Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zevenaar

nr 04.17a Tarieventabel bij Legesverordening 2009

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZevenaar
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingnr 04.17a Tarieventabel bij Legesverordening 2009
CiteertitelTarieventabel
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

2e wijziging legesverordening tarieventabel

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-10-200928-12-2009Onbekend

29-09-2009

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

nr 04.17a Tarieventabel bij Legesverordening 2009

 

 

Hoofdstuk 1 Algemeen

1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

 

1.1.1

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, voor de eerste vijftig pagina's, per pagina

0,50

 

voor elke volgende pagina

0,07

1.1.2

afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, voor de eerste vijftig pagina's, per pagina

0,50

 

voor elke volgende pagina

0,07

1.1.3

kaarten, tekeningen en lichtdrukken, al dan niet behorend bij de in de onderdelen 1.1.1 en 1.1.2 genoemde stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per kaart, tekening of lichtdruk, met een oppervlakte van:

 

 

 

a.minder dan 2.500 cm2

4,10

 

b. 2.500 cm2 of meer, doch minder dan 10.000 cm2

7,75

 

c.10.000 cm2 of meer

10,85

1.1.4

calques, al dan niet behorend bij de in de onderdelen 1.1.1 en 1.1.2 genoemde stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per calques met een oppervlakte van:

 

 

 

a.minder dan 2.500 cm2

11,90

 

b. 2.500 cm2 of meer, doch minder dan 10.000 cm2

18,-

 

c.10.000 cm2 of meer

24,60

1.1.5

stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

2,95

Hoofdstuk 2 Bestuursstukken

2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

 

2.1.1.

een afschrift van de programmabegroting

18,50

2.1.2

een afschrift van de gemeenterekening

27,20

2.2.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

2.2.1

tot het verstrekken van:

 

 

2.2.1.1

een afschrift van de stukken - met uitzondering van de stukken als bedoeld in onderdeel 2.1 - behorende bij een raadsvergadering, per vergadering

4,-

2.2.1.2

een afschrift van de stukken - met uitzondering van de stukken als bedoeld in onderdeel 2.1 - behorende bij een vergadering van een raadscommissie, per vergadering

1,65

2.2.2

tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar:

 

 

2.2.2.1

op de stukken - met uitzondering van de stukken als bedoeld in onderdeel 2.1 - behorende bij een raadsvergadering

16,60

2.2.2.2

op de stukken - met uitzondering van de stukken als bedoeld in onderdeel 2.1 - behorende bij een vergadering van een raadscommissie

4,10

Hoofdstuk 3 Burgerlijke stand

3.1

Het bedrag bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk op of het vastleggen van een partnerregistratie op:

 

 

3.1.1

de in de "Regeling burgerlijke stand" voor maandag tot en met zaterdag vastgestelde uren, behalve de ingevolge de wet van 23 april 1879 aangewezen dagen en tijden voor kostenloze huwelijksvoltrekking, registratie van een partnerschap of omzetting van een geregistreerd partnerschap of van een huwelijk en de hierna onder 3.1.2 genoemde dagen

 

 

 

a.in het gemeentehuis

250,-

 

b.in Huis Wielbergen

400,-

 

c.in Baksteen- en dakpanmuseum De Panoven

500,-

 

d.op een eenmalig aangewezen locatie

350,-

3.1.2

de in de "Regeling burgerlijke stand" voor zaterdag vastgestelde uren en de door het college van burgemeester en wethouders in het kader van arbeidsduurverkorting aangewezen brugdagen

 

 

 

a.in het gemeentehuis

500,-

 

b.in Huis Wielbergen

450,-

 

c.in Baksteen- en dakpanmuseum De Panoven

550,-

 

d.op een eenmalig aangewezen locatie

650,-

3.1.3

Indien de huwelijkstoespraak op een andere locatie plaatsvindt, wordt het onder artikel 3.1.1 vastgestelde tarief verhoogd met

100,-

3.1.4

Indien de huwelijkstoespraak op een andere locatie plaatsvindt, wordt het onder artikel 3.1.2 vastgestelde tarief verhoogd met

150,-

3.1.5

Het tarief voor een verzoek tot benoeming van een reeds beëdigde buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor een eenmalige voltrekking van een huwelijk of partnerregistratie bedraagt

50,-

3.2

Het tarief bedraagt voor het doen bespelen van het carillon tijdens de huwelijksvoltrekking of de vastlegging van een partnerregistratie als bedoeld in 3.1.1 en 3.1.2

50,-

3.3

Voor het voltrekken van een huwelijk of de vastlegging van een partnerregistratie in een bijzonder huis ingevolge artikel 64 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek gelden dezelfde tarieven als genoemd onder 3.1.1 en 3.1.2, sub a.

