Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zevenaar

Bedrijfshulpverlening

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZevenaar
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBedrijfshulpverlening
CiteertitelBedrijfshulpverlening
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-05-201201-01-2016art.

29-03-2012

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Bedrijfshulpverlening

 

 

Bedrijfshulpverlening

Artikel 1 Algemeen

Deze Regeling BHV vormt één geheel met de Kadernota BHV en de Notitie correctie BHV/EHBO-toelagen.

Artikel 2 Begripsomschrijving

 • a

  BHV:Bedrijfshulpverlening

 • b

  BHV-coördinator: Coördinator van de bedrijfshulpverleningsorganisatie

 • c

  BHV’er: Bedrijfshulpverlener

 • d

  BHV-organisatie:Bedrijfshulpverleningsorganisatie

 • e

  Directie: Algemeen directeur

 • f

  EHBO’er: Medewerker die eerste hulp verleent in noodsituaties

 • g

  Medewerker:De ambtenaar in de zin van artikel 1:1 lid 1 sub a van de ZAR, alsmede uitzendkrachten, detacheringskrachten, stagiaires en personen die anderszins werkzaam zijn bij of voor de gemeente Zevenaar.

 • h

  Ploegleider:Bedrijfshulpverlener die in noodsituaties is aangewezen als coördinator van de bedrijfshulpverleners op locatie (totdat de coördinator van de bedrijfshulpverleningsorganisatie is gearriveerd).

Artikel 3 Aanwijzing als BHV’er/EHBO’er

Aanwijzing als BHV’er en/of EHBO’er kan op twee manieren plaatsvinden:

 • a

  Via de functieomschrijving van de betreffende medewerker (eis dat de medewerker in het bezit is van een BHV- en/of EHBO-diploma).

 • b

  De medewerker wordt voor de BHV- en/of EHBO-taken gevraagd door het stafafdelingshoofd BOO/ de BHV-coördinator.

In principe wordt uitgegaan van de vrijwilligheid van medewerkers. Mocht het aanbod echter onvoldoende zijn, dan kan het afdelingshoofd op locatie in overleg met de BHV-coördinator overgaan tot verplichte aanwijzing.

Aanwijzing als BHV’er en EHBO’er vindt plaats voor onbepaalde tijd. Dit wordt, indien de vermelding van een BHV- en/of EHBO-diploma niet in de functieomschrijving van de medewerker is opgenomen, schriftelijk door de directie aan de medewerker bevestigd.

In de schriftelijke aanwijzing van de BHV’er en EHBO’er wordt in ieder geval vermeld:

 • a

  de naam, voorletters, geboortedatum, adres en woonplaats;

 • b

  de BHV- en/of EHBO-locatie;

 • c

  de taak bij de BHV-organisatie;

 • d

  de datum met ingang waarvan hij wordt aangewezen voor de taak bij de BHV-organisatie;

 • e

  de toegekende toelage.

Intrekking van het besluit tot aanwijzing door de directie kan plaatsvinden:

 • a

  op schriftelijk verzoek van de medewerker;

 • b

  indien de BHV’er of EHBO’er niet meer in het bezit is van een geldig diploma;

 • c

  indien de BHV-coördinator de medewerker niet meer in staat acht op adequate wijze zijn taak uit te voeren;

 • d

  bij schorsing of ontslag als ambtenaar in dienst van de gemeente Zevenaar.

Artikel 4 Criteria voor BHV-werkzaamheden

De BHV’er voert naast zijn reguliere werkzaamheden de BHV-taken naar behoren uit.

Er is sprake van “naar behoren” uitvoeren van de BHV-taken naast de reguliere werkzaamheden als de BHV’er voldoende inzetbaar is geweest voor de uitoefening van de BHV-taken.

De BHV’er verricht de volgende hoofdtaken:

 • a

  Verleent eerste hulp in noodsituaties.

 • b

  Beperkt en bestrijdt een beginnende brand.

 • c

  Ontruimt het gebouw in noodsituaties.

 • d

  Neemt deel aan ontruimingsoefeningen en zorgt er mede voor dat gesignaleerde knelpunten opgelost worden.

