Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zevenaar

nr 04.17 Legesverordening Zevenaar 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZevenaar
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingnr 04.17 Legesverordening Zevenaar 2010
CiteertitelOnbekend
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpgemeentelijke belastingen etc.
Externe bijlagetarieven Gelders Genootschap

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Inwerkingtreding heffing: 1-1-2010. Inwerkingtreding Titel 3 Tarieventabel: 28-12-2009 (i.v.m. Europese dienstenrichtlijn)

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikelen....Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

+ tarieventabel, + bijlage tarieven Gelders Genootschap

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-12-200908-10-2009nieuwe regeling

16-12-2009

Zevenaar Post, 23 december 2010

09.

Tekst van de regeling

Intitulé

Legesverordening 2010

De raad van de gemeente Zevenaar;

 

gezien het voorstel van de burgemeester en wethouders van 10 november 2009, nr. 09.;

gelet op de artikelen 156, tweede lid, aanhef en onder h, 229, eerste lid, aanhef en onder b, en 255 van de Gemeentewet;

besluit:

vast te stellen de:

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2010

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  ’dag’: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  ’week’: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  ’maand’: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand;

 • d.

  ’jaar’: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  'kalenderjaar': de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 – Belastbaar feit

Onder de naam "leges" worden rechten geheven voor het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten, genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 – Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend.

Artikel 4 – Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • b.

  diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning, voor zover die aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Artikel 5 – Maatstaf van heffing en tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 – Wijze van heffing

De leges worden geheven bij wege van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 – Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9 , eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 30 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 – Kwijtschelding

Bij de invordering van leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 – Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 – Overdracht van bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening in de loop van het kalenderjaar, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in de loop van dat kalenderjaar in werking treedt en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

  • 2.

   hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

  • 3.

   onderdeel 1.4.6.2.1 (papieren verstrekking uit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens);

  • 4.

   hoofdstuk 6 (verstrekkingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens);

  • 5.

   onderdeel 1.9 1 (verklaring omtrent het gedrag);

  • 6.

   hoofdstuk 16 (kansspelen);

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 – Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van de leges.

Artikel 12 – Overgangsrecht

 • 1.

  De artikelen en tarieventabel van de ‘Legesverordening 2009’ van 29 oktober 2008, laatstelijk gewijzigd bij raadsbesluit van 29 september 2009, vervallen met ingang 1 januari 2010, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid vervallen de volgende onderdelen van de tarieventabel van de in het eerste lid genoemde verordening met ingang van 28 december 2009, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan:

  • a.

   onderdeel 5.7.4 (gebruiksvergunning als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Brandbeveiligingsverordening gemeente Zevenaar 2009;

  • b.

   onderdelen 12.1 en 12.2 (vergunning of ontheffing als bedoeld in respectievelijk artikel 3 en 35 van de Drank- en Horecawet) en onderdelen 15.1.1.5 (exploitatievergunning horecabedrijf) en 15.4.1 (terrasvergunning);

  • c.

   onderdeel 15.1.1.4 (evenementenvergunning als bedoeld in artikel 2:25 van de Algemene plaatselijke verordening 2009 gemeente Zevenaar);

  • d.

   onderdeel 15.5 (exploitatievergunning seksinrichting of escortbedrijf of wijziging daarvan en ontheffing voor een sekswinkel, als bedoeld in respectievelijk artikel 3:4, eerste lid, en 3:10, tweede lid van de Algemene plaatselijke verordening 2009 gemeente Zevenaar;

  • e.

   onderdeel 15.2 (vergunning snuffelmarkt, straatartiest, standplaats als bedoeld in respectievelijk artikel 5:23, 2:9 en 5:18 van de Algemene plaatselijke verordening 2009 gemeente Zevenaar);

 • 3.

  De op artikel 10 van de in het eerste lid genoemde verordening gebaseerde regels van het college worden geacht mede gebaseerd te zijn op artikel 11 van deze verordening.

Artikel 13 – Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2010.

 • 3.

  In afwijking in zoverre van het eerste en tweede lid, treedt titel 3 van de bij deze verordening behorende tarieventabel in werking op 28 december 2009, welke datum tevens de datum van ingang van de heffing voor die titel is.

Artikel 14 – Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als “Legesverordening 2010”.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Zevenaar, gehouden op 16 december 2009.

De griffier, De voorzitter

----------------------------------

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2010

Titel 1 Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister

Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

Hoofdstuk 11 n.v.t.

Hoofdstuk 12 Leegstandwet

Hoofdstuk 13 Gemeentegarantie

Hoofdstuk 14 n.v.t.

Hoofdstuk 15 Winkeltijdenwet

Hoofdstuk 16 Kansspelen

Hoofdstuk 17 n.v.t.g

Hoofdstuk 18 Telecommunicatie

Hoofdstuk 19 Verkeer en vervoer

Hoofdstuk 20 Diversen

Titel 2 Gereserveerd

Titel 2A Bouwgerelateerde leges

Hoofdstuk 1 Algemeen

Hoofdstuk 2 Bouwvergunningen

Hoofdstuk 3 Verhoging/aanvullende leges

Hoofdstuk 4 Slopen

Hoofdstuk 5 Aanlegvergunning

Hoofdstuk 6 Overig/administratief

Hoofdstuk 7 Gebruiksvergunning in verband met brandveiligheid

Hoofdstuk 8 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking Titel 2B Overige vergunningen en ontheffingenHoofdstuk 1 Vergunningen en ontheffingen op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening 2009 gemeente Zevenaar

Hoofdstuk 2 Overige vergunningen en ontheffingen

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Horeca

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen, markten, e.d.

