Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zevenaar

Beschikbaarheidsdienst

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZevenaar
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeschikbaarheidsdienst
CiteertitelBeschikbaarheidsdienst
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201201-01-2016art.

23-08-2011

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Beschikbaarheidsdienst

 

 

Beschikbaarheidsdienst

Beschikbaarheidsdienst

Aan de ambtenaar aan wie de verplichting is opgelegd als bedoeld in artikel 2:1B lid 2 onder c ZAR (beschikbaarheidsdienst) wordt een vergoeding toegekend met inachtneming van het bepaalde in de volgende leden.

De in lid 1 bedoelde vergoeding bestaat bij een beschikaarheidsdienst uit een toeslag op het voor de ambtenaar geldende salarischaal en wel:

  • a

    0,5% van het maximumsalaris van de in de bijlage IIa opgenomen schaal 4, voor elke door de weekse dag waarop de ambtenaar buiten normale werktijden beschikbaarheidsdienst heeft;

  • b

    0,75% van het maximumsalaris van de in de bijlage IIa opgenomen schaal 4, voor beschikbaarheid op zaterdag, zondag of een feestdag (nieuwjaarsdag, Goede vrijdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, 5 mei, tweede Pinksterdag, beide Kerstdagen, de dag waarop de verjaardag van de Koningin wordt gevierd is) alsmede elke andere dag die daarboven door het college wordt aangewezen, waaronder de jaarlijkse brugdagen.

De ambtenaar die regelmatig en in belangrijke mate beschikbaarheidsdiensten verricht, zulks ter beoordeling aan de leidinggevende, ontvangt op jaarbasis 14,4 uur verlof extra, overeenkomstig het bepaalde in artikel 6:2:1 lid 4 ZAR.

Indien de ambtenaar, gedurende de beschikbaarheidsdienst daadwerkelijk arbeid verricht (bij storingen of gladheidsbestrijding), ontvangt hij met behoud van de beschikbaarheidstoelage voor elk uur dat hij arbeid verricht de volledige vergoeding overeenkomstig het bepaalde in artikel 3:2:1 ZAR.

Op de ambtenaar die zich incidenteel ter beschikking moet houden en daarmee niet voldoet aan het gestelde in artikel 15:1:10 lid 2 sub c, is het tweede lid van dit artikel van overeenkomstige toepassing.

Aan de ambtenaar die aangewezen is voor gladheidsbestrijding wordt een semafoon/mobiele telefoon ter beschikking gesteld.

Artikel 2 Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin deze regeling niet of niet in redelijkheid voorziet, kan het college een bijzondere voorziening treffen.

Artikel 3 Inwerkingtreding

Deze regeling kan worden aangehaald als de “Regeling Beschikbaarheidsdienst – Gemeente Zevenaar 2011”.

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2012.