Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zeeland

Mandaatbesluit Gedeputeerde Staten

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZeeland
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingMandaatbesluit Gedeputeerde Staten
CiteertitelMandaatbesluit gedeputeerde staten
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpOrganisatie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet Bestuursrecht, Hoofdstuk 10

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-01-201120-07-2011Bijlage

14-12-2010

Provinciaal Blad, 2011, 03

10037712
20-10-201026-01-2011Bijlage

19-10-2010

Provinciaal Blad, 2010, 34

10029824
14-04-201020-10-2010Bijlage

06-04-2010

Provinciaal Blad, 2010, 15

10015076
17-02-201014-04-2010Bijlage

02-02-2010

Provinciaal Blad, 2010, 10

10008172
10-02-201017-02-2010Bijlage

02-02-2010

Provinciaal Blad, 2010, 6

10007586
03-02-201010-02-2010Bijlage

26-01-2010

Provinciaal Blad, 2010, 5

10007202
03-02-201003-02-2010Bijlage

12-01-2010

Provinciaal Blad, 2010, 3

10000744
03-02-201023-12-200903-02-2010Bijlage

08-12-2009

Provinciaal Blad, 2009, 47

09038855
02-12-200923-12-2009Bijlage

11-11-2009

Provinciaal Blad, 2009, 36

Onbekend.
11-08-200902-12-2009Bijlage

21-07-2009

Provinciaal Blad, 2009, 31

09026170
14-04-200911-08-2009Bijlage

31-03-2009

Provinciaal Blad, 2009, 14

09014944
01-07-200814-04-2009Nieuwe regeling

17-06-2009

Provinciaal Blad, 2008, 26

08017454

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatbesluit Gedeputeerde Staten

Gedeputeerde staten van Zeeland,

 

 • -

  overwegende, dat het wenselijk is om een aantal bevoegdheden te mandateren;

 • -

  gelet op hoofdstuk 10 van de Algemene wet bestuursrecht;

besluiten vast te stellen het navolgende

 

Mandaatbesluit gedeputeerde staten

Artikelen
Artikel 1
 • 1.

  Gedeputeerde staten verlenen volgens de bij dit besluit behorende bijlage mandaat tot de uitoefening van

   

  • a.

   alle bevoegdheden in onderdeel I van de bijlage aan de directeur van de desbetreffende directie;

  • b.

   de afzonderlijke bevoegdheden aan de daarbij vermelde functionarissen.

 • 2.

  In geval van afwezigheid of ontstentenis van de mandataris wordt diens in het eerste lid bedoelde bevoegdheid door zijn plaatsvervanger uitgeoefend.

 • 3.

  De uitoefening van een in het eerste lid bedoelde bevoegdheid geschiedt met inachtneming van het in de artikelen 2 tot en met 7 bepaalde.

Artikel 2
 • 1.

  De uitoefening van een bevoegdheid geschiedt slechts in gevallen die routinematig, administratief, procedureel of formeel van aard zijn.

 • 2.

  Een bevoegdheid wordt niet uitgeoefend, indien:

   

  • a.

   de desbetreffende aangelegenheid politiek gevoelig is;

  • b.

   precedentwerking is te verwachten.

 • 3.

  Een bevoegdheid wordt niet uitgeoefend, indien het betreft:

   

  • a.

   een besluit,

  • b.

   de goedkeuring van een besluit, of

  • c.

   de afgifte van een verklaring van geen bezwaar,

  waarbij:

   

  • a.

   wordt afgeweken van adviezen;

  • b.

   sprake is van een zienswijze, bedenkingen of bezwaarschrift.

Artikel 3

De mandataris verschaft gedeputeerde staten tijdig die informatie die redelijkerwijs voor gedeputeerde staten van belang geacht moet worden.

Artikel 4

Een besluit in mandaat wordt ondertekend als volgt:

 • -

  gedeputeerde staten van Zeeland,

 • -

  namens deze,

gevolgd door:

 • -

  de functieaanduiding,

 • -

  de handtekening, en

 • -

  de naam van de mandataris.

Artikel 5

Het besluit van 20 juni 2000, houdende vaststelling van het Mandaatbesluit extern beleid (PB 2000, nr. 26), laatstelijk gewijzigd bij besluit van 19 juni 2007 (PB 2007, nr. 19) wordt, voor zover dit betreft door gedeputeerde staten verleend mandaat, ingetrokken.

Artikel 6

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juli 2008.

Artikel 7

Dit besluit wordt aangehaald als Mandaatbesluit gedeputeerde staten.

Gegeven te Middelburg, 17 juni 2008

Gedeputeerde staten voornoemd,

mevr. drs. K.M.H. Peijs, voorzitter,

mr. drs. L.J.M. VERDULT, sectretaris.