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

Hoofdstuk 4 Brandbeveiligingsverordening

Hoofdstuk 5 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

Bijlage: Tariefregeling van het Gelders Genootschap

Titel 1 Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

1.1.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap op:

 

1.1.1.1

de in de "Regeling burgerlijke stand" voor maandag tot en met zaterdag vastgestelde uren, behalve de ingevolge de wet van 23 april 1879 aangewezen dagen en tijden voor kostenloze huwelijksvoltrekking, registratie van een partnerschap of omzetting van een geregistreerd partnerschap of van een huwelijk en de hierna onder 1.1.1.2 genoemde dagen

 

 

a.in het gemeentehuis

€ 250,-

 

b.in Huis Wielbergen

€ 400,-

 

c.in Baksteen- en dakpanmuseum De Panoven

€ 500,-

 

d.op een eenmalig aangewezen locatie

€ 400,-

1.1.1.2

de in de "Regeling burgerlijke stand" voor zaterdag vastgestelde uren en de door het college van burgemeester en wethouders in het kader van arbeidsduurverkorting aangewezen brugdagen

 

 

a.in het gemeentehuis

€ 500,-

 

b.in Huis Wielbergen

€ 450,-

 

c.in Baksteen- en dakpanmuseum De Panoven

€ 550,-

 

d.op een eenmalig aangewezen locatie

€ 650,-

1.1.1.3

Het tarief voor een verzoek tot benoeming van een reeds beëdigde buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor een eenmalige voltrekking van een huwelijk of partnerregistratie bedraagt

€ 50,-

1.1.1.4

Het tarief bedraagt voor het doen bespelen van het carillon tijdens de huwelijksvoltrekking of de vastlegging van een partnerregistratie als bedoeld in 1.1.1.1, sub a en 1.1.1.2, sub a

€ 50,-

1.1.2

Voor het voltrekken van een huwelijk of de registratie van een partnerschap in een bijzonder huis op grond van artikel 64, Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek gelden dezelfde tarieven als genoemd onder 1.1.1.1, sub a en 1.1.1.2, sub a.

 

1.1.3

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:

 

1.1.3.1

een trouwboekje of partnerschapboekje in normale uitvoering

€ 16,-

1.1.3.2

een duplicaat trouwboekje of partnerschapboekje

€ 16,-

1.1.3.3

een gekalligrafeerd trouwboekje of partnerschapboekje

€ 31,-

1.1.3.4

Het tarief voor het bijschrijven van een kind in een gekalligrafeerd trouwboekje of partnerschapboekje bedraagt per kind

€ 5,-

1.1.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een lijst waarop zijn vermeld:

 

1.1.4.1

alle op één dag, in één week of in één maand geborenen en overledenen, voor zover voor plaatsing op die lijst toestemming is verleend, voor elk op die lijst vermelde aangifte

€ 6,-

1.1.4.2

alle op één dag, in één week of in één maand ondertrouwde en getrouwde paren of geregistreerde partners, als voor plaatsing op die lijst toestemming is verleend, voor elk op die lijst vermeld paar

€ 6,-

1.1.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afsluiten van een abonnement op het wekelijks verstrekken van lijsten als in 1.1.4.1 en 1.1.4.2 bedoeld:

 

1.1.5.1

voor een lijst met de geborenen

€ 600,-

1.1.5.2

voor een lijst met de overledenen

€ 480,-

1.1.5.3

voor een lijst van de huwelijksaangiften

€ 360,-

1.1.5.4

voor een lijst van de huwelijksvoltrekkingen en partnerregistraties

€ 360,-

1.1.5.5

voor een lijst met alle opgaven

€ 1.500,-

1.1.6

Het tarief bedraagt voor het doen van naspeuringen in de registers van de burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 9,-

1.1.7

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

 

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

1.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.2.1.1

tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

€ 50,-

1.2.1.2

tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in 1.2.1.1 (zakenpaspoort)

€ 56,-

1.2.1.3

tot het verstrekken van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort)

€ 50,-

1.2.1.4

tot het bijschrijven van een kind in een reisdocument als bedoeld in 1.2.1.1, 1.2.1.2 en 1.2.1.3 direct bij de aanvraag van dit nieuwe reisdocument

€ 8,90

1.2.1.5

tot het bijschrijven van een kind door middel van een bijschrijvingssticker in een al uitgegeven reisdocument als bedoeld in 1.2.1.1, 1.2.1.2 en 1.2.1.3

€ 20,50

1.2.1.6

tot het aanbrengen van een wijziging anders dan bedoeld in 1.2.1.5 in een reisdocument als bedoeld in 1.2.1.1, 1.2.1.2 en 1.2.1.3

€ 8,90

1.2.1.7

tot het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart (NIK)

€ 42,-

1.2.1.8

tot het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart (NIK) aan kinderen in de leeftijd tot en met dertien jaar

€ 8,90

1.2.2

De tarieven genoemd in de onderdelen 1.2.1.1 tot en met 1.2.1.3 alsmede in 1.2.1.7 en 1.2.1.8 worden bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag van

€ 41,-

1.2.3

Het tarief genoemd in 1.2.2 wordt bij een gecombineerde spoedlevering van een nieuw reisdocument als bedoeld in 1.2.1.1, 1.2.1.2 en 1.2.1.3 en het bijschrijven van één of meer kinderen als bedoeld in 1.2.1.4, slechts één keer per reisdocument berekend.

 

1.2.4

Het tarief genoemd in onderdeel 1.2.1.5 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag per bijschrijvingssticker van

€ 19,50

1.2.5

Indien aan de aanvrager van een reisdocument al eerder een reisdocument werd verstrekt, dat bij de aanvraag niet compleet kan worden overgelegd, worden de ter zake verschuldigde leges verhoogd met

€ 18,-

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

€ 40,-

1.3.2

Indien bij een aanvraag als bedoeld onder 1.3.1 blijkens een daartoe afgegeven schriftelijke verklaring een reeds afgegeven rijbewijs niet kan worden overgelegd, worden de ter zake verschuldigde leges verhoogd met

€ 18,-

1.3.3

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met

€ 33,25

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 1.4.3 en 1.4.4, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens moet worden geraadpleegd.