 

 

3.4

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:

 

 

3.4.1

een trouwboekje of partnerschapsboekje

15,-

3.4.2

een duplicaat trouwboekje of partnerschapsboekje

15,-

3.4.3

een gekalligrafeerd trouwboekje of partnerschapsboekje

30,-

3.4.4

het bijschrijven van een kind in een gekalligrafeerd trouwboekje of partnerschapsboekje, per kind

4,-

3.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een lijst waarop zijn vermeld:

 

 

3.5.1

alle op één dag, in één week of in één maand geborenen en overledenen, voor zover voor plaatsing op die lijst toestemming is verleend, voor elk op die lijst vermelde aangifte

6,-

3.5.2

alle op één dag, in één week of in één maand ondertrouwde en getrouwde paren, alsmede geregistreerde partners, voor zover voor plaatsing op die lijst toestemming is verleend voor elk op die lijst vermeld paar

6,-

3.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afsluiten van een abonnement op het wekelijks verstrekken van lijsten als bedoeld in 3.5.1 en 3.5.2:

 

 

3.6.1

voor een lijst met de geborenen

600,-

3.6.2

voor een lijst met de overledenen

480,-

3.6.3

voor een lijst van huwelijksaangiften

360,-

3.6.4

voor een lijst van huwelijksvoltrekkingen en partnerregistraties

360,-

3.6.5

voor een lijst met alle opgaven

1.500,-

3.7

Het tarief bedraagt voor het op aanvraag doen van nasporingen in de registers van de Burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed kwartier

9,-

3.8

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

 

 

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 4.3 en 4.4, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon, waarvoor de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens moet worden geraadpleegd.

 

 

4.2

Het tarief bedraagt ter zake het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

4.2.1

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking

6,-

4.2.2

tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één jaar:

 

 

4.2.2.1

voor 100 verstrekkingen

450,-

4.2.2.2

voor 500 verstrekkingen

1.500,-

4.2.2.3

voor 1.000 verstrekkingen

1.800,-

4.2.2.4

voor 5.000 verstrekkingen

4.500,-

4.2.2.5

voor 10.000 verstrekkingen

6.000,-

4.2.3

tot het verstrekken van een volledig overzicht van alle in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens opgenomen gegevens van één persoon (inzagerecht)

6,-

4.2.4

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens als bedoeld in artikel 10, tweede lid, van het Besluit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

2,27

4.3

Voor de toepassing van onderdeel 4.4 wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon die niet zijn opgenomen in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.

 

 

4.4

Het tarief bedraagt ter zake het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

4.4.1

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking

6,-

4.4.2

tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één jaar

 

 

4.4.2.1

voor 100 verstrekkingen

450,-

4.4.2.2

voor 500 verstrekkingen

1.500,-

4.4.2.3

voor 1.000 verstrekkingen

1.800,-

4.4.2.4

voor 5.000 verstrekkingen

4.500,-

4.4.2.5

voor 10.000 verstrekkingen

6.000,-

4.5

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, voor ieder daaraan besteed kwartier

9,-

4.6

Het tarief bedraagt ter zake het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

4.6.1

om een selectie van personen uit de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, per selectie

60,-

4.6.2

Het onder 4.6.1. genoemde bedrag wordt verhoogd met, per geselecteerde persoon, indien verstrekt:

 

 

4.6.2.1

op lijst

0,03

4.6.2.2

op etiket

0,06

4.6.2.3

op diskette/cd-rom

0,03

Hoofdstuk 5 Bouwgerelateerde leges

5.1

Algemeen

 

 

 

De bouwgerelateerde leges worden zoveel mogelijk geheven in overeenstemming met het zogenaamde Model transparantie bouwgerelateerde leges. De gemeente heeft dit model aangepast aan de nieuwe Wet ruimtelijke ordening. Het model heeft alleen betrekking op leges in relatie tot bouwen en slopen, opgenomen in de onderdelen 5.2 tot en met 5.6. Dit betreft leges die de gemeente kan heffen voor aanvragen in het kader van de:

 

 

 

a.Woningwet

 

 

 

b.Wet ruimtelijke ordening

 

 

 

c.gemeentelijke bouwverordening

 

 

 

d.Monumentenwet 1988 en de gemeentelijke monumentenverordening

 

 

 

Voor zover in dit hoofdstuk geen begripsomschrijving is opgenomen, geldt voor de gehanteerde begrippen hetgeen daaronder wordt verstaan in deze wettelijke bepalingen. De legesheffing in dit hoofdstuk wordt toegepast op de volgende hoofdcategorieën:

 

 

 

1.legesheffing aanvraag bouwvergunning (zie onderdeel 5.2);

 

 

 

2.verhogingen/aanvullende leges (zie onderdeel 5.3);.

 

 

 

3.legesheffing slopen (zie onderdeel 5.4);

 

 

 

4.legesheffing aanlegvergunning (zie onderdeel 5.5);

 

 

 

5.legesheffing overig en voor administratieve kosten (zie onderdeel 5.6);

 

 

 

6.legesheffing gebruiksvergunning in verband met brandveiligheid (zie onderdeel 5.7).

 

 

 

Binnen deze hoofdcategorieën gelden nader aangeduide subindelingen.

Ook is nog een restcategorie opgenomen (zie onderdeel 5.8).

