Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zeist

Regeling adviescommissie bezwaarschriften 2009

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZeist
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling adviescommissie bezwaarschriften 2009
CiteertitelRegeling adviescommissie bezwaarschriften 2009
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-2009Nieuwe regeling

16-06-2009

De Nieuwsbode, 24-06-2009

nr. 674

Tekst van de regeling

Intitulé

 

Regeling adviescommissie bezwaarschriften 2009

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zeist en de burgemeester van de gemeente Zeist, ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft,

Gezien het collegebesluit d.d. 17 juni 2008 inzake de behandeling bezwaarschriften, 08cv.00419

Gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Gemeentewet,

Besluiten vast te stellen de volgende regeling.

Artikel 1 Toepassingsgebied

De regeling is van toepassing op de behandeling van bezwaarschriften, als bedoeld in artikel 7.1. juncto 8.1. van de Awb, met uitzondering van de bezwaarschriften, die betrekking hebben op aanslagen van gemeentelijke belastingen en retributies, personele aangelegenheden, sociale zaken en leerplicht zaken. Het college van burgemeester en wethouders van Zeist kunnen deze regeling ook van toepassing verklaren op bezwaarschriften gericht tegen andere besluiten

Artikel 2 Begripsbepalingen

 • a.

  Commissie: adviescommissie bezwaarschriften

 • b.

  Verwerend orgaan; college van burgemeester en wethouders van Zeist of de burgemeester van Zeist

 • c.

  Voorzitter; voorzitter alsmede de plaatsvervangend voorzitter

 • d.

  Kernorganisatie; alle teams en afdelingen van de gemeente Zeist, behalve het team Juridische Zaken van de afdeling Organisatieadvies.

Artikel 3 Inleidende bepaling commissie

Er is een commissie ter voorbereiding van de beslissing op bezwaren tegen besluiten van het college of de burgemeester.

Artikel 4 Samenstelling van de commissie

 • 1.

  De commissie bestaat uit een voorzitter, die niet werkzaam is onder verantwoordelijkheid van één van de bestuursorganen van de gemeente Zeist en tenminste twee leden, die werkzaam zijn bij de gemeente Zeist.

 • 2.

  De voorzitter en de leden dienen te beschikken over actuele deskundigheid op het gebied van het algemeen bestuursrecht, alsmede van overige regelgeving rond de te behandelen bezwaren.

 • 3.

  De voorzitter wordt door het college benoemd, geschorst en ontslagen.

 • 4.

  De leden zijn de medewerkers Beleid & Uitvoering B, team Juridische zaken van de afdeling Organisatieadvies.

Artikel 5 Secretaris

Eén van de leden van de commissie fungeert als secretaris.

Artikel 6 Zittingsduur voorzitter

 • 1.

  De voorzitter van de commissie treedt af op de dag van het aftreden van de raad.De voorzitter is onmiddellijk herbenoembaar.

 • 2.

  De voorzitter van de commissie kan op elk moment ontslag nemen. De voorzitter doet hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijke mededeling aan het college.

Artikel 7 Ingediend bezwaarschrift

 • 1.

  Op het ingediende bezwaarschrift wordt de datum van ontvangst aangetekend.

 • 2.

  De ontvangst van het bezwaarschrift wordt schriftelijk bevestigd.

 • 3.

  Indien naar het oordeel van het verwerend orgaan de termijn van 10 weken, als bedoeld in artikel 7:10, eerste lid, van de Awb, ontoereikend is voor achtereenvolgens het uitbrengen van een advies en het nemen van een beslissing, verdaagt het verwerend orgaan tijdig de beslissing.

 • 4.

  Van een besluit tot verdaging ontvangen de belanghebbenden een afschrift, tevens wordt een afschrift bij de stukken gevoegd.

 • 5.

  Het bezwaarschrift met de daarbij overgelegde stukken wordt, als een advies van de commissie nodig is, zo spoedig mogelijk in handen van de commissie gesteld.

Artikel 8 Niet-deelneming aan de behandeling

De voorzitter en de leden van de commissie nemen niet deel aan de behandeling van een bezwaarschrift indien daarbij hun onpartijdigheid in het geding kan zijn.

Artikel 9 Uitoefening bevoegdheden

 • 1.

  De bevoegdheden ingevolge de hierna genoemde artikelen van de Awb kunnen voor de toepassing van deze regeling ook worden uitgeoefend door de voorzitter van de commissie:

  • a.

   artikel 2:1, tweede lid ;

  • b.

   artikel 7:6, vierde lid .

 • 2.

  De bevoegdheden ingevolge de hierna genoemde artikelen van de Awb worden voor de toepassing van deze regeling uitgeoefend door de secretaris van de commissie of door de medewerkers van de kernorganisatie van de betreffende vakafdeling:

  • a.

   artikel 6:6, wat betreft het de indiener stellen van een termijn;

  • b.

   artikel 6:17, voorzover het de verzending van stukken betreft tijdens de behandeling door de commissie;

  • c.

   artikel 7:4, tweede lid;

  • d.

   artikel 7:10, derde lid;

  • e.

   artikel 7:10, vierde lid.

Artikel 10 Vooronderzoek

 • 1.

  De voorzitter van de commissie en de secretaris zijn bevoegd rechtstreeks alle gewenste inlichtingen in te winnen of te laten inwinnen.

 • 2.

  De voorzitter en de secretaris kunnen uit eigen beweging of op verlangen van de commissie bij deskundigen advies of inlichtingen inwinnen of laten inwinnen en hen zo nodig uitnodigen daartoe op de hoorzitting te verschijnen.

Artikel 11 Hoorzitting

 • 1.

