Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zeist

Besluit uitgifte parkeervergunningen 2009

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZeist
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit uitgifte parkeervergunningen 2009
CiteertitelBesluit uitgifte parkeervergunningen 2009
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Parkeerverordening 2007, art. 3

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-200901-01-2010Nieuwe regeling

14-10-2008

De Nieuwsbode, 31-12-2008

Nr. 660

Tekst van de regeling

Intitulé

Het besluit uitgifte parkeervergunningen 2009

 

Besluit uitgifte parkeervergunningen 2009

 

Het college van Burgemeester en Wethouders van Zeist, 14 oktober 2008

gelet op artikel 3 van de ‘Parkeerverordening 2007 inclusief de eerste wijziging’

besluit:

Vast te stellen

Besluit uitgifte parkeervergunningen 2009

Artikel 1 Maximum aantal uit te geven vergunningen

 • 1.

  Gelet op het bepaalde in artikel 3 van de Parkeerverordening 2007 inclusief eerste wijziging wordt het maximum aantal uit te geven bewoners-, bedrijfs- en werknemersvergunningen per rayon jaarlijks voor aanvang van het nieuwe kalenderjaar berekend. Deze berekening vindt plaats aan de hand van het aantal beschikbare vergunningplaatsen en betaald parkeerplaatsen, waarvan wordt verwacht dat deze gedurende het kalenderjaar waarvoor de vergunningen zijn verleend, gehandhaafd blijven of zullen ontstaan.

 • 2.

  Het maximum aantal uit te geven vergunningen voor de vergunningplaatsen op straat per 1 januari 2009 wordt per rayon vastgesteld op:

  vergunning-gebied

  Openbare Ver gunning plaatsen/ aantal parkeer-plaatsen (pp)

  Maximum aantal vergunningen

  A

  125

  150

  B

  168

  202

  C

  99

  119

  D

  79

  95

  E

  136

  163

  F

  77

  92

  G

  76

  91

  H

  130

  156

  I

  pp 347

  260

  J

  29

  35

  K

  pp 469

  352

  L

  1

  1

  M

  133

  160

   

   

   

Artikel 2 Uitgiftecriteria algemeen

 • 1.

  Alleen volledig ingevulde vergunningaanvragen voorzien van de benodigde bijlagen worden in behandeling genomen. Als de aanvraag hieraan niet voldoet wordt de aanvrager in de gelegenheid gesteld deze binnen een termijn van ten hoogste twee weken, nadat dit hem is medegedeeld, aan te vullen of te verbeteren.

 • 2.

  De toetsing van de aanvraag van bewonersvergunningen vindt plaats aan de hand van de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens en het kentekenbewijs. De aanvrager dient bij zijn aanvraag een kopie van zijn legitimatiebewijs en een kopie van zijn kentekenbewijs te overleggen.

 • 3.

  De toetsing van de aanvraag van werknemersvergunningen vindt plaats aan de hand van het kentekenbewijs en door de aanvrager overlegd bewijs dat hij daadwerkelijk werkzaam is in het bedrijf of de instelling waarvoor de vergunning wordt aangevraagd.

 • 4.

  De toetsing van de aanvraag van een bedrijfsvergunning vindt plaats aan de hand van de inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en het kentekenbewijs. De aanvrager dient bij zijn aanvraag een uittreksel uit de Kamer van Koophandel en een kopie van het kentekenbewijs te overleggen. Het uittreksel mag niet ouder zijn dan 3 maanden. Indien het bedrijf niet staat ingeschreven in de registers van de Kamer van Koophandel dan dient de aanvrager zelf bewijs te overleggen van het bestaan van het bedrijf en het vestigingsadres.

 • 5.

  Per kenteken wordt maximaal één vergunning afgegeven.

 • 6.

  Op één vergunning kunnen maximaal twee kentekens worden vermeld.

Artikel 3 Uitgifte bewonersvergunning

 • 1.

