toe te kennen aantal punten naar evenredigheid verminderd. Bij werkhervatting van 4 weken of minder gaat geen nieuwe periode van 26 weken in.

Artikel 8

De ambtenaar is verplicht de op grond van de bepalingen van deze regeling verstrekte dienstkleding tijdens de uitoefening van de dienst te dragen, tenzij dat op medisch advies niet wenselijk is. Tevens is hij verantwoordelijk voor de hem verstrekte dienstkleding en is verplicht ervoor te zorgen, dat de kleding steeds in een behoorlijke staat verkeert. De reiniging en het onderhoud is voor eigen rekening.

Artikel 9

Gedeputeerde Staten zijn bevoegd te beslissen, voor zover nodig in afwijking van het in deze verordening bepaalde, in gevallen, waarin deze regeling naar hun oordeel niet of niet in redelijkheid voorziet.

Artikel 10
 • 1.

  Deze regeling kan worden aangehaald als "Dienstkledingreglement provincie Zeeland 2007" en treedt in werking op 1 januari 2007.

 • 2.

  Op de datum van inwerkingtreding van dit reglement komt het Dienstkledingreglement directie Ruimte, Milieu en Water en directie Infrastructuur en Vervoer en de Toelage facilitaire dienst te vervallen.

Gegeven te Middelburg, 12 januari 2007

Gedeputeerde Staten voornoemd,

Drs. W.T. VAN GELDER, voorzitter,

Mr.drs. L.J.M. VERDULT, secretaris.

Uitgegeven, 20 februari 2007

De secretaris,

Mr. Drs. L.J.M. VERDULT

Bijlage 1 - Dienstkledingreglement provincie Zeeland 2007

Dienstkledingreglement_provincie_Zeeland_2007-3_bijlage_1.pdf

Bijlage 2 - Dienstkledingreglement provincie Zeeland 2007

Dienstkledingreglement_provincie_Zeeland_2007-3_bijlage_2.pdf