Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zeist

Verordening op de commissie onderzoek gemeenterekening

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZeist
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de commissie onderzoek gemeenterekening
CiteertitelVerordening op de commissie onderzoek gemeenterekening
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-04-200525-03-2009Onbekend

25-04-2005

Onbekend

Nr. 488

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de commissie onderzoek gemeenterekening

 

Verordening op de commissie onderzoek gemeenterekening

 

De raad van de gemeente Zeist;

gelezen het voorstel van het Presidium d.d. 16 maart 2005,

overwegende dat de Verordening op de commissie onderzoek gemeenterekening dient te worden aangepast aan de positie van deze commissie in het duaal bestuur,

Besluit

de Verordening op de commissie onderzoek gemeenterekening als volgt gewijzigd vast te stellen:

Verordening op de commissie onderzoek gemeenterekening

Artikel 1 Begripsbepalingen.

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • 1.

  De commissie: de commissie onderzoek gemeenterekening.

 • 2.

  Rechtmatigheid van de jaarrekening: de formele juistheid (zijn handelingen verricht door bevoegde personen en conform voorschriften) en de materiële juistheid (komen verantwoording en boekhouding overeen met de werkelijkheid) van de jaarrekening.

 • 3.

  Effectiviteit: de mate waarin een organisatie erin slaagt met de geleverde prestaties de gestelde doelen of beoogde maatschappelijke effecten te bereiken.

 • 4.

  Efficiëntie: het streven om met een zo gunstig mogelijke inzet van de beschikbare productiemiddelen het gewenste resultaat te bereiken.

 • 5.

  Accountant: de accountant als bedoeld in artikel 213 van de Gemeentewet

Artikel 2 Taken

 • 1.

  De commissie heeft tot taak de rekening en de door of namens het college van burgemeester en wethouders ingevolge artikel 197 van de Gemeentewet overgelegde bescheiden te onderzoeken, waarbij zij het financieel beheer, waarover in de hiervoor bedoelde stukken verantwoording wordt afgelegd, beoordeelt op aspecten van rechtmatigheid, effectiviteit en efficiëntie.

 • 2.

  De commissie overlegt met de accountant over de inrichting van de controle als bedoeld in artikel 213 van de Gemeentewet.

 • 3.

  Op basis van het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel, adviseert de commissie de gemeenteraad.

Artikel 3 Samenstelling commissie.

 • 1.

  De voorzitter en plaatsvervangend voorzitter van de commissie worden aangewezen door de raad uit zijn midden, voor de duur van de zittingsperiode van de raad. De voorzitter heeft geen stem in de vergadering.

 • 2.

  De commissie bestaat uit tenminste één en ten hoogste twee leden van elke raadsfractie.

 • 3.

  De aanwijzing van de vaste leden en plaatsvervangende leden van de commissies vindt door en uit het midden van de onderscheiden raadsfracties voor de duur van de zittingsperiode van de raad plaats. Voor aanwijzing als commissielid komen ook door de raad benoemde fractieassistenten in aanmerking.

Artikel 4 Begin en einde lidmaatschap commissie.

 • 1.

  De aanwijzing van de leden en de plaatsvervangende leden van de commissies heeft plaats bij het begin van elke aangegeven zittingsperiode van de raad.

 • 2.

  Het lidmaatschap van de commissie eindigt wanneer de betrokkene geen deel meer uitmaakt van de raad, dan wel geen fractieassistent meer is. Een lid van de commissie kan te allen tijde ontslag nemen. Hij geeft daarvan schriftelijk kennis aan de voorzitter van de commissie.

 • 3.

  vervallen

Artikel 5 Secretariaat.

 • 1.

  De commissie wordt bijgestaan door de Griffier, of een door hem aan te wijzen vervanger.

Artikel 6 Vergaderingen en werkwijze.

 • 1.

  Voor zover in deze verordening niet anders geregeld, zijn de bepalingen van de Verordening op de raadscommissies Zeist 2003 van overeenkomstige toepassing.

Artikel 7 Besluiten.

De commissie besluit tot een advies bij meerderheid van stemmen, berekend naar verhouding van het aantal zetels dat elke fractie in de gemeenteraad heeft.

Artikel 8 Verslag

Van het verhandelde in de vergadering wordt een verslag gemaakt, dat aan de leden wordt toegezonden en in de eerstvolgende vergadering aan goedkeuring van de commissie wordt onderworpen.

Artikel 9 Bijwonen vergaderingen.

 • 1.

  De voorzitter van de commissie is bevoegd ambtenaren van de gemeente en andere deskundigen tot het bijwonen van de vergadering op te roepen voor het verstrekken van inlichtingen of adviezen. Tot zodanige uitnodiging gaat de voorzitter tevens over, indien tenminste twee leden van de commissie daarom verzoeken.

 • 2.

  De leden van de raad, die geen lid zijn van de commissie, kunnen vergaderingen van de commissie bijwonen. Zij mogen aan de beraadslagingen deelnemen.

Artikel 10 Rapportage.

 • 1.

  Haar bevindingen bij de uitoefening van de in artikel 2 bedoelde taak, eventueel aangevuld met adviezen, legt de commissie vast in het verslag van de vergadering.

 • 2.

  Het verslag, met bevindingen en adviezen, wordt gezonden aan de raad en ter beschikking gesteld van het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 11 Ingekomen brieven.

 • 1.

  Brieven gericht aan de commissie worden geplaatst op de lijst van ingekomen stukken van de commissie.

