Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zevenaar

nr 04.10 Verordening op de heffing en de invordering van begrafenisrechten Angerlo 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZevenaar
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingnr 04.10 Verordening op de heffing en de invordering van begrafenisrechten Angerlo 2012
CiteertitelVerordening begrafenisrechten begraafplaats Angerlo 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp4. Gemeentelijke belastingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Heffing met ingang van 1 januari 2012

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikelen 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, en 255 van de Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Tarieventabel

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-12-201101-01-2013Nieuwe regeling

21-12-2011

Zevenaar Post, 28-12-2011

11-078

Tekst van de regeling

Intitulé

nr 04.10 Verordening op de heffing en de invordering van begrafenisrechten Angerlo 2012

 

 

 

Verordening begrafenisrechten begraafplaats Angerlo 2012

De raad van de gemeente Zevenaar;

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 15 november 2011, nr. 11-078 ;

gelet op de artikelen 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, en 255 van de Gemeentewet;

besluit:

vast te stellen de:

Verordening op de heffing en de invordering van begrafenisrechten Angerlo 2012

Artikel 1 - Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  begraafplaats: de algemene begraafplaats Angerlo;

 • b.

  eigen graf: een graf waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot

  het doen begraven en begraven houden van lijken;

 • c.

  eigen urnenput: een urnenput waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is

  verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen of urnen;

 • d.

  urn: een voorwerp ter berging van één of meer asbussen;

 • e.

  asbus: een bus ter berging van as van een overledene;

 • f.

  grafbedekking: gedenkteken en grafbeplanting op een graf;

 • g.

  beheerder: de ambtenaar die belast is met de dagelijkse leiding van de begraafplaats of degene die

  hem vervangt;

 • h.

  rechthebbende: de rechthebbende op een graf.

Artikel 2 - Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor het door of vanwege de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats.

Artikel 3 - Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 4 - Maatstaf van heffing en belastingtarief

De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

Artikel 5 - Wijze van heffing

De rechten worden geheven bij wege van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving waaronder begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur.

Artikel 6 - Ontstaan van de belastingschuld

De rechten zijn verschuldigd bij aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

Artikel 7 - Termijnen van betaling

De rechten moeten worden betaald binnen 30 dagen na dagtekening van de kennisgeving.

Artikel 8 – Kwijtschelding

Bij de invordering van begrafenisrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 - Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van de begrafenisrechten.

Artikel 10 – Overgangsbepaling

De “Verordening begrafenisrechten begraafplaats Angerlo 2011” vastgesteld bij raadsbesluit van 15 december 2010, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 11, tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 11 – Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2012.

Artikel 12 – Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als de “Verordening begrafenisrechten begraafplaats Angerlo 2012”.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Zevenaar, gehouden op 21 december 2011.

De griffier, De voorzitter,

 

Tarieventabel behorende bij de Verordening begrafenisrechten begraafplaats Angerlo 2012

 

 

 

Hoofdstuk 1 Verlenen van rechten

 

1.

 

Voor zover de beschikbare ruimte zulks toelaat, kan het uitsluitend recht tot een grafruimte of een urnenput worden verkregen:

 

a.

voor een tijd van 20 jaren tegen betaling van

€               2.150,-

 

b.

voor een tijd van 30 jaren tegen betaling van

€               2.903,-

 

c.

Voor de verlenging van de termijn met een zelfde termijn, wordt 50% van het alsdan geldende tarief geheven.

 

d.

Voor verlenging van de termijn als bedoeld in artikel 8, lid 3 van de Beheersverordening Algemene begraafplaats Angerlo wordt per jaar van verlenging een recht geheven van

€                  60,-

 

e.

Voor het verlengen van het onder d. genoemde uitsluitend recht wordt voor elke periode van 10 jaar geheven

 

€                 1.008,-

2.

a.

De rechthebbenden op een grafruimte of urnenput worden in een daartoe bestemd register ingeschreven. Voor de inschrijving wordt een recht geheven van

€                       3,-

 

b.

Voor het overschrijven van het recht, als bedoeld in artikel 13 van de Beheersverordening Algemene begraafplaats Angerlo, wordt een recht geheven van

€                       3,-

3.

 

Het recht dat wordt geheven voor het verzorgen van een lijk of een asbus bedraagt:

 

a.

op tijden als bedoeld in artikel 9, lid 1, onderdeel a van de Beheersverordening Algemene begraafplaats Angerlo

€                    775,-

 

b.

op tijden als bedoeld in artikel 9, lid 1, onderdeel b van de Beheersverordening Algemene begraafplaats Angerlo

€                    775,-

 

c.

met ontheffing van burgemeester en wethouders als bedoeld in artikel 9, lid 2 van de Beheersverordening Algemene begraafplaats Angerlo

€                 1.550,-

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 2 Plaatsen gedenkteken en onderhoud

 

1.

 

Voor het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 15 van de Beheersverordening Algemene begraafplaats Angerlo wordt een recht geheven van

€                    158,-

2.

a.

Voor het verrichten van het dagelijks onderhoud als bedoeld in artikel 19, lid 1 van de Beheersverordening Algemene begraafplaats Angerlo, wordt jaarlijks een recht geheven van

€                    125,-

 

b.

Voor het onderhoud als bedoeld in lid a., worden gedeelten van een jaar voor een vol jaar gerekend.

 

c.

Het in lid a. bedoelde jaarlijks recht kan worden afgekocht door vooruitbetaling van een afkoopsom, welke wordt verkregen door vermenigvuldiging van het jaarlijks recht met een factor die bedraagt:

1. voor afkoop van 10 jaren:    8

2. voor afkoop van 20 jaren:  16

3. voor afkoop van 30 jaren:  24

 

d.

Ongeacht het bepaalde in de vorige leden eindigt het dagelijks onderhoud op het tijdstip waarop de begraafplaats wordt gesloten.

3.

 

Voor het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 19, lid 3 van de Beheersverordening Algemene begraafplaats Angerlo wordt een recht geheven van

€                    32,-

 

 

 

Hoofdstuk 3 Opgraven van een lijk of asbus

 

1.

 

Voor het opgraven en eventueel daarna verkisten wordt een recht geheven van

€               1.836,-

2.

 

In dit recht is begrepen het eventueel herbegraven, mits herbegraven op de Algemene Begraafplaats Angerlo plaats kan/zal vinden

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 4 Lijkschouwing

 

1.

 

Voor het ingevolge de Wet op de lijkbezorging doen schouwen van een lijk door een gemeentelijke lijkschouwer op verzoek van belanghebbende(n) wordt een recht geheven van

€                   95,-

2.

 

Het in het eerste lid genoemde bedrag wordt met 50 % verhoogd, indien de betreffende werkzaamheden moeten worden verricht op werkdagen tussen 19.00 en 7.00 uur, dan wel op zaterdag of zondag.

 

 

 

Behoort bij het besluit van de raad van de gemeente Zevenaar van 21 december 2011,

Mij bekend,

De griffier,