 

 

 

 

 

 

5.2

Bouwvergunningen

 

 

 

 

 

 

5.2.1

Algemeen

 

 

 

Op grond van onderdeel 5.2 worden leges geheven, die samenhangen met het in behandeling nemen van aanvragen tot beoordeling van een:

 

 

 

-principeverzoek;

 

 

 

-lichte bouwvergunning;

 

 

 

-reguliere bouwvergunning;

 

 

 

-bouwvergunning eerste fase;

 

 

 

-bouwvergunning tweede fase;

 

 

 

-wijziging bouwvergunning eerste fase.

 

 

 

Wanneer de gemeente deze aanvragen in behandeling neemt, toetst zij onder meer op criteria die geformuleerd staan in het bestemmingsplan, de beheersverordening bedoeld in artikel 3.38 Wet ruimtelijke ordening, de bouwverordening en het Bouwbesluit. Ook zijn bij deze leges standaard de kosten inbegrepen die samenhangen met een reguliere toets aan welstandscriteria. Voor extra toetsing aan welstandscriteria geldt de verhoging van leges, genoemd in onderdeel 5.3.2.

 

 

 

 

 

 

5.2.2

Begripsbepaling bouwkosten

 

 

 

Onder bouwkosten wordt in dit hoofdstuk verstaan de aannemingssom bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve voorwaarden voor uitvoering van werken 1989 (UAV 1989), voor het uit te voeren werk, exclusief omzetbelasting, of voor zover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten, exclusief omzetbelasting, op basis van de taxatieboeken (jaarlijks uitgegeven) voor de bepaling van herbouwkosten woningen, bedrijfspanden en agrarische gebouwen (Reed Business bv).

Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in dit hoofdstuk onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft.

 

 

5.2.3

Aanvraag beoordeling principeverzoek

 

 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot beoordeling van een principeverzoek met betrekking tot de vraag of op een, op basis van genoemd principeverzoek, uitgewerkt bouwplan een vergunning zou kunnen worden verleend

100,-

 

 

 

 

5.2.4

Aanvraag lichte bouwvergunning

 

 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een lichte bouwvergunning als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel p, van de Woningwet, 1,85% van de bouwkosten met een minimum van

104,-

 

 

 

 

5.2.5

Aanvraag reguliere bouwvergunning

 

 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een reguliere bouwvergunning als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel o, van de Woningwet, indien de bouwkosten

 

 

5.2.5.1

minder bedragen dan € 1.000.000,-, 1,85% van die bouwkosten met een minimum van

158,-

5.2.5.2

€ 1.000.000,- bedragen of meer, maar minder dan € 5.000.000,-, € 18.500,- vermeerderd met 0,925% van het bedrag waarmee die bouwkosten € 999.999,- te boven gaan;

 

 

5.2.5.3

€ 5.000.000,- bedragen of meer, maar minder dan € 10.000.000,-, € 55.500,- vermeerderd met 0,5% van het bedrag waarmee die bouwkosten € 4.999.999,- te boven gaan;

 

 

5.2.5.4

€ 10.000.000,- bedragen of meer, € 80.500,- vermeerderd met 0,25% van het bedrag waarmee die bouwkosten € 9.999.999,- te boven gaan, met een maximum van € 150.000,-.;

 

 

 

 

 

 

5.2.6

Aanvraag bouwvergunning eerste fase

 

 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een bouwvergunning eerste fase als bedoeld in artikel 56a, tweede lid, van de Woningwet, indien de bouwkosten

 

 

5.2.6.1

minder bedragen dan € 1.000.000,-, 0,60% van die bouwkosten met een minimum van

395,-

5.2.6.2

€ 1.000.000,- bedragen of meer, maar minder dan € 5.000.000,-, € 6.000,- vermeerderd met 0,30% van het bedrag waarmee die bouwkosten € 999.999,- te boven gaan;

 

 

5.2.6.3

€ 5.000.000,- bedragen of meer, maar minder dan € 10.000.000,-, € 18.000,- vermeerderd met 0,15% van het bedrag waarmee die bouwkosten € 4.999.999,- te boven gaan;

 

 

5.2.6.4

€ 10.000.000,- bedragen of meer, € 25.500,- vermeerderd met 0,075% van het bedrag waarmee die bouwkosten € 9.999.999,- te boven gaan, met een maximum van € 50.000,-.;

 

 

 

 

 

 

5.2.7

Aanvraag bouwvergunning tweede fase

 

 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een bouwvergunning tweede fase, als bedoeld in artikel 56a, derde lid, van de Woningwet, indien de bouwkosten

 

 

5.2.7.1

minder bedragen dan € 1.000.000,-, 1,55% van die bouwkosten met een minimum van

316,-

5.2.7.2

€ 1.000.000,- bedragen of meer, maar minder dan € 5.000.000,-, €15.500,- vermeerderd met 0,775% van het bedrag waarmee die bouwkosten € 999.999,- te boven gaan;

 

 

