Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zeist

Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting 2009

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZeist
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van precariobelasting 2009
CiteertitelVerordening precariobelasting 2009
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Datum ingang heffing is 1 januari 2009

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 228

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-12-200801-01-2010Nieuwe regeling

11-11-2008

De Nieuwsbode, 26-11-2008

Nr. 670

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting 2009

 

Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting 2009

 

De raad van de gemeente Zeist;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 30 september 2008;

gelet op artikel 228 van de Gemeentewet;

besluit:

vast te stellen de:

Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting 2009

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  dag: een periode van 24 uren, aanvangende te 00.00 uur, of een gedeelte daarvan:

 • b.

  week: een periode van zeven achtereenvolgende dagen;

 • c.

  maand: een kalendermaand;

 • d.

  jaar: een kalenderjaar;

 • e.

  vergunning: een door het gemeentebestuur verleende en in een gemeentelijke registratie opgenomen toestemming op grond waarvan een persoon een of meer voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond mag hebben.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam precariobelasting wordt een directe belasting geheven ter zake van het hebben van voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond, bedoeld of genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

 • 1.

  De precariobelasting wordt geheven van degene die het voorwerp of de voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond heeft, dan wel van degene ten behoeve van wie dat voorwerp of die voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond aanwezig zijn.

 • 2.

  In afwijking in zoverre van het eerste lid wordt, indien de gemeente een vergunning heeft verleend voor het hebben van het voorwerp of de voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond, degene aan wie de vergunning is verleend of diens rechtsopvolger aangemerkt als degene bedoeld in het eerste lid, tenzij blijkt dat hij niet het voorwerp of de voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond heeft.

Artikel 4 Vrijstellingen

De belasting wordt niet geheven ter zake van:

 • 1.

  voorwerpen, waarvan de gemeente genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht is, met uitzondering van voorwerpen die in gebruik zijn bij een derde;

 • 2.

  voorwerpen, ten algemenen nutte, ten behoeve van instellingen van weldadigheid, van inrichtingen tot verpleging van zieken en gebrekkigen of ten behoeve van politieke partijen ter ontplooiing van politieke activiteiten;

 • 3.

  voorwerpen, welke aan of tegen de gevel zijn aangebracht en niet meer dan 10 centimeter uitsteken boven de voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond;

 • 4.

  voorwerpen, ten behoeve van de inzameling van oud papier door algemeen nut beogende instellingen, sportverenigingen, scholen en andere niet-winstbeogende organisaties;

 • 5.

  spandoeken.

 • 6.

  voorwerpen welke rechtens moeten worden gedoogd.

Artikel 5 Maatstaven van heffing en belastingtarieven

De precariobelasting wordt geheven naar de maatstaven en tarieven opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel, met inachtneming van het overigens in deze verordening bepaalde.

Artikel 6 Berekening van de precariobelasting

 • 1.

  Voor de berekening van de precariobelasting wordt met betrekking tot een in de tarieventabel genoemde lengte- of oppervlaktemaat een gedeelte daarvan als een volle eenheid aangemerkt.

 • 2.

  Indien een tarief per oppervlakte is vastgesteld, wordt de precariobelasting berekend naar de oppervlakte van de horizontale projectie van de voorwerpen, tenzij anders is bepaald.

 • 3.

  De oppervlakte van andere dan rechthoekige voorwerpen wordt gesteld op het product van de twee aangrenzende zijden van een om het voorwerp geplaatste denkbeeldige rechthoek.

 • 4.

  Indien de gemeente een vergunning heeft verleend voor het hebben van het voorwerp of de voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond, wordt voor de berekening van de precariobelasting aangesloten bij de geldigheidsduur van die vergunning, tenzij blijkt dat het belastbaar feit zich gedurende een kortere periode heeft voorgedaan. In dat geval bestaat aanspraak op ontheffing, waarbij het vijfde lid van overeenkomstige toepassing is.

 • 5.

  Indien in de tarieventabel voor een voorwerp tarieven voor verschillende tijdseenheden zijn opgenomen, wordt de precariobelasting berekend op de voor de belastingplichtige meest voordelige wijze.

 • 6.

  In afwijking van het bepaalde in artikel 1 wordt voor de berekening van de precariobelasting:

  • a.

   indien in de tarieventabel voor een voorwerp wel een weektarief, maar geen dagtarief is opgenomen, een gedeelte van een week gelijkgesteld met een week;

  • b.

   indien in de tarieventabel voor een voorwerp wel een maandtarief, maar geen dag- of weektarief is opgenomen, een gedeelte van een maand gelijkgesteld met een maand.

 • 7.

  Indien in de tarieventabel voor een voorwerp een dagtarief, weektarief of maandtarief is opgenomen en het belastingtijdvak een langere periode dan een dag, onderscheidenlijk een week of een maand omvat, gelden deze tarieven per dag, onderscheidenlijk week of maand van het belastingtijdvak.

Artikel 7 Belastingtijdvak

 • 1.

  In de gevallen waarin de gemeente een vergunning heeft verleend voor het hebben van het voorwerp of de voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond, is het belastingtijdvak de periode waarvoor de vergunning is verleend, met dien verstande dat bij een kalenderjaaroverschrijdende geldigheidsduur van de vergunning het belastingtijdvak gelijk is aan het kalenderjaar.

 • 2.

  In andere dan de in het eerste lid bedoelde gevallen, is het belastingtijdvak de aaneengesloten periode gedurende welke het belastbaar feit zich voordoet of heeft voorgedaan.