  Namens de voorzitter van de commissie bepaalt de secretaris plaats en tijdstip van de zitting waarin de belanghebbenden en het verwerend orgaan in de gelegenheid worden gesteld zich door de commissie te laten horen.

 • 2.

  De voorzitter beslist over de toepassing van artikel 7:3 van de Awb.

Artikel 12 Uitnodiging hoorzitting

 • 1.

  De voorzitter of de secretaris nodigt de belanghebbenden en het verwerend orgaan ten minste twee weken voor de zitting schriftelijk uit.

 • 2.

  In bijzondere gevallen kan van de in het eerste lid genoemde termijn worden afgeweken.

Artikel 13 Quorum

Voor het houden van een zitting is vereist dat de meerderheid van het aantal commissieleden, onder wie in elk geval de voorzitter, of zijn plaatsvervanger, aanwezig is.

Artikel 14 Openbaarheid zitting

 • 1.

  De zitting van de commissie is openbaar.

 • 2.

  De deuren kunnen worden gesloten indien de voorzitter van de commissie of een van de aanwezige leden het nodig oordeelt of indien een belanghebbende daartoe een verzoek doet.

 • 3.

  Indien de commissie vervolgens beslist dat gewichtige redenen aanwezig zijn die zich tegen openbaarheid van de zitting verzetten, vindt de zitting plaats met gesloten deuren.

Artikel 15 Verslaglegging

 • 1.

  Het schriftelijke verslag als bedoeld in artikel 7:7 van de Awb vermeldt de namen van de aanwezigen en hun hoedanigheid.

 • 2.

  Het schriftelijke verslag houdt een zakelijke vermelding in van wat over en weer is gezegd en wat verder ter zitting is voorgevallen.

 • 3.

  Indien de zitting geheel of gedeeltelijk met gesloten deuren plaatsvond, of indien belanghebbenden, respectievelijk hun gemachtigden niet in elkaars tegenwoordigheid zijn gehoord, maakt het verslag hiervan melding.

 • 4.

  Het schriftelijke verslag verwijst naar de op de zitting overgelegde bescheiden, die aan het verslag kunnen worden gehecht.

 • 5.

  Het schriftelijke verslag wordt ondertekend door of namens de voorzitter van de commissie.

 • 6.

  In afwijking van het bepaalde in de voorgaande leden, kan een verslag ook bestaan uit een geluidsopname van de hoorzitting. Ondertekening vindt dan niet plaats. Overgelegde bescheiden worden aan de stukken toegevoegd.

Artikel 16 Nader onderzoek

 • 1.

  Indien na afloop van de zitting, maar voordat het advies wordt opgesteld, nader onderzoek wenselijk blijkt te zijn, kunnen de voorzitter en/of secretaris uit eigen beweging of op verzoek van de andere commissieleden dit onderzoek houden.

 • 2.

  De uit het nader onderzoek verkregen informatie wordt in afschrift aan de leden van de commissie, het verwerend orgaan en de belanghebbenden toegezonden, waarbij, indien noodzakelijk, een termijn verleend kan worden waarbinnen men op toegezonden informatie kan reageren.

 • 3.

  De leden van de commissie, het verwerend orgaan en de belanghebbenden kunnen binnen een week na verzending van de nadere informatie aan de voorzitter van de commissie, danwel, indien een termijn is verleend als bedoeld in het tweede lid, binnen die termijn, een verzoek richten tot het beleggen van een nieuwe hoorzitting. De voorzitter beslist op zo'n verzoek.

 • 4.

  Op een nieuwe hoorzitting zijn de bepalingen in deze regeling die betrekking hebben op de hoorzitting, zo veel mogelijk van overeenkomstige toepassing.

Artikel 17 Raadkamer en advies

 • 1.

  De commissie beraadslaagt en beslist achter gesloten deuren over het uit te brengen advies.

 • 2.

  De commissie beslist bij meerderheid van stemmen over het uit te brengen advies.

 • 3.

  Van een minderheidsstandpunt wordt bij het advies melding gemaakt indien die minderheid dat verlangt.

 • 4.

  Het advies is gemotiveerd en omvat een voorstel voor de te nemen beslissing op het bezwaarschrift.

 • 5.

  Het advies wordt namensde voorzitter door de secretaris van de commissie ondertekend.

Artikel 18 Uitbrengen advies en verdaging

Het advies wordt, onder medezending van het verslag als bedoeld in artikel 15 en eventueel door de commissie ontvangen nadere informatie en nader verslag, uitgebracht aan het bestuursorgaan dat op het bezwaarschrift dient te beslissen.

Artikel 19 Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin deze regeling niet of niet in redelijkheid voorziet, kan de teammanager van het team Juridische zaken van de afdeling Organisatieadvies, namens het college een bijzondere voorziening treffen.

Artikel 20 Intrekking oude regeling

De Regels voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften, gericht aan burgemeester en wethouders en de burgemeester van Zeist 1995, vastgesteld 4 april 1995, worden ingetrokken.

Artikel 21 Overgangsrecht

 • 1.

  De tijdens de werking van de voorheen geldende regels (vastgesteld 4 april 1995) ingestelde commissies blijven ongewijzigd.

 • 2.

  Ten aanzien van de voor inwerkingtreding van deze regels ingediende bezwaarschriften, waarop nog niet is beslist, geldt dat voor bezwaarschriften welke voor 1 juni 2009 zijn ontvangen, maar waarover de hoorzitting plaatsvindt na het in werking treden deze regels, de voorheen geldende regels van toepassing zijn.

 • 3.

  In afwijking van het vorige lid behouden de voorheen geldende regels in ieder geval hun gelding als, indien nodig, al een hoorzitting is gehouden en/of al advies is uitgebracht.

Artikel 22 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op 1 juli 2009.

Artikel 23 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling adviescommissie bezwaarschriften 2009.