  Per woonadres in de vergunningengebieden kan ongeacht het in lid 1 gestelde maximum een bewonersvergunning voor één auto worden verstrekt, tenzij wordt beschikt of kan worden beschikt over één of meer parkeerplaatsen op eigen erf: in dit geval wordt deze bewonersvergunning niet verstrekt

 • 2.

  Een bewonersvergunning voor een tweede auto kan, met in achtneming van artikel 11, worden verstrekt indien het maximum aantal vergunningen als genoemd in artikel 1 lid 2 nog niet is bereikt, tenzij wordt beschikt of kan worden beschikt over 2 of meer parkeerplaatsen op eigen erf: in dit geval wordt deze vergunning niet verstrekt.

 • 3.

  Per adres worden niet meer dan twee parkeervergunningen afgegeven.

 • 4.

  Indien de aanvrager woont in een gebouw of gebouwencomplex waarbij private of gemeenschappelijke parkeervoorzieningen behoren of hieraan zijn toegewezen, maar niet kan beschikken over een van deze parkeervoorzieningen, kan een bewonersvergunning uitsluitend worden verleend indien de aanvrager een bewijs kan overleggen van het feit dat hij op het moment van aanvraag niet kan beschikken over een parkeerplaats in deze voorziening. Indien op een later tijdstip wel kan worden beschikt over een parkeerplaats wordt de vergunning ingetrokken.

Artikel 4 Uitgifte bedrijfsvergunning

 • 1.

  Per vestigingsadres voor een bedrijf in de vergunningengebieden kan ongeacht het in lid 1 gestelde maximum een bedrijfsvergunning voor één auto worden verstrekt, tenzij wordt beschikt of kan worden beschikt over één of meer parkeerplaatsen op eigen erf: in dit geval wordt deze bedrijfsvergunning niet verstrekt

 • 2.

  Een bedrijfsvergunning voor een tweede auto kan, met in achtneming van artikel 11 worden verstrekt indien het maximum aantal vergunningen als genoemd in artikel 1 lid 2 nog niet is bereikt, tenzij wordt beschikt of kan worden beschikt over 2 of meer parkeerplaatsen op eigen erf: in dit geval wordt deze vergunning niet verstrekt.

 • 3.

  Per vestigingsadres voor een bedrijf worden niet meer dan twee parkeervergunningen afgegeven.

 • 4.

  Indien de aanvrager woont in een gebouw of gebouwencomplex waarbij private of gemeenschappelijke parkeervoorzieningen behoren of hieraan zijn toegewezen, maar niet kan beschikken over een van deze parkeervoorzieningen, kan een bewonersvergunning uitsluitend worden verleend indien de aanvrager een bewijs kan overleggen van het feit dat hij op het moment van aanvraag niet kan beschikken over een parkeerplaats in deze voorziening. Indien op een later tijdstip wel kan worden beschikt over een parkeerplaats wordt de vergunning ingetrokken.

Artikel 5 Uitgifte parkeervergunningen bij bedrijf aan huis

 • 1.

  Indien een bedrijf aan huis is gevestigd geldt het uitgangspunt dat per adres een vergunning voor één auto kan worden afgegeven, tenzij wordt beschikt of kan worden beschikt over één of meer parkeerplaatsen op eigen erf: in dit geval wordt deze parkeervergunning niet verstrekt

 • 2.

  Een parkeervergunning voor een tweede auto kan, met in achtneming van artikel 11, worden verstrekt indien het maximum aantal vergunningen als genoemd in artikel 1 lid 2 nog niet is bereikt, tenzij wordt beschikt of kan worden beschikt over 2 of meer parkeerplaatsen op eigen erf: in dit geval wordt deze vergunning niet verstrekt.

 • 3.

  Per adres met een bedrijf aan huis worden niet meer dan twee parkeervergunningen afgegeven.

 • 4.