5.2.7.3

€ 5.000.000,- bedragen of meer, maar minder dan € 10.000.000,-, € 46.500,- vermeerderd met 0,39% van het bedrag waarmee die bouwkosten € 4.999.999,- te boven gaan;

 

 

5.2.7.4

€ 10.000.000,- bedragen of meer, € 66.000,- vermeerderd met 0,195% van het bedrag waarmee die bouwkosten € 9.999.999,- te boven gaan, met een maximum van € 125.000,-;

 

 

5.2.8

Aanvraag wijziging bouwvergunning eerste fase

 

 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een wijziging van een verleende bouwvergunning eerste fase, als bedoeld in artikel 56a, achtste lid, van de Woningwet, een bedrag naar het tarief en berekend op de wijze als in 5.2.6 bepaald, en verminderd met de voor de primaire bouwvergunning eerste fase berekende leges, waarbij in elk geval is verschuldigd een bedrag van

en waarbij geen restitutie van de voor de primaire bouwvergunning eerste fase betaalde leges plaatsvindt.

395,-

 

 

 

 

5.3

Verhoging/aanvullende leges

 

 

 

 

 

 

5.3.1

Algemeen

 

 

 

Wanneer de gemeente bij de behandeling van de aanvraag bouwvergunning een extra toets moet uitvoeren voordat een besluit over het verlenen van de vergunning kan worden genomen, worden de leges genoemd in onderdeel 5.2 verhoogd, dan wel worden aanvullend leges geheven.

Het gaat om de volgende extra toetsingen:

 

 

 

-extra toetsing welstand (zie onderdeel 5.3.2);

 

 

 

-beoordeling bodemrapport (zie onderdeel 5.3.3);

 

 

 

-projectbesluit/buiten toepassingverklaring (zie onderdeel 5.3.4);

 

 

 

-wijziging, ontheffing of afwijking bestemmingsplan (onderdeel 5.3.5);

 

 

 

-vaststelling bestemmingsplan op aanvraag (onderdeel 5.3.6);

 

 

 

-ontheffing of toetsing exploitatieplan (onderdeel 5.3.7).

 

 

 

 

 

 

5.3.2

Welstandstoezicht

 

 

 

Indien een aanvraag als bedoeld in onderdeel 5.2.4 (voor zover het een monument betreft) , 5.2.5, 5.2.6, 5.2.7 of 5.2.8 moet worden getoetst aan de eisen van welstand waaraan het bouwplan moet voldoen, door de welstandscommissie van het Gelders Genootschap, worden de tarieven van genoemde commissie gehanteerd, zoals die blijken uit de gewaarmerkte bijgevoegde tariefregeling.

 

 

 

 

 

 

5.3.3

Beoordeling bodemrapport

 

 

 

Het verschuldigde bedrag op grond van onderdeel 5.2 wordt, indien de aanvraag van een bouwvergunning krachtens wettelijk voorschrift slechts kan worden afgehandeld wanneer de resultaten van een onderzoeks-rapport inzake de gesteldheid van de bodem, als bedoeld in artikel 2.1.5 van de bouwverordening

158,-

 

 

 

 

5.3.4

Projectbesluit/buiten toepassingverklaring

 

 

 

Het verschuldigde bedrag op grond van onderdeel 5.2 wordt, indien de aanvraag betrekking heeft op een bouwwerk ten aanzien waarvan artikel 3.10 (projectbesluit) of 3.40 (buiten toepassingverklaring) van de Wet ruimtelijke ordening wordt toegepast, verhoogd met 1,85 % van de bouwkosten met een minimumtarief van € 440,- en een maximum van € 4.400,-.

 

 

 

 

 

 

5.3.5

Wijziging, ontheffing of afwijking bestemmingsplan

 

 

 

Het verschuldigde bedrag op grond van onderdeel 5.2 wordt, indien de aanvraag betrekking heeft op een bouwwerk ten aanzien waarvan:

 

 

5.3.5.1

artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening wordt toegepast, verhoogd met

880,-

5.3.5.2

artikel 3.6, eerste lid, onder c of 3.38, vierde lid, van de Wet ruimtelijke ordening wordt toegepast, verhoogd met

355,-

5.3.5.3

artikel 3.22 van de Wet ruimtelijke ordening wordt toegepast, verhoogd met

355,-

5.3.5.4

artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening wordt toegepast, verhoogd met

355,-

 

 

 

 

5.3.6

Vaststelling bestemmingsplan op aanvraag

 

 

 

Het verschuldigde bedrag op grond van onderdeel 5.2 wordt, indien de aanvraag betrekking heeft op een bouwwerk ten aanzien waarvan artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening op aanvraag wordt toegepast, verhoogd met

4.365,-

 

 

 

 

5.3.7

Toetsing of ontheffing in het kader van een exploitatieplan

 

 

 

Het verschuldigde bedrag op grond van onderdeel 5.2 wordt, indien de aanvraag betrekking heeft op een bouwwerk ten aanzien waarvan:

 

 

