Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zevenaar

Vergoedingsregeling stagiair

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZevenaar
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVergoedingsregeling stagiair
Citeertitelergoedingsregeling stagiair
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-200601-01-2020art.

01-01-2006

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Vergoedingsregeling stagiair

 

 

Vergoedingsregeling stagiair

Artikel 1  Begripsomschrijving

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder stagiair: degene die bij de gemeente Zevenaar stage loopt ten behoeve van een wetenschappelijke of praktische opleiding of vorming.

Artikel 2  Toekenning en hoogte van de vergoeding

Indien niet anders wordt overeengekomen met het scholingsinstituut en met inachtneming van de leden 2 t/m 5 van dit artikel kan de stagiair uit het middelbaar, hoger beroepsonderwijs of universiteit, gedurende de stagetijd een vergoeding krijgen.

De stagiair die korter dan 1 maand stage loopt of aan een oriënterende stage deelneemt, wordt geen vergoeding toegekend.

De stagevergoeding voor een stagiair die langer dan 1 maand en korter dan 3 maanden stage loopt bij de gemeente Zevenaar, ontvangt een eenmalige bruto vergoeding van € 100,00. Bij minder dan 36 stage uren per week wordt de vergoeding naar rato uitbetaald. Het vastgestelde bedrag wordt rekenkundig afgerond op een veelvoud van € 5,00.

De stagiair die 3 maanden of langer stage loopt bij de gemeente Zevenaar, ontvangt een maandelijkse bruto vergoeding.

  • a

    De stagiair uit het middelbaar onderwijs ontvangt een maandelijkse bruto vergoeding ter hoogte van € 200,00 op basis van 36 uren per week.

  • b

    De stagiair uit het hoger beroepsonderwijs of universitair onderwijs ontvangt een maandelijkse bruto  vergoeding ter hoogte van € 250,00 op basis van 36 uren per week.

  • c

    De stagiair die een (afstudeer)opdracht uitvoert, die ook in het belang van de ambtelijke organisatie gemeente Zevenaar is, ontvangt een maandelijkse bruto vergoeding ter hoogte van € 250,00 op basis van 36 uren per week.

Bij minder dan 36 stage uren per week wordt de vergoeding naar rato uitbetaald. Het vastgestelde bedrag wordt rekenkundig afgerond op een veelvoud van € 5,00.

De gemeente Zevenaar kan gemotiveerd afwijken van de vergoeding zoals genoemd in lid 2, 3 en 4.

Artikel 3  Vakantie en verlof

De stagiair heeft recht op verlof op de voor de gemeente Zevenaar geldende feest- of sluitingsdagen. In overleg met de stagebegeleider kan op verzoek van de stagiair verlof worden opgenomen buiten deze feest- en sluitingsdagen, zonder behoud van stagevergoeding.

Artikel 4  Stageovereenkomst

Iedere stagiair ontvangt een stageovereenkomst ter ondertekening met hierin opgenomen de duur van de stage, de leerdoelen, de aanwezigheid/stage uren per maand, de naam van de begeleider bij de gemeente Zevenaar, de naam van de stagebegeleider van de opleiding en de hoogte van de stagevergoeding.

Artikel 5  WA-verzekering

De stagiair draagt persoonlijk (al dan niet via het opleidingsinstituut) zorg voor de afsluiting van een WA-verzekering.

Artikel 6  Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin deze regeling niet of niet in redelijkheid voorziet, kan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zevenaar een bijzondere voorziening treffen.

Artikel 7  Inwerkingtreding

Deze regeling kan worden aangehaald als “Vergoedingsregeling stagiair gemeente Zevenaar”.

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2006.