Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zeist

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Zeist houdende regels omtrent de rekenkamercommissie (Verordening rekenkamercommissie Zeist 2019)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZeist
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Zeist houdende regels omtrent de rekenkamercommissie (Verordening rekenkamercommissie Zeist 2019)
CiteertitelVerordening rekenkamercommissie Zeist 2019
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De citeertitel van deze regeling is gewijzigd.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-10-2019artikel 2, 3d, 6, 11, 15

17-09-2019

gmb-2019-238326

19RV046
15-12-201802-10-2019nieuwe regeling

06-12-2018

gmb-2018-268415

18RV076

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Zeist houdende regels omtrent de rekenkamercommissie (Verordening rekenkamercommissie Zeist 2019)

De raad van de gemeente Zeist;

gelezen het voorstel van het presidium van 12 november 2018 ;

 

BESLUIT:

 

 • 1.

  Verordening op de rekenkamercommissie Zeist 2018 vaststellen onder gelijktijdig intrekken van de Verordening op de rekenkamercommissie Zeist 2011.

   

 • 2.

  Kennisnemen van het herziene Reglement van Orde voor vergaderingen van de rekenkamer.

   

 • 3.

  Kennisnemen van het herziene protocol voor werkzaamheden en activiteiten van de rekenkamer Zeist.

 

Verordening op de rekenkamercommissie Zeist 2018

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

a.

Wet

:

Gemeentewet

b.

Commissie

:

De Rekenkamercommissie

c.

Voorzitter

:

Voorzitter van de Rekenkamercommissie

d.

College

:

College van burgemeester en wethouders

e.

De Raad

:

Gemeenteraad van Zeist

f.

Lid

:

Lid van de Rekenkamercommissie

g.

Raadslid wisselspeler

:

(Tijdelijk) raadslid van de Rekenkamer-commissie voor de duur van een onderzoek

h.

Burgerlid wisselspeler

:

(Tijdelijk) burgerlid van de Rekenkamer-commissie voor de duur van een onderzoek

Artikel 2 Rekenkamercommissie

 • 1.

  Er is een commissie die door de raad wordt ingesteld en wordt aangeduid als de rekenkamercommissie.

 • 2.

  De commissie onderzoekt de doelmatigheid, de doeltreffendheid en de rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur gevoerde bestuur.

 • 3.

  Een door de commissie ingesteld onderzoek naar de rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur gevoerde bestuur bevat geen controle van de jaarrekening als bedoeld in artikel 213, tweede lid, van de Gemeentewet.

 • 4.

  De rekenkamercommissie bestaat uit 5 vaste leden, eventueel aangevuld met één of meer wisselspelers als bedoeld in artikel 3b en 3c.

 • 4.

  De griffier is adviseur van de Rekenkamercommissie

Artikel 3a Benoeming vaste raadsleden

 • 1.

  De raad benoemt twee vaste leden van de rekenkamercommissie uit zijn midden.

 • 2.

  Voordat de raad tot benoeming overgaat kan de voorzitter van de rekenkamercommissie zijn gevoelen over de kandidaten kenbaar te maken

 • 3.

  Deze leden worden voor een periode gelijk aan de zittingsduur van de raad benoemd.

Artikel 3b Benoeming raadslid wisselspelers

 • 1.

  De raad kan per onderzoek, op verzoek van de rekenkamercommissie, uit zijn midden één raadslid wisselspeler benoemen.

 • 2.

  De raad kan zowel raadsleden als buitengewoon raadsleden als raadslid wisselspeler benoemen.

 • 3.

  Een raadslid wisselspeler wordt alleen benoemd voor de duur van een bepaald onderzoek en zijn werkzaamheden beperken zich tot dat onderzoek.

 • 4.

  Indien een van de twee vaste raadsleden als bedoeld in artikel 3a lid 1 langdurig niet in staat is zijn functie uit te oefenen kan zijn functie tijdelijk worden waargenomen door een tijdelijk lid, als bedoeld in dit artikel 3b.

Artikel 3c Benoeming burgerlid wisselspeler

 • 1.

  De raad kan per onderzoek op voordracht van de rekenkamercommissie een burgerlid wisselspeler benoemen.

 • 2.

  Een burglid wisselspeler wordt alleen benoemd voor de duur van een bepaald onderzoek en zijn werkzaamheden beperken zich tot dat onderzoek.

 • 3.