5.3.7.1

toetsing aan een exploitatieplan dient plaats te vinden, verhoogd met

355,-

5.3.7.2

een ontheffing als bedoeld in artikel 6.12, zesde lid, van de Wet ruimtelijke ordening wordt verleend, verhoogd met

197,-

5.3.7.3

artikel 50a, derde lid, van de Woningwet wordt toegepast, verhoogd met

355,-

 

 

 

 

5.3.8

Wet geluidhinder

 

 

 

Het tarief bedraagt voor het in behnadleing nemen van een aanvraag om een hogere grenswaarde vast te stellen dan de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting op grond van artikel 83 Wet geluidhinder (HGW-procedure)

1.000,-

 

 

 

 

5.4

Slopen

 

 

 

 

 

 

5.4.1

Sloopvergunning

 

 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een sloopvergunning als bedoeld in artikel 8.1 van de Bouwverordening

316,-

 

 

 

 

5.5

Aanlegvergunning

 

 

 

 

 

 

5.5.1

Aanvraag aanlegvergunning

 

 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een vergunning als bedoeld in artikel 3.3, aanhef en onder a, of artikel 3.38, derde lid, aanhef en onder a, van de Wet ruimtelijke ordening (aanlegvergunning)

197,-

 

 

 

 

5.6

Overig/administratief

 

 

 

 

 

 

5.6.1

Algemeen

 

 

 

Op grond van dit onderdeel worden leges geheven voor dienstverlening die doorgaans een relatie heeft met bouwactiviteiten of gerelateerd is aan (extra) administratieve handelingen. Tot slot komt de teruggaaf van een deel van de leges aan de orde.

 

 

 

 

 

 

5.6.2

Overschrijven vergunningen of ontheffingen

 

 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van de tenaamstelling van een verleende bouw-, sloop- of aanlegvergunning of ontheffing

21,-

 

 

 

 

5.6.3

Bestemmingswijzigingen

 

 

5.6.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van het bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening, waarbij geen sprake is van een bouwplan waarvoor een bouwvergunning is vereist en geen sprake is van werken of werkzaamheden waarvoor een aanlegvergunning is vereist

880,-

5.6.3.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder c, 3.22, 3.23 of 3.38, vierde lid, van de Wet ruimtelijke ordening, waarbij geen sprake is van een bouwplan waarvoor een bouwvergunning is vereist en geen sprake is van werken of werkzaamheden waarvoor een aanlegvergunning is vereist

355,-

5.6.3.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een besluit als bedoeld in artikel 3.10 (projectbesluit) of 3.40 (buiten toepassingverklaring) van de Wet ruimtelijke ordening, waarbij geen sprake is van een bouwplan waarvoor een bouwvergunning is vereist en geen sprake is van werken of werkzaamheden waarvoor een aanlegvergunning is vereist

440,-

5.6.3.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening, waarbij geen sprake is van een bouwplan waarvoor een bouwvergunning is vereist en geen sprake is van werken of werkzaamheden waarvoor een aanlegvergunning is vereist

4.365,-

 

 

 

 

5.6.5

Monumentenvergunning

 

 

5.6.5.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een vergunning tot het wijzigen van een rijks- of gemeentelijk beschermd monument als bedoeld in de Monumentenwet 1988 of de Monumentenverordening

49,-

5.6.5.2

Indien voor de aanvraag als bedoeld in artikel 5.6.5.1 een advies van het Gelders Genootschap dient te worden ingewonnen, wordt het legesbedrag verhoogd met het daartoe door het Gelders Genootschap gehanteerde tarief, zoals die blijkt uit onderdeel B van de bijgevoegde tariefregeling. Dit bedrag wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeeld.

 

 

 

 

 

 

5.6.6

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag bouwvergunning

 

 

 

Wanneer een aanvrager zijn aanvraag bouwvergunning intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, wordt een deel van de leges teruggegeven. De teruggaaf bedraagt:

 

 

5.6.6.1

maximaal 75 % van de voor het in behandeling nemen van de aanvraag verschuldigde leges, indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van één maand na het in behandeling nemen ervan, met dien verstande dat het resterende gedeelte minimaal bedraagt het op grond van onderdeel 5.2 van toepassing zijnde minimumbedrag;

 

 

5.6.6.2

maximaal 50 % van de voor het in behandeling nemen van de aanvraag verschuldigde leges, indien de aanvraag wordt ingetrokken op een later tijdstip dan bedoeld in 5.6.8.1 na het in behandeling nemen ervan, met dien verstande dat het resterende gedeelte minimaal bedraagt het op grond van onderdeel 5.2 van toepassing zijnde minimumbedrag.

 

 

 

 

 

 

5.6.7

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende bouwvergunning

 

 

 

Wanneer de gemeente een verleende bouwvergunning intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, wordt een deel van de leges teruggegeven, mits deze aanvraag is ingediend binnen zes maanden na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt maximaal 50 % van de geheven leges, met dien verstande dat het resterende gedeelte minimaal bedraagt het op grond van onderdeel 5.2. van toepassing zijnde minimumbedrag.

