Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zeist

Reglement commissie Van werk naar werk

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZeist
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReglement commissie Van werk naar werk
CiteertitelReglement commissie Van werk naar werk gemeente Zeist 2015
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

CAR UWO

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-05-201501-05-2015N.v.t.

12-05-2015

Gemeenteblad

43824

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement commissie Van werk naar werk

Aldus besloten in de vergadering van 12 mei 2015.

Reglement commissie Van werk naar werk

Reglement commissie Van werk naar werk 2015

Inhoudsopgave

 • Artikel 1 Samenstelling commissie

 • Artikel 2 Verantwoordelijkheden

 • Artikel 3 Werkwijze

 • Artikel 4 Citeertitel

Artikel 1 Samenstelling commissie

Lid 1

 • 1

  Het bevoegd gezag stelt een commissie in als bedoeld in artikel 10d:24 CAR-UWO.

 • 2

  De commissie bestaat uit:

  • -

   een vaste onafhankelijk voorzitter;

  • -

   een lid aan te wijzen door het bevoegd gezag;

  • -

   een lid, aan te wijzen door de werknemersgeleding.

 • 3

  Voor elk lid wordt een plaatsvervanger benoemd.

Lid 2

De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris.

Artikel 2 Verantwoordelijkheden

Lid 1

De commissie heeft als taak het bevoegd gezag desgevraagd te adviseren:

 • a

  over de naleving van tussen het bevoegd gezag en de ambtenaar gemaakte afspraken in het kader van het Van werk naar werk-contract;

 • b

  over eventuele verlenging van het Van werk naar werk-contract, zoals bedoeld in artikel 10d:22;

 • c

  over geschillen voortvloeiend uit het Van werk naar werk contract.

Lid 2

Een verzoek om advies als bedoeld in lid 1 kan worden gedaan door of namens het bevoegd gezag of door de betrokken ambtenaar.

Lid 3

De commissie brengt een bindend advies uit.

Artikel 3 Werkwijze

Lid 1

De commissie kan belanghebbenden en bij de voorbereiding en uitvoering van het Van werk naar werk-contract betrokkenen horen.

Lid 2

Het bevoegd gezag en de betrokken ambtenaar zijn verplicht alle gevraagde informatie te verschaffen aan de commissie.

Lid 3

Vergaderingen van de commissie zijn niet openbaar.

Lid 4

De commissie brengt haar advies schriftelijk uit, binnen vier weken na de aanvraag daartoe.

Artikel 4 Citeertitel

Deze regeling kan worden aangehaald als " Reglement commissie Van werk naar werk gemeente Zeist 2015" en treedt in werking met ingang van 1 mei 2015.

Het college voornoemd,

de gemeentesecretaris, de burgemeester,

W.C.M. Lissenberg – van Dam drs. J.J.L.M. Janssen