  Indien de aanvrager woont in een gebouw of gebouwencomplex waarbij private of gemeenschappelijke parkeervoorzieningen behoren of hieraan zijn toegewezen, maar niet kan beschikken over een van deze parkeervoorzieningen, kan een bewonersvergunning uitsluitend worden verleend indien de aanvrager een bewijs kan overleggen van het feit dat hij op het moment van aanvraag niet kan beschikken over een parkeerplaats in deze voorziening. Indien op een later tijdstip wel kan worden beschikt over een parkeerplaats wordt de vergunning ingetrokken.

Artikel 6 Uitgifte werknemersvergunning

 • 1.

  Een werknemersvergunning kan alleen worden verleend voor de rayons I of K, tenzij het motorvoertuig waarvoor de vergunning wordt verleend vanwege zijn omvang niet in een parkeergarage geparkeerd kan worden.

 • 2.

  Bij het verlenen van werknemersvergunningen wordt onderscheid gemaakt tussen een eerste, tweede, derde, etc. te verlenen werknemersvergunning.

 • 3.

  Per bedrijf of instelling wordt, indien geen bedrijfsvergunning(en) conform de parkeerverordening 2007 is (zijn) verleend, aan een werknemer van dit bedrijf/ instelling, één werknemersvergunning verleend op elke vijf in het bedrijf daadwerkelijk aanwezige arbeidsplaatsen, tot een maximum van 15 werknemersvergunningen.

 • 4.

  Per bedrijf of instelling wordt, indien één of twee bedrijfsvergunning(en) conform de parkeerverordening 2007 zijn verleend, aan een werknemer van dit bedrijf/ instelling, ingaande vanaf 6 werknemers één werknemersvergunning verleend op elke vijf in het bedrijf daadwerkelijk aanwezige arbeidsplaatsen, tot een maximum van 15 werknemersvergunningen.

 • 5.

  Indien het bedrijf of instelling gevestigd is in een gebouw of gebouwencomplex waarbij parkeergelegenheid behoort, of anderszins beschikking heeft over (eigen) parkeervoorziening(en), dient in eerste instantie gebruik gemaakt te worden van deze parkeergelegenheid. Het aantal te verstrekken vergunningen per bedrijf als berekend in artikel 3 of 4 wordt verminderd met het aantal parkeerplaatsen waarover wordt beschikt of kan worden beschikt.

 • 6.

  Indien het bedrijf of instelling gevestigd is in een gebouw of gebouwencomplex waarbij een gemeenschappelijke parkeervoorziening behoort of is toegewezen, kan een werknemersvergunning, uitsluitend worden verleend indien de aanvrager een bewijs kan overleggen van het feit dat het bedrijf of instelling op het moment van aanvraag niet kan beschikken over een parkeerplaats in deze voorziening. Indien op een later tijdstip wel kan worden beschikt over een parkeerplaats wordt de vergunning ingetrokken.

Artikel 7 Overloopvergunningen

 • 1.

  Indien een parkeervergunning voor een tweede auto wordt geweigerd als gevolg van het bereiken van het maximum aantal vergunningen als genoemd in artikel 1 lid 2 kan met in achtneming van artikel 11 een overloopvergunning worden verstrekt voor een ander rayon indien in dit rayon het maximum aantal vergunningen als genoemd in artikel 1 lid 2 nog niet is bereikt en tegen de voor dat rayon geldende tarief voor een parkeervergunning.

Artikel 8 Wachtlijst

 • 1.

  Indien een parkeervergunning voor een tweede auto wordt geweigerd als gevolg van het bereiken van het maximum aantal vergunningen als genoemd in artikel 1 lid 2 kan de aanvrager op een wachtlijst worden geplaatst.

 • 2.

  Er geldt geen maximum tijdsduur aan de inschrijving op de wachtlijst.

Artikel 9 Uitgifte algemene parkeervergunning

 • 1.