 

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.4.2.1

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking

€ 6,-

1.4.2.2

tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één jaar:

 

1.4.2.2.1

voor 100 verstrekkingen

€ 450,-

1.4.2.2.2

voor 500 verstrekkingen

€ 1.500,-

1.4.2.2.3

voor 1.000 verstrekkingen

€ 1.800,-

1.4.2.2.4

voor 5.000 verstrekkingen

€ 4.500,-

1.4.2.2.5

voor 10.000 verstrekkingen

€ 6.000,-

1.4.2.3

tot het verstrekken van een volledig overzicht van alle in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens opgenomen gegevens van één persoon (inzagerecht)

€ 6,-

1.4.2.4

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens als bedoeld in artikel 10, tweede lid, van het Besluit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

€ 2,27

1.4.3

Voor de toepassing van onderdeel 1.4.4 wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon die niet zijn opgenomen in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.

 

1.4.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.4.4.1

tot het verstrekken van gegevens: per verstrekking

€ 6,-

1.4.4.2

tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één jaar:

 

1.4.4.2.1

voor 100 verstrekkingen

€ 450,-

1.4.4.2.2

voor 500 verstrekkingen

€ 1.500,-

1.4.4.2.3

voor 1.000 verstrekkingen

€ 1.800,-

1.4.4.2.4

voor 5.000 verstrekkingen

€ 4.500,-

1.4.4.2.5

voor 10.000 verstrekkingen

€ 6.000,-

1.4.5

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de gemeentelijke basisadministratie, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 9,-

1.4.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

 

1.4.6.1

om een selectie van personen uit de gemeentelijke basis-administratie, per selectie

€ 60,-

1.4.6.2

Het onder 1.4.6.1 genoemde bedrag wordt verhoogd met, per geselecteerde persoon, indien verstrekt:

 

1.4.6.2.1

op lijst

€ 0,03

1.4.6.2.2

op etiket

€ 0,06

1.4.6.2.3

op diskette/cd-rom

€ 0,03

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister

1.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een inlichting betreffende de registratie van de aanvrager als kiezer bedoeld in artikel D4 van de Kieswet

€ 6,-

Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens

1.6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een bericht als bedoeld in artikel 35 van de Wet bescherming persoonsgegevens:

 

1.6.1.1

bij verstrekking op papier, indien het afschrift bestaat uit:

 

1.6.1.1.1

ten hoogste 100 pagina’s, per pagina

€ 0,23

 

met een maximum per bericht van

€ 4,50

1.6.1.1.2

meer dan 100 pagina’s

€ 22,50

1.6.1.2

bij verstrekking anders dan op papier

€ 4,50

1.6.1.3

dat bestaat uit een afschrift van een, vanwege de aard van de verwerking, moeilijk toegankelijke gegevensverwerking

€ 22,50

1.6.2

Indien voor hetzelfde bericht op grond van de onderdelen 1.6.1.1, 1.6.1.2 en 1.6.1.3 meerdere vergoedingen kunnen worden gevraagd, wordt slechts de hoogste gevraagd.

 

1.6.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzet als bedoeld in artikel 40 van de Wet bescherming persoonsgegevens

€ 4,50

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

1.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.7.1.1

een afschrift van de programmabegroting

€ 18,60

1.7.1.2

een afschrift van de gemeenterekening

€ 27,30

1.7.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.7.2.1

tot het verstrekken van:

 

1.7.2.1.1

een afschrift van de stukken – met uitzondering van de stukken als bedoeld in onderdeel 1.7.1 - behorende bij een raadsvergadering, per vergadering

€ 4,-

1.7.2.1.2

een afschrift van de stukken – met uitzondering van de stukken als bedoeld in onderdeel 1.7.1 - behorende bij een vergadering van een raadscommissie, per vergadering

€ 1,65

1.7.2.2

tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar:

 

1.7.2.2.1

op de stukken – met uitzondering van de stukken als bedoeld in onderdeel 1.7.1 - behorende bij de raadsvergaderingen

€ 16,70

1.7.2.2.2

op de stukken – met uitzondering van de stukken als bedoeld in onderdeel 1.7.1 - behorende bij de vergadering van een raadscommissie

€ 4,10

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

1.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.8.1.1

tot het verstrekken van een uittreksel kadastrale kaart in formaat A4:

€ 13,-

 

Voor andere formaten wordt verwezen naar onderdeel 1.20.1.3.

 

1.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit:

 

1.8.2.1

het gemeentelijke beperkingenregister of de gemeentelijke beperkingenregistratie, bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen, dan wel tot het verstrekken van een aan die registratie ontleende verklaring, als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder c, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen

€ 13,-

1.8.2.2

de gemeentelijke basisadministratie adressen of de gemeentelijke basisadministratie gebouwen, bedoeld in artikel 2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen

€ 13,-

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

1.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.9.1

tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag

€ 30,05

1.9.2

tot het verkrijgen van een attestatie de vita

€ 6,-

1.9.3

tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening

€ 6,-

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

1.10.1

Het tarief bedraagt voor het op aanvraag doen van naspeuringen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 9,-

1.10.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

 

1.10.2.1

een afschrift of fotokopie van een in het gemeentearchief berustend stuk, per pagina

€ 0,60

1.10.2.2

een uittreksel uit een in het gemeentearchief berustend stuk

€ 3,-

Hoofdstuk 11 Huisvestingswet

n.v.t.

