Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zeist

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZeist
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van leges 2010
CiteertitelLegesverordening 2010
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De tarieventabel bij deze verordening is gewijzigd op 9 maart 2010. Deze wijziging is gepubliceerd in de Nieuwsbode op 24 maart 2010 en in werking getreden op 21 april 2010

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 229, lid 1

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-02-201001-02-201017-06-2010Nieuwe regeling, wijziging in tarieventabel

19-01-2010

De Nieuwsbode, 03-02-2010

Nr. 699

Tekst van de regeling

Intitulé

 

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2010 (2e wijziging)

 

De raad van de gemeente Zeist;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 22 december 2009;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet;

vast te stellen de:

2e Wijzigings Verordening op de heffing en de invordering van leges 2010.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

a ‘dag’: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

b ‘week’: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

c ‘maand’: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalendermaand tot en met de (n–1)e dag in de volgende kalendermaand;

d ‘jaar’: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n–1)e dag in het volgende kalenderjaar;

e ‘kalenderjaar’: de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven ter zake van het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten, genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

a het raadplegen van de bij de gemeente berustende registers, leggers en plankaarten van de Diensten van het Kadaster en de Openbare Register door ambtenaren, in de uitoefening van hun functie;

b het in behandeling nemen van aanvragen van verklaringen omtrent inkomen en vermogen;

c de verstrekking van stukken als bedoeld onder de nummers 2.2. en 2.3. van de tarieventabel aan afdelingen van politieke partijen, waarvan de naam is geregistreerd, dan wel van andere verenigingen, welke naar het oordeel van het college van burgemeester en wethouders een politieke doelstelling hebben of aan een organisatie en instelling van welzijn, mits deze organisatie plaatselijk, dan wel buurt- of wijkgebonden is, de totale plaatselijke bevolking, dan wel de gehele buurt- of wijkbevolking als doelgroep beschouwt en zich als doel stelt het namens en voor deze doelgroep onderhouden van contacten met de plaatselijke overheid, zulks tot ten hoogste vijf exemplaren;

d aanvragen als bedoeld onder het nummer 8.2 van de tarieventabel voor nieuwbouw van woningen aan toegelaten instellingen die met de gemeente een (prestatie)overeenkomst hebben afgesloten over de ontwikkeling van nieuwbouw, renovatie, herstucturering en andere onderwerpen die voor het lokale volkshuisvestingsbeleid van belang zijn. De vrijstelling geldt voor woningen tot en met een (reken)huurprijs van euro 548,18 per maand (aftoppingsgrens 3- en meerpersoonshuishoudens per 1 juli 2005 zoals bedoeld in de Huursubsidiewet);

e het in behandeling nemen van een aanvraag tot verkrijgen van een ontheffing als bedoeld onder het nummer 15.1.2 van de tarieventabel van Stichting Dierenambulance Utrecht.

Artikel 5 Tarieven

1De leges worden geheven naar de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

2 Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven bij wege van een mondelinge of een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur dan wel bij wege van aanslag.

Artikel 7 Termijnen van betaling

1In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald:

a ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6 mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

b ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6 schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen dertig dagen na de dagtekening van de kennisgeving;

c ingeval de leges bij wege van aanslag worden geheven, binnen één maand na dagtekening van de aanslag.

2 De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Teruggaaf

1 Gehele of gedeeltelijke teruggaaf van leges ter zake van een in de tarieventabel omschreven dienst wordt verleend op een aanvraag als bedoeld in artikel 242 van de Gemeentewet en overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in de bij deze verordening behorende tarieventabel opgenomen bepaling.

2 Voor de toepassing van artikel 28, vierde en vijfde lid, van de Invorderingswet 1990 wordt de teruggaaf van leges, bedoeld in het eerste lid, aangemerkt als een vermindering van de belastingaanslag.

Artikel 10 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

Artikel 11 Inwerkingtreding, overgangsbepaling en citeertitel

1De ‘Verordening op de heffing en de invordering van leges 2010’ van 3 november 2009, zoals laatstelijk gewijzigd per 1 december 2009, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

2 Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

3 De datum van ingang van de heffing is 1 februari 2010.

4 Deze verordening wordt aangehaald als ‘Legesverordening 2010’.