 

 

 

 

 

 

5.6.8

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een bouwvergunning

 

 

 

Wanneer de gemeente een bouwvergunning weigert, wordt een deel van de verschuldigde leges teruggegeven. De teruggaaf bedraagt maximaal 50 % van de verschuldigde basisleges bedoeld in de onderdelen 5.2.4 tot en met 5.2.8, met dien verstande dat het resterende gedeelte minimaal bedraagt het op grond van die onderdelen van toepassing zijnde minimumbedrag.

 

 

 

 

 

 

5.7

Gebruiksvergunning in verband met brandveiligheid

 

 

5.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een gebruiksvergunning voor het brandveilig gebruik van een bouwwerk, als bedoeld in artikel 2.11.1 van het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken

510,-

 

verhoogd met, voor een bouwwerk met een bruto vloeroppervlakte (volgens NEN 2580)

 

 

 

tot en met 100 m2, per m2

1,44

 

van 101 tot en met 500 m2 € 37,63 vermeerderd met per m2

1,26

 

van 501 tot en met 2.000 m2 € 338,82 vermeerder met per m2

0,64

 

van 2.001 tot en met 5.000 m2 € 1054,12,48 vermeerderd met per m2

0,28

 

van 5.001 tot en met 50.000 m2 € 2.258,87 vermeerderd met per m2

0,02

 

van meer dan 50.000 m2 € 2.710,65 vermeerderd met per m2

0,01

5.7.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een gebruiksvergunning voor het brandveilig gebruik van een bouwwerk, als bedoeld in artikel 2.11.6 van het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken

242,-

 

verhoogd met, voor een bouwwerk met een bruto vloeroppervlakte (volgens NEN 2580)

 

 

 

tot en met 100 m2, per m2

0,72

 

van 101 tot en met 500 m2 € 18,80 vermeerderd met per m2

0,63

 

van 501 tot en met 2.000 m2 € 169,41 vermeerder met per m2

0,32

 

van 2.001 tot en met 5.000 m2 € 527,06 vermeerderd met per m2

0,14

 

van 5.001 tot en met 50.000 m2 € 1129,43 vermeerderd met per m2

0,01

 

Van meer dan 50.000 m2 € 1.505,90 vermeerderd met per m2

0,01

5.7.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag ingevolge de voorwaarde in de gebruiksvergunning van degene op wiens naam de vergunning is gesteld, of op aanvraag van de rechtkrijgende, om overschrijving op naam van een ander dan degene op wiens naam de vergunning is gesteld, voor zover er geen wijzigingen zijn opgetreden in het gebruik van het bouwwerk waarvoor de vergunning is verleend

201,-

5.7.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning, als bedoeld in artikel 2.1.1 van de Brandbeveiligingsverordening, voor het in gebruik hebben of houden van een inrichting gedurende een termijn van minder dan 30 dagen met een bruto vloeroppervlakte (volgens NEN 2580)

 

 

 

tot en met 150 m2

58,-

 

van 151 m2 tot en met 300 m2

115,-

 

van 301 m2 tot en met 500 m2

159,-

 

van meer dan 500 m2

256,-

5.7.5

Indien een aanvraag om een vergunning, als bedoeld in 5.10.1, 5.10.2 of 5.10.4 wordt geweigerd, dan wel de aanvraag door de aanvrager wordt ingetrokken, worden de volgens dat onderdeel berekende leges met 50 % verminderd.

 

 

Hoofdstuk 6 Gemeentearchief

6.1

Het tarief bedraagt voor het op aanvraag doen van nasporingen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier of gedeelte daarvan

9,-

6.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

 

 

6.2.1

een afschrift of fotokopie van een in het gemeentearchief berustend stuk, per pagina

0,50

6.2.2

een uittreksel uit een in het gemeentearchief berustend stuk

2,95

Hoofdstuk 7 Kiezersregister

7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een inlichting betreffende de registratie van de aanvrager als kiezer, bedoeld in artikel D4 van de Kieswet

6,-

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

8.1

Het tarief per uittreksel kadastrale kaart (A4) bedraagt:

13,-

 

Voor andere formaten wordt verwezen naar het bepaalde in 1.1.3

 

 

8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit:

 

 

 

het gemeentelijke beperkingenregister of de gemeentelijke beperkingenregistratie, dan wel het tot het verstrekken van een aan die registratie ontleende verklaring, als bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen

13,-

Hoofdstuk 9 Reisdocumenten

9.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

9.1.1

tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

49,-

9.1.2

tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in 9.1.1 (zakenpaspoort)

55,-

9.1.3

tot het verstrekken van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort)

49,-

9.1.4

tot het bijschrijven van een kind in een reisdocument als bedoeld in 9.1.1, 9.1.2 en 9.1.3 direct bij aanvraag van dit nieuwe reisdocument

8,50

9.1.5

tot het bijschrijven van een kind middels een bijschrijvingsticker in een reeds uitgegeven reisdocument als bedoeld in 9.1.1, 9.1.2 en 9.1.3