 • 2.

  De voorzitter informeert de commissie over aan de commissie gerichte ingekomen brieven voor of tijdens de eerstvolgende commissievergadering.

Artikel 12 Informatieverstrekking.

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders verstrekt de commissie gevraagd of ongevraagd alle informatie die zij nodig heeft voor de uitoefening van haar taak.

 • 2.

  Artikel 169 van de Gemeentewet is van overeenkomstige toepassing.

 • 3.

  Indien het college van burgemeester en wethouders redenen aanwezig acht om van toezending van documenten of verstrekking van informatie als bedoeld in lid 1 en lid 2 af te zien, doet het daarvan mededeling aan de raad en de voorzitter van de commissie.

 • 4.

  Voor het verkrijgen van mondelinge inlichtingen kan de commissie leden van het college van burgemeester en wethouders uitnodigen ter vergadering te verschijnen.

 • 5.

  Indien een lid van het college redenen aanwezig acht om niet op een uitnodiging als bedoeld in lid 4 in te gaan, doet het daarvan schriftelijk mededeling aan de raad en aan de voorzitter van de commissie.

Artikel 13 Toelichting in de raadsvergadering.

Een of meerdere daartoe door de commissie aangewezen leden worden in de gelegenheid gesteld om in de vergadering van de raad de bevindingen van de commissie toe te lichten.

Artikel 14 Slotbepalingen.

 • 1.

  Bij twijfel omtrent de betekenis of de toepassing van de in deze verordening ten aanzien van de werkwijze van de commissie opgenomen bepalingen en in gevallen dienaangaande, waarin deze verordening niet voorziet, beslist de voorzitter van de commissie.

Artikel 15 Citeertitel.

Deze verordening kan worden aangehaald onder de titel: Verordening op commissie onderzoek gemeenterekening.

 

Toelichting bij de verordening op de commissie onderzoek gemeenterekening.

Algemeen

Op grond van artikel 197 van de Gemeentewet dient het college van burgemeester en wethouders aan de raad over elk begrotingsjaar verantwoording af te leggen van het gevoerde bestuur onder overlegging van een jaarrekening en jaarverslag.

Op grond van artikel 198 van de Gemeentewet stelt de raad de rekening vast in het jaar volgend op het dienstjaar.

De commissie onderzoek gemeenterekening adviseert de gemeenteraad over de jaarrekening en het jaarverslag.

De taak van de commissie blijft beperkt tot onderzoek naar rechtmatigheid, efficiency en effectiviteit van het door het college gevoerde financieel beheer. Verdergaande onderzoeken naar de efficiency en effectiviteit van de beleidsuitvoering wordt gerekend toe te behoren tot de taak van de rekenkamercommissie. Advisering over de niet- financiële beleidsverantwoording die in de genoemde verslagen is opgenomen behoort tot de taak van de commissies als bedoeld in de Verordening op de raadscommissies Zeist 2003.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1

geeft een definiëring van de in deze verordening gehanteerde begrippen.

In artikel 2 wordt de taak van de commissie onderzoek gemeenterekening bepaald. De commissie onderzoek rekening heeft een adviserende taak ten behoeve van de gemeenteraad . De reikwijdte van deze taak betreft de jaarrekening (artikel 197 van de gemeentewet) en alle daarbij behorende bescheiden die integraal onderdeel van de jaarrekening uitmaken. Verder overlegt de commissie met accountant over de inrichting van de controle naar de jaarrekening.

Artikel 3

regelt de samenstelling van de commissie. Hierbij wordt uitgegaan van een vertegenwoordiging van alle fracties in de commissie.

Artikel 4

Dit artikel behoeft geen toelichting.

Artikel 5

Evenals de gewone raadscommissies wordt de commissie bijgestaan door de griffier of diens vervanger.

In artikel 6en 7 Deze artikelen behoeven geen toelichting.

Artikelen 9 en 12

regelen het informatierecht. Ter uitoefening van haar voorbereidende taak moet de commissie op haar verzoek kunnen beschikken over voor haar onderzoek relevante informatie. Daartoe kan zij zowel ambtenaren van de gemeente Zeist als externe deskundigen uitnodigen. Verder moet de commissie kunnen beschikken over informatie van de zijde van burgemeester en wethouders. Het gaat hierbij zowel om informatie, die is neergelegd in bestaande documenten, als om aanvullende schriftelijke informatie ter toelichting daarop. Daarnaast kan de commissie het in verband met haar voorbereidende taak van belang achten dat leden van het college van burgemeester en wethouders in persoon in een commissievergadering verschijnen om mondelinge informatie/ toelichting te verstrekken.

Door toepassing van artikel 169 lid 1 t/m 3 is het college verplicht om de gevraagde informatie aan de commissie te verstrekken, tenzij dit in strijd is met het algemeen belang. In geval van weigering dient het college onder opgave van redenen mededeling te doen aan de gemeenteraad.

In artikel 10 zijn bepalingen opgenomen inzake de rapportage van de commissie. Van haar bevindingen, eventueel aangevuld met adviezen, brengt de commissie verslag uit. Het verslag wordt aan de raad aangeboden. Aan het college van burgemeester en wethouders wordt een afschrift van het rapport van bevindingen toegestuurd.

Artikel 11

voorziet in een huishoudelijke aangelegenheid inzake ingekomen brieven.

In artikel 13 is geregeld de wijze waarop de commissie haar bevindingen in de raadsvergadering van een toelichting kan voorzien