Artikel 8 Wijze van heffing

De belasting wordt geheven bij wege van aanslag met dien verstande dat per belastbaar feit een afzonderlijke aanslag kan worden opgelegd.

Artikel 9 Ontstaan belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

1

In de gevallen bedoeld in artikel 7, eerste lid, is de precariobelasting verschuldigd bij de aanvang van het belastingtijdvak of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

2

In de gevallen bedoeld in artikel 7, tweede lid, is de precariobelasting verschuldigd bij het einde van het belastingtijdvak.

3

Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar aanvangt is de naar jaartarieven geheven precariobelasting verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat tijdvak verschuldigde belasting als er in dat tijdvak, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

4

Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, bestaat er aanspraak op ontheffing voor de naar jaartarieven geheven precariobelasting voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat tijdvak verschuldigde precariobelasting als er in dat tijdvak, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven, tenzij blijkt dat het bedrag van de ontheffing minder bedraagt dan € 5,00.

5

Belastingbedragen van minder dan € 10,00 worden niet geheven.

Artikel 10 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen worden betaald in één termijn, welke vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

Artikel 11 Kwijtschelding

Bij de invordering van deze belasting wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 12 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van precariobelasting.

Artikel 13 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De ‘Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2008’ van 4 december 2007, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2009.

 • 4.

  Deze verordening wordt aangehaald als ‘Verordening precariobelasting 2009’.

Tarieventabel behorende bij de Verordening precariobelasting 2009

Nummer

Omschrijving

Tarief

1

Voor een afschutting van gebouwen, muren of erven en voor steigerwerk, alsmede voor een werk- of bergloods, een keet of ander gebouw of getimmerte of enig ander werktuig ten dienste van bouwwerken en voor de ruimte, ingenomen door containers, grind, stenen, zand of andere bouwmaterialen, puin en dergelijke per vierkante meter:

 

1.1

per dag

€ ,55

1.2

per week

€ 2,00

1.3

per maand

€ 6,00

2

Voor banken, stoelen of andere voorwerpen, bestemd om als zitplaats te dienen en voor de daarbij behorende tafels, per vierkante meter:

 

2.1

per maand

€ 2,95

2.2

per jaar

€ 29,70

3

Voor tentoonstellingstenten en dergelijke, per vierkante

 

 

meter in gebruik genomen ruimte:

 

3.1

per dag

€ 0,30

3.2

per week

€ 0,75

3.3

per maand

€ 2,25

4

Voor een standplaats ten behoeve van de verkoop van bloemen, verversingen en ander klein koopwaar, ongeacht of de verkoop plaatsheeft in een kiosk, kraam of dergelijke inrichting, per vierkante meter:

 

4.1

Voor een standplaats, welke wordt ingenomen gedurende ten hoogste vijf hele dagen per week:

 

4.1.1

per dag

€ 1,45

4.1.2

per week

€ 6,80

4.1.3

per maand

€ 20,65

4.2

Voor een standplaats, welke wordt ingenomen gedurende tenminste zes hele dagen per week en welke na de openingsuren niet van de voor de openbare dienst bestemde grond wordt verwijderd, per jaar

€ 49,30

4.3

Voor uitgestalde zaken langs en aan gevels, per vierkante meter:

 

4.3.1

per dag

€ 1,45

4.3.2

per week

€ 6,80

4.3.3

per maand

€ 20,65

5

Voor een automaat of soortgelijke inrichting, per halve meter breedte, per jaar

€ 15,70

6

Voor een ondergrondse benzine- of olietank met pomp-installatie, al of niet ingericht voor de meting van afgetapte vloeistoffen, met de daarbij behorende leidingen of buizen,

 

 

per jaar

€ 196,80

7

Voor een ondergrondse benzine- of olietank met de daarbij behorende leidingen of buizen, per jaar

€ 98,40

8

Voor een benzine- of oliepomp, al of niet ingericht voor de meting van afgetapte vloeistoffen, met de daarbij behorende leidingen of buizen, per jaar

€ 98,40

9

Voor een bovengrondse, al of niet verplaatsbare olie- of benzinetank, al of niet ingericht voor de meting van afgetapte vloeistoffen, per jaar

€ 98,40

10

Voor een lucht- of waterpomp (zgn. ‘servicezuil’), per jaar

€ 15,70

11

Voor een ondergrondse draadgeleiding per strekkende meter:

 

11.1

per maand

€ 0,40

11.2

per jaar

€ 2,00

12

Voor een bovengrondse draadgeleiding, met uitzondering van die welke is aangebracht ten behoeve van feestverlichting, alsmede de feestverlichting op zich, per strekkende meter:

 

12.1

per maand

€ 0,55

12.2

per jaar

€ 4,00

13

Voor een lichtbak, uithangbord of ander tot reclame dienend voorwerp, behoudens het bepaalde onder 14, per vierkante meter voor reclame bestemde oppervlakte van het voorwerp, per jaar

€ 6,00

14

Voor voorwerpen - ter aankondiging van evenementen, mani-festaties, voorstellingen en dergelijke – langs de openbare weg, per vierkante meter oppervlakte van het voorwerp:

 

14.1

per dag

€ 0,30

14.2

per week

€ 2,00

15

Voor voorwerpen waarvoor in deze tarieventabel geen afzonderlijk tarief is opgenomen, per vierkante meter:

 

15.1

per dag

€ 1,45

15.2

per week

€ 6,80

15.3

per maand

€ 20,65