Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zevenaar

Reis- en verblijfskosten

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZevenaar
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReis- en verblijfskosten
CiteertitelReis- en verblijfskosten
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-200601-01-200601-01-2016art.

14-02-2006

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Reis- en verblijfskosten

 

 

Reis- en verblijfskosten

Artikel 1  Begripsomschrijving

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

  • 1

    Medewerker De ambtenaar in de zin van artikel 1:1 lid 1 sub a van de ZAR.

  • 2

    Dienstreis Een naar het oordeel van het bevoegd gezag noodzakelijke verplaatsing van een medewerker tot het verrichten van een dienst buiten de plaats van tewerkstelling, evenals het hiermede verband houdende verblijf buiten deze plaats.

  • 3

    Standplaats De plaats waar de medewerker gewoonlijk de werkzaamheden verricht (Zevenaar of Angerlo).

Artikel 2  Afstand

Tenzij een andere opdracht is gegeven, behoort een dienstreis via de meest gebruikelijke/kortste route te worden gemaakt.

De standplaats wordt door het bevoegde gezag als begin- en eindpunt aangemerkt. Het aantal kilometers wordt naar boven afgerond tot het naast hogere gehele getal.

In afwijking van het bepaalde in het vorige lid kan de woning van de medewerker of een andere plaats als beginpunt respectievelijk eindpunt van de dienstreis worden aangemerkt, mits aannemelijk kan worden gemaakt dat de reisafstand dan korter is.

Artikel 3  Vergoeding reiskosten van dienstreizen

De medewerker, die in opdracht van zijn werkgever een dienstreis maakt, zal in eerste instantie, mede vanuit het respect voor het milieu, gebruik maken van het openbaar vervoer. De kosten zullen op basis van reizen eerste klasse volledig worden vergoed onder overlegging van de treinkaartjes e.d..

Artikel 4  Reiskosten, seminars en congressen

Onder dienstreizen valt ook het bezoeken van seminars en congressen, die gevolgd worden en direct verband houden met de functie, die de medewerker op dat moment uitoefent.

Artikel 5  Vergoeding reiskosten

Indien de medewerker als bedoeld in artikel 3 en 4 kiest voor het gebruik van de eigen auto dan vergoedt de werkgever voor dienstreizen een bedrag per kilometer dat in overeenstemming is met het fiscaal onbelaste maximum. In de kilometervergoeding is onder meer een bedrag opgenomen voor het afsluiten van een all-risk verzekering.

Ingeval in artikel 3 en 4 met meerdere collega’s gereisd wordt, kan gebruik worden gemaakt van eigen vervoer. In dat geval wordt € 0,28 vergoed aan de eigenaar van het vervoermiddel. Dit moet duidelijk op de declaratieformulieren worden aangegeven. De kosten betreffende de brutering boven het fiscaal onbelaste maximum komen ten laste van de werkgever.

Ingeval in artikel 3 en 4 de plaats van tewerkstelling moeilijk bereikbaar is of het reizen met openbaar vervoer als niet doelmatig wordt aangemerkt, kan gebruik gemaakt worden van de eigen auto. De vergoeding bedraagt € 0,28 per kilometer. De kosten betreffende de brutering boven het fiscaal onbelaste maximum komen ten laste van de werkgever. Het gestelde in dit lid is ter beoordeling van de leidinggevende.

In geval van dienstreizen, zoals bedoeld in de artikelen 3 en 4, worden de kosten m.b.t. parkeergelegenheid vergoed, mits deze gepaard gaan met kilometervergoeding; deze kosten zijn belast en worden vergoed onder overlegging van de parkeerkaartjes/betalingsbewijzen.

Artikel 6 Vergoeding reiskosten, dienstreizen in het kader van studie, cursus en training

In geval van dienstreizen, die worden gemaakt in verband met het volgen van een studie, cursus en training, blijft de vergoeding van de kosten van openbaar vervoer 2-de klasse gehandhaafd en, indien geen gebruik wordt gemaakt van het openbaar vervoer, maar gereisd wordt met eigen vervoer, blijft ook de vergoeding van € 0,09 per kilometer gehandhaafd.

Artikel 7  Verblijfskosten

Onder noodzakelijke verblijfskosten in het belang van de gemeente Zevenaar worden verstaan, kosten gemaakt in verband met een dienstreis als bedoeld in de artikelen 3 en 4.

Artikel 8  Vergoeding verblijfskosten

Verblijfskosten worden vergoed tot de naar het oordeel van het bevoegd gezag in redelijkheid gemaakte werkelijke kosten, met inachtneming van het tweede lid van dit artikel.

De in verband met een dienstreis, als bedoeld in artikel 3 en 4, noodzakelijk gemaakte kosten voor maaltijden en logies en voor kleine uitgaven overdag en 's avonds worden vergoed op basis van en met toepassing van de bedragen als opgenomen in artikel 5 van de vigerende Reisregeling Binnenland voor rijkspersoneel onder overlegging van de betalingsbewijzen.

Artikel 9  Voorbehoud fiscale wijzigingen

De gemeente Zevenaar behoudt zich het recht voor om in verband met fiscale wijzigingen, de bruto bedragen zoals in deze regeling genoemd en overeengekomen met een medewerker te wijzigen naar het fiscaal onbelast toegestane maximum.

Artikel 10  Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin deze regeling niet of niet in redelijkheid voorziet, kan het college een bijzondere voorziening treffen.

Artikel 11  Inwerkingtreding

Deze regeling kan worden aangehaald als ”Regeling reis- en verblijfskosten gemeente Zevenaar”.

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2006.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van 14 februari 2006 (nr. Z06.882).

Toelichting

Het fiscaal onbelaste maximum voor de kilometervergoeding bedraagt per 1 januari 2006 € 0,19 per kilometer.

Het hierboven genoemde bedrag is gebaseerd op het Besluit van 7 december 2005, nr. CPP2005/2433M van de Belastingdienst. Voor de toepassing van de regeling worden de bedragen gehanteerd, zoals op dat moment geldend conform de Belastingdienst.