17,-

9.1.6

tot het aanbrengen van een wijziging anders dan bedoeld in 9.1.5 in een reisdocument als bedoeld in 9.1.1, 9.1.2 en 9.1.3

8,50

9.1.7

tot het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart (NIK)

41,-

9.2.1

De tarieven als genoemd in de onderdelen 9.1.1 tot en met 9.1.3 alsmede in 9.1.7 worden bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag van

41,-

9.2.2

Het tarief als genoemd in 9.2.1 wordt bij een gecombineerde spoedlevering van een nieuw reisdocument als bedoeld in 9.1.1, 9.1.2 en 9.1.3 en het bijschrijven van een of meer kinderen als bedoeld in 9.1.4 slechts één keer per reisdocument berekend.

 

 

9.2.3

Het tarief als genoemd in onderdeel 9.1.5 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag per bijschrijvingssticker van

19,50

9.3

Ingeval aan de aanvrager van een reisdocument reeds eerder een reisdocument werd verstrekt, welk document bij de aanvraag niet compleet kan worden overgelegd, worden de ter zake verschuldigde leges verhoogd met

18,-

Hoofdstuk 10 Rijbewijzen

10.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

40,-

10.2

Indien bij een aanvraag als hiervoor bedoeld onder 10.1 blijkens een daartoe afgegeven schriftelijke verklaring een reeds afgegeven rijbewijs niet kan worden overgelegd, worden de ter zake verschuldigde leges verhoogd met

18,-

10.3

Het tarief als genoemd in 10.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met

30,-

Hoofdstuk 11 Wet op de kansspelen

11.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning ingevolge artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

 

 

11.1.1

voor een periode van twaalf maanden voor één speelautomaat

56,50

11.1.2

voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer speelautomaten, voor de eerste speelautomaat

56,50

 

en voor iedere volgende speelautomaat

34,-

11.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

49,-

Hoofdstuk 12 Drank - en Horecawet

12.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning ingevolge artikel 3 van de Drank-en Horecawet

458,-

12.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing of een verklaring als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet

114,50

Hoofdstuk 13 Winkeltijdenwet

13.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

13.1.1

voor een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet of het Vrijstellingsbesluit Winkeltijdenwet

49,-

13.1.2

tot het intrekken of wijzigen van een in het vorige onderdeel bedoelde ontheffing

49,-

Hoofdstuk 14 Verkeer en vervoer

14.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

14.1.1

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 7.1 van het Voertuigenreglement en artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 voor zover noodzakelijk voor en direct samenhangend met de uitvoering van exceptioneel landbouwverkeer

32,-

14.1.2

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

29,-

14.1.3

tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

 

 

 

a.geldig voor één jaar of korter

15,50

 

b.geldig voor vijf jaar

31,-

14.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

 

tot het verkrijgen van een inritvergunning

49,-

Hoofdstuk 15 Algemene plaatselijke verordening

15.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning of ontheffing als bedoeld in:

 

 

15.1.1.1

artikel 2:2 (optochten)

49,-

15.1.1.2

vervallen

49,-

15.1.1.3

artikel 2:10 (het plaatsen van voorwerpen op of aan de weg in strijd met de publieke functie ervan))

49,-

15.1.1.4

artikel 2:25 (evenement)

49,-

15.1.1.5

artikel 2:28 (exploitatievergunning horecabedrijf)

201,-

15.1.1.6

artikel 4:16 (vergunningplicht handelsreclame)

86,-

15.1.1.7

artikel 4:16, lid 3 (tijdelijke aankondigingen)

49,-

15.1.1.8

artikel 5:34 (verbod afvalstoffen te verbranden buiten inrichtingen of anderszins vuur te stoken)

25,-

15.1.2

In gevallen waarbij voor één gelegenheid twee of meer van de vergunningen genoemd onder 15.1.1.1 tot en met 15.1.1.4 of 15.1.1.6a worden afgegeven

49,-

15.1.3

Voor niet-commerciële particuliere initiatieven, waaronder bijvoorbeeld te verstaan: wijk-, buurt- en straatfeesten, kindermarkten e.d., wordt het tarief zoals genoemd in de artikelen 15.1.1.1 tot en met 15.1.1.7 vastgesteld op

15,-

15.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor vergunning of ontheffing als bedoeld in:

 

 

 

artikel 2:9 (straatartiest e.d.);

 

 

 

artikel 5:18 (standplaatsvergunning)

 

 

 

artikel 5:23 (organiseren van een snuffelmarkt),

 

 

 

geldig voor:

 

 

15.2.1

een periode niet langer dan één week

49,-

 

een periode langer dan één week

98,-

15.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor vergunning of ontheffing als bedoeld in artikel 2:30 (afwijking sluitingstijd):

 

 

15.3.1

tot het geopend houden voor één dag, voor elk extra uur

13,-

15.3.2

tot het geopend houden, gedurende

 

 

