Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zevenaar

Winkeltijdenverordening Zevenaar 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZevenaar
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingWinkeltijdenverordening Zevenaar 2013
CiteertitelWinkeltijdenverordening Zevenaar 2013
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Winkeltijdenwet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-10-201307-12-2019Nieuwe regeling

25-09-2013

Liemers Lantaren, 3 oktober 2013

13-056

Tekst van de regeling

Intitulé

Winkeltijdenverordening Zevenaar 2013

 

 

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  de wet: de Winkeltijdenwet;

 • b.

  winkel: een winkel als bedoeld in artikel 1 van de wet;

 • c.

  feestdag: Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, eerste en tweede Kerstdag;

 • d.

  college: het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 2. Beslistermijn

 • a.

  Het college beslist op een aanvraag om een ontheffing binnen vier weken;

 • b.

  Het college kan de beslissing voor ten hoogste vier weken verdagen.

Artikel 3. Overdracht van de ontheffing

 • a.

  Een ontheffing op grond van deze verordening is overdraagbaar na verkregen toestemming van het college;

 • b.

  In geval van een voorgenomen overdracht doet de houder van de ontheffing hiervan onmiddellijk schriftelijk mededeling aan het college onder vermelding van de naam en het adres van de voorgestelde rechtverkrijgende.

Artikel 4. Intrekken of wijzigen van de ontheffing

Het college kan een ontheffing intrekken of wijzigen indien:

 • a.

  ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • b.

  veranderde omstandigheden of gewijzigde inzichten dit noodzakelijk maken in verband met het belang of de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;

 • c.

  het gebruik van de winkel of de uitoefening van een bedrijf anders dan in een winkel gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon- en leefklimaat ter plaatse;

 • d.

  de aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

 • e.

  van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarin gestelde termijn of, bij gebreke van een dergelijke termijn, binnen een redelijke termijn;

 • f.

  de houder dit aanvraagt.

Artikel 5. Zon- en feestdagenregeling

De verboden zoals bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder a en b, van de wet gelden niet op zon- en feestdagen tussen 6.00 uur en 22.00 uur, met uitzondering van Nieuwjaarsdag, eerste Paasdag, eerste Pinksterdag en eerste Kerstdag, 24 december na 19.00 uur en 4 mei na 19.00 uur.

Artikel 6. Openstelling tussen 22.00 uur en 6.00 uur (nachtwinkels en bijzondere situaties)

 • a.

  Het college kan op aanvraag ontheffing verlenen van het verbod, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder a, b en c, van de wet;

 • b.

  De ontheffing kan worden geweigerd indien de woonsituatie of de leefsituatie, de veiligheid of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel.

Artikel 7. Intrekking voorgaande regeling en overgangsrecht

 • a.

  De Verordening Winkeltijden Zevenaar 2010 en het Uitvoeringsbesluit Verordening Winkeltijden Zevenaar 2010 worden ingetrokken;

 • b.

  De op basis van de Verordening Winkeltijden Zevenaar 2010 verleende ontheffingen zullen vervallen vanaf het moment van inwerkingtreding van de Winkeltijdenverordening Zevenaar 2013.

Artikel 8. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking één dag na de bekendmaking.

Artikel 9. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Winkeltijdenverordening Zevenaar 2013

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Zevenaar,

gehouden op 25 september 2013

De griffier, De voorzitter,