De ploegleider verricht de volgende hoofdtaken:

 • a

  In het kader van de BHV-werkzaamheden eerste aanspreekpunt voor de BHV’ers op locatie.

 • b

  In noodsituaties op de eigen locatie verantwoordelijk voor de coördinatie van de BHV’ers. In grote/langdurige noodsituaties (bijvoorbeeld uitslaande brand of bommelding) op de eigen locatie verantwoordelijk voor de coördinatie van de BHV’ers, totdat de BHV-coördinator gearriveerd is.

 • c

  Stemt de minimale bezetting van het BHV-team op de eigen locatie af met de leden en de BHV-coördinator.

 • d

  Signaleert tijdig knelpunten inzake de BHV-organisatie aan de BHV-coördinator.

 • e

  Treedt indien nodig op als BHV’er.

De BHV-coördinator verricht de volgende hoofdtaken:

 • a

  Verantwoordelijk voor het in stand houden van een adequate BHV-organisatie binnen de gehele gemeentelijke organisatie.

 • b

  Instrueert het BHV-team en organiseert de periodieke cursussen BHV, EHBO en zelfredzaamheid en de oefenmomenten.

 • c

  In noodsituaties op de eigen locatie verantwoordelijk voor de coördinatie van de BHV’ers.

 • d

  In grote/langdurige noodsituaties (bijvoorbeeld uitslaande brand of bommelding) op de andere locaties verantwoordelijk voor de coördinatie van de BHV’ers.

 • e

  Houdt de BHV-plannen en ontruimingsplattegronden van de diverse locaties actueel.

 • f

  Organiseert ontruimingsoefeningen, evalueert deze en zorgt er mede voor dat knelpunten opgelost worden.

 • g

  Doet voordrachten aan de directie voor de aan de BHV’ers en EHBO’ers toe te kennen toelagen.

Om de bovenvermelde taken naar behoren te kunnen uitvoeren dienen alle BHV’ers in het bezit te zijn van een BHV-diploma dat gebaseerd is op het opleidingsprofiel van de NIBHV.

BHV’ers die in het bezit zijn van een geldig reanimatiecertificaat en een geldig EHBO-diploma, beide van het Oranje Kruis, kunnen vrijstelling aanvragen voor het gedeelte “Levensreddende handelingen”.

BHV’ers die nog niet in het bezit zijn van een BHV-diploma kunnen slechts worden ingezet voor de onder artikel 3 vermelde taken c en d.

De ploegleider en BHV-coördinator hebben aanvullend op het BHV-diploma de training BHV-ploegleider gevolgd.

De BHV’er is voldoende inzetbaar, indien hij zich vrijwillig gedurende een jaar verdienstelijk heeft gemaakt op het terrein van de BHV. Dit blijkt jaarlijks uit het regelmatig en in voldoende mate deelnemen aan de aangeboden herhalingslessen en oefeningen.

De directie ziet, op voordracht van de BHV-coördinator, toe op de inzetbaarheid van de BHV’ers voor de aangewezen taak.

Artikel 5 Criteria voor EHBO-werkzaamheden

De EHBO’er voert naast zijn reguliere werkzaamheden de EHBO-taken naar behoren uit.

Er is sprake van “naar behoren” uitvoeren van de EHBO-taken naast de reguliere werkzaamheden als de EHBO’er voldoende inzetbaar is geweest voor de uitoefening van de EHBO-taken.

De EHBO’er verricht de volgende hoofdtaak:

 • a

  Verleent eerste hulp in noodsituaties.

Om de bovenvermelde taak naar behoren te kunnen uitvoeren dienen alle EHBO’ers in het bezit te zijn van het Diploma Eerste Hulp dat gebaseerd is op het opleidingsprofiel van het Oranje Kruis.

De EHBO’er is voldoende inzetbaar, indien hij zich vrijwillig gedurende een jaar verdienstelijk heeft gemaakt op het terrein van de EHBO. Dit blijkt jaarlijks uit het regelmatig en in voldoende mate deelnemen aan de aangeboden herhalingslessen.