15.3.2.1

meer dan een dag, doch niet langer dan een week, voor elk extra uur

11,-

15.3.2.2

meer dan één week, doch niet langer dan één maand, voor elk extra uur

10,-

15.3.2.3

meer dan één maand, doch niet langer dan één kwartaal voor elk extra uur

9,-

15.3.2.4

meer dan één kwartaal, doch niet langer dan één jaar, voor elk extra uur

7,-

15.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor vergunning of ontheffing als bedoeld in:

 

 

15.4.1

artikel 2:28, lid 5 (terrasvergunning)

49,-

15.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor vergunning of ontheffing als bedoeld in:

 

 

15.5.1

artikel 3:4 (seksinrichting), per jaar

795,-

15.5.2

artikel 3:4 (escortbedrijf), per jaar

534,-

15.5.3

artikel 3:10 (sekswinkels), per jaar

261,-

15.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning of ontheffing als bedoeld in artikel 4:6 (overige geluidhinder)

 

 

15.6.1.

geldig voor één aaneengesloten periode van 24 uur, of een gedeelte ervan, waarbinnen gebruik zal worden gemaakt van de ontheffing ten behoeve van soortgelijke activiteiten

158,-

15.6.2

geldig voor meer dan één aangesloten periode van 24 uur, of een gedeelte daarvan, voor de eerste periode

158,-

 

vermeerderd met € 13,- voor elke volgende aaneengesloten periode van 24 uur of gedeelte ervan, waarbinnen gebruik zal worden gemaakt van de ontheffing ten behoeve van gelijksoortige activiteiten, met een maximum van € 65,-.

 

 

15.6.3

Indien voor de aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in 15.6.1 of 15.6.2 een akoestisch rapportage dient te worden beoordeeld (bijvoorbeeld overeenkomstig het "Plan van aanpak en beleidsregels inzake het beperken van geluidsoverlast van werkzaamheden vanwege de NS aan en rond de spoorlijn in Zevenaar") wordt het overeenkomstig 15.6.1 of 15.6.2 berekende bedrag verhoogd met

158,-

Hoofdstuk 16 Telecommunicatiewet

16.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent tijdstip, plaats en werkwijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.3, eerste lid, van de Telecommunicatiewet

119,-

16.1.1

Indien het betreft werkzaamheden in tegel-, klinker- en sierbestratingen, alsmede gesloten verhardingen, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, wordt het in 16.1 genoemde bedrag per strekkende meter sleuf vermeerderd met

1,25

16.1.2

Indien het betreft werkzaamheden in bermen, groenstroken en dergelijke, voorzover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, wordt het in 16.1 genoemde bedrag per strekkende meter sleuf vermeerderd met

1,25

16.2

Het in 16.1 genoemde bedrag wordt:

 

 

16.2.1

indien over een melding overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het netwerk, verhoogd met

262,-

16.2.2

indien met betrekking tot een melding onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de melding aan de melder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die ter zake door of vanwege het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

 

16.3

Indien een begroting als bedoeld in artikel 16.2.2 is uitgebracht, wordt een melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de melder ter kennis is gebracht, tenzij de melding voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

16.4

Het tarief bedoeld in onderdeel 16.1 wordt verminderd met de van de melder verkregen of te verkrijgen privaatrechtelijke vergoeding voor beheerskosten in verband met de werkzaamheden, met dien verstande dat de uitkomst van de vermindering niet minder dan nihil kan bedragen.

 

 

Hoofdstuk 17 Diversen

17.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

17.1.1

tot het verkrijgen van een attestatie de vita

6,-

17.1.2

tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening

6,-

17.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het instemmen met het wijzigen of omzetten van een door de gemeente gegarandeerde hypothecaire geldlening

22,50

17.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een bericht als bedoeld in artikel 35 van de Wet bescherming persoonsgegevens:

 

 

17.3.1

bij verstrekking op papier, indien het afschrift bestaat uit:

 

 

17.3.1.1

ten hoogste 100 pagina's, per pagina

0,25

 

met een maximum per bericht van

4,80

17.3.1.2

meer dan 100 pagina's

24,-

17.3.1.3

bij een verstrekking anders dan op papier

4,80

17.3.2

dat bestaat uit een afschrift van een, vanwege de aard van de verwerking, moeilijk toegankelijke gegevensverwerking

24,-

17.3.3

Indien voor hetzelfde bericht op grond van de onderdelen 17.6.1 en 17.6.2 meerdere vergoedingen kunnen worden gevraagd, wordt slechts de hoogste gevraagd.

 

 

17.3.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzet als bedoeld in artikel 40 van de Wet bescherming persoonsgegevens

4,80

17.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een vergunning als bedoeld in artikel 2, lid 1 van de Kapverordening

49,-

17.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

17.5.1

tot het verkrijgen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet

175,-

17.5.2

tot verlenging van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, vierde lid, van de Leegstandwet

105,-

17.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, een ontheffing, een vrijstelling of een andere beschikking voor zover daarvoor niet elders in deze tarieventabel een tarief is opgenomen

49,-