Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zevenaar

nr 01.03 Verordening op de ambtelijke bijstand en fractieondersteuning

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZevenaar
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingnr 01.03 Verordening op de ambtelijke bijstand en fractieondersteuning
CiteertitelVerordening op de ambtelijke bijstand en fractieondersteuning
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpbestuurlijke organisatie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Hernieuwd bij gemeentelijke herindeling 2005

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artikel 33 en artikel 147

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-01-200531-01-2018nieuwe regeling

03-01-2005

Zevenaar Post, 19 januari 2005

Z05.7767

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de ambtelijke bijstand en fractieondersteuning

 

De raad van de gemeente Zevenaar;

gelezen het voorstel van de colleges van burgemeester en wethouders van Angerlo en Zevenaar, verenigd in de stuurgroep herindeling Angerlo en Zevenaar, van 21 december 2004;

gelet op artikel 33 van de Gemeentewet;

besluit vast te stellen de:

Verordening op de ambtelijke bijstand en fractieondersteuning

Paragraaf 1: Ambtelijke bijstand

Artikel 1 Ambtelijke bijstand

 • 1.

  Raadsleden en commissieleden kunnen om ambtelijke bijstand verzoeken over onderwerpen die op de agenda staan van de raads- en commissievergaderingen en over alle overige aangelegenheden de raad betreffende.

 • 2.

  Ambtelijke bijstand bestaat uit:

  • a.

   het verstrekken van informatie;

  • b.

   het bieden van inhoudelijke steun bij het opstellen van alternatieve voorstellen, amendementen en moties;

  • c.

   overige inhoudelijke steun, zoals het verwerken van informatie, het doen van onderzoek, het doorrekenen van beleidsalternatieven e.d.

 • 3.

  Ambtelijke bijstand kan zowel mondeling als schriftelijk worden verleend.

Artikel 2 Verzoek

Een verzoek tot ambtelijke bijstand wordt gericht tot de griffier, rechtstreeks of, tijdens een commissievergadering door de voorzitter van de commissie via de commissiegriffier.

Artikel 3 Bijstandverlening

 • 1.

  De bijstand wordt verleend door de griffier, de commissiegriffier of via een MT-lid door één of meer ambtenaren.

 • 2.

  Bijstand van geringe omvang wordt zonder meer verleend.

 • 3.

  Over bijstand van meer dan geringe omvang door een ambtenaar of commissiegriffier vindt overleg plaats tussen de secretaris en de griffier.

 • 4.

  De secretaris kan weigeren ambtelijke bijstand te laten verlenen, vanwege de omvang van de verlangde bijstand.

 • 5.

  Bij weigering door de secretaris kan de indiener van het verzoek of de griffier de zaak voorleggen aan het college. Het college beslist zo spoedig mogelijk.

Paragraaf 2: Fractieondersteuning

Artikel 4 Fractieondersteuning

 • 1.

  De fracties, ontvangen jaarlijks een financiële bijdrage als tegemoetkoming in de kosten voor het functioneren van de fractie.

 • 2.

  Deze bijdrage bestaat uit een vast deel van € 500,00 voor elke fractie. Daarnaast ontvangt elke fractie een bedrag van € 50,00 per raadszetel.

 • 3.

  De bijdrage voor fractieondersteuning wordt, voor 31 januari van een kalenderjaar, als voorschot op dat kalenderjaar verstrekt.

Artikel 5 In werking treden

Deze verordening treedt terstond in werking.

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 3 januari 2005,

 

De griffier, De burgemeester,

 

 

Toelichting

Toelichting bij de Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning

Algemeen

Deze verordening geeft uitvoering aan artikel 33 van de Gemeentewet. Dit artikel legt expliciet vast dat de raad en individuele raadsleden een recht op ambtelijke bijstand hebben. Voor politieke groeperingen bestaat daarnaast een recht op fractieondersteuning. De uitwerking van deze rechten moet bij verordening worden geregeld.

De verordening is eenvoudig en procedureel gehouden. Nadere invulling wordt in de praktijk vormgegeven en zo nodig vastgelegd in werkafspraken. Het presidium is in het verleden een geschikt gremium gebleken om verfijning van regels te bespreken en zo nodig af te stemmen met het college. In de dagelijkse praktijk is een belangrijke rol weggelegd voor overleg tussen secretaris en griffier.

Artikelgewijze toelichting

Artikel 1

De verordening is niet bedoeld om formele barrières op te werpen die het verlenen van bijstand aan raadsleden juist bemoeilijkt. Het artikel legt het recht op bijstand nogmaals vast. Raadsleden en commissieleden die geen raadslid zijn kunnen om bijstand verzoeken.

Artikel 2

De griffier is de centrale contactfunctionaris en leidt verzoeken, in overleg met de secretaris, door naar de ambtelijke organisatie.

Artikel 3

Een eventueel conflict kan aan het college worden voorgelegd, als werkgever en bestuur. Het is daarna een (politieke) zaak tussen raad en college; de raad kan het college over diens beslissing (politiek) ter verantwoording roepen.

Artikel 4

Fractieondersteuning vindt zijn vorm in een financiële ondersteuning. Gekozen is voor een basisbedrag, aangevuld met een bedrag per raadszetel. Gelet op de (geringe) hoogte van het bedrag, is geen regeling opgenomen om precies te bepalen waaraan het geld wel of niet besteed mag worden en hoe dit met bijbehorende administratie naderhand verantwoord moet worden. Het geld is bedoeld voor het fractiewerk.

Artikel 5

Dit artikel behoeft geen nadere toelichting.