  Een algemene parkeervergunning verleend voor het parkeren op belanghebbendenplaatsen is geldig voor alle rayons met uitzondering van de rayons I, K en L

 • 2.

  Een algemene parkeervergunning verleend voor het parkeren op belanghebbendenplaatsen en parkeerapparatuurplaatsen of alleen parkeerapparatuurplaatsen is geldig in alle rayons met uitzondering van rayon L.

Artikel 10 Uitgifte kraskaarten

 • 1.

  Per adres kunnen maximaal 120 kraskaarten per jaar worden verstrekt.

 • 2.

  Een kraskaart is geldig in één van de rayons A t/m H, J en M.

Artikel 11 Volgorde van verlenen

 • 1.

  Aanvragen voor vergunningen worden behandeld op volgorde van ontvangst.

 • 2.

  Bij gelijktijdige ontvangst worden de vergunningen verleend in de navolgende rangorde:

  • a.

   Een aanvraag voor een bewonersvergunning voor een eerste auto heeft voorrang op een aanvraag voor een bewonersvergunning voor een tweede auto;

  • b.

   Een aanvraag voor een bedrijfsvergunning voor een eerste auto heeft voorrang op een aanvraag voor een bedrijfsvergunning voor een tweede auto;

  • c.

   Een aanvraag voor een bewonersvergunning of een bedrijfsvergunning heeft voorrang op een toewijzing voor een overloopvergunning en een aanvraag voor een eerste werknemersvergunning;

  • d.

   Een aanvraag voor een bewonersvergunning voor een eerste auto is gelijkwaardig aan een aanvraag voor een bedrijfsvergunning voor een eerste auto;

  • e.

   Een aanvraag voor een bewonersvergunning voor een tweede auto is gelijkwaardig aan een aanvraag voor een bedrijfsvergunning voor een tweede auto;

  • f.

   Een toewijzing voor een overloopvergunning en heeft voorrang op een aanvraag voor een eerste werknemersvergunning;

  • g.

   Een aanvraag voor een eerste werknemersvergunning heeft voorrang op een aanvraag voor een tweede werknemersvergunning enz.

 • 3.

  Indien twee of meer aanvragen gelijktijdig worden ingediend die een gelijke plaats in de rangvolgorde hebben, wordt de volgorde van binnenkomst bepaald aan de hand van

  • a.

   de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, waarbij de aanvraag van degene die het langst staat ingeschreven op het betreffende adres, het eerst wordt beoordeeld;

  • b.

   de inschrijving in de registers van de Kamer van Koophandel indien hieruit de datum blijkt waarop het bedrijf is gevestigd op het adres waarvoor de parkeervergunning wordt aangevraagd dan wel ander overlegd bewijs waarmee de aanvrager de datum van vestiging op het adres waarvoor de parkeervergunning wordt aangevraagd, aantoont, waarbij de aanvraag van degene die het langste gevestigd is op het betreffende adres, het eerst wordt beoordeeld;

  • c.

   de datum van inschrijving conform het bepaalde in onderdeel a, dan wel de datum van vestiging conform onderdeel b, waarbij de aanvraag van degene die het langste staat ingeschreven of het langst gevestigd is op het betreffende adres, het eerste wordt beoordeeld.

Artikel 12 Overgangs- en slotbepalingen

 • 1.

  Voorgaande besluiten met betrekking tot het maximum aantal uit te geven vergunningen, uitgiftecriteria en volgorde van verlenen worden ingetrokken met ingang van 1 januari 2009, met dien verstande dat bepalingen van toepassing op kraskaarten aangekocht voor 31 december 2008 geldig blijven tot het eind van de geldigheidsduur: 31 januari 2009.

 • 2.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De ingangsdatum van dit besluit is 1 januari 2009.

 • 4.

  Dit besluit kan worden aangehaald als “Besluit uitgifte parkeervergunningen 2009”