Hoofdstuk 12 Leegstandwet

1.12

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.12.1

tot het verkrijgen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet

€ 176,-

1.12.2

tot verlenging van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, vierde lid, van de Leegstandwet

€ 106,-

Hoofdstuk 13 Gemeentegarantie

1.13

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.13.1

tot het instemmen met het wijzigen of omzetten van een door de gemeente gegarandeerde hypothecaire geldlening

€ 22,60

Hoofdstuk 14 Marktstandplaatsen

n.v.t.

Hoofdstuk 15 Winkeltijdenwet

1.15

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.15.1

voor een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet of het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet

€ 49,25

1.15.2

tot het intrekken of wijzigen van een in onderdeel 1.15.1 bedoelde ontheffing

€ 49,25

Hoofdstuk 16 Kansspelen

1.16.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

 

1.16.1.1

voor een periode van twaalf maanden voor één speelautomaat

€ 56,50

1.16.1.2

voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer speelautomaten, voor de eerste speelautomaat

€ 56,50

en voor iedere volgende speelautomaat

€ 34,-

1.16.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

€ 49,25

Hoofdstuk 17 Kinderopvang

n.v.t.

Hoofdstuk 18 Telecommunicatie

1.18.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van de Telecommunicatiewet

€ 120,-

1.18.1.1

Indien het betreft werkzaamheden in tegel-, klinker- en sierbestratingen, alsmede gesloten verhardingen, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, wordt het in 1.18.1 genoemde bedrag per strekkende meter sleuf verhoogd met

€ 1,25

1.18.1.2

Indien het betreft werkzaamheden in bermen, groenstroken en dergelijke, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, wordt het in 1.18.1 genoemde bedrag per strekkende meter sleuf verhoogd met

€ 1,25

1.18.1.3

Indien met betrekking tot een melding overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het netwerk, wordt het in 1.18.1 genoemde bedrag verhoogd met

€ 263,-

1.18.1.4

Indien met betrekking tot een melding onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, wordt het in 1.18.1 genoemde bedrag verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de melding aan de melder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

1.18.2

Indien een begroting als bedoeld in 1.18.1.4 is uitgebracht, wordt een melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de melder ter kennis is gebracht, tenzij de melding voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

1.18.3

Het tarief bedoeld in onderdeel 1.18.1 wordt verminderd met de van de melder verkregen of te verkrijgen privaatrechtelijke vergoeding voor beheerskosten in verband met de werkzaamheden, met dien verstande dat de uitkomst van de vermindering niet minder dan nihil kan bedragen.

 

Hoofdstuk 19 Verkeer en vervoer

1.19

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.19.1

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

€ 29,-

1.19.2

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen (exceptioneel landbouwverkeer)

€ 32,-

1.19.3

tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

 

 

a.geldig voor één jaar of korter

€ 15,50

 

b.geldig voor vijf jaar

€ 31,-

Hoofdstuk 20 Diversen

1.20.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.20.1.1

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

 

 

voor de eerste vijftig pagina’s per pagina

€ 0,50

 

voor elke volgende pagina

€ 0,07

1.20.1.2

afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

 

 

voor de eerste vijftig pagina’s, per pagina

€ 0,50

 

voor de eerste vijftig pagina’s, per pagina

€ 0,07

1.20.1.3

kleurenfotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

 

 

voor de eerste vijftig pagina’s, per pagina

€ 1,-

 

voor de eerste vijftig pagina’s, per pagina

€ 0,14

1.20.1.4

kaarten, tekeningen en lichtdrukken, al dan niet behorend bij de in de onderdelen 1.20.1.1 en 1.20.1.2 genoemde stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per kaart, tekening of lichtdruk, met een oppervlakte van:

 

a.minder dan 2.500 cm 2

€ 4,10

b. 2.500 cm 2 of meer, maar minder dan 10.000 cm 2

€ 7,80

 

c.10.000 cm 2 of meer

€ 10,90

1.20.1.5

calques, al dan niet behorend bij de onderdelen 1.20.1.1 en 1.20.1.2 genoemde stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per calques met een oppervlakte van:

 

 

a.minder dan 2.500 cm 2

€ 11,95

 

b. 2.500 cm 2 of meer, maar minder dan 10.000 cm 2

€ 18,10

 

c.10.000 cm 2 of meer

€ 24,70

1.20.1.6

stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 2,95

1.20.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

€ 49,25

Titel 2 gereserveerd (voor Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning)

Titel 2A Bouwgerelateerde leges

Hoofdstuk 1 Algemeen

 

De bouwgerelateerde leges worden zoveel mogelijk geheven in overeenstemming met het zogenaamde Model transparantie bouwgerelateerde leges. De gemeente heeft dit model aangepast aan de Wet ruimtelijke ordening. Het model heeft alleen betrekking op leges in relatie tot bouwen en slopen, opgenomen in de hoofdstukken 2 tot en met 6. Dit betreft leges die de gemeente kan heffen voor aanvragen in het kader van de: a. Woningwet b. Wet ruimtelijke ordening c. gemeentelijke bouwverordening d. Monumentenwet 1988 en de gemeentelijke monumentenverordening. Voor zover in deze titel geen begripsomschrijving is opgenomen, geldt voor de gehanteerde begrippen hetgeen daaronder wordt verstaan in deze wettelijke bepalingen. De legesheffing in deze titel wordt toegepast op de volgende hoofdcategorieën: 1. legesheffing aanvraag bouwvergunning (hoofdstuk 2) 2. verhoging/aanvullende leges (hoofdstuk 3) 3. legesheffing slopen (hoofdstuk 4) 4. legesheffing aanlegvergunning (hoofdstuk 5) 5. legesheffing overig en voor administratieve kosten (hoofdstuk 6) 6. legesheffing gebruiksvergunning brandveiligheid (hoofdstuk 7) Binnen deze hoofdcategorieën gelden nader aangeduide subindelingen.