De directie ziet, op voordracht van de BHV-coördinator, toe op de inzetbaarheid van de EHBO’ers voor de aangewezen taak.

Artikel 6 Vergoedingen

Het recht op een BHV- en/of EHBO-toelage is afhankelijk van de wijze waarop de medewerker is aangewezen als BHV’er en/of EHBO’er.

 • a

  Een medewerker waarbij in de functieomschrijving staat vermeld dat deze in het bezit moet zijn van een BHV- en/of EHBO-diploma heeft geen recht op een toelage.

 • b

  Een medewerker die voor de uitvoering van de BHV- en/of EHBO-taken is gevraagd of aangewezen door zijn afdelingshoofd en de BHV-coördinator heeft recht op een toelage.

Rekening houdend met lid 1 van dit artikel heeft de BHV’er, die heeft voldaan aan de voor hem geldende criteria uit artikel 4 van deze regeling, recht op een toelage van € 195,35 bruto per jaar.

Rekening houdend met lid 1 van dit artikel heeft de ploegleider, die heeft voldaan aan de voor hem geldende criteria uit artikel 4 van deze regeling, recht op een toelage van € 277,97 bruto per jaar.

Rekening houdend met lid 1 van dit artikel heeft de BHV-coördinator, die heeft voldaan aan de voor hem geldende criteria uit artikel 4 van deze regeling, recht op een toelage van € 360,58 bruto per jaar.

Rekening houdend met lid 1 van dit artikel heeft de EHBO’er, die heeft voldaan aan de voor hem geldende criteria uit artikel 5 van deze regeling, recht op een toelage van € 120,48 bruto per jaar.

Indien een medewerker BHV’er, ploegleider of BHV-coördinator én EHBO’er is conform lid 1 van dit artikel, dan heeft de medewerker recht op de betreffende BHV-toelage genoemd in de leden 2, 3 of 4, én de EHBO-toelage genoemd in lid 5 tot een maximum van € 360,58 bruto per jaar.

De genoemde toelages in lid 2 tot en met 6 van dit artikel worden in maandelijkse termijnen bij het salaris van de medewerker uitbetaald.

De genoemde toelages in lid 2 tot en met 6 van dit artikel worden niet jaarlijks geïndexeerd, maar periodiek getoetst.

De genoemde toelages in lid 2 tot en met 6 van dit artikel worden stopgezet op het moment dat de medewerker 6 maanden arbeidsongeschikt is. De toelages worden weer toegekend op het moment dat de medewerker volledig hersteld is, tenzij hierover andere afspraken zijn gemaakt met het afdelingshoofd van de medewerker en de BHV-coördinator.

De leden van de BHV-organisatie worden in staat gesteld kosteloos de cursussen, herhalingslessen en oefeningen binnen de reguliere werktijd te volgen. Indien dit - in uitzonderlijke gevallen - niet mogelijk is, dan is het de leden van de BHV-organisatie toegestaan de geïnvesteerde uren buiten de reguliere werktijd/werkrooster in vrije tijd op te nemen (tijd voor tijd) en de eventuele overwerkvergoeding uit te laten betalen. Hiervoor is vooraf toestemming nodig van het afdelingshoofd van de medewerker.

Artikel 7 Rechtspositie bij ongevallen

Conform artikel 7:3 lid 7 van de ZAR geldt bij BHV-activiteiten dat de schade, die het lid van de BHV-organisatie ondervindt als gevolg van een dienstongeval, voor rekening van de gemeente Zevenaar komt. Dat geldt alleen als het lid van de BHV-organisatie zich aan de voorgeschreven veiligheidsvoorschriften heeft gehouden en de schade niet te wijten is aan zijn schuld of nalatigheid.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

Indien het lid van de BHV-organisatie in het kader van de BHV-activiteiten ondeskundig of onrechtmatig handelt, is de schade toegebracht aan derden voor rekening van de gemeente Zevenaar conform de algemene regels omtrent aansprakelijkheid.

Artikel 9 Nadere regels

De directie kan ter uitvoering van deze regeling nadere regels stellen.

Artikel 10 Inwerkingtreding

Deze regeling reedt op 1 mei 2012 in werking.