Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zeist

Delegatiebesluit 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZeist
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingDelegatiebesluit 2011
CiteertitelDelegatiebesluit 2011
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 156

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201101-01-2012Nieuwe regeling

07-12-2010

Onbekend

Nr. 733

Tekst van de regeling

Intitulé

Delegatiebesluit 2011

 

 

 

Delegatiebesluit 2011

 

De raad van de gemeente Zeist;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 30 november 2010;

gelet op het bepaalde in artikel 156 van de Gemeentewet;

Besluit:

ter vervanging van het op 31 december 2010 aflopende Delegatiebesluit 2007, vastgesteld bij besluit van 12 december 2006, aan burgemeester en wethouders met ingang van 1 januari 2011 en tot en met uiterlijk 31 december 2011 voor een deel onder voorwaarden de volgende bevoegdheden over te dragen:

Nr.

Onderwerp

Voorwaarden

1

Deelnemingen

 

 

Naar voren brengen zienswijze bij begroting en

Begrotingswijzigingen van gemeenschappelijke

Regelingen en stichtingen/verenigingen waaraan de

Gemeente deelneemt.

Mits passend binnen jaarbudget d.w.z. voor zover geen gemeentelijke begrotingswijzi-

ging nodig is.

 

Milieubeheer

 

2

Bij het nemen van raadsbesluiten, waarvoor een milieu-effectrapportage moet worden gemaakt:

Uitvoeringshandelingen milieueffectrapportage, zoals

omschreven in de Wet milieubeheer:

§ 7.2M.E.R.-plichting besluit

§ 7.5VoorbereidingM.E.R.

§ 7.6BeoordelingM.E.R.-

§ 7.9 Evaluatie

De raad stelt richtlijnen voor het M.E.R.. vast (artikel 7.15).

De raad beslist over het al dan niet

nemen van het M.E.R.-plichtige

besluit met inachtneming van artikel 7.27, 7.28, 7.35, 7.36 en 7.37.

De raad beslist, op basis van het voorge-

schreven evaluatie-onderzoek naar de

gevolgen van de ondernomen activiteit,

over eventueel te treffen maatregelen.

(artikel 7.42)

3

Volkshuisvesting

 

 

Vaststellen basislijsten woningbouwprogramma

nieuwbouw en verbetering

Lijst ter informatie aan de raad.

4

Ruimtelijke Ordening

 

 

Besluiten tot vrijstelling ihkv van de oude Wet op de ruimtelijke ordening ex artikel 19, lid 1 jo artikel 19a

Mits niet strijdig met het door de raad vastgestelde structuurplan. Van de bevoegdheid wordt geen gebruik gemaakt dan nadat het college de raad

heeft geïnformeerd over haar voornemen en

motieven om gebruik te maken van de bevoegdheid

en de raad daarbij vóór het starten van de voorbe-

reidingsprocedure gelegenheid heeft geboden zijn wensen en bedenkingen aan het college kenbaar te maken.

5

Mediawet / Programmaraad

 

 

Besluiten ihkv de benomeing van een lid van de programmacommissie Utrecht Oost, als bedoeld in artikel 5.1 Verordening programmaraad Utrecht Oost.

Benoeming ter informatie aan de raad.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 7 december 2010.

De raad voornoemd,

mr. J. Janssen, griffier drs. J.J.L.M. Janssen, voorzitter