 

Hoofdstuk 2 Bouwvergunningen

2A.2.1

Algemeen

 

 

Op grond van hoofdstuk 2 worden leges geheven, die samenhangen met het in behandeling nemen van aanvragen tot beoordeling van een : - principeverzoek; - lichte bouwvergunning; - reguliere bouwvergunning; - bouwvergunning eerste fase; - bouwvergunning tweede fase; - wijziging bouwvergunning eerste fase. Wanneer de gemeente deze aanvragen in behandeling neemt, toetst zij onder meer op criteria die geformuleerd staan in het bestemmingsplan, de beheersverordening, de bouwverordening en het Bouwbesluit. Ook zijn bij deze leges standaard de kosten inbegrepen die samenhangen met een reguliere toets aan welstandscriteria. Voor extra toetsing aan welstandscriteria geldt de verhoging van leges, genoemd in onderdeel 2A.3.2.

 

 

 

 

2A.2.2

Begripsbepaling bouwkosten

 

 

Onder bouwkosten wordt in deze titel verstaan de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV 1989), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten, exclusief omzetbelasting. Als minimale ondergrens gelden daarbij de bouwkosten op basis van de taxatieboeken (jaarlijks uitgegeven) voor de bepaling van herbouwkosten woningen, bedrijfspanden en agrarische gebouwen (Reed Business bv). Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft.

 

 

 

 

2A.2.3

Aanvraag beoordeling principeverzoek

 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot beoordeling van een principeverzoek met betrekking tot de vraag of op een, op basis van genoemd principeverzoek, uitgewerkt bouwplan een vergunning zou kunnen worden verleend

€ 100,-

 

 

 

2A.2.4

Aanvraag lichte bouwvergunning

 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een lichte bouwvergunning als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel p, van de Woningwet, 1,85% van de bouwkosten met een minimum van

€ 105,-

 

 

 

2A.2.5

Aanvraag reguliere bouwvergunning

 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een reguliere bouwvergunning als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel o, van de Woningwet, indien de bouwkosten

 

2A.2.5.1

minder bedragen dan € 1.000.000,-, 1,85% van die bouwkosten met een minimum van

€ 159,-

2A.2.5.2

€ 1.000.000,- bedragen of meer, maar minder dan € 5.000.000,-, € 18.500,- vermeerderd met 0,925% van het bedrag waarmee die bouwkosten € 999.999,- te boven gaan;

 

2A.2.5.3

€ 5.000.000,- bedragen of meer, maar minder dan € 10.000.000,-, € 55.500,- vermeerderd met 0,5% van het bedrag waarmee die bouwkosten € 4.999.999,- te boven gaan;

 

2A.2.5.4

€ 10.000.000,- bedragen of meer, € 80.500,- vermeerderd met 0,25% van het bedrag waarmee die bouwkosten € 9.999.999,- te boven gaan, met een maximum van € 150.000,-.

 

 

 

 

2A.2.6

Aanvraag bouwvergunning eerste fase

 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een bouwvergunning eerste fase als bedoeld in artikel 56a, tweede lid, van de Woningwet, indien de bouwkosten

 

2A.2.6.1

minder bedragen dan € 1.000.000,-, 0,60% van die bouwkosten met een minimum van

€ 397,-

2A.2.6.2

€ 1.000.000,- bedragen of meer, maar minder dan € 5.000.000,-, € 6.000,- vermeerderd met 0,30% van het bedrag waarmee die bouwkosten € 999.999,- te boven gaan;

 

2A.2.6.3

€ 5.000.000,- bedragen of meer, maar minder dan € 10.000.000,-, € 18.000,- vermeerderd met 0,15% van het bedrag waarmee die bouwkosten € 4.999.999,- te boven gaan;

 

2A.2.6.4

€ 10.000.000,- bedragen of meer, € 25.500,- vermeerderd met 0,075% van het bedrag waarmee die bouwkosten € 9.999.999,- te boven gaan, met een maximum van € 50.000,-.

 

 

 

 

2A.2.7

Aanvraag bouwvergunning tweede fase

 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een bouwvergunning tweede fase, als bedoeld in artikel 56a, derde lid, van de Woningwet, indien de bouwkosten

 

2A.2.7.1

minder bedragen dan € 1.000.000,-, 1,55% van die bouwkosten met een minimum van

€ 318,-

2A.2.7.2

€ 1.000.000,- bedragen of meer, maar minder dan € 5.000.000,-, €15.500,- vermeerderd met 0,775% van het bedrag waarmee die bouwkosten € 999.999,- te boven gaan;

 

2A.2.7.3

€ 5.000.000,- bedragen of meer, maar minder dan € 10.000.000,-, € 46.500,- vermeerderd met 0,39% van het bedrag waarmee die bouwkosten € 4.999.999,- te boven gaan;

 

2A.2.7.4

€ 10.000.000,- bedragen of meer, € 66.000,- vermeerderd met 0,195% van het bedrag waarmee die bouwkosten € 9.999.999,- te boven gaan, met een maximum van € 125.000,-.

 

 

 

 

2A.2.8

Aanvraag wijziging bouwvergunning eerste fase

 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een wijziging van een verleende bouwvergunning eerste fase, als bedoeld in artikel 56a, achtste lid, van de Woningwet, een bedrag naar het tarief en berekend op de wijze als in onderdeel 2A.2.6 bepaald, en verminderd met de voor de primaire bouwvergunning eerste fase berekende leges, waarbij in elk geval is verschuldigd een bedrag van

€ 397,-

 

en waarbij geen restitutie van de voor de primaire bouwvergunning eerste fase betaalde leges plaatsvindt.