  Een burgerlid wisselspeler wordt benoemd op van basis van kennis van het specifieke onderwerp dat onderzocht wordt.

 • 4.

  Een burgerlid wisselspeler krijgt een vergoeding conform de verordening voor Rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden.

 • 5.

  Een burgerlid wisselspeler ondertekent voorafgaand aan zijn deelname een integriteitverklaring.

 • 6.

  Artikel 3d benoeming externe leden, lid 2 is van toepassing op de benoeming van een burgerlid wisselspeler.

 • 7.

  In aanmerking voor benoeming komen inwoners van de gemeente Zeist die gerechtigd zijn te stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen.

Artikel 3d Benoeming externe leden

 • 1.

  De raad benoemt op voordracht van de rekenkamercommissie drie externe leden. Op deze leden is artikel 81f van de gemeentewet van toepassing.

 • 2.

  De commissie doet de aanbeveling vergezeld gaan van een verklaring van de kandidaten bevattende:

  • a.

   een mededeling dat hij een benoeming als lid zal aanvaarden, en

  • b.

   een overzicht van de openbare betrekkingen die hij bekleedt.

 • 3.

  Op voordracht van de rekenkamercommissie worden de externe leden door de raad benoemd tot voorzitter en plaatsvervangend voorzitter.

 • 4.

  De externe leden worden benoemd voor een periode van zes jaar. Herbenoeming binnen een periode van drie jaar na het einde van het lidmaatschap is niet mogelijk.

 • 5.

  Om te voorkomen dat voorzitter en plaatsvervangend voorzitter binnen één jaar na elkaar aftreden kan de raad op voorstel van de commissie besluiten om de aanstellingsduur met maximaal één jaar te verlengen.

 • 6.

  De voorzitter draagt zorg voor het tijdig en periodiek bijeenroepen van de commissie, het leiden van de vergaderingen, het bewaken van de uitgangspunten en werkwijze en het bevorderen van zorgvuldige besluitvorming. De voorzitter voert hiertoe regelmatig overleg met de ambtelijk secretaris en de adviseur. Bij ontstentenis van de voorzitter wordt hij vervangen door de plaatsvervangend voorzitter.

 • 7.

  De voorzitter is verantwoordelijk voor het functioneren van de commissie als geheel en de individuele leden.

Artikel 4 Eed of Belofte

Ten aanzien van de externe leden en een burgerlid wisselspeler is artikel 81g van de gemeentewet van overeenkomstige toepassing.

Artikel 5 Functioneren, non-activiteit en ontslag

 • 1.

  De raad ontslaat de leden of stelt hen op non-activiteit.

 • 2.

  Het lidmaatschap van een raadslid of raadslidwisselspeler eindigt:

  • a.

   op eigen verzoek;

  • b.

   indien het lid aftreedt als lid van de raad;

  • c.

   indien de raad van oordeel is dat het lid niet langer geschikt is de functie te vervullen;

  • d.

   bij een raadslid wisselspeler: nadat het betreffende onderzoek is afgerond en aangeboden aan de raad

 • 3.

  Het lidmaatschap van een extern lid en/of een burgerlid wisselspeler eindigt:

  • a.

   op eigen verzoek;

  • b.

   bij de aanvaarding van een functie die onverenigbaar is met het lidmaatschap van de rekenkamercommissie.

  • c.

   wanneer het lid bij onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak wegens misdrijf is veroordeeld, dan wel bij zulk een uitspraak een maatregel is opgelegd die vrijheidsbeneming tot gevolg heeft;

  • d.

   indien het lid bij onherroepelijk geworden rechtelijke uitspraak onder curatele is gesteld, in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft verkregen of wegens schulden is gegijzeld.

  • e.

   indien de raad van oordeel is dat het lid niet langer geschikt is de functie te vervullen;

  • f.

   bij een burgerlid wisselspeler: nadat het betreffende onderzoek is afgerond en aangeboden aan de raad.

Artikel 6 Vergoeding voor werkzaamheden van de externe leden van de rekenkamercommissie

 • 1.

  De externe leden van de rekenkamercommissie ontvangen een vaste vergoeding voor hun werkzaamheden.

 • 2.

  De vergoeding bedraagt 35,25% van de raadsvergoeding. Daarnaast ontvangt de voorzitter een toeslag van € 50,- per maand.

 • 3.

