Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zevenaar

Studiefaciliteiten 2005

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZevenaar
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingStudiefaciliteiten 2005
CiteertitelStudiefaciliteiten 2005
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-200501-01-2020art.

16-07-2013

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Studiefaciliteiten 2005

 

 

Studiefaciliteiten 2005

Artikel 1  Algemeen

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

 • a

  ambtenaar: als bedoeld in artikel 1:1, lid 1 sub a van de CAR gemeente Zevenaar;

 • b

  studiekosten: cursus- of lesgelden, examengelden en diplomagelden alsmede studiemateriaal met uitzondering van schrijfbenodigdheden ,verzendkosten, duurzame gebruiksartikelen en niet verplicht voorgeschreven met de studie verband houdende boeken;

 • c

  werkdag: als bedoeld in artikel 1:1, lid 1 sub m van de CAR gemeente Zevenaar.

Artikel 2  Toekenning faciliteiten

Burgemeester en wethouders kunnen aan een ambtenaar op diens verzoek studiefaciliteiten toekennen voor studies gericht op de functies binnen het openbaar bestuur welke niet als noodzakelijk zijn aangemerkt in het persoonlijk ontwikkelingsplan.

De studiefaciliteiten worden verleend voor een door burgemeester en wethouders te bepalen termijn afgeleid van de normaal te achten duur en aantal af te ronden (tijds)eenheden van de studie.

Bij doubleren of het niet behalen van het examen dient de ambtenaar voor de desbetreffende studieperiode en/of examen opnieuw faciliteiten aan te vragen. Burgemeester en wethouders zijn in principe bereid bij doubleren de faciliteiten éénmaal te verlengen.

De in de voorgaande leden bedoelde termijnen worden geacht in elk geval te zijn verstreken op de datum waarop het dienstverband van de ambtenaar bij de gemeente eindigt.

Artikel 3  Vergoeding

De vergoeding voor studies die in het verlengde liggen van het eigen vakgebied c.q. de huidige functie zal in overleg met de ambtenaar worden vastgesteld, waarbij de volgende uitgangspunten gehanteerd worden:

 • -

  maximaal 75% van de studiekosten;

 • -

  100% reiskostenvergoeding op basis van het openbaar vervoer;

 • -

  maximaal 75% van de lestijd die in diensttijd wordt gegeven, waarbij de eigen bijdrage van de ambtenaar maximaal 12 werkdagen op jaarbasis is;

 • -

  100% van de studiekosten voor medewerk(st)ers die de studie volledig in eigen tijd volgen.

De vergoeding voor studies die niet in het verlengde van het eigen vakgebied c.a. de huidige functie liggen, maar gericht is op een functie, waarvan naar het oordeel van het college van B&W redelijkerwijs is te verwachten dat de ambtenaar hiervoor in aanmerking kan komen, waarbij de volgende uitgangspunten gehanteerd worden:

 • -

  maximaal 50% van de studiekosten;

 • -

  100% van de reiskosten op basis van openbaar vervoer;

 • -

  maximaal 50% van de lestijd die in diensttijd wordt gegeven, waarbij de eigen bijdrage van de ambtenaar maximaal 24 werkdagen op jaarbasis is;

 • -

  75% van de studiekosten voor medewerk(st)ers die de studie volledig in eigen tijd volgen.

Geen compenserend studieverlof wordt gegeven voor het volgen van lessen buiten de diensttijd.

Artikel 4  Deeltijders

De ambtenaar, die in deeltijd werkzaam is, wordt studieverlof, als bedoeld in het artikel 3, naar evenredigheid van zijn werktijd verleend.

Artikel 5  Examenverlof

Ter voorbereiding op de afronding van een studie of een afgerond deel daarvan, die onder deze regeling valt, kan aan de ambtenaar verlof worden verleend tot een maximum van 2 werkdagen per studiejaar.

Het verlof als bedoeld in lid 1 dient aangevraagd te worden bij het afdelingshoofd.

Voor deelname aan een afsluitend examen van de studie of afrondend deel daarvan wordt buitengewoon verlof met behoud van bezoldiging per studiejaar verleend.

Artikel 6  Terugbetaling

De ambtenaar dient de genoten vergoeding geheel terug te betalen:

 • a

  indien de ambtenaar de afspraken over de voortgang en studieresultaten, gemaakt analoog aan de afspraken op basis van artikel 17:1:1, lid 6, niet nakomt;

 • b

  indien de studie waarvoor vergoeding is verleend beëindigd wordt vóór dat de bedoelde studietermijn is verstreken, zonder dat de studie tot het halen van een diploma heeft geleid;

 • c

  indien de ambtenaar ten gevolge van aan hem zelf te wijten feiten of omstandigheden wordt ontslagen voor het einde van de studie waarvoor de vergoeding is toegekend of binnen twee jaar na het behalen van het voor deze studie geldende diploma;

 • d

  de ambtenaar op eigen verzoek wordt ontslagen voor het einde van de studie waarvoor de vergoeding is toegekend of binnen twee jaar na het behalen van het voor deze studie geldende diploma en elders een nieuwe functie aanvaardt.

Artikel 7  Wijze van terugbetaling

 • a

  De bedragen die de ambtenaar ingevolge artikel 6, lid a. en b. dient terug te betalen zullen op het salaris - zo nodig in termijnen - worden ingehouden.

 • b

  De bedragen die de ambtenaar ingevolge artikel 6, lid c. en d. dient terug te betalen, dienen vóór de formele ontslagdatum gestort te zijn op de rekening van de gemeente.

Artikel 8  Verklaring

Vergoeding van de kosten wordt eerst dan gegeven, nadat de ambtenaar schriftelijk heeft verklaard in te stemmen met de bepalingen zoals vermeld onder artikel 6 en 7.

Artikel 9  Ontheffing terugbetaling

 • a

  De terugbetalingsverplichting op grond van het gestelde onder artikel 6 a. en b. vervalt, indien de voortzetting van de studie redelijkerwijs niet kan worden verlangd.

 • b

  Desgewenst kan vanuit de werkgever daartoe informatie worden ingewonnen bij het opleidingsinstituut.

 • c

  Burgemeester en wethouders kunnen de ambtenaar op zijn verzoek, geheel of gedeeltelijk en al dan niet tijdelijk ontheffen van de op hem rustende verplichting tot terugbetaling. Het verzoek moet schriftelijk onderbouwd zijn.

Artikel 10  Voorziening

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd in gevallen, waarin deze regeling niet of niet in redelijkheid voorziet, een voorziening te treffen.

Artikel 11  Ingangsdatum

De Lokale Regeling Studiefaciliteiten 2005 treedt in werking met ingang van 1 januari 2005.

Algemene toelichting

De lokale regeling studiefaciliteiten is van toepassing op alle studie/opleidingen/trainingen, waarvan de kosten meer dan € 2.000,- bedragen. Medewerkers ontvangen dan een studieovereenkomst waarin de afspraken worden vastgelegd.