 

Hoofdstuk 3 Verhoging/aanvullende leges

2A.3.1

Algemeen

 

 

Wanneer de gemeente bij de behandeling van de aanvraag bouwvergunning een extra toets moet uitvoeren voordat een besluit over het verlenen van de vergunning kan worden genomen, worden de leges genoemd in hoofdstuk 2 van deze titel verhoogd, dan wel worden aanvullende leges geheven. Het gaat om de volgend extra toetsingen: - extra toetsing welstand (onderdeel 2A.3.2); - beoordeling bodemrapport (onderdeel 2A.3.3); - projectbesluit/buiten toepassingverklaring (onderdeel 2A.3.4); - wijziging, ontheffing of afwijking bestemmingsplan (onderdeel 2A.3.5); - vaststelling bestemmingsplan op aanvraag (onderdeel 2A.3.6); - ontheffing of toetsing exploitatieplan (onderdeel 2A.3.7); - hogere grenswaardeprocedure (onderdeel 2A.3.8).

 

 

 

 

2A.3.2

Welstandstoezicht

 

 

Indien een aanvraag als bedoeld in onderdeel 2A.2.4 (voor zover het een monument betreft), 2A.2.5, 2A.2.6, 2A.2.7 of 2A.2.8 moet worden getoetst aan de eisen van welstand waaraan het bouwplan moet voldoen, door de welstandscommissie van het Gelders Genootschap, worden de tarieven van genoemde commissie gehanteerd, zoals die blijken uit de bijgevoegde tariefregeling.

 

 

 

 

2A.3.3

Beoordeling bodemrapport

 

 

Het verschuldigde bedrag op grond van hoofdstuk 2 van deze titel wordt, indien de aanvraag van een bouwvergunning krachtens wettelijk voorschrift slechts kan worden afgehandeld wanneer een onderzoeksrapport inzake de gesteldheid van de bodem, als bedoeld in artikel 2.1.5 van de bouwverordening, wordt beoordeeld, verhoogd met

€ 159,-

 

 

 

2A.3.4

Projectbesluit/buiten toepassingverklaring

 

 

Het verschuldigde bedrag op grond van onderdeel 2A.5.2 wordt, indien de aanvraag betrekking heeft op een bouwwerk ten aanzien waarvan artikel 3.10 (projectbesluit) of 3.40 (buiten toepassingverklaring) van de Wet ruimtelijke ordening wordt toegepast, verhoogd met 1,85 % van de bouwkosten met een minimumtarief van € 440,- en een maximum van € 4.400,-.

 

 

 

 

2A.3.5

Wijziging, ontheffing of afwijking bestemmingsplan

 

 

Het verschuldigde bedrag op grond van hoofdstuk 2 van deze titel wordt, indien de aanvraag betrekking heeft op een bouwwerk ten aanzien waarvan:

 

2A.3.5.1

artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening wordt toegepast, verhoogd met

€ 885,-

2A.3.5.2

artikel 3.6, eerste lid, onder c of 3.38, vierde lid, van de Wet ruimtelijke ordening wordt toegepast, verhoogd met

€ 357,-

2A.3.5.3

artikel 3.22 van de Wet ruimtelijke ordening wordt toegepast, verhoogd met

€ 357,-

2A.3.5.4

artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening wordt toegepast, verhoogd met

€ 357,-

 

 

 

2A.3.6

Vaststelling bestemmingsplan op aanvraag

 

 

Het verschuldigde bedrag op grond van hoofdstuk 2 van deze titel wordt, indien de aanvraag betrekking heeft op een bouwwerk ten aanzien waarvan artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening op aanvraag wordt toegepast, verhoogd met

€ 4.385,-

 

 

 

2A.3.7

Toetsing of ontheffing in het kader van een exploitatieplan

 

 

Het verschuldigde bedrag op grond van hoofdstuk 2 van deze titel wordt, indien de aanvraag betrekking heeft op een bouwwerk ten aanzien waarvan:

 

2A.3.7.1

toetsing aan een exploitatieplan dient plaats te vinden, verhoogd met

€ 357,-

2A.3.7.2

een ontheffing als bedoeld in artikel 6.12, zesde lid, van de Wet ruimtelijke ordening wordt verleend, verhoogd met

€ 198,-

2A.3.7.3

artikel 50a, derde lid, van de Woningwet wordt toegepast, verhoogd met

€ 357,-

 

 

 

2A.3.8

Wet geluidhinder

 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een hogere grenswaarde vast te stellen dan de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting op grond van artikel 83 Wet geluidhinder (HGW-procedure)

€ 1.005,-

Hoofdstuk 4 Slopen

2A.4.1

Sloopvergunning

 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een sloopvergunning als bedoeld in artikel 8.1 van de Bouwverordening

€ 318,-

Hoofdstuk 5 Aanlegvergunning

2A.5.1

Aanvraag aanlegvergunning

 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een vergunning als bedoeld in artikel 3.3, aanhef en onder a, of artikel 3.38, derde lid, aanhef en onder a, van de Wet ruimtelijke ordening (aanlegvergunning)

€ 198,-

Hoofdstuk 6 Overig/administratief

2A.6.1

Algemeen

 

 

Op grond van dit onderdeel worden leges geheven voor dienstverlening die doorgaans een relatie heeft met bouwactiviteiten of gerelateerd is aan (extra) administratieve handelingen. Tot slot komt de teruggaaf van een deel van de leges aan de orde.