  Naast de in lid 2 genoemde vergoedingen worden aan de voorzitter en plaatsvervangend voorzitter van de rekenkamercommissie de kosten van deelname aan cursussen, congressen, seminars en symposia vergoed, voor zover deelname van belang is voor de vervulling van de functie.

 • 4.

  In geval een extern lid niet in staat is zijn werkzaamheden voor de commissie te vervullen vervalt na 3 maanden het recht op vergoeding.

Artikel 7 Ambtelijk secretaris.

 • 1.

  De raad benoemt in overleg met de griffier en de Rekenkamercommissie de ambtelijk secretaris van de rekenkamercommissie.

 • 2.

  De ambtelijk secretaris is functioneel ondergebracht bij de raadsgriffie.

 • 3.

  De griffier regelt in overleg met de Rekenkamercommissie de vervanging van de ambtelijk secretaris als deze gedurende langere tijd zijn functie niet kan uitoefenen.

 • 4.

  De ambtelijk secretaris staat de rekenkamercommissie bij de uitvoering van haar taken terzijde.

 • 5.

  De ambtelijk secretaris legt rechtstreeks verantwoording af aan de rekenkamercommissie over de wijze waarop de ondersteunende taken worden verricht.

 • 6.

  De ambtelijk secretaris draagt in ieder geval zorg voor de agendaplanning, de verslaglegging en de vorming van dossiers.

Artikel 8 Reglement van orde

De commissie stelt een reglement van orde voor haar vergaderingen en andere werkzaamheden vast.

Artikel 9 Privacy wetgeving (AVG)

 • 1.

  De commissie benoemt een onafhankelijke Functionaris Gegevensbescherming.

 • 2.

  De commissie bespreekt tenminste éénmaal per jaar het verslag dat de functionaris als bedoeld in artikel 9 lid 1 opstelt.

 • 3.

  De commissie meldt datalekken bij de door de gemeente Zeist benoemde functionaris CISO

 • 4.

  De commissie houdt een overzicht van haar activiteiten en onderzoeken bij in een openbaar verwerkingsregister.

Artikel 10 Onderwerpselectie en opdrachtverlening

 • 1.

  De commissie bepaalt onafhankelijk de onderwerpen die zij onderzoekt en de wijze waarop het onderzoek wordt uitgevoerd.,

 • 2.

  De onderzoeksopzet wordt door de commissie ter kennisneming aan de raad verstuurd. Bij die gelegenheid stelt de voorzitter van de rekenkamercommissie de raad in de gelegenheid om wisselspelers te benoemen als bedoeld in de artikelen 3b en 3c.

 • 3.

  De raad kan de commissie een gemotiveerd verzoek doen tot het instellen van een onderzoek. De rekenkamer bericht de raad binnen een maand in hoeverre aan dat verzoek wordt voldaan. Indien de commissie niet aan het verzoek van de raad voldoet, zal zij daarvoor gegronde redenen aanvoeren.

Artikel 11 Bevoegdheden

 • 1.

  De commissie is bevoegd alle documenten die berusten bij het gemeentebestuur te onderzoeken voor zover zij dat ter vervulling van haar taak nodig acht.

 • 2.

  Indien de zorg voor een administratie aan een derde is uitbesteed, is het eerste lid van overeenkomstige toepassing op de administratie van de betrokken derde dan wel van degene die de administratie in opdracht van die derde voert.

 • 3.

  De commissie is bevoegd bij het gemeentebestuur mondelinge en schriftelijke inlichtingen in te winnen die zij nodig acht voor het uitvoeren van de onderzoeken. Het gemeentebestuur is verplicht de gevraagde inlichtingen binnen een door de commissie gestelde redelijke termijn te verstrekken.

 • 4.

  De Rekenkamercommissie heeft de in de volgende leden vermelde bevoegdheden ten aanzien van de volgende instellingen en over de volgende periode:

  • a.

   openbare lichamen en gemeenschappelijke organen ingesteld krachtens de Wet gemeenschappelijke regelingen, waaraan de gemeente deelneemt, over de jaren dat de gemeente deelneemt in de regeling;

  • b.

   naamloze vennootschappen en besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid waarvan de gemeente meer dan vijftig procent van het geplaatste aandelenkapitaal houdt, over de jaren dat de gemeente meer dan vijftig procent van het geplaatste aandelenkapitaal houdt;

  • c.

   andere privaatrechtelijke rechtspersonen waaraan de gemeente of een derde voor rekening en risico van de gemeente rechtstreeks of middellijk een subsidie, lening of garantie heeft verstrekt ten bedrage van ten minste vijftig procent van de baten van deze instelling, over de jaren waarop deze subsidie, lening of garantie betrekking heeft.

 • 5.

  De commissie is bevoegd bij de betrokken instelling nadere inlichtingen in te winnen over de jaarrekeningen, daarop betrekking hebbende rapporten van hen die deze jaarrekeningen hebben gecontroleerd en overige documenten met betrekking tot die instelling die bij het gemeentebestuur berusten, onverminderd haar bevoegdheid tot eigen onderzoek. Indien een of meer documenten ontbreken, kan de commissie van de betrokken instelling de overlegging daarvan vorderen.

 • 6.

  De commissie kan, indien de documenten, bedoeld in het vijfde lid, daartoe aanleiding geven, bij de betrokken instelling dan wel bij de derde die de administratie in opdracht van de instelling voert, een onderzoek instellen. De commissie stelt de raad en het college van haar voornemen een dergelijk onderzoek in te stellen in kennis.

 • 7.

  De accountant als bedoeld in artikel 213, tweede lid van de wet verstrekt desgevraagd, door tussenkomst van de auditcommissie, aan de commissie controleprogramma's en licht haar volledig in omtrent de resultaten daarvan door overlegging van rapporten of op andere voor de commissie aan te geven wijze.

 • 8.

  De raad zal in geval van onderzoek waar een verbonden partij bij betrokken is de betreffende partij schriftelijk verzoeken bevoegdheden zoals bedoeld in lid 3 van dit artikel van toepassing te laten zijn voor dat betreffende onderzoek.

Artikel 12 Werkwijze

 • 1.

  De commissie vergadert zoveel als zij nodig acht

 • 2.

  De commissie vergadert in beslotenheid, haar rapporten zijn openbaar. Op grond van de belangen genoemd in artikel 10 van de Wet Openbaarheid van Bestuur kan de commissie rapporten die aan de raad worden voorgelegd of gedeelten daarvan als geheim aanmerken.

 • 3.

  De commissie kan openbare informatieve vergaderingen beleggen.

 • 4.

  Voor de uitvoering van het onderzoek kan de commissie, met inachtneming van het beschikbare budget, externe personen of bureaus inschakelen.

 • 5.

  Rapportages van de commissie worden aan de raad aangeboden, en gelijktijdig toegezonden aan het college en andere betrokkenen.

Artikel 13 Budget

 • 1.

  De rekenkamercommissie is bevoegd binnen een aan haar bij de begroting beschikbaar gesteld budget uitgaven te doen ten behoeve van de uitvoering van haar taken.

 • 2.

  Ten laste van het in het voorgaande lid bedoelde budget worden de kosten gebracht van:

  • a.

   de vergoedingen aan de externe leden

  • b.

   interne onderzoeksmedewerkers;

  • c.

   externe deskundigen die door de rekenkamercommissie zijn ingeschakeld;

  • d.

   eventuele overige uitgaven die de commissie nodig acht voor de uitoefening van haar taak.

 • 3.

  De rekenkamercommissie is voor de besteding van het budget uitsluitend verantwoording verschuldigd aan de raad.

Artikel 14 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van 14 november 2018

Artikel 15 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening rekenkamercommissie Zeist 2019.

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 06 december 2018

De raad voornoemd,

mr. J. Janssen, griffier

drs. J.J.L.M. Janssen, voorzitter

Toelichting op de Verordening rekenkamercommissie Zeist 2011.

Artikel 3a lid 2

Belangrijke criteria bij het zoeken naar vaste raadsleden in de Rekenkamercommissie zijn het hebben van ervaring met (evaluatie) onderzoek en daarnaast het ambassadeur willen zijn van de werkzaamheden van de Rekenkamercommissie in de raad. Bij het aantreden van de nieuwe Raad na gemeenteraadsverkiezingen stelt de Rekenkamercommissie hier een kort profiel voor op.

 

Artikel 3b Benoeming raadslid wisselspeler

Raadslid wisselspelers worden zoveel mogelijk benoemd op basis van kennis van het specifieke onderzoeksonderwerp van de Rekenkamercommissie.

 

Artikel 3c lid 2

Een burglid wisselspeler wordt alleen benoemd voor de duur van een bepaald onderzoek en zijn werkzaamheden beperken zich tot dat onderzoek.