 

 

 

 

2A.6.2

Overschrijven vergunningen of ontheffingen

 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van de tenaamstelling van een verleende bouw-, sloop- of aanlegvergunning of ontheffing

€ 21,-

 

 

 

2A.6.3

Bestemmingswijzigingen

 

2A.6.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van het bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening, waarbij geen sprake is van een bouwplan waarvoor een bouwvergunning is vereist en geen sprake is van werken of werkzaamheden waarvoor een aanlegvergunning is vereist

€ 885,-

2A.6.3.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder c, 3.22, 3.23 of 3.38, vierde lid, van de Wet ruimtelijke ordening, waarbij geen sprake is van een bouwplan waarvoor een bouwvergunning is vereist en geen sprake is van werken of werkzaamheden waarvoor een aanlegvergunning is vereist

€ 357,-

2A.6.3.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een besluit als bedoeld in artikel 3.10 (projectbesluit) of 3.40 (buiten toepassingverklaring) van de Wet ruimtelijke ordening, waarbij geen sprake is van een bouwplan waarvoor een bouwvergunning is vereist en geen sprake is van werken of werkzaamheden waarvoor een aanlegvergunning is vereist

€ 442,-

2A.6.3.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening, waarbij geen sprake is van een bouwplan waarvoor een bouwvergunning is vereist en geen sprake is van werken of werkzaamheden waarvoor een aanlegvergunning is vereist

€ 4.385,-

 

 

 

2A.6.4

Monumentenvergunning

 

2A.6.4.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een vergunning tot het wijzigen van een rijks- of gemeentelijk beschermd monument als bedoeld in de Monumentenwet 1988 of de Monumentenverordening

€ 49,25

2A.6.4.2.

Indien voor de aanvraag als bedoeld in artikel 2A.6.4.1 een advies van het Gelders Genootschap dient te worden ingewonnen, wordt het legesbedrag verhoogd met het daartoe door het Gelders Genootschap gehanteerde tarief, zoals die blijkt uit onderdeel B van de bijgevoegde tariefregeling. Dit bedrag wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeeld.

 

 

 

 

2A.6.5

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag bouwvergunning

 

 

Wanneer een aanvrager zijn aanvraag bouwvergunning intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, wordt een deel van de basisleges als bedoeld in de onderdelen in de onderdelen 2A.2.4. tot en met 2A.2.8. van hoofdstuk 2 van deze titel, teruggegeven. De teruggaaf bedraagt:

 

2A.6.5.1

maximaal 75 % van de voor het in behandeling nemen van de aanvraag verschuldigde basisleges, indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van één maand na het in behandeling nemen ervan, met dien verstande dat het resterende gedeelte minimaal bedraagt het op grond van hoofdstuk 2 van deze titel van toepassing zijnde minimumbedrag;

 

2A.6.5.2

maximaal 50 % van de voor het in behandeling nemen van de aanvraag verschuldigde basisleges, indien de aanvraag wordt ingetrokken op een later tijdstip dan bedoeld in 6.5.1 na het in behandeling nemen ervan, met dien verstande dat het resterende gedeelte minimaal bedraagt het op grond van hoofdstuk 2 van deze titel van toepassing zijnde minimumbedrag.

 

 

 

 

2A.6.6

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende bouwvergunning

 

 

Wanneer de gemeente een verleende bouwvergunning intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, wordt een deel van de basisleges, als bedoeld in de onderdelen 2A.2.4. tot en met 2A.2.8 van hoofdstuk 2 van deze titel, teruggegeven, mits deze aanvraag is ingediend binnen zes maanden na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt maximaal 50 % van de geheven basisleges, met dien verstande dat het resterende gedeelte minimaal bedraagt het op grond van hoofdstuk 2 van deze titel van toepassing zijnde minimumbedrag.

 

 

 

 

2A.6.7

Legesberekening bij het weigeren van een bouwvergunning

 

 

Wanneer de gemeente een bouwvergunning weigert, worden de verschuldigde basisleges als bedoeld in de onderdelen 2A.2.4 tot en met 2A.2.8 van hoofdstuk 2 van deze titel vastgesteld op 50% van de op grond van die onderdelen berekende leges, met dien verstande dat het resterende gedeelte minimaal bedraagt het op grond van die onderdelen van toepassing zijnde minimumbedrag.

 

 

 

 

2A.6.8

Van de in hoofdstuk 3 van deze titel genoemde verhogingen en aanvullende leges wordt geen teruggaaf verleend.

 

Hoofdstuk 7 Gebruiksvergunning in verband met brandveiligheid

2A.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een gebruiksvergunning voor het brandveilig gebruik van een bouwwerk, als bedoeld in artikel 2.11.1 van het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken

€ 513,-

 

verhoogd met, voor een bouwwerk met een bruto vloeroppervlakte (volgens NEN 2580)

 

 

tot en met 100 m2, per m2

€ 1,44

 

van 101 tot en met 500 m2 € 37,82 vermeerderd met per m2

€ 1,26

 

van 501 tot en met 2.000 m2 € 340,51 vermeerder met per m2

€ 0,64

 

van 2.001 tot en met 5.000 m2 € 1.059,39 vermeerderd met per m2

€ 0,28

 

van 5.001 tot en met 50.000 m2 € 2.270,16 vermeerderd met per m2

€ 0,02

 

van meer dan 50.000 m2 € 2.724,20 vermeerderd met per m2

€ 0,01

2A.7.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een gebruiksvergunning voor het brandveilig gebruik van een bouwwerk, als bedoeld in artikel 2.11.6 van het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken

€ 243,-

 

verhoogd met, voor een bouwwerk met een bruto vloeroppervlakte (volgens NEN 2580)

 

 

tot en met 100 m2, per m2

€ 0,72

 

van 101 tot en met 500 m2 € 18,90 vermeerderd met per m2

€ 0,63

 

van 501 tot en met 2.000 m2 € 170,25 vermeerder met per m2

€ 0,32

 

van 2.001 tot en met 5.000 m2 € 529,70 vermeerderd met per m2

€ 0,14

 

van 5.001 tot en met 50.000 m2 € 1.135,08 vermeerderd met per m2

€ 0,01

 

van meer dan 50.000 m2 € 1.513,43 vermeerderd met per m2

€ 0,01

2A.7.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een gebruiksvergunning voor het brandveilig gebruik van een bouwwerk, als bedoeld in artikel 2.11.6 van het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken, die een beperkte administratieve handeling vergen

€ 21,-

2A.7.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag ingevolge de voorwaarde in de gebruiksvergunning van degene op wiens naam de vergunning is gesteld, of op aanvraag van de rechtkrijgende, om overschrijving op naam van een ander dan degene op wiens naam de vergunning is gesteld, voor zover er geen wijzigingen zijn opgetreden in het gebruik van het bouwwerk waarvoor de vergunning is verleend

€ 202,-

2A.7.5

Indien een aanvraag om een vergunning, als bedoeld in 2A.7.1 of 2A.7.2 wordt geweigerd, dan wel de aanvraag door de aanvrager wordt ingetrokken, worden de volgens dat onderdeel berekende leges met 50 % verminderd.

 

Hoofdstuk 8 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

2A.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

€ 49,25

Titel 2B Overige vergunningen en ontheffingen

Hoofdstuk 1 Vergunningen en ontheffingen op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening 2009 gemeente Zevenaar

2B.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een inritvergunning (artikel 2:12)

€ 49,25

2B.1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een vergunning voor het plaatsen van voorwerpen op of aan de weg in strijd met de publieke functie ervan (artikel 2:10)

€ 49,25

2B.1.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een vergunning voor het maken of voeren van handelsreclame (artikel 4:16)

€ 86,50

2B.1.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om ontheffing van het verbod afvalstoffen te verbranden buiten inrichtingen of anderszins vuur te stoken (artikel 5:34)

€ 25,-

2B.1.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een ontheffing als bedoeld in artikel 4:6 (overige geluidhinder)

 

2B.1.5.1

geldig voor één aaneengesloten periode van 24 uur, of een gedeelte ervan, waarbinnen gebruik zal worden gemaakt van de ontheffing ten behoeve van soortgelijke activiteiten

€ 159,-

2B.1.5.2

geldig voor meer dan één aangesloten periode van 24 uur, of een gedeelte daarvan, voor de eerste periode

€ 159,-

 

vermeerderd met € 13,- voor elke volgende aaneengesloten periode van 24 uur of gedeelte ervan, waarbinnen gebruik zal worden gemaakt van de ontheffing ten behoeve van gelijksoortige activiteiten, met een maximum van € 65,-.

 

2B.1.5.3

Indien voor de aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in 2B1.5.1 of 2B.1.5.2 een akoestisch rapportage dient te worden beoordeeld (bijvoorbeeld overeenkomstig het "Plan van aanpak en beleidsregels inzake het beperken van geluidsoverlast van werkzaamheden vanwege de NS aan en rond de spoorlijn in Zevenaar") wordt het overeenkomstig 2B.1.5.1 of 2B.1.5.2 berekende bedrag verhoogd met

€ 159,-

Hoofdstuk 2 Overige vergunningen en ontheffingen

2B.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een vergunning als bedoeld in artikel 2, lid 1 van de Bomenverordening Zevenaar 2007

€ 49,25

2B.2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

€ 49,25

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Horeca

3.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet

€ 458,-

3.1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet

€ 114,50

3.1.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning als bedoeld in artikel 2:28, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening 2009 gemeente Zevenaar (exploitatievergunning horecabedrijf)

€ 201,-

3.1.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning als bedoeld in artikel 2:28, vijfde lid, van de Algemene plaatselijke verordening 2009 gemeente Zevenaar (terrasvergunning)

€ 49,25

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen, markten, e.d.

3.2.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2.25 van de Algemene plaatselijke verordening 2009 gemeente Zevenaar (evenementenvergunning)

€ 49,25

3.2.1.2

Voor niet-commerciële particuliere initiatieven, waaronder bijvoorbeeld te verstaan wijk-, buurt- en straatfeesten, kindermarkten en dergelijke bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag als bedoeld in onderdeel 3.2.1.1

€ 25,-

3.2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een vergunning of ontheffing als bedoeld in:

 

 

artikel 5:23 van de Algemene plaatselijke verordening 2009 gemeente Zevenaar (snuffelmarkt)

 

 

artikel 2:9 van de Algemene plaatselijke verordening 2009 gemeente Zevenaar (straatartiest, e.d.)

 

 

artikel 5:18 van de Algemene plaatselijke verordening 2009 gemeente Zevenaar (standplaats)

 

3.2.2.1

geldig voor een periode

 

3.2.2.2

niet langer dan één week

€ 49,25

3.2.2.2

langer dan één week

€ 98,50

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

3.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor vergunning of ontheffing als bedoeld in:

 

3.3.1

artikel 3:4, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening 2009 gemeente Zevenaar (een seksinrichting), per jaar

€ 800,-

3.3.2

artikel 3:4, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening 2009 gemeente Zevenaar (een escortbedrijf), per jaar

€ 537,-

3.3.3

artikel 3:10, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening 2009 gemeente Zevenaar (een sekswinkel), per jaar

€ 262,-

Hoofdstuk 4 Brandbeveiligingsverordening

3.4.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning, als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Brandbeveiligingsverordening, voor het in gebruik hebben of houden van een inrichting gedurende een termijn van minder dan 30 dagen met een bruto vloeroppervlakte (volgens NEN 2580)

 

 

tot en met 150 m2

€ 58,-

 

van 151 m2 tot en met 300 m2

€ 116,-

 

van 301 m2 tot en met 500 m2

€ 160,-

 

van meer dan 500 m2

€ 257,-

3.4.2

Indien een aanvraag om een vergunning, als bedoeld in onderdeel 3.4.1 wordt geweigerd, dan wel de aanvraag door de aanvrager wordt ingetrokken, worden de volgens dat onderdeel berekende leges met 50 % verminderd.

 

Hoofdstuk 5 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

3.5.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

€ 49,25

Behorende bij het besluit van de raad van de gemeente Zevenaar van 16 december 2009,

